Luke 9

Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok ag ke ke yokak

(Mat 10:5-15; Mak 6:7-13)

Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ kɨrop agek apelak agak, “Yad nɨbep bɨ yad, kɨlɨs yad ke ñɨl, ag yoknɨgain. Nɨb ak, nɨbi okok amɨl, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk bin bɨ yɨpɨl sɨkɨl mɨdebal okok agem söŋ amnɨmel; bin bɨ tap gɨp okok gem komɨŋ lɨnɨmɨŋ; bin bɨ mɨñak gɨp okok gem sɨn lɨnɨmɨŋ; God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep ak ag ñem nɨŋnɨmel. Pen amnɨg gɨl, kɨsal dai, wad, tap ñɨŋeb, mani, walɨj, tap okok sek ma dad amnɨmɨb; yokop amnɨmɨb. Taun alap amɨl karɨp alap amjakem, nɨbep ag denɨmel, kɨrop eip kɨn mɨdɨl, taun nɨbak kɨrɨg amnɨn agnɨgabɨm ak, magɨl ak nep kɨrɨg amnɨmɨb. Pen karɨp lɨm mɨgan alap amem, nɨbep ma ag denɨmel, taun nɨbak kɨrɨg amnɨn, agnɨgabɨm ak, kɨrop agnɨmɨb, ‘Mɨnɨm tep ak daposɨn ma dɨpɨm rek, lɨm dai nɨbep aul aposɨn, tap acɨp acɨp tob cɨnop dɨp ak lɨg gɨ yokɨl amobɨn,’ agɨl, lɨg gɨ yokɨl amnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm, kɨri gɨ tɨmel gɨpal ak nɨŋnɨgal,” agak.

Nɨb agek, kɨri karɨp tɨrɨg tɨroŋ magɨlsek tɨgoŋ tɨgoŋ amɨl amɨl mɨnɨm tep ak ag ñɨlɨg gɨ, bin bɨ mɨñak gak okok gel komɨŋ lak.

Herod gos par nɨŋak

(Mat 13:1-2; Mak 6:14-16)

Pen bin bɨ okok, Jisas tari tari gak mɨnɨm ak ag amɨl apɨl gel nɨŋlɨg gɨ, gapman bɨ kɨb Herod nɨŋɨl, gos par yɨb nɨŋak. Bin bɨ ognap aglak, “Jon bɨ ñɨg pak ñeb kɨŋam tɨb gɨ rɨk gɨlak kɨmak ak, kauyaŋ warɨkɨp,” aglak. Ognap aglak, “Bɨ ned nɨb God mɨnɨm agep bɨ ak Ilaija ne owɨp,” aglak. Ognap aglak, “Bɨ bɨrarɨk ped okok God mɨnɨm ag ñolɨgɨp bɨ alap kauyaŋ komɨŋ lɨl owɨp,” aglak. Nɨb agel, bɨ kɨb Herod agak, “Jon nop kɨŋam tɨb gɨ rɨk gen bɨr kɨmak rek, bɨ nɨbak bɨ an ap mɨdek nɨŋlɨg gɨ agebal ak am nɨŋnɨm,” agɨl, gos ak nɨŋak.

Jisas bin bɨ koŋai nep tap ñɨŋeb ñek ñɨŋlak

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-12)

10 Pen Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ adɨk gɨ apɨl, karɨp lɨm okok ajɨl tap tari tari gɨlak mɨnɨm ak, Jisas nop ag ñɨlak. Ag ñel, am karɨp lɨm mɨgan alap ke am mɨdojɨn, agɨl, Jisas kɨrop poŋ dɨl Betsaida taun sɨŋak amnɨlak. 11 Pen majɨl nab okok amel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ ognap aglak, “Jisas bɨ ne okok eip apɨl padɨkebal,” aglak. Nɨb agel, bin bɨ koŋai nep nop nɨŋnɨg kɨsen gɨlak. Apelak, ne tep apebɨm e, agɨl, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm ak kɨrop ag ñɨlɨg gɨ, bin bɨ tap gak okok gek komɨŋ lak.

