Matthew 12

God nop sobok gep ñɨn ak, wid magɨl tɨk ñɨŋlak

(Mak 2:23-28; Luk 6:1-5)

Juda God nop sobok gep ñɨn ak, Jisas bɨ ne okok eip wid wög nab sɨŋak amlɨg gɨ, bɨ ne okok yuan gek, wid magɨl nɨb okok ognap dɨl, wak pak yokɨl, ñɨblɨg gɨ ñɨblɨg gɨ amelak. Nɨg gelak, bɨ Perisi okok nɨŋɨl, Jisas nop aglak, “Lo mɨnɨm cɨn ageb, bin bɨ God nop sobok gep ñɨn ak wög ma gɨnɨgal. Pen bɨ nak okok tari gɨnɨg God nop sobok gep ñɨn wög ma gep ñɨn aul, wid magɨl wak pak yokebal?” aglak.

Agelak, Jisas kɨrop pen agak, “Depid bɨrarɨk nep bɨ ne okok eip yuan gek, God sobok gep karɨp ak amjakɨl, bred God udɨn yɨrɨk ar sɨŋak lel, bɨ yokop ma ñɨbal, bɨ God nop tap sobok gɨpal okok nep ñɨbal bred ak, kɨrop ag nɨŋek nop ñel, bɨ ne okok eip ñɨŋlak. Pen yuan lek gɨlak kesɨm nɨbak, God Mɨnɨm eyaŋ ñu kɨl tɨklak ak nɨbi ma nɨpɨm ar?

“Nɨbi Mosɨs God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkak ak ma nɨpɨm rek lɨp. Ne ñu kɨl tɨkɨl agak, ‘Bɨ God nop tap sobok gep bɨ okok, God nop sobok gep ñɨn ak, God sobok gep karɨp mɨgan ak am mɨdɨl, wög gɨpal. Pen God kɨrop mɨnɨm kɨb ma agnɨgab,’ agak. Pen yad nɨbep agebin, God sobok gep karɨp nɨbak tap kɨb mer; nɨŋebɨm aul me kɨb. Pen mɨnɨm alap God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak, nɨŋ tep ma gɨpɨm akaŋ? Mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Bin bɨ yɨp tap pak sobok gɨ ñɨnɨgal ak, yɨp tep ma gɨnɨgab; bin bɨ okok kɨrop yɨmɨg nɨŋnɨgal ak, yɨp tep gɨnɨgab,’ aglak. Mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl ma gɨpɨm ak me, bɨ yad okok gɨ tep gel nɨŋlɨg gɨ, kɨrop dɨ sɨlɨkɨl apɨm. ‘God nop sobok gep ñɨn! God nop sobok gep ñɨn!’ apɨm ak pen Bɨ Ñɨ ne nep God nop sobok gep ñɨn ak kod mɨdeb ag gos ak ma nɨpɨm.

Jisas bɨ ñɨnmagɨl pɨpɨc gak ak gek, komɨŋ lak

(Mak 3:1-6; Luk 6:6-11)

Jisas karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm alap amɨl, Juda mogɨm gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak amnak. 10 Pen karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak bɨ ñɨnmagɨl pɨpɨc gak alap mɨdek. Bin bɨ ap mɨdelak okok, Jisas mɨnɨm ognap agek nop dam mɨnɨm kɨb agɨn, agɨl, nop mɨnɨm tom agɨl aglak, “God nop sobok gep ñɨn aul, bin bɨ komɨŋ lep akaŋ mer?” aglak.

11 Agelak, Jisas kɨrop pen agak, “Kaj sipsip nɨbi alap God nop sobok gep ñɨn aul kau mɨgan amenɨgab ak, dɨ yoknɨgabɨm aka mer? Dɨ yoknɨgabɨm rek lɨp. 12 Pen kaj sipsip ak tap yokop. Bin bɨ okok tap yɨb. God nop sobok gep ñɨn aul komɨŋ laŋ agɨl gɨnɨgabɨn ak, mɨnɨm ma mɨdeb, gɨnɨgabɨn,” agak.

13 Jisas nɨb agɨl, bɨ ñɨnmagɨl pɨpɨc gak ak nop agak, “Ñɨnmagɨl parsek lan!” agak. Nɨb agek, ñɨnmagɨl parsek lebin agak. Nɨg gak nɨŋɨl ñɨnmagɨl pɨpɨc gak ak pɨs nep komɨŋ lɨl, ñɨnmagɨl pɨs kɨd tep mɨdek ak rek lak.

