Luke 7

Jisas bɨ wög gɨ ñeb alap gek komɨŋ lak

(Mat 8:5-13)

Jisas bin bɨ nɨb okok kɨrop mɨnɨm nɨbak ag ñɨ dai juɨl, taun sɨkol Kapaneam amnak. Pen taun nɨbak, bɨ kɨb ami sɨkop koŋai nep kod mɨdolɨgɨp bɨ alap mɨdek. Bɨ ognap Jisas ap Kapaneam mɨdeb agel, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, Rom ami bɨ kɨb Juda bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep ognap ag yokɨl agak, “Bɨ mɨñ wög gɨ ñeb tep yɨb yad alap tap gɨp kɨmnɨg geb nɨŋɨl nɨbi am Jisas nop ag nɨŋɨl poŋ dɨl dapem, nop gek komɨŋ laŋ,” agak. Agek, kɨri Jisas mɨdek sɨŋak amjakɨl, nop mɨnɨm kɨlɨs neb neb gɨlɨg gɨ aglak, “Ami bɨ kod mɨdep bɨ kɨb alap, bɨ tep yɨb. Cɨnop Juda bin bɨ okok mɨdmagɨl lɨl per kod mɨd tep gɨp. Mogɨm gep karɨp cɨnop alap gɨ lak. Nɨb ak, nak amɨl bɨ mɨñ wög gɨ ñeb ne ak gek komɨŋ lɨnɨmɨŋ,” aglak.

Kɨri agelak nɨŋɨl Jisas kɨrop eip amɨl amɨl karɨp sɨŋak ulep sɨŋak amlɨg gel nɨŋlɨg gɨ, ami bɨ kod mɨdep nɨbak bɨ nɨŋeb ne ognap ag yokek, am Jisas nop nabɨŋ pakɨl aglak, “Bɨ ami kod mɨdep bɨ cɨn ak nep ageb, ‘Bɨ Kɨb, yad bɨ tep mer, karɨp yad ak tob yur ma onɨmɨn. Yad bɨ tep rek nep nɨnɨm, pen yad nɨpin, God nak eip mɨdeb rek, “Komɨŋ laŋ,” mɨnɨm ak nep agenɨmɨn, bɨ yad tap gɨp nɨbak komɨŋ lɨnɨmɨŋ. Bɨ kɨb yɨb alap yɨp kod mɨdeb; yad ke pen ami bɨ okok kɨrop kod mɨdɨl, “Amnɨm!” agen ambal; “Owɨm!” agen opal; “Wög nɨbak gɨm!” agen gɨpal,’ ageb,” aglak.

Nɨb agel, Jisas, bɨ nɨbak gos ne ke nɨŋɨl nɨb agɨp, agɨl, wal agɨl, bin bɨ nop kɨsen gɨl apelak okok kɨrop agak, “Ami bɨ Rom nɨb ak, yɨp nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨp. Ne gɨp nɨbak, Isrel bɨ alap aknɨb rek gɨp yad ma nɨpin yɨb,” agak.

10 Pen ami bɨ kod mɨdep bɨ ak, bɨ ne okok adɨk gɨ amɨl nɨŋlak, bɨ tap gak nɨbak bɨr komɨŋ lak.

Jisas bin kaŋɨl ñɨ ne kɨmak ak nop gek, komɨŋ amnak

11 Ñɨn nab nɨbak nep, Jisas eip bɨ ne okok eip Nen taun amnɨlak. Bin bɨ okok koŋai yɨb nep eip amnɨlak. 12 Taun kɨjoŋ wagɨn ulep sɨŋak amjakel nɨŋlɨg gɨ, bin kaŋɨl alap ñɨ nokɨm ne tɨk dowak kɨmak ak, cɨp se yɨr ar lɨl dapelak. Bin bɨ koŋai nep taun nɨbak nɨb apɨl bin nɨbak eip apelak. 13 Jisas bin kaŋɨl nɨbak nop nɨŋek, yɨmɨg gek agak, “Sɨl ma agan,” agak. 14 Nɨb agɨl, ne amɨl cɨp se yɨr ar lɨ dapelak mab ak dɨ nɨŋek nɨŋlɨg gɨ, bɨ yɨr ar dapelak okok wös gɨlak. Jisas bɨ praj kɨmak ak nop agak, “Ñɨ aul, nep agebin, warɨkan!” agak. 15 Nɨb agek, ñɨ warɨkɨl bɨsɨg gɨl mɨnɨm agek nɨŋlɨg gɨ, Jisas nonɨm nop, ñɨ nak ak, agɨl, dɨ ñak.

