Matthew 10

Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ kɨrop sɨk agek apelak agak, “Yad ke nɨbep agebin ak me, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok ag yoknɨg, ag yoknɨgabɨm. Bin bɨ tap tari tari gɨnɨgab okok ak rek nep gem, komɨŋ lɨnɨgab,” agak.

Bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb aknɨb umɨgan alaŋ Jisas ag yokak bɨ okok, yɨb kɨri okok me, bɨ alap Saimon, yɨb ne alap Pita agölɨgɨpal; bɨ alap Edru, Pita nɨmam ne ak; bɨ alap Jems, Sebedi ñɨ ne; bɨ alap Jon, Jems nɨmam ne; bɨ alap Pilip; alap Batolomyu; alap Tomas; alap Matyu, ne takɨs dolɨgɨp; bɨ alap Jems, Alpias ñɨ ne; bɨ alap Tadias; bɨ alap Saimon, yɨb ne alap Selot agölɨgɨpal; bɨ alap Judas Iskariot, ne me kɨsen Jisas nop mɨmɨg nɨŋak.

Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ kɨrop ag ke ke yokak

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)

Jisas bɨ ne nɨb okok kɨrop mɨnɨm tep wög ak gɨnɨmel agɨl, kɨrop ag ke ke yoklɨg gɨ agak, “Nɨbi Juda bin bɨ mer nab okok abe, Sameria kai mɨdebal nab okok abe, ma amnɨmɨb. Pen nɨbi amɨl bin bɨ cɨn Isrel, bin bɨ kɨri God nop gos ma nɨpal okok, kɨrop ag ñɨlɨg gɨ agnɨmɨb, “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn ak, bɨr maŋ apeb,” agnɨmɨb. Bin bɨ tap gɨnɨmɨŋ okok gem, komɨŋ lɨnɨmɨŋ. Bin bɨ pɨs nep kɨmlak okok gem, kauyaŋ warɨknɨmel. Bin bɨ soi sapeb lɨnɨmɨŋ okok gem, komɨŋ lɨnɨmɨŋ. Bin bɨ kɨjeki kɨyob ñɨlɨk abaŋ ñagnɨmɨŋ okok ag söŋ yokem amnɨmɨŋ. Bapi cɨr apɨl nɨbep per yokop wög gɨpɨr rek, nɨbi ak rek nep bin bɨ nɨb okok kɨrop yokop wög gɨ ñɨnɨmɨb. Kab magɨl gol, kab magɨl silpa, kab magɨl lakañ ognap ma dad amnɨmɨb. 10 Wad, walɨj ognap sek, tob tɨrɨp, yɨr dai, tap okok ma dad amnɨmɨb. Pen tari: bin bɨ wög gɨ ñɨnɨgal okok pen tap ñel ñɨŋnɨgal.

11 “Pen taun alap akaŋ karɨp tɨrɨg tɨroŋ alap amjakem, bin bɨ nɨbep ag wasu dɨnɨmel rek ognap nɨŋɨl, kɨrop eip nep mɨdɨl, karɨp lɨm ke alap okok amnɨg gɨnɨgabɨm ñɨn ak nep, kɨrop kɨrɨg gɨl amnɨmɨb. 12 Pen karɨp alap amɨl, “Nɨbi mɨdebɨm!” agem, “Yau, mɨdobɨn; tep apebɨm,” agenɨmel, karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak amnɨmɨb. Pen kɨrop mɨnɨm yad ag ñem ag wasu ma denɨmel ak, kɨrɨg amnɨg, acɨp acɨp tob kɨd nɨbi cɨg dɨl mɨdonɨmɨŋ ak, tau lɨlɨg gɨ yokɨl amnɨmɨb. 15 Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin: mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak, Sodom Gomora bin bɨ yur sɨkol sɨkol dɨnɨgal; bin bɨ nɨbep ma dɨnɨgal nɨb okok, yur kɨb yɨb dɨnɨgal.

Mɨker koŋai nep onɨgab

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16 “Pen nɨŋɨm! Yad nɨbep kaj sipsip rek ak, bin bɨ kain saköl rek mɨdebal nab okok ag yokebin. Nɨb ak, gos nɨŋ rep gɨlɨg gɨ, kapkap kɨrop ag ñɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.