12 Pen dɨgep pɨb paŋɨd amnɨg gek magɨl ak, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ apɨl, Jisas nop aglak, “Karɨp lɨm sɨŋ aul, bin bɨ ma mɨdebal, mɨñ mab nep nab sɨŋaul mɨdobɨn rek ak, bin bɨ sɨŋ aul kɨrop ag yokek, karɨp bin bɨ mɨdebal okok ke ke amɨl, tap ñɨŋeb kɨri okok ke pɨyo nɨŋɨl, kɨneb mɨgan okok pɨyo nɨŋlaŋ,” aglak.

13 Nɨb agelak, Jisas pen agak, “Nɨbi ke tap magɨl kɨrop ñɨm,” agak.

Agek, kɨri aglak, “Cɨn tap ñɨŋeb koŋai ma mɨdeb. Yokop bred magɨl aknɨb mamɨd alaŋ mɨdɨl, kɨbsal omal mɨdeb. Nak tari gos nɨŋeban? Bin bɨ sɨŋ aul koŋai nep mɨdebal ak, cɨn am tap ñɨŋeb kɨrop ognap tau dowɨn aka?” aglak.
14 Ñɨn nɨbak, bin bɨ apɨl mogɨm gɨlak okok, bin ñɨ pai okok mer, bɨ okok nep me wök pagel paip tausan (5000) rek amnak.

Pen Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Bin bɨ koŋai nep ap mɨdebal sɨŋ aul agem, bin bɨ aknɨb ñɨnjuɨl omal adɨk gɨ dam aknɨb wajrem alaŋ (50) ñon ke ke bɨsɨglaŋ,” agak.

15 Agek, bɨ ne okok ne agak rek nep gel, bin bɨ okok magɨlsek sɨŋak bɨsɨglak. 16 Ne bred magɨl aknɨb mamɨd alaŋ dɨl, kɨbsal omal sek dɨl, kɨlan gɨ seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨŋɨl, God nop tep agɨl, tap ñɨŋeb nɨbak tɨ paŋɨl, bɨ ne okok kɨrop ñek, kɨri pen dɨl, bin bɨ okok kɨrop nonɨm lɨ ñɨlak. 17 Ñelak, kɨri magɨlsek ñɨb damɨl, ñɨb saknɨmel rek ma lek, dai dai yepɨl yepɨl gɨlak okok, bɨ ne okok dɨ wad aknɨb umɨgan alaŋ yɨgel ap ran jakak.

Pita Jisas nop agak, “Nak Krais ak,” agak

(Mat 16:13-19; Mak 8:27-29)

18 Pen ñɨn alap, Jisas amɨl ke sɨŋak God nop sobok gɨ mɨdɨl, bɨ ne okok kɨrop ag nɨŋɨl agak, “Bin bɨ okok yɨp bɨ an ag gos nɨpal?” agak.

19 Agek aglak, “Bin bɨ ognap nep Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak ag gos nɨpal; ognap nep bɨ ned nɨb God mɨnɨm agep bɨ ak Ilaija ag gos nɨpal; ognap nep bɨ bɨrarɨk ped okok God mɨnɨm ag ñolɨgɨp bɨ alap kauyaŋ komɨŋ lɨl owɨp ag gos nɨpal,” aglak.

20 Agelak, Jisas kɨrop pen ag nɨŋak, “Pen nɨbi ke yɨp bɨ ban, agɨl, gos nɨŋebɨm?” agak.

Agek, Pita pen agak, “Nak God Krais ne ak,” agak.

21 Nɨb agek, Jisas kɨrop agak, “Mɨnɨm nɨbak bin bɨ ognap kɨrop ma ag ñɨnɨmɨb, mer yɨb!” agak.

Jisas agak, “Kɨmɨl kauyaŋ warɨknɨgain,” agak

22 Jisas nɨb agɨl, mɨnɨm alap agɨl agak, “Bɨ Ñɨ ne nop yur kɨb yɨb ñɨnɨgal. Bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok, nop nɨŋel mɨlɨk yapek ñag pak lel, kɨmnɨgab ak pen ñɨn omal mɨdɨl mɨnek ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨknɨgab,” agak.