16 Pen bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok magɨlsek pak ju dɨl, God yɨb nop ak dap ranlɨg gɨ aglak, “God mɨnɨm agep bɨ kɨb yɨb cɨnop owɨp. God cɨnop gɨ ñɨnɨg owɨp,” aglak.

17 Jisas gak nɨbak nɨŋɨl, kesɨm del, mɨnɨm nɨbak Juda bin bɨ karɨp lɨm kɨri tɨgoŋ tɨgoŋ amɨl, karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek amnak.

Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb bɨ ne omal Jisas nɨŋnɨg amnɨrek

18 Jon bɨ ne okok, Jisas gak rek magɨlsek nɨŋɨl, am Jon nop ag ñel, bɨ ne omal agek aperek agak, 19 “Nɨri mal amɨl Bɨ Kɨb nop ag nɨmir, ‘Nak Mesaia per kod mɨdobɨn ak nep opan aka bɨ ke nɨb alap sek kod mɨdojɨn?’ agnɨmir,” agak.

20 Agek, bɨ omal Jisas mɨdek sɨŋak amɨl agrek, “Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak cɨrop bɨ mal agɨp, ‘Nɨri mal amɨl Bɨ Kɨb ag nɨmir, “Nak Mesaia per kod mɨdobɨn ak nep opan aka bɨ ke nɨb alap sek kod mɨdojɨn,” agnɨmir,’ agɨl, cɨrop mal ag yokek, nep ag nɨŋnɨg apobɨr me aul,” agrek.

21 Pen kɨri mal nɨb agɨl nɨŋ mɨder nɨŋlɨg gɨ, Jisas bin bɨ koŋai nep tap ar ke ke gak okok gek komɨŋ lak; bin bɨ koŋai nep mɨñak gak okok gek komɨŋ lak; bin bɨ koŋai nep kɨjeki kɨyob ñɨlɨk abaŋ ñag mɨdek okok gek komɨŋ lak; bin bɨ koŋai nep udɨn kwoi gak okok gek udɨn ñɨl nɨŋlak. 22 Nɨg gɨl, Jisas bɨ nɨb omal kɨrop agak, “Nɨri mal adɨk gɨ amɨl Jon nop agnɨmir, ‘Cɨr am nɨpɨr, bɨ nɨbak bin bɨ udɨn kwoi gɨp okok gek udɨn ñɨl nɨŋebal; bin bɨ tob pɨs nep tɨmel gɨp okok gek kauyaŋ ajebal; bin bɨ mɨb goŋ soi sapeb lɨp okok gek mɨlep gɨp; bin bɨ tɨmɨd mɨgan pɨlɨŋ gɨp okok gek mɨnɨm peyɨg nɨŋebal; bin bɨ kɨmbal okok gek komɨŋ mɨdebal; bin bɨ yɨm gep rek okok mɨnɨm tep ak ageb nɨŋebal. 23 Bin bɨ yɨp gos nɨŋɨl cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgal okok, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgal,’ agnɨmir,” agak.

24 Nɨb agek, bɨ Jon mɨnɨm dad orek bɨ omal adɨk gɨ amer nɨŋlɨg gɨ, Jisas ne, Jon nop mɨnɨm ar ak kesɨm dɨl bin bɨ mɨdelak okok kɨrop agak, “Nɨbi ned mɨñ mab kab nep mɨdeb nab sɨŋak ambek ñɨn ak, tari nɨŋnɨg ambek? Nɨbi sɨd par nokɨm alap yɨgen dɨ kaun gɨ adaŋ aul gɨp alap nɨŋnɨg ambek? 25 Nɨbi tari nɨŋnɨg ambek? Bɨ walɨj tep yɨb yɨmɨb alap nɨŋnɨg ambek? Nɨbak mer. Bɨ walɨj tep yɨb dɨl, tap tep tep dɨn, agɨl gos nɨpal okok, bɨ kɨb karɨp okok nep kɨnbal. 26 Pen nɨbi tari nɨŋnɨg ambek? God mɨnɨm agep bɨ alap nop nɨŋnɨg ambek aka? Nɨŋɨd me, God mɨnɨm agep bɨ alap nop nɨŋnɨg ambek, pen bɨ Jon nɨpek ak ne wög ar ke nɨb gɨnɨg owak. 27 Bɨ Jon nɨbak me, bɨrarɨk nep God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

