Luke 6

“Yokop mɨdep ñɨn aul tari gɨnɨg nɨg gebɨm?” aglak

(Mat 12:1-8; Mak 2:23-28)

Kɨsen Juda God nop sobok gep ñɨn alap, Jisas bɨ ne okok eip wid wög dai nab sɨŋak amlɨg gɨ, bɨ ne okok wid magɨl nɨb okok ognap tɨk ñɨnmagɨl ar kɨri sɨŋak lɨl, wak pak yokɨl ñɨblɨg gɨ amelak. Nɨg gelak, bɨ Perisi ognap nɨŋɨl aglak, “Nɨbi tari gɨnɨg God nop sobok gep ñɨn wög ma gep aul, wid magɨl wak pak yokɨl wög gebɨm?” aglak.

Agelak, Jisas bɨ ne okok gelak nɨbak gɨ tɨmel ma gelak ak nɨŋɨl, bɨ Perisi okok kɨrop agak, “Depid bɨrarɨk nep bɨ ne okok eip yuan gek, God sobok gep karɨp ak amjakɨl, bred God udɨn yɨrɨk ar ak lɨl, bɨ yokop ma ñɨbal, bɨ God nop tap sobok gɨpal okok nep ñɨbal bred ak, Depid ag nɨŋek, nop ñel, bɨ ne okok eip ñɨŋlak. Kɨrop yuan gek gɨlak kesɨm ar nɨbak God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak, nɨbi ma nɨpɨm ar?” agak.

Jisas mɨnɨm alap sek agɨl agak, “Bɨ Ñɨ ne Bɨ Kɨb mɨdɨl, ñɨn yokop mɨdep ñɨn ak, tari gɨnɨm, ag gos nɨŋnɨgab ak, gɨnɨgab,” agak.

Jisas, bɨ ñɨnmagɨl pɨpɨc gak alap gek, komɨŋ lak

Pen Juda God nop sobok gep ñɨn kɨsen alap, Jisas Juda mogɨm gep karɨp ak amɨl, kɨrop God Mɨnɨm ak ag ñɨlɨg gɨ mɨdek. Karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak, bɨ ñɨnmagɨl yɨpɨd kɨd ne ak pɨs nep pɨpɨc gak alap ap mɨdek. Bɨ Perisi okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ nɨbak nop nɨŋlak rek, Jisas ne God nop sobok gep ñɨn aul nop gek komɨŋ lɨnɨgab aka tari gek, nop ag gɨn, agɨl, nop nɨŋ i sek lɨ mɨdelak. Pen gos nɨŋlak nɨbak, Jisas ke nɨŋɨl, bɨ ñɨnmagɨl pɨpɨc gak nɨbak nop agak, “Nak warɨkɨl nab sɨŋaul owan,” agak. Agek, warɨk apek nɨŋlɨg gɨ, Jisas bɨ Perisi okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe kɨrop agak, “Yokop mɨdep ñɨn aul rek, bin bɨ okok kɨrop dɨ tep gɨnɨgabɨn aka, yokop mɨdep ñɨn mɨñi, agɨl, kɨrop yem gɨnɨgabɨn? Kɨrop gon warɨk amnɨmel aka kɨrop yem gon kɨmnɨmel?” agak. 10 Nɨb agɨl, kɨrop nɨŋ kɨs kɨs gɨl, bɨ ñɨnmagɨl pɨpɨc gak ak nop agak, “Ñɨnmagɨl nak ak parsek yokan!” agak. Agek, ñɨnmagɨl ne parsek lek nɨŋlɨg gɨ, dai komɨŋ lak.

11 Jisas bɨ nɨbak nop gek komɨŋ lak ak nɨŋɨl, bɨ Perisi okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, mɨlɨk kal yɨb nɨŋɨl, Jisas nop tari gɨn, agɨl, ag nɨŋ ag nɨŋ gɨ mɨdelak.

Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ dak

(Mat 10:1-4; Mak 3:13-19)

12 Pen ñɨn nab nɨb sɨŋak, Jisas Nap nop sobok gɨnɨgain, agɨl, dɨm gol alap amɨl, Nap nop sobok gɨ mɨdek mɨdek, mɨñab tɨkak. 13 Pen mɨnek pɨb owak magɨl ak, bɨ ne okok magɨlsek agek apelak, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ kɨrop tɨg asɨk ke lɨl, nɨbi bɨ mɨnɨm yad dad ameb okok mɨdenɨgabɨm, agɨl ag lak. 14 Bɨ ne ag lak nɨb okok yɨb kɨri me: alap Saimon, kɨsen Jisas yɨb ne alap lɨl Pita agak; alap Edru, Saimon nɨmam ne ak; alap Jems; alap Jon; alap Pilip; alap Batolomyu; alap Matyu; alap Tomas; alap Jems, Alpias ñɨ ne ak; alap Saimon yɨb alog Saimon Selot agölɨgɨpal ak; 16 alap Judas, Jems ñɨ ne ak; alap Judas Iskariot. Ne nep me kɨsen Jisas ñag pak lɨlaŋ, agɨl, nop mɨmɨg nɨŋak.

Bin bɨ koŋai nep Jisas mɨdek sɨŋak olak

17 Pen Jisas bɨ ne nɨb okok eip dɨm gol alaŋ kɨrɨg gɨl, mak sɨŋak eyaŋ kɨyan gɨ am gɨmeŋ tep eyaŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep, nop nɨŋɨn, agɨl, ap mogɨm gɨlak. Bin bɨ nɨb okok, ognap Jerusalem nɨb, ognap karɨp lɨm Judia okok nɨb okok nɨb, ognap karɨp lɨm nabis taun kɨb omal Taia Saidon nɨb, 18 Jisas mɨnɨm ne nɨŋɨl, cɨnop tap gɨp gek komɨŋ lɨnɨmɨŋ, agɨl apelak. Bin bɨ kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok abaŋ ñagek mɨd tep ma gelak okok, Jisas gek komɨŋ lak. 19 Kɨlɨs ne nɨb apɨl, kɨrop tap tari tari gak okok gek, magɨlsek komɨŋ losɨp ak nɨŋɨl, bin bɨ nɨb okok magɨlsek apɨl, cɨn abe Jisas nop dɨ nɨŋɨn, agɨl, nop cɨrok marok ñɨlɨg gɨ olak.

Bin bɨ yɨm gep rek okok kɨsen mɨñ mɨñ gɨnɨgal

(Mat 5:1-12)

20 Jisas bɨ ne okok kɨrop udɨn nɨŋlɨg gɨ agak,

“Nɨbi bin bɨ yɨm gep rek mɨdebɨm okok,
God nɨbep dɨ tep gɨl kod mɨdenɨgab.
Gos nɨbak nɨŋɨl
mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb.
21 Nɨbep mɨñi yuan kɨb leb okok,
kɨsen yuan ma lɨnɨgab.
Gos nɨbak nɨŋɨl
mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb.
Nɨbep mapɨn gek, sɨl magɨl agebɨm okok,
kɨsen tep gek nɨŋlɨg gɨ, sɨk agnɨgabɨm.
Gos nɨbak nɨŋɨl
mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb.
22 Bɨ Ñɨ ne nop cɨg mɨdem, bin bɨ okok
nɨbep mɨlɨk kal nɨŋɨl, yo nɨŋɨl,
bin bɨ tɨmel nɨb sɨŋ aul, bɨ an eip mɨdenɨgal, agɨl,
nɨbep yɨb gos tɨmel nɨŋɨl
mɨnɨm dɨl ag juenɨmel ak,
nɨbi mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb.
23 Gɨnɨgal nɨbak, nɨsed acɨk kɨri okok,
bɨ God mɨnɨm agep okok kɨrop gölɨgɨpal rek nep nɨbep gɨnɨgal.
Nɨbi gos ar nɨbak nɨŋɨl, God cɨnop dɨ tep yɨb gɨnɨgab
karɨp lɨm ne ar alaŋ sɨŋak, agɨl,
tep gek nɨŋlɨg gɨ, ñɨn tob ju ar ar gɨ warɨklɨg gɨ,
mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.

Nɨbi nɨŋ rep gɨnɨmɨb

24 “Pen nɨbi bin bɨ mani tap koŋai mɨdeb okok
nɨŋ tep gɨnɨmɨb.
Tap nɨbi dep rek ak,
lɨm dai ar wagɨn aul bɨr dɨpɨm.
25 Pen nɨbi mɨñi tap magɨl rek ñɨb gem gem kogi gɨp okok,
kɨsen yuan gɨnɨgab ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb.
Pen nɨbi mɨñi mɨnɨm sɨk gaul gɨ mɨdebɨm okok,
kɨsen mapɨn gek sɨl magɨl ag mɨdenɨgabɨm.
26 Pen nɨbep yɨb dap ranlɨg gɨ nep mɨdenɨgal ak,
nɨbi nɨŋ rep yɨb gɨnɨmɨb.
Nɨsed acɨk sɨkop kɨri okok, bɨ God Mɨnɨm esek agelɨgɨpal okok,
kɨrop aknɨb rek gölɨgɨpal.

