Luke 8

Bin ognap Jisas eip amnɨlak

Pen kɨsen ñɨn nab nɨb sɨŋak, Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ eip taun okok abe, karɨp tɨrɨg tɨroŋ okok abe amɨl, God bin bɨ ne dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep ak, bin bɨ okok kɨrop ag ñak. Pen ñɨn nɨbak, bin ognap kɨjeki kɨyob ñɨlɨk sek mɨdelak okok Jisas gek komɨŋ lak, ognap tap gak okok gek komɨŋ lak, nɨŋɨl bin nɨb okok ognap Jisas eip ajölɨgɨpal. Bin nɨb okok yɨb kɨri me, alap Maria Magdala agölɨgɨpal. Kɨjeki kɨyob ñɨlɨk aknɨb ar oŋɨd bin nɨbak nab adaŋ mɨdɨl söŋ amnɨlak. Bin alap Joana. Nɨgmɨl ne yɨb ak Kuja. Ne kiŋ Herod karɨp tap ne okok kod mɨdolɨgɨp. Bin alap Susana. Pen bin ognap sek koŋai nep eip ajölɨgɨpal. Bin nɨb okok kɨri magɨlsek mani kɨri ke dɨl, tap magɨl tau dapɨl, Jisas bɨ ne okok eip tap magɨl jɨm ñɨl ñɨb ajölɨgɨpal.

Goñbɨl magɨl rek ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

(Mat 13:1-9; Mak 4:1-9)

Bin bɨ taun ke ke, yakam ñon kɨb yɨb okok nɨb okok nɨb Jisas nop nɨŋnɨg apel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ ned olak okok kɨrop mɨnɨm alap sɨd tɨkɨl agak,

“Bɨ alap, goñbɨl magɨl tanaŋ, agɨl, goñbɨl magɨl ak dam wög dai okok yoknɨgab. Ognap wög dai ameb majɨl okok yapek, bin bɨ talak gɨ amɨl apɨl gel, yakɨr okok pen ap nɨŋɨl ñɨŋnɨgal. Pen yɨŋ ognap kab ar lɨm sɨkol sɨkol mɨdenɨgab okok yapɨl, marɨp gɨnɨgab ak pen kab lɨm sɨŋak ñɨg ñɨg sek ma mɨdenɨgab ak me, pɨs nep mɨlep gɨnɨgab. Pen yɨŋ ognap nag kɨlɨkasɨk nab okok yapek, nag nɨbak sau gɨ pak ñɨbek, tan tep ma gɨnɨgab. Pen yɨŋ ognap lɨm tep sɨŋak yapɨl, tan tep gɨl, magɨl koŋai yɨb nep pɨlnɨgab. Nokɨm nokɨm magɨl ñɨn juɨl aknɨb mamɨd alaŋ pɨlnɨgab,” agak.

Jisas kɨrop nɨb agɨl agak, “Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, mɨnɨm agebin aul tɨmɨd lɨ nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agak.

Jisas, goñbɨl magɨl ak mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak ak, mɨnɨm wagɨn ak agak

Jisas mɨnɨm sɨd tɨkɨl kesɨm nɨbak agek, bɨ ne okok nop ag nɨŋɨl aglak, “Mɨnɨm sɨd tɨkɨl agesan nɨbak, mɨnɨm wagɨn ak titi gɨl rek mɨdeb?” aglak. 10 Agelak, Jisas kɨrop agak, “God bin bɨ ne dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm we gɨl mɨdolɨgɨp ak, God nɨbep gos ñek nɨŋebɨm, pen bin bɨ ognap okok, yad kɨrop mɨnɨm sɨd tɨkɨl nep agen,