‘Bɨ mɨnɨm agep yad ak ag yoken, ned amɨl,
bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨgab;
kɨsen nak ke ag yoken nɨnɨgan,’ agɨl ñu kɨl tɨklak.
28 Nɨbep agebin, bin bɨ ned mɨdelɨgɨpal okok abe, bin bɨ mɨñi mɨdebal okok abe, magɨlsek bin bɨ yokop, Jon bɨ kɨb. Pen God bin bɨ yokop okok dɨl, karɨp lɨm ne seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab bin bɨ okok, kɨri Jon rek ma mɨdenɨgal; kɨri bin bɨ kɨb mɨdenɨgal,” agak.

29 Bin bɨ okok, bɨ takɨs dep okok sek, ned Jon nop apel, kɨrop magɨlsek ñɨg pak ñak. Nɨg gek, Jisas mɨnɨm agak ak nɨŋɨl aglak, “God kanɨb ne nep yɨpɨd gɨl mɨdeb,” aglak. 30 Pen bɨ Perisi okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ kɨb okok abe, kɨri tari tari gɨlaŋ, God agak mɨnɨm ak gos kɨri ke nɨŋɨl yo sɨj rɨmel nɨŋɨl, Jon cɨnop ñɨg pak ñaŋ, agɨl, ma olak.

31 Pen Jisas bin bɨ nɨb okok kɨrop mɨnɨm alap agɨl agak, “Bin bɨ mɨñi ñɨn aul mɨdebɨm okok yad nɨpin, kɨri ñɨ pai sɨkol okok, bin bɨ mogɨm gep kau sɨŋak bɨsɨg gɨl, ñɨ pai sɨkol ognap meg mɨgan dap ranɨl ag amɨl apɨl gɨl apal, ‘Cɨn akɨl pɨgon, nɨbi tari gɨnɨg kogɨm ma papɨm? Pen kɨmep sɨl agep rek alap agon, nɨbi tari gɨnɨg sɨl ma apɨm?’ apal rek ak, nɨbi gɨpɨm. 33 Tari gɨnɨg: Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak apɨl, tap magɨl ma ñɨbɨl, ñɨg wain ma ñɨbɨl gek, nɨbi nop ag juɨl apɨm, ‘Bɨ kɨjeki kɨyob ñɨlɨk abaŋ ñagɨp mɨdeb ak,’ apɨm. 34 Pen mɨñi yad Bɨ Ñɨ ne apɨl, tap ñɨbɨl, ñɨg wain ñɨbɨl gen, yɨp ag juɨl agebɨm, ‘Tap koŋai ñɨbɨl, ñɨg wain ñɨbɨl geb ak me, ne bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal bɨ okok, bɨ takɨs dep bɨ okok, bɨ kɨri alap mɨdeb ak,’ agɨl agebɨm. 35 Pen bin bɨ God Mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨl, kɨsen gɨl, gɨ tep gɨl, mɨd tep genɨgal ak, bin bɨ okok kɨrop nɨŋɨl agnɨgal, God Mɨnɨm ak mɨnɨm nɨŋɨd yɨb, agnɨgal,” agak.

Bɨ si dolɨgɨp bin alap

36 Bɨ Perisi alap yɨb ne Saimon. Ne Jisas nop agak, “Nak onɨmɨn karɨp yad ak tap magɨl ñɨŋɨr,” agak. Agek, Jisas karɨp ne ak amɨl tap magɨl ñɨbel nɨŋlɨg gɨ, 37 bin taun nɨbak mɨdɨl tap si tap tɨmel golɨgɨp mɨnɨm alap agel nɨŋak, Jisas bɨ Perisi karɨp amɨl eip tap ñɨberek. Nɨb ak nɨŋɨl, ñɨg ki tep owep kab barol dɨ tɨm lɨlak alap dapɨl, 38 Jisas mɨdek kɨd ken okok apɨl, tob wagɨn sɨŋak sɨl ag mɨdek. Nɨg gɨl sɨl agek nɨŋlɨg gɨ, udɨn ñɨg ak pɨg gɨ rɨk Jisas tob ar eyaŋ yapek, kɨmkas ne ak dɨ lɨlɨg gɨ yoklɨg gɨ, tob kɨd ne ak bom sɨlokɨl, mɨlɨk ñɨbɨl, ñɨg ki tep owep nɨbak tob kɨd ne ar sɨŋak soŋ gɨ lɨ ñak. 39 Nɨg gek, bɨ Perisi Saimon ak, gos magɨl nab ne ak nep gos nɨŋɨl ne ke agak, “Bɨ nɨbaul bɨ God mɨnɨm agep yɨpɨd gɨl mɨdobkop, bin nɨbaul ne tap si tap tɨmel gɨp bin tɨmel alap apɨl nop dɨ nɨŋeb ak tɨk dam nɨpkop,” agak.