17 “Pen bin bɨ ognap nɨbep dɨ wös gɨl, dam Juda mogɨm gep karɨp okok amel, kansol kɨri okok ap mɨnɨm kɨb agɨl, nɨbep paknɨgal. Nɨb ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. 18 Nɨbep bɨ yad mɨdebɨm agɨl, lɨp gɨ dam gapman bɨ kɨb akaŋ kiŋ mɨdenɨgal sɨŋak dad amel, nɨbi mɨnɨm tep yad ak, bɨ kɨb okok abe, Juda bin bɨ mer karɨp lɨm par kɨb okok nɨb okok abe, kɨrop ag ñɨnɨgabɨm. 19 Nɨbep mɨnɨm kɨb agnɨgal nɨbak, mɨnɨm tari ar agɨn akaŋ mɨnɨm titi gɨl agɨn, agɨl, pɨrɨkɨl, gos par ma nɨŋnɨmɨb. Nɨbi mɨnɨm agem nɨŋlɨg gɨ, Nap God Kaun ne nɨbep eip mɨdeb ak, gos tep ñek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm gos nɨbi ke ma agnɨgabɨm; Nap God Kaun ne nɨbep agnɨgab rek nep agnɨgabɨm.

21 “Ñɨn nɨbak, nɨmam sɨkop okok warɨkɨl, nɨmam kɨri ke okok ñag paklaŋ agɨl, bɨ kɨb okok kɨrop mɨmɨg gɨnɨgal. Nap sɨkop okok warɨkɨl, ñɨ pai kɨri ke okok ñag paklaŋ agɨl, bɨ kɨb okok kɨrop mɨmɨg gɨnɨgal. Ñɨ pai okok warɨkɨl, nonɨm nap kɨri ke okok kɨd ñɨl ak rek nep gɨnɨgal. 22 Yɨp pɨs ken ar mɨdenɨgabɨm rek, bin bɨ okok magɨlsek nɨbep nɨŋel, mɨlɨk kal yonɨgab. Pen bin bɨ an an kɨlɨs gɨl, yad eip nep mɨdenɨgal okok, ñɨn kɨsen ak apek, God kɨrop dɨnɨgab. 23 Pen mɨgan alap amem, nɨbep gɨ tɨmel genɨmel ak, pɨrɨk gɨ mɨgan alap amnɨmɨb. Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, Isrel taun okok bin bɨ okok kɨrop ag ñem ma amnɨgab adek, yad Bɨ Ñɨ ne onɨgain.

24 “Ñɨ pai skul apal okok kɨb mɨdel, ag ñeb bɨ kɨri okok sɨkol ma mɨdebal. Pen ag ñeb bɨ mɨdeb rek mɨdon agɨl me, skul apal. Bin bɨ wög gɨ ñɨbal okok kɨb mɨdel, bin bɨ kɨrop kod mɨdebal okok sɨkol ma mɨdebal. Wög gɨpal ak, bin bɨ kɨb mɨdebal rek mɨdon agɨl, wög gɨpal. Nɨb ak rek, bin bɨ yad okok, yad mɨdebin rek mɨdon agɨl, gɨpal. Pen bin bɨ okok yɨp ag juɨl, Seten yɨb ne alap lɨl yɨp Bielsebul apal rek, nɨbep bɨ wög gɨ ñeb yad ak rek nep ag juɨl mɨnɨm tɨmel agnɨgal.

God nop nep pɨrɨkep

(Luk 12:2-7)

26 “Bin bɨ okok kɨrop nɨŋɨl ma pɨrɨknɨmɨb. Mɨnɨm tari mɨñi karɨkɨl mɨdeb ak, kɨsen mɨseŋ mɨdenɨgab. Tap tari kɨri kapkap gɨ we gɨl gɨpal okok, kɨsen mɨseŋ lek nɨŋnɨgal. 27 Mɨnɨm yad nɨbep we gɨl agnɨgain ak, nɨbi am kɨrop mɨseŋ ag ñɨnɨmɨb. Mɨnɨm yad nɨbep tɨmɨd wagɨn agnɨgain ak, karɨp ar alaŋ amɨl, mɨnɨm kɨb ag ñem nɨŋnɨmel.

28 “Nɨbi bin bɨ ñag pak lɨpal bɨ okok nɨŋem jel gek ma pɨrɨknɨmɨb. Kɨri yokop mɨb goŋ ak nep ñag pak lɨnɨgal; kaun ak sek gɨ tɨmel gɨnɨmel rek ma lɨp. Pɨrɨk gɨnɨg me, Bɨ Kɨb bin bɨ mɨb goŋ abe kaun abe mab ke yɨneb mɨgan eyaŋ dɨ yoknɨgab nɨbak nep pɨrɨknɨmɨb. 29 Yakɨr sɨkol okok, tap yokop. Kab magɨl lakañ nokɨm nep yokɨl, yakɨr omal dɨpal. Tap yokop ak pen, God kɨrop nɨŋ mɨdeb rek, alap yokop ma yap paknɨgab. 30 Kɨmkas nɨbep ak, God magɨlsek wök pagɨp. 31 Nɨb ak, ma pɨrɨknɨmɨb. Yakɨr okok tap sɨkol yɨb; nɨbi pen tap yɨb mɨdebɨm.