23 Pen Jisas bɨ ne okok abe, bin bɨ mɨdelak okok abe, kɨrop magɨlsek agɨl agak, “Bin bɨ yɨp kɨsen gɨn, agɨl, gos nɨŋenɨgal okok, tap lɨm dai ar wagɨn aul gos kɨb nɨpal ak kɨrɨg gɨl, mɨb goŋ kɨri ke gos kɨb nɨpal ak kɨrɨg gɨl, ñɨn nokɨm nokɨm mab kros kɨri dɨ ka gɨl yɨp kɨsen gɨnɨmel. 24 Bin bɨ an an, mɨb goŋ cɨn ke, komɨŋ mɨdep magɨl cɨn ke, gos nɨŋɨl mɨd tep gɨnɨgabɨn, agɨl gos nɨŋnɨgal bin bɨ okok, pɨs nep ap yap paknɨgal. Pen bin bɨ an an, Jisas nop nɨŋ dɨl, mɨb goŋ cɨn, komɨŋ mɨdep magɨl cɨn, tari tari gɨnɨgab ak mɨnɨm ma mɨdeb, agɨl gos nɨŋnɨgal bin bɨ okok, komɨŋ mɨdep magɨl ak dɨnɨgal. 25 Bin bɨ tap lɨm dai ar wagɨn aul dɨn, agɨl gel amnɨgab bin bɨ okok, tap tep tep okok dɨl, lɨm dai ar wagɨn aul mɨd tep gɨnɨgal, pen kɨsen kɨmɨl lɨm dai ar wagɨn aul kɨrɨg gɨl, God eip per per mɨdenɨmel rek ma lɨnɨgab. 26 Bin bɨ an yɨp nabɨŋ gek, yad Jisas nop ma nɨpin, agɨl, mɨnɨm yɨp ma nɨŋ dɨnɨgab ak, yad kɨsen Bapi cɨr apɨl melɨk tep ke ak dɨl, ejol sɨŋ melɨk tep sek okok eip onɨgain ñɨn ak, bɨ nɨbak nop nabɨŋ gek, ma nɨpin agnɨgain. 27 Pen nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ mɨñi mɨdebɨm sɨŋ aul ognap ma kɨmnɨgabɨm; komɨŋ nep mɨdɨl, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn ak nɨŋnɨgabɨm,” agak.

Jisas mɨb goŋ ne ak ke yɨb lak

28 Jisas nɨb agɨl, ñɨn aknɨb jɨl oŋɨd rek mɨdɨl, Jon, Jems, Pita kɨrop poŋ dɨl, God nop sobok gɨnɨg gɨ yokop dɨm nɨb sɨŋak amnak. 29 Amɨl, God sobok gɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, mɨlɨk dai ne ke yɨb lɨl, walɨj ne tɨd yɨb lɨl, melɨk aknɨb ke yɨb gek nɨŋlak. 30 Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, bɨ bɨrarɨk nep kɨmrek, Mosɨs eip, Ilaija eip, God melɨk tep aknɨb ke magɨl ak dɨl apɨl, Jisas Jerusalem amɨl kɨmɨl, wög ne gɨ saknɨg gek mɨnɨm ak ag mɨdelak. 32 Pen Pita, Jems, Jon kɨrop yakam wɨsɨn apek, udɨn jɨk jɨk gɨlɨg gɨ mɨdelak, pen mɨdarɨk kɨri udɨn ñɨl nɨŋɨl, Jisas melɨk tep ne ak abe, bɨ nɨb omal Jisas eip warɨk mɨderek okok abe, nɨŋlak. 33 Bɨ nɨb omal amnɨg ger nɨŋlɨg gɨ, Pita gos nɨŋ tep gɨl mer, Jisas nop agak, “Bɨ Kɨb, cɨn sɨŋaul mɨdobɨn ak, tep yɨb mɨdobɨn. Nak cɨnop yau agek, karɨp badak yokop omal nokɨm, nep alap, Mosɨs nop alap, Ilaija nop alap gɨn,” agak.

34 Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, magɨl nɨbak nep, kɨmi tɨd kɨb alap apɨl kɨrop magɨlsek kob ñek pɨrɨklak. 35 Pen mɨnɨm alap kɨmi nab sɨŋak nɨb apɨl agak, “Bɨ aul Ñɨ yad; yad nop ag lɨnek. Nɨbi mɨnɨm ne agnɨmɨŋ rek nɨŋnɨmɨb,” agak.

36 Mɨnɨm ag dai juek, magɨl nɨbak nep nɨŋlak, bɨ nɨb omal kɨri ma mɨderek; Jisas nep mɨdek. Pen dɨm yɨrɨk alaŋ mɨdɨl, tap gak ak nɨŋelak ak, ñɨn nab nɨb sɨŋak bin bɨ ognap kɨrop ma ag ñɨlak.

