Matthew 11

Jon bɨ ne ognap ag yokek, Jisas nop nɨŋnɨg amnɨlak

(Luk 7:18-35)

Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok kɨrop nɨg gɨl nɨg gɨl gɨnɨmɨb agɨl ag ñɨ tep gɨl, karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, taun yokop ulep nɨb okok amɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñak.

Pen Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak mɨñ mɨdɨl, Krais tari tari gak mɨnɨm ak nɨŋɨl, bɨ ne ognap ag yokek, Jisas mɨdek sɨŋak amjakɨl, nop ag nɨŋɨl aglak, “Cɨnop ag ñan, nak bɨ ‘Krais’ agɨl per kod mɨdobɨn ak nep opan akaŋ cɨn bɨ kɨsen nɨb bɨ alap ke kod mɨdon?” aglak.

Agelak, Jisas kɨrop pen agak, “Nɨbi Jon mɨdeb sɨŋak amɨl agnɨmɨb, ‘Cɨn amɨl udɨn cɨn ke nɨŋɨl, tɨmɨd cɨn ke nɨpɨn, bɨ nɨbak bin bɨ udɨn kwoi gɨp okok gosɨp udɨn ñɨl nɨpal. Bin bɨ tob tɨmel gɨp okok gosɨp kanɨb tag tep gɨpal. Bin bɨ soi sapeb lɨp okok gosɨp mɨlep gɨp. Bin bɨ tɨmɨd mɨgan pɨlɨŋ gɨp okok gosɨp gos pɨwakek nɨpal. Bin bɨ kɨmbal okok gosɨp kauyaŋ warɨkpal. Bin bɨ yɨm gep rek okok, ak rek nep Krais mɨnɨm tep ak agek nɨpal,’ agnɨmɨb. Pen mɨnɨm alap agnɨmɨb, ‘Bin bɨ yɨp nɨŋ dɨl, gos alap alap ma nɨŋnɨgal okok, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgal,’ agnɨmɨb,” agak.

Nɨb agek, Jon bɨ ne okok amel nɨŋlɨg gɨ, Jisas bin bɨ ap mɨdelak okok kɨrop Jon mɨnɨm ar ak agɨl agak, “Nɨbi ned mɨñ mab kab nep mɨdeb nab okok ambek ñɨn ak, tari nɨŋnɨg ambek? Sɨd par nokɨm alap yɨgen dɨ adaŋ aul gɨp alap nɨŋnɨg ambek aka? Akaŋ tari nɨŋnɨg ambek? Bɨ walɨj tep tep nep lɨpal bɨ alap nɨŋnɨg ambek aka? Bɨ walɨj tep tep dɨn agɨl nɨpal okok, bɨ kɨb karɨp kɨl tep okok kɨnbal. Kɨri Jon mɨdolɨgɨp mɨñ mab nep nab sɨŋak ma kɨnbal. Pen tap tari nɨŋnɨg ambek? Yokop ma ambek. Jon bɨ God mɨnɨm agep bɨ nɨbak nɨŋnɨg ambek. Bɨ God mɨnɨm agep onɨgab, agɨl kod mɨdelɨgɨpɨm me, bɨ nɨbak me ak. Pen Jon ne God mɨnɨm agep bɨ alap nep mer. 10 Jon nop gos nɨŋɨl, bɨrarɨk nep God ne Ñɨ ne nop mɨnɨm agak mɨnɨm nɨbak, God Mɨnɨm eyaŋ ñu kɨl tɨkɨl aglak,

‘Bɨ mɨnɨm agep yad ak,
ag yoken ned amɨl,
bin bɨ okok ag ñɨ tep gek,
kɨsen nak ke amnɨgan,’ agɨl ñu kɨl tɨklak.
11 Nɨbep nɨŋɨd agebin, bin bɨ lɨm dai wagɨn aul mɨdebal okok, nokɨm alap Jon rek mer. Pen God bin bɨ yokop yɨb dam seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab okok, kɨri Jon rek ma mɨdenɨgal; God ne bin bɨ yokop yɨb okok dɨ tep yɨb gek, bin bɨ tep ne yɨb mɨdenɨgal. 12 Jon bɨ ñɨg pak ñeb bɨ apɨl mɨnɨm tep ag ñak ñɨn ak tɨkɨl, bin bɨ okok, God cɨnop dɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdonɨmɨŋ agɨl, mɨnɨm nɨbak kɨlɨs yɨb gɨ dam dam, mɨñi ak rek nep kɨlɨs yɨb gɨpal.

13 “Bɨ God mɨnɨm agep mɨnɨm ñu kɨl tɨklak okok abe, Mosɨs God lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkak ak abe, wagɨn ak me, God Mesaia ak nop ag yokek, ne bin bɨ okok kɨrop dɨl kod mɨdenɨgab. Mɨnɨm nɨbak nep ag dapel dapel me, Jon owak. 14 Pen mɨnɨm agnɨg gebin ak dɨnɨgabɨm akaŋ ma nɨpin. God Jon nop agek, apɨl bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñak ak, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, gɨnɨgab aglak rek nep gak. Ñu kɨl tɨkɨl aglak, bɨ God mɨnɨm agep Ilaija rek bɨ alap onɨgab, aglak. 15 Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, mɨnɨm agebin aul tɨmɨd lɨ nɨŋ tep gɨnɨmɨb.