‘kɨri nɨŋɨl ma nɨŋnɨmel,
mɨnɨm magɨl peyɨg nɨŋɨl mɨnɨm wagɨn ma nɨŋ dɨnɨmel.’
11 Pen mɨnɨm sɨd tɨkɨl tap yɨŋ rek agesin ak, God Mɨnɨm ar ak agesin. 12 Yɨŋ ognap yonɨgab wög dai ameb majɨl ar sɨŋak agesin ak, bin bɨ okok God Mɨnɨm ak nɨŋnɨgal ak pen Seten gos tɨmel nɨŋɨl, kɨri God Mɨnɨm ak nɨŋ del, God kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgab ak tɨmel gɨp, agɨl, apɨl God Mɨnɨm gos kɨrop nab adaŋ mɨdeb ak tɨg ju dek, saköl gɨnɨgal, agɨl agesin. 13 Pen yɨŋ ognap yonɨgab kab ar lɨm sɨkol sɨkol mɨdenɨgab okok agesin ak, bin bɨ okok God Mɨnɨm ak nɨŋɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, mɨnɨm nɨbak nɨŋ dɨnɨgal ak pen nɨŋ dɨ kɨlɨs ma gɨnɨgal rek, mɨker ognap apek saköl gɨl kɨrɨg gɨnɨgal, agɨl agesin. 14 Pen yɨŋ ognap yonɨgab nag kɨlɨkasɨk nab okok agesin ak, bin bɨ okok God Mɨnɨm ak nɨŋnɨgal ak pen kɨsen mɨnɨm mɨker aka mani kɨb tap okok aka mɨñ mɨñ gep ar ak nep gos nɨŋɨl, God Mɨnɨm nɨŋ dɨ kɨlɨs ma gɨnɨgal, agɨl agesin. 15 Pen yɨŋ ognap lɨm tep ar sɨŋak yapɨl, tan tep gɨl, magɨl koŋai yɨb nep pɨlnɨgab agesin ak, bin bɨ okok God Mɨnɨm ak nɨŋɨl, nɨŋ dɨ kɨlɨs yɨb gɨl, gɨ dam dam, tap magɨl tep pɨlnɨgab, agɨl agesin,” agak.

Sɨp dagɨl we ma gep

16 Jisas nɨb agɨl agak, “Bin bɨ okok sɨp dagɨl tin cög mɨgan aka abañ ar kɨnbal ak mok okpi okok we ma gɨnɨgal. Ar sɨŋak alaŋ tɨk lel melɨk gek, bin bɨ okok karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak apɨl melɨk nɨbak nɨŋnɨgal.

17 “Ak rek nep me, tap tari tari we gɨl mɨdeb okok, magɨlsek mɨseŋ lɨnɨgab; tap tari tari karɨkɨl mɨdeb okok, magɨlsek dɨ melɨk geb sɨŋak lɨnɨgab.

18 “Nɨb ak, mɨnɨm agebin ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Bin bɨ mɨnɨm nɨŋɨl, nɨŋ dɨnɨgal okok, mɨnɨm tep ognap sek nɨŋnɨgal; pen bin bɨ mɨnɨm nɨŋɨl ma nɨŋ dɨnɨgal okok, sɨkol sɨkol nɨŋɨn agɨl nɨpal ak sek, pɨs nep kɨr gɨnɨgab.

Jisas nonɨm nɨmam sɨkop okok

(Mat 12:46-50; Mak 3:31-35)

19 Pen ñɨn nɨbak nep, Jisas nonɨm eip, nɨmam kɨsen ne okok eip, Jisas nop nɨŋnɨg olak. Apɨl nɨŋlak, karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨb eyaŋ Jisas bin bɨ tɨbɨk dɨl mɨdelak nɨŋɨl mɨs okeyaŋ mɨdelak. 20 Nɨg gel, bin bɨ karɨp ñɨlɨk mɨgan ap mɨdelak okok nɨŋɨl, bɨ alap Jisas nop agak, “Nanɨm namam nak okok nep nɨŋnɨg ap mɨdebal söŋ eyaŋ,” agak.