Ñɨ sɨkol kɨjeki abaŋ ñagak alap Jisas gek, komɨŋ lak

(Mat 17:14-21; Mak 9:14-29)

37 Pen mɨnek, dɨm gol alaŋ mɨdelak nɨbak kɨrɨg gɨl, majɨl sɨŋak kɨyan gɨ ap yapel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep apɨl kɨrop nabɨŋ paklak. 38 Bɨ alap bin bɨ nab nɨbak sɨk kɨb agɨl agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Ñɨ yad nokɨm aul, nak nop yɨmɨg nɨŋnɨmɨn, agɨl, dapebin. 39 Kɨjeki kɨyob ñɨlɨk per nop abaŋ ñag mɨdɨl nop gek, sɨk kɨb yɨb agɨl gɨ dam pakɨl, kɨñɨk kobkob kosɨb masɨb apɨl, kɨm dam nab lɨlɨg gɨ apeb. Nop nɨg gɨl, per per nep gek gek me, ne yur mab dɨlɨg gɨ mɨdeb. 40 Bɨ nak okok kɨrop, kɨjeki mɨdeb nɨbak ag yokɨm, apin ak pen kɨri ag yok mer nɨŋɨl kɨrɨg gɨpal,” agak. 41 Nɨb agek, Jisas agak, “Bin bɨ mɨñi mɨdebɨm lɨm dai wagɨn aul, ñɨn akal mɨnɨm nɨŋ dɨnɨgabɨm? Yad bɨrarɨk nep mɨker nɨbep dad ajebin; pen kɨsen ñɨn titi gɨl mɨker nɨbi dɨ amnɨm?” agak. Nɨb agɨl, bɨ nɨbak nop agak, “Ñɨ nak nɨbak ulep sɨŋaul dowan,” agak. 42 Jisas nɨb agek, ñɨ nɨbak dad apek nɨŋlɨg gɨ, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk ñɨ ak nop kɨlɨs yɨb gɨl, pag pe gɨ yokek gɨ dam lɨm eyaŋ paɫab sakak. Jisas pen kɨjeki kɨyob ñɨlɨk ak nop ag gek, ke amek nɨŋlɨg gɨ, ñɨ nɨbak komɨŋ lek, Jisas dam nap nop ñak. 43 Bin bɨ ap mɨdelak okok, God kɨlɨs ne aknɨb ke nɨbak nɨŋɨl, ñaul dɨlak.

Jisas, “Yɨp mɨmɨg gɨnɨgal,” agak

(Mat 17:22-23; Mak 9:30-32)

Bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok, Jisas tap tari tari gak ak nɨŋɨl, ñaul dɨl nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Jisas bɨ ne okok kɨrop agak,
44 “Mɨnɨm agnɨg gebin nɨbaul, nɨbi tɨmɨd lɨ nɨŋ tep yɨb gɨl mɨdenɨmɨb. Ulep mɨdeb, Bɨ Ñɨ ne nop mɨmɨg nɨŋɨl, bɨ ognap kɨrop ñɨnɨgal,” agak. 45 Pen mɨnɨm agak nɨbak, kɨri tɨk nɨŋnɨmel rek ma lak. Pen pɨrɨkɨl Jisas nop ma ag nɨŋlak.

Bɨ an rek bin bɨ kɨb mɨdenɨgab

(Mat 18:1-5; Mak 9:33-37)

46 Jisas bɨ ne nɨb okok kɨri ke ag amɨl apɨl gɨl, bɨ alap agak, “Yad bɨ kɨb mɨden,” agak. Pen bɨ alap pen agak, “Wɨs! Nak mer, yad bɨ kɨb mɨden,” agak. 47 Jisas bɨ ne okok gos nɨŋlak nɨbak ke nɨŋɨl, ñɨ sɨkol alap dap ne mɨdek bak sɨŋak lɨl agak, 48 “Bin bɨ an yɨp gos nɨŋɨl, ñɨ pai sɨkol aul nɨb rek dɨnɨgab ak, yɨp abe dɨnɨgab. Pen bin bɨ an yɨp dɨnɨgab ak, Bɨ yɨp ag yokek onek nop abe dɨnɨgab. Pen bɨ an nab nɨbi sɨŋak bɨ yokop yɨb rek mɨdeb, bɨ nɨbak nep ne bɨ kɨb yɨb,” agak.