40 Jisas pen, bɨ Perisi gos nɨŋak nɨbak nɨŋɨl, nop agak, “Saimon, mɨnɨm yad nokɨm alap mɨdeb nep ag ñɨnɨg gebin,” agak.

Agek, Saimon agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ yad, mɨnɨm nɨbak agan,” agak.

41 Agek, Jisas mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Bɨ alap warɨkɨl, bɨ omal kɨrop bɨ alap paip hadred (500) denariai ñɨl, alap pipti denariai (50) ñɨnɨgab. 42 Pen kɨsen bɨ nɨb omal pen ñeb rek ma lek, bɨ mani ñɨnɨgab nɨbak kɨrop mal agnɨgab, ‘Yem gir. Mani nɨrep mal ñɨbin ak, pen ñɨr, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmir,’ agnɨgab. Nɨb agek, bɨ an bɨ nɨbak nop mɨdmagɨl yɨb lɨnɨgab, bɨ tap dai kɨb mɨdenɨgab ak aka bɨ tap dai sɨkol mɨdenɨgab ak?” agak.

43 Agek, Saimon agak, “Gos yad nɨŋebin ak, bɨ tap dai kɨb mɨdenɨgab ak,” agak.

Agek, Jisas agak, “Nɨŋɨd yɨb ageban,” agak.
44 Nɨb agɨl, Jisas adɨk gɨl bin ak nop nɨŋɨl, Saimon nop agak, “Bin aul nop nɨŋan. Yad karɨp ñɨlɨk mɨgan nep aul apesin, nak ñɨg alap dɨl tob kɨd yɨp lɨg gɨ yokep ognap ma ñɨban, pen bin nɨbaul, udɨn ñɨg ne ak pɨg gɨ rɨk yapɨl tob yad ñɨg lek, kɨmkas ne dɨl lɨlɨg gɨ yokɨp. 45 Nak yɨp tɨg bom ma sɨlokpan, pen bin aul, yad karɨp ñɨlɨk mɨgan nep apjakesin won ak tɨkek, ne tob kɨd yad tɨg bom sɨloklɨg gɨ nep mɨdeb. 46 Yɨp wel nabɨc cög alaŋ ma lɨ ñɨban, pen bin aul ne tob kɨd yad ñɨg ki tep owep ak soŋ gɨ lɨ ñɨb. 47 Nɨb ak, nep agebin, bin nɨbaul tap si tap tɨmel koŋai nep gɨp ak nɨŋɨl yem gebin. Nɨb ak, ne yɨp pen mɨdmagɨl yɨb leb. Pen bin bɨ tap si tap tɨmel sɨkol sɨkol gɨpal okok nɨŋɨl yem gen, yɨp pen mɨdmagɨl sɨkol sɨkol lɨpal,” agak.

48 Pen Jisas nɨb agɨl bin nɨbak nop agak, “Tap si tap tɨmel gɨpan okok nɨŋɨl kɨrɨg gebin,” agak.

49 Nɨb agek, bɨ ne eip tap ñɨbelak okok, kɨri ke ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Bɨ nɨbaul tari gɨnɨg, ‘Tap si tap tɨmel gɨpan okok nɨŋɨl kɨrɨg gebin,’ ageb?” aglak.

50 Nɨb agelak ak pen Jisas bin nɨbak nop agak, “Gos nak ke ak nep nɨŋ dɨl, tap si tap tɨmel gɨpin okok Jisas nɨŋɨl kɨrɨg gaŋ, agɨl opan rek, tap si tap tɨmel gɨpan okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨpin. Nak amɨl, God ñɨnmagɨl arak ar ne ak mɨdenɨmɨn,” agak.

Copyright information for `KMHM