Kaual maual nɨbi okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb

(Mat 5:38-48)

27 “Pen bin bɨ mɨnɨm yad nɨŋebɨm sɨŋ aul. Kaual maual nɨbi okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb. Bin bɨ nɨbep mɨlɨk yapek nɨpal okok kɨrop dɨ tep gɨnɨmɨb. 28 Bin bɨ nɨbep ag juenɨmel, God kɨrop kod mɨdeŋ, agɨl, nop sobok gɨnɨmɨb. Bin bɨ nɨbep gɨ tɨmel genɨmel, kɨrop God nop sobok gɨnɨmɨb. 29 Pen bin bɨ ognap nɨbep mɨkem pɨs kɨd pakenɨmel, adɨk gem, pɨs kɨd abe paknɨmel. Pen bin bɨ ognap kolsior nɨbep ak denɨmel, sior ak rek abe dɨm, agɨl, abramek ñɨnɨmɨb. 30 Bin bɨ ognap tap ma mɨdonɨmɨŋ asɨb agenɨmel, kɨrop ñɨnɨmɨb. Pen tap nɨbi alap nɨŋɨl denɨmel, cɨnop adɨk ñɨm, agɨl, ma agnɨmɨb. 31 Cɨnop gɨlaŋ agɨl gos nɨŋebɨm rek ak, nɨbi ke bin bɨ ognap okok kɨrop ak rek nep gɨnɨmɨb.

32 “Bin bɨ nɨbep mɨdmagɨl lɨpal okok nep mɨdmagɨl lɨnɨgabɨm ak, God nɨbep titi gɨl nɨŋek, tep gɨnɨgab? Bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok, bin bɨ kɨri ke okok ak rek nep pen pen mɨdmagɨl lɨpal. 33 Pen bin bɨ nɨbep dɨ tep gɨpal okok nep kɨrop dɨ tep gɨnɨgabɨm ak, God nɨbep titi gɨl nɨŋek, tep gɨnɨgab? Gɨnɨgabɨm nɨbak, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok gɨpal rek nep gɨnɨgabɨm. 34 Tap ñon pen ñɨnɨgal, agɨl, gos ak nep nɨŋɨl tap ñɨnɨgabɨm ak, God nɨbep titi gɨl nɨŋek, tep gɨnɨgab? Gɨnɨgabɨm nɨbak, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok gɨpal rek nep gɨnɨgabɨm. 35 Nɨb ak, kaual maual nɨbi okok mɨdmagɨl lɨl, kɨrop gɨ tep gɨl, tap abramek ñɨnɨmɨb. Cɨnop pen ñɨnɨgal, agɨl, gos ar ak ma nɨŋnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm ak, God kɨlɨs yɨb ar i alaŋ mɨdeb ak, ñɨ pai ne mɨdenɨgabɨm. Ne geb rek gɨnɨgabɨm ak me, nɨbep saköl ma gɨl, pen tep ñɨnɨgab. God ne bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok abe, bin bɨ nop, tep gɨp, ma apal okok abe, kɨrop ak rek nep gɨ tep gɨp. 36 Nap nɨbi bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨp rek, nɨbi ak rek nep bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨmɨb.

Bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨb ma agnɨmɨb

37 “Nɨbi bin bɨ ognap, ‘Nɨg nɨg gɨpɨm rek, nɨbi bin bɨ tɨmel mɨdebɨm,’ ma agenɨgabɨm ak, God nɨbep pen ak rek nep, ‘Nɨg nɨg gɨpɨm rek, nɨbi bin bɨ tɨmel mɨdebɨm,’ agɨl ma agnɨgab. Nɨbi bin bɨ ognap mɨnɨm kɨb agɨl, ‘Nɨbi bin bɨ tɨmel, pen dɨnɨgabɨm,’ ma agenɨgabɨm ak, God nɨbep pen ak rek nep mɨnɨm kɨb agɨl, ‘Nɨbi bin bɨ tɨmel, pen dɨnɨgabɨm,’ agɨl ma agnɨgab. Bin bɨ okok nɨbep gɨ tɨmel genɨgal ak nɨŋɨl yem genɨgabɨm ak, God tap tɨmel nɨbi gɨpɨm ak, ak rek nep nɨŋɨl yem gɨnɨgab. 38 Tap nɨbi okok bin bɨ okok kɨrop abramek ñenɨgabɨm ak, God nɨbep pen ak rek nep abramek yɨb ñɨnɨgab. Nɨbi sɨkel tari rek dɨl bin bɨ okok kɨrop tap nonɨm lɨ ñɨnɨgabɨm ak rek, God sɨkel nɨbak nep dɨ nɨbep ak rek nep tap nonɨm lɨ ñɨnɨgab,” agak.