49 Jisas nɨb agek, Jon agak, “Bɨ Kɨb, cɨn nɨpɨn, bɨ alap yɨb nak agɨl, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok ag yokak. Pen bɨ nɨbak cɨn eip ma ajobɨn rek, ‘Nak nɨg ma gɨnɨmɨn,’ agnok,” agak.

50 Agek, Jisas agak, “Tari gɨnɨg nop nɨb ag gɨpek? Bin bɨ nɨbep nɨŋel mɨlɨk ma yonɨgab okok, bɨ nɨŋeb cɨn, agɨl nɨŋnɨmɨb,” agak.

Sameria kai Jisas nop ma dɨlak

51 Pen Nap ne Jisas nop dam karɨp lɨm ne seb kab ar alaŋ dad ameb ñɨn ak ulep gak nɨŋɨl Jisas, Jerusalem amnɨm, agɨl, gos kɨlɨs gɨ nɨŋɨl me amnak. 52 Ne bɨ ne ognap ned ag yokak. Kɨri amɨl tap nop gɨ jɨn gɨnɨg, karɨp lɨm Sameria nab sɨŋak karɨp tɨrɨg tɨroŋ alap amnɨlak. 53 Pen Sameria bin bɨ karɨp tɨrɨg tɨroŋ nɨbak kɨnelɨgɨpal okok, Jisas Jerusalem amnɨg gek mɨnɨm ak nɨŋɨl, nop ag wasu ma dɨlak. 54 Nɨg gelak, Jisas bɨ ne Jems eip Jon eip nɨŋɨl, Jisas nop agrek, “Bɨ Kɨb, seb kab ar alaŋ nɨb mab mɨlaŋ agor, apɨl bin bɨ nɨg gɨpal okok kɨrop yɨnnɨmɨŋ akaŋ?” agrek.

55 Nɨb agerek, Jisas adɨk gɨl kɨrop mal nɨŋɨl, nɨg ma gɨnɨgabɨn, agɨl, kɨrop mal ag gak. 56 Bin bɨ nɨb okok kɨri Jisas nop ma dɨnɨgal ak nɨŋɨl, kɨri karɨp tɨrɨg tɨroŋ nɨbak kɨrɨg gɨl, karɨp tɨrɨg tɨroŋ ke nɨb alap amnɨlak.

Bɨ alap Jisas nop agak, “Yad nak eip ajonɨgabɨr,” agak

(Mat 8:19-22)

57 Pen majɨl nab okok amel nɨŋlɨg gɨ, bɨ alap apɨl, Jisas nop agak, “Karɨp lɨm akal akal amnɨgan okok, yad eip ajonɨgabɨr,” agak.

58 Nɨb agek, Jisas nop agak, “Yad eip koslam ajenɨgan. Kain sapeb okok karɨp kɨneb kɨri lɨm mɨgan okok mɨdeb; yakɨr okok tin kɨri ak ke mɨdeb; pen Bɨ Ñɨ ne, kau kɨneb ne alap ma mɨdeb,” agak.

59 Pen Jisas bɨ alap nop agak, “Nak yad eip ajor,” agak. Nɨb agek, bɨ nɨbak pen agak, “Bɨ Kɨb, yɨp yau agek, yad am bapi yad tɨgel gɨl onɨm,” agak.

60 Agek, Jisas nop pen agak, “Bin bɨ yɨp ma nɨŋ dɨpal ognap kɨmel, bin bɨ yɨp ma nɨŋ dɨpal ognap dam tɨgel gɨnɨmel. Nak pen amɨl, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm ak ag ñek amnaŋ,” agak.

61 Pen bɨ alap agak, “Yad nak eip ajonɨgabɨr ak pen yɨp yau agek, yad amɨl ami bapi, ai mam yad okok kɨrop mɨnɨm ag ñɨ tep gɨl, ñɨnmagɨl pakɨl, onɨm,” agak.

62 Agek, Jisas pen agak, “Bin bɨ an wög dai wagɨn gɨl, gos par nɨŋɨl, nab sɨŋak kɨrɨg gɨnɨgab ak, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep ak ag ñeb bɨ wög ak gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp,” agak.

Copyright information for `KMHM