21 Agek, Jisas agak, “Bin bɨ God Mɨnɨm ak nɨŋɨl kɨsen gɨpal bin bɨ okok me, ami yad, mam yad mɨdebal,” agak.

Jisas agek, yɨgen kɨb dek ak kɨr gak

(Mat 8:23-27; Mak 4:35-41)

22 Pen ñɨn alap, Jisas bɨ ne okok kɨrop agɨl agak, “Ñɨg Cöb Galili juɨl pɨs kɨdadaŋ amnɨn,” agɨl, ñɨg magöb dɨl amnɨlak. 23 Pen nab okok amel nɨŋlɨg gɨ, Jisas ne wɨsɨn kɨn amnak. Wɨsɨn kɨnek won ak, yɨgen asad kɨb yɨb apɨl ñɨg nab nɨbak dɨl, ñɨg pag ñɨg magöb mɨgan ak apek, kɨmnɨmel rek nep lak. 24 Nɨg gek, bɨ ne okok apɨl, Jisas nop kaun gel warɨkek aglak, “Bɨ Kɨb! Cɨn magɨlsek kɨmnɨg gobɨn!” aglak.

Agelak, Jisas yɨgen dek ak abe, ñɨg pag apek ak abe ag gek, won nɨbak nep yɨgen ak kɨr gɨl, ñɨg ak ulekɨl, ned mɨdek rek mɨdek.
25 Pen Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Nɨbi ti gɨnɨg yɨp ma nɨŋ dɨpɨm?” agak.

Agek, kɨri pɨrɨkɨl kɨb gaul gɨl, kɨri ke ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Bɨ nɨbaul bɨ an? Ne agek, yɨgen abe, ñɨg kɨb abe mɨnɨm ne ageb rek nep geb,” aglak.

Bɨ kɨjeki kɨyob ñɨlɨk sek ak, Jisas gek, komɨŋ lak

(Mat 8:28-34; Mak 5:1-20)

26 Ñɨg magöb dɨl, amɨl Ñɨg Cöb Galili nab sɨŋak amɨl amɨl, karɨp lɨm Gerasa bin bɨ mɨdelɨgɨpal pɨs kɨdadaŋ amnɨlak. 27 Pen Jisas ñɨg magöb ak kɨrɨg gɨl, ñɨg cöb gol sɨŋak kab kɨlɨp ar sɨŋak tob tau gek nɨŋlɨg gɨ, magɨl nɨbak nep, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk abaŋ ñag mɨdelak bɨ alap, taun nɨbak nɨb apɨl, Jisas nop nabɨŋ pakak. Bɨ nɨbak ne magɨl nep mɨdɨl, karɨp yɨb ñɨlɨk mɨgan ak ma kɨnolɨgɨp; cɨp tɨgel gölɨgɨpal kab mɨgan okok nep kɨn ajolɨgɨp. 28 Bɨ ne kod mɨdep okok, sen dɨl ñɨnmagɨl tob ne okok ñon gɨ kɨlɨs gölɨgɨpal ak pen kɨjeki tap okok apɨl kɨlɨs gel, sen lölɨgɨpal nɨb okok pɨg gɨ rɨkek, mɨñ mab nep nab okok per per amolɨgɨp. Pen bɨ nɨbak, Jisas nop nɨŋɨl wal agɨl, apɨl tob wagɨn sɨŋak yap pakak. Jisas kɨjeki kɨyob ñɨlɨk nop abaŋ ñaglak nɨb okok kɨrop agak, “Bɨ nɨbaul nop kɨrɨg gɨl söŋ amnɨm!” agak. Jisas nɨb agek, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk nop abaŋ ñaglak bɨ ak, coco gɨl, mɨnɨm kɨb agɨl agak, “Nak Jisas, God Bɨ Kɨb ar i oklaŋ mɨdeb Ñɨ ne ak, yɨp tari gɨnɨg geban? Yɨp yur kɨb ma ñɨnɨmɨn!” agak.

30 Agek, Jisas agak, “Yɨb nak ak agan!” agak. Jisas agek, ne pen agak, “Yɨb yad ak Koŋai Nep,” agak. Kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok koŋai yɨb nep nop yɨpɨl sɨkɨl mɨdelak rek ak me, nɨb agak. 31 Pen kɨjeki kɨyob ñɨlɨk okok Jisas nop neb neb gɨl aglak, “Cɨnop agenɨmɨn, mab ke eyaŋ kau mɨgan kɨrɨŋ ma juɨp ak ma ag yoknɨmɨn!” aglak.