39 Pen Jisas mɨnɨm alap sɨd tɨkɨl agak, “Bɨ udɨn kwoi gɨnɨgab alap, bɨ udɨn kwoi alap nop, kanɨb nɨb nɨb mɨdeb, agɨl, ma yomnɨgab. Tari gɨnɨg: ne nɨg gek, omalgɨl kau mɨgan eyaŋ ap yap paknɨgair. 40 Bin bɨ skul apal okok, am skul apal won ak, ag ñeb bɨ kɨri okok kɨrop ar alaŋ ma mɨdebal. Pen kɨsen skul ak ag tep gɨl ag saknɨgal ak, ag ñeb bɨ kɨri okok eip adɨp adɨp mɨdenɨgal.

41 “Pen tari gɨnɨg mab bog udɨn nɨbep ke pak karɨkɨl mɨdeb ak nɨŋ agɨl mer, namam tap acɨp udɨn ne mɨdeb ak nep nɨŋ agebɨm? 42 Mab bog kɨb udɨn nɨbep pak karɨkɨl mɨdeb ak ned dɨ yokem, udɨn nɨbi udɨn yɨb lek, kɨsen namam tap acɨp sɨkol udɨn ne mɨdeb ak, dɨ yokɨn, agɨl agnɨmɨb,” agak.

Mab tep pɨleb, mab tɨmel pɨleb

43 “Pen mab tep alap magɨl tɨmel alap ma pɨlnɨgab; pen mab tɨmel alap magɨl tep alap ma pɨlnɨgab. 44 Nɨb ak, mab okok magɨl pɨlnɨgab ak nep nɨŋɨl, mab ak tep, mab ak tɨmel, agɨl, nɨŋnɨgal. Nag mɨgoñɨb ak kɨyau magɨl ma pɨlnɨgab. Nag gablog ak tapok magɨl ma pɨlnɨgab. 45 Bin bɨ tep okok, cɨbur gos mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ tep mɨdeb rek, gɨ tep gɨpal. Bin bɨ tɨmel okok, cɨbur gos mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ tɨmel mɨdeb rek, gɨ tɨmel gɨpal. Pen bin bɨ tigep bin bɨ rek mɨdebal ak, mɨnɨm agnɨgal ak nep peyɨg nɨŋɨl, bin bɨ okok tep, bin bɨ okok tɨmel, agɨl, nɨŋnɨgabɨn.

Bɨ omal karɨp omal gɨrek

(Mat 7:24-27)

46 “Yɨp Bɨ Kɨb cɨn, Bɨ Kɨb cɨn, apɨm ak pen tari gɨnɨg mɨnɨm agebin ar ak ma gɨpɨm? 47 Bin bɨ mɨnɨm yad ak nɨŋɨl, agebin rek gɨpal okok, mɨnɨm agnɨg gebin aul rek mɨdebal. 48 Bin bɨ mɨnɨm yad ak nɨŋɨl, agebin rek gɨpal okok, bɨ karɨp gɨ lɨnɨg gɨnɨgab, kau par dɨl, karɨp sap kab ar sɨŋak dɨ pɨŋɨl tep gɨl, karɨp ar nɨbak nep gɨ lɨnɨgab rek mɨdebal. Nɨg gek, ñɨg ulɨk apɨl, karɨp sek pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ dad amnɨm ag mer nɨŋɨl, karɨp gɨ tep gɨnɨgab nɨbak kɨlɨs gɨl nep mɨdenɨgab. 49 Pen bin bɨ mɨnɨm yad ak nɨŋɨl, agebin rek ma gɨpal okok, bɨ karɨp gɨ lɨnɨg gɨnɨgab, kau par ma dɨl, karɨp sap ma pɨŋɨl, yokop karɨp lɨm ar ar sɨŋak gɨ lɨnɨgab rek mɨdebal. Nɨg gek, ñɨg ulɨk apɨl, karɨp sek pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ dad amnɨm, agɨl, magɨl nɨbak nep karɨp sek pɨs nep dad amek, lɨm cög nep mɨdenɨgab.

Copyright information for `KMHM