16 “Bin bɨ mɨñi ñɨn aul mɨdebal okok yad nɨpin, kɨri ñɨ paiŋaŋ ognap maker sɨŋak bɨsɨg gɨl, ñɨ paiŋaŋ ognap meg mɨgan dap ranɨl kɨrop apal rek ak mɨdebal. 17 Kɨri apal,

‘Cɨn akɨl pɨgon,
nɨbi tari gɨnɨg kogɨm ma papɨm?
Kɨmep sɨl agep rek alap agon,
nɨbi tari gɨnɨg sɨl ma apɨm?’ apal.
18 Nɨb ak rek, God Jon nop ag yokek apɨl, ñɨn ognap tap magɨl ma ñɨbɨl, ñɨg wain ma ñɨbɨl gek, apal, ‘Bɨ nɨbaul nop tap tari abaŋ ñagek nɨg gɨp?’ apal. 19 Bɨ Ñɨ ne pen apek apal, ‘Bɨ tap kɨb ñɨbɨl, ñɨg wain ñɨbɨl, bɨ takɨs dɨpal okok eip ajɨl, bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok eip ajɨl gɨp,’ apal. Pen bin bɨ God Mɨnɨm ak nɨŋ dɨl, gɨ tep gɨl, mɨd tep gɨnɨgal ak, bin bɨ okok nɨŋɨl agnɨgal, God Mɨnɨm ak mɨnɨm tep yɨb, agnɨgal,” agak.

Mɨnɨm kɨb dɨnɨgal

(Luk 10:13-15)

20 Jisas taun kɨb ned gɨ ajɨl, tap ma gep koŋai nep gek, bin bɨ okok nɨŋlak ak pen kɨri, tari gɨnɨg tap si tap tɨmel gɨpɨn agɨl, tap si tap tɨmel gölɨgɨpal ak kɨrɨg gɨl, Jisas nop ma nɨŋ dɨlak. Nɨg gel, Jisas kɨrop ag gɨl agak, “Korasin taun bin bɨ okok! Betsaida taun bin bɨ okok! Tap ma gep okok gen, nɨpek. Pen tap si tap tɨmel gɨpɨm ak kɨrɨg gɨl, yɨp ma nɨŋ dɨpɨm. Nɨg gɨpɨm ak, nɨbi mɨnɨm kɨb yɨb dɨnɨgabɨm. Taun kɨb Taia, Juda bin bɨ mer okok, taun kɨb Saidon, Juda bin bɨ mer okok, tap ma gep nɨb okok kɨrop ak rek nep gebnep, kɨri tap si tap tɨmel gölɨgɨpal okok kɨrɨg gɨl, wad ajɨl rek ognap yɨmɨl, tɨn sɨlɨkɨl lɨlɨg gɨ lɨlɨg gɨ mɨdeblap. 22 Nɨb ak, mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak, Taia bin bɨ abe, Saidon bin bɨ abe, mɨnɨm sɨkol rek dɨnɨgal; pen nɨbi Korasin bin bɨ abe, Betsaida bin bɨ abe, mɨnɨm kɨb yɨb dɨnɨgabɨm.

23 “Kapaneam bin bɨ okok. Ñɨn nɨbak nɨbi seb kab ar alaŋ sɨŋak ma amnɨgabɨm; pɨs nep mab ke yɨneb kau mɨgan eyaŋ ak amnɨgabɨm. Tap ma gep rek nɨbep nab aul gɨnek ak, taun kɨb Sodom gebnep, kɨri tap si tap tɨmel gölɨgɨpal okok kɨrɨg gɨl, mɨñi komɨŋ mɨdeblap. 24 Ar nɨbak yad nɨbep agebin, mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak, Sodom bin bɨ okok mɨnɨm sɨkol rek dɨnɨgal; nɨbi Kapaneam bin bɨ mɨnɨm kɨb yɨb dɨnɨgabɨm,” agak.

Yɨp apɨl ake lɨnɨmɨb

(Luk 10:21-22)

25 Ñɨn nɨbak Jisas Nap nop agak, “Bapi, yad yɨb nep agen ar alaŋ amnaŋ. Nak Bɨ Kɨb, seb kab ar alaŋ abe, lɨm dai wagɨn aul abe kod mɨdeban ak, gos nak ke nɨŋek tep gɨp rek, bin bɨ gos kɨd yɨk nɨŋɨl nɨŋobɨn apal okok, kɨrop mɨnɨm yad agebin wagɨn ak ma ag ñɨban; pen bin bɨ ñɨ paiŋaŋ rek mɨdebal okok kɨrop gos tep ñɨl, mɨnɨm yad agebin wagɨn ak ag mɨseŋ lɨpan ak, nep tep agebin,” agak.

27 Jisas nɨb agɨl agak, “Bapi kɨlɨs ne mɨdeb rek, yɨp ñɨb. Bin bɨ ognap yɨp nɨŋ tep ma gɨpal; Bapi nep yɨp nɨŋɨp. Yad nep Bapi nop nɨŋ tep gɨpin. Pen bin bɨ gos tep ñɨnɨm ag gos nɨŋnɨgain okok, kɨrop gos tep ñen, Bapi nop nɨŋnɨgal,” agak.

28 Jisas nɨb agɨl agak, “Nɨbi bin bɨ tap wad tɨbrɨb tɨkrok mɨker per dɨ ajɨl gos par nɨŋɨl mɨdebɨm okok, yɨp onɨmɨb nɨŋɨl tap wad kɨb mɨker dɨ ajebɨm okok yad ke tɨg asɨk den ake lɨnɨgabɨm. 29 Yad bɨ sain tep kapkap mɨdebin; kal ma gɨnɨgain; nɨb ak, yɨp apɨl, wög yad gɨ ñɨl, cɨbur gos mɨdmagɨl nɨbep nab adaŋ ake lɨnɨmɨb. 30 Nɨbi yɨp apɨl wög yad genɨgabɨm ak, dɨ mɨker alap ma gɨnɨgab; auan amnɨgab.

Copyright information for `KMHM