32 Nɨb agɨl, kaj koŋai yɨb nep amɨl ñɨbelak yokop pɨrbak nɨb okok nɨŋɨl, Jisas nop neb neb gɨl aglak, “Nak cɨnop agek, am kaj mɨdebal okdaŋ kɨrop yɨpɨl sɨkɨn,” agel, Jisas yau agak. 33 Jisas yau agek, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok, bɨ ak nop kɨrɨg gɨl, am kaj nɨb okok kɨrop yɨpɨl sɨkel, kaj okok pɨg ju mak bak eyaŋ amɨl, gɨ dam ñɨg cöb nab eyaŋ pakɨl, ñɨg ñɨbɨl magɨlsek kɨm saklak.

34 Pen bɨ kaj mɨkelɨgɨpal okok, gak nɨbak nɨŋɨl, pɨg gɨ rɨkɨd ag amɨl, bin bɨ taun mɨdelak okok kɨrop ag ñɨl, amɨl bin bɨ karɨp lɨm taun ulep sɨŋak mɨdelak okok kɨrop ag ñɨlak. 35 Ag ñel, tap nɨbak tari geb agebal, agɨl, apɨl nɨŋlak, bɨ kɨjeki yɨpɨl sɨkɨl mɨdolɨgɨp ak, komɨŋ lek, walɨj yɨmɨl, Jisas tob wagɨn ulep sɨŋak bɨsɨg mɨdek. Kɨri nɨbak nɨŋɨl jel gek pɨrɨklak. 36 Pen bin bɨ nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Jisas kɨjeki ag söŋ yokak ak, bin bɨ okok, bin bɨ kɨsen olak okok kɨrop, nɨb nɨb gɨp, agɨl, ag ñɨlak. 37 Pen Gerasa bin bɨ magɨlsek jel gek pɨrɨkɨl, Jisas nop, nak adɨk gɨ amnoŋ agel, ñɨg magöb dɨl paŋdak. 38 Jisas kɨrɨg amnɨg gek nɨŋɨl, ne gek kɨjeki kɨyob ñɨlɨk söŋ amnɨlak bɨ nɨbak, nop mɨnɨm neb neb gɨl agak, “Yad nak eip amnɨr,” agak. 39 Nɨb agek, Jisas nop pen agak, “Mer. God nep tap tep yɨb tari tari gɨp ak, nak karɨp nak amɨl bin bɨ nak okok kɨrop ag ñɨnɨmɨn,” agak.

Nɨb ak, ne taun ne adɨk gɨ amɨl, bin bɨ okok kɨrop magɨlsek, Jisas yɨp nɨb nɨb gɨp, agɨl, ag ñak.

Bin alap Jisas nop dɨ nɨŋek komɨŋ lak; pai alap kɨmak Jisas gek warɨkak

(Mat 9:18-26; Mak 5:22-43)

40 Pen bin bɨ Jisas apeb, agɨl, kod mɨdelak okok, Jisas ñɨg magöb dɨl amjakek, use tep yɨb apeban e, aglak. 41 Pen bɨ kɨb Juda mogɨm gep karɨp kod mɨdolɨgɨp bɨ alap yɨb ne Jairas. Pai ne nokɨm yɨb mɨ yɨn lak umɨgan alaŋ ak kɨmnɨg gek, Jairas ne apɨl, Jisas mɨdek ulep sɨŋak kogɨm yɨmɨl agak, “Karɨp yad amnɨr. Pai yad nokɨm ak kɨmnɨg geb,” agak. Agek, Jisas nɨŋnɨg amek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai yɨb nep apɨl, nop pɨs pɨs cɨrok cɨrok ñɨlɨg gɨ amnɨlak. 43 Pen bin alap per per ne bin ajep amolɨgɨp mɨ aknɨb umɨgan alaŋ lak. Bin nɨbak, soi ñon gep bɨ okok yɨp gel, yɨp komɨŋ laŋ, agɨl, kɨrop mani ñolɨgɨp ak pen nop gel mɨlep gɨnɨmɨŋ rek ma lak. 44 Ne Jisas amek kɨd ken pɨs apɨl, walɨj par kɨb lak ak dɨ nɨŋek nɨŋlɨg gɨ, magɨl nɨbak nep nop mɨlep gak. 45 Pen Jisas kɨrop agak, “Yɨp bɨ an dɨ nɨŋɨp?” agak.