Yad Jisas bɨ ne agɨl mɨseŋ agnɨmɨb

(Luk 12:8-9)

32 “Bin bɨ an an yɨp pɨs ken ar mɨdɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨseŋ ag ñenɨgal okok, yad pen Bapi yad seb kab ar alaŋ mɨdeb ak nop, yɨp pɨs ken ar mɨdebal, agɨl, mɨseŋ agnɨgain. 33 Pen bin bɨ an an yɨp cɨg tep ma gɨl, bin bɨ eip mɨdenɨgal nab sɨŋak agnɨgal, bɨ nɨbak yad ma nɨpin, agnɨgal ak, yad pen Bapi yad seb kab ar alaŋ ak nop, bin bɨ sɨŋaul yad ma nɨpin, agnɨgain.

Pen pen gɨnɨgal

(Luk 12:51-53; 14:26-27)

34 “Yad lɨm dai wagɨn aul onek ak, ‘Jisas ne lɨm dai wagɨn aul owak rek, kapkap mɨd tep gɨnɨgabɨn,’ agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Yad onek ak me, bin bɨ okok mɨnɨm kɨb agɨl, pen pen gɨnɨgal. 35 Nɨb gɨnɨgab: ñɨ okok warɨkɨl, nap bɨ eip pen pen gɨnɨgal. Pai okok warɨkɨl, nonɨm eip pen pen gɨnɨgal. Ñɨne bin okok warɨkɨl, nɨpɨs eip pen pen gɨnɨgal. 36 Nɨg gɨnɨgal nɨbak, karɨp kɨri nokɨm kɨn mɨdebal ak, kɨri ke nep pen pen gɨnɨgal.

37 “Bin bɨ an an nonɨm nap akaŋ ñɨ pai kɨri okok nep mɨdmagɨl lɨl, yɨp mɨdmagɨl ma lɨnɨgal ak, bin bɨ yad mɨdenɨmel rek ma lɨnɨgab. 38 Bin bɨ an an yad eip mɨdnɨg gos nɨŋnɨgal ak pen gos alap nɨŋɨl agnɨgal, ‘Bin bɨ ognap cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨmel rek lɨp,’ agɨl, mab kros kɨri dɨ ka gɨl yɨp sain ma gɨnɨgal ak, bin bɨ yad mɨdenɨmel rek ma lɨnɨgab. 39 Bin bɨ an, yad ke ausek mɨdɨl, mɨd tep gin agnɨgab ak, mab ke yɨneb eyaŋ amnɨgab. Bin bɨ an pen agnɨgab, yad Jisas pɨs ken mɨden, yɨp ñag pak lɨnɨg, ñag pak lɨlaŋ, agnɨgab ak, komɨŋ per per mɨdep ak dɨnɨgab.

God nɨbep ak rek nep dɨ tep gɨnɨgab

(Mak 9:41)

40 “Nɨbi amem, bin bɨ ognap nɨbep ag wasu denɨmel ak, yɨp abe ag wasu dɨnɨgal. Pen yɨp ag wasu dɨnɨgal rek, Bɨ yɨp ag yokek onek ak nop abe ag wasu dɨnɨgal. 41 Bin bɨ an, God mɨnɨm agep bɨ alap nɨŋɨl agnɨgab, ‘Bɨ owɨp aul, God wög gɨp ak me, nop dɨnɨgain,’ agɨl dɨnɨgab ak, tep yɨb gɨnɨgab. God mɨnɨm agep bɨ nɨbak dɨ tep gɨnɨgab rek, kɨsen God nop ak rek nep dɨ tep gɨnɨgab. Bin bɨ an, God bin bɨ komɨŋ tep ne alap nɨŋɨl agnɨgab, ‘Bɨ owɨp aul, God bɨ komɨŋ tep ne ak me, nop dɨnɨgain,’ agɨl dɨnɨgab ak, tep yɨb gɨnɨgab. God bin bɨ komɨŋ tep ne ak dɨ tep gɨnɨgab rek, kɨsen God nop ak rek nep dɨ tep gɨnɨgab. 42 Pen bin bɨ an, bɨ yokop yad alap nɨŋɨl, Jisas bɨ ne ak agɨl, ñɨg mɨl dap ñɨnɨgab ak, God nɨŋek, tep gek, pen yɨpɨn ma gɨnɨgab,” agak.

Copyright information for `KMHM