Agek, bin bɨ okok aglak, “Cɨn ma dɨ nɨpɨn,” aglak. Pen Pita agak, “Bɨ Kɨb, bin bɨ koŋai nep sɨŋ aul apɨl, nep cɨrok cɨrok ñebal,” agak.

46 Agek, Jisas agak, “Bin bɨ alap yɨp dɨ nɨŋosɨp. Kɨlɨs yad ak amɨb nɨŋɨl agebin,” agak. 47 Pen bin Jisas dɨ nɨŋak nɨbak, ne we gɨnɨmɨŋ rek ma lak ak nɨŋɨl, jep jep dɨlɨg gɨ, Jisas mɨdek ulep sɨŋak ap kogɨm yɨmak. Bin bɨ nɨb okok nɨŋ mɨdelak nab okok Jisas nop agɨl, ne tap gak ak, Jisas dɨ nɨŋek, magɨl nɨbak nep komɨŋ lak kesɨm ak magɨlsek mɨseŋ agak. 48 Agek, Jisas nop agak, “Pai yad. Nak yɨp dɨ nɨŋen komɨŋ laŋ agɨl nɨŋ dɨpan ak, yɨp dɨ nɨŋek komɨŋ lɨp me ak. Mɨnɨm ma mɨdeb. Nak amɨl, God ñɨnmagɨl arak ar ne ak mɨdenɨmɨn,” agak.

49 Jisas nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, bɨ Jairas nop wög golɨgɨp bɨ alap apɨl, Jairas nop agak, “Pai nak pɨs nep kɨmɨb; ag ñeb bɨ nop agek tob yur ma onɨmɨŋ; adɨk gɨ amnɨmɨŋ,” agak.

50 Agek, Jisas mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, Jairas nop agak, “Pai yad ak bɨr kɨmɨb, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨn. Nɨŋ denɨgan ak, nop komɨŋ lɨnɨgab,” agak.

51 Jisas nɨb agɨl, Jairas karɨp ne ak amjakɨl, bin bɨ okok kɨrop magɨlsek ag söŋ sɨŋ eyaŋ lɨl, pai nonɨm nap ber mal, Pita ak, Jon ak, Jems ak kɨrop poŋ dɨl, pai ak nop nɨŋnɨg karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amnɨlak. 52 Pen bin bɨ, pai nɨbak kɨmɨb, agɨl, sɨl ag mɨdelak okok, Jisas kɨrop agak, “Nɨbi sɨl ma agɨm. Pai ak ma kɨmɨb; yokop wɨsɨn kɨneb,” agak.

53 Jisas nɨb agek, bin bɨ okok, pai nɨbak pɨs nep kɨmɨb ak nɨŋɨl, nop sɨk aglak. 54 Pen Jisas pai ak ñɨnmagɨl kɨd ne ak dɨl agak, “Pai yad, warɨkan!” agak. 55 Nɨb agek, kaun ne ak apɨl kauyaŋ kauper gek warɨkak. Warɨkek, Jisas agak, “Tap ognap ñem ñɨŋaŋ,” agak. 56 Pai nonɨm nap kɨri kɨb gaul gɨrek. Pen Jisas kɨrop ber mal agak, “Bin bɨ ognap kɨrop mɨnɨm nɨbak ma ag ñɨnɨmir, mer!” agak.

Copyright information for `KMHM