14 Nɨg gek nɨŋɨl, bɨ Perisi okok am mogɨm gɨl, nop nɨg nɨg gɨl ñag pak lɨn, agɨl, mɨnɨm ag nɨŋ ag nɨŋ gɨlak.

Jisas ne God bɨ wög gɨ ñeb bɨ ne

15 Nɨg gelak, Jisas nɨŋɨl, karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, mɨgan alap amnɨg gɨl amnak. Amek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep nop kɨsen gɨlak. Nɨg gelak, bin bɨ tap gak okok, ne gek magɨlsek komɨŋ lek nɨŋlɨg gɨ, 16 kɨrop agak, “Bɨ ak nɨg nɨg gɨp, agɨl, ma agnɨmɨb!” agak.

17 Jisas gak nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep Aisaia gɨnɨgab agak rek nep gak. Ne ñu kɨl tɨkɨl agak,

18 “Nɨbi nɨŋɨm! Bɨ yad pɨs nep ag lɨpin aul, wög yad gɨ ñeb bɨ me ak.
Bɨ yad nɨŋen, yɨp tep yɨb gɨp me ak.
Yad nop mɨdmagɨl lɨpin.
Kaun yad ak nop bak goŋ lek,
bin bɨ kɨri titi gɨl bɨsɨg mɨd tep gɨnɨgal mɨnɨm yad ak,
bin bɨ okok kɨrop magɨlsek ag ñɨnɨgab.
19 Ne bin bɨ okok nɨŋek mɨlɨk yapek,
mɨnɨm pen pen ma agnɨgab.
Bin bɨ mɨdebal okok, yɨp nep nɨŋlaŋ agɨl,
meg mɨgan dap ranɨl ma agnɨgab.
20 Bin bɨ ma nɨpal okok
kɨrop kapkap ag tep gɨnɨgab.
Lam soŋ gɨnɨg gek, wel tɨm lel yɨn mɨdeb rek ak kɨrop agnɨgab.
Ne nɨg gɨlɨg gɨ damɨl me,
God agɨp rek mɨñ ar ak gek ap ranek,
tap si tap tɨmel gep mɨñ ar ak pɨs nep ap yonɨgab.
21 Bin bɨ karɨp lɨm okok nɨb okok nɨb ak rek nep,
nop gos sek kod mɨdenɨgal,” agak.

Jisas ne Bielsebul kɨlɨs dɨl tap ma gep rek geb, aglak

(Mak 3:20-30; Luk 11:14-23; 12:10)

22 Bɨ kɨjeki abaŋ ñagek, udɨn kwoi gɨl, meg mɨgan pɨlɨŋ gɨl gak bɨ alap dam Jisas mɨdek sɨŋak dapelak. Jisas kɨjeki ak ag söŋ yokek, udɨn yɨb ñɨl nɨŋɨl, mɨnɨm agɨl gak. 23 Bin bɨ mɨdelak okok, Jisas gak nɨbak nɨŋɨl, wal agɨl aglak, “Bɨ nɨbaul based Depid Ñɨ ne per kod mɨdobɨn ak rek lɨp,” aglak.

24 Pen bɨ Perisi okok mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, gos kɨri okok nep nɨŋɨl aglak, “Bɨ nɨbak God kɨlɨs ne dɨl ag söŋ ma yokɨp; ne kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok, nap kɨri Bielsebul kɨlɨs dɨl ag yokɨp,” ag gos nɨŋlak.

25 Pen gos nɨŋlak nɨbak, Jisas ke nɨŋɨl, kɨrop agak, “Seten warɨkɨl, bin bɨ ne ognap ag yoknɨgab ak, titi gɨl bɨ kɨb mɨdenɨgab? Karɨp lɨm alap, kɨri ke pen pen gɨl asɨk ke ke lɨnɨgal ak, ap yap paknɨgal. Karɨp lɨm kɨb alap akaŋ bin bɨ wagɨn nokɨm alap, kɨri ke pen pen gɨl asɨk ke ke lɨnɨgal ak, ap yap paknɨgal. Nɨbi gos aknɨb rek nɨŋɨl agebɨm ak pen Seten ne yakam ne ke okok kɨrop ma ag yoknɨgab.

27 “Yɨp agebɨm, ‘Kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok nap kɨri Bielsebul kɨlɨs ak dɨl ag söŋ yokeban,’ agebɨm ak pen nɨbi yɨp agem nɨŋin. Bɨ nɨbi ke okok Bielsebul kɨlɨs ak dɨl kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok ag söŋ yokebal aka tari? Kɨri ke agnɨgal, ‘Bin bɨ alap nɨg gɨnɨmel rek ma lɨp,’ agnɨgal.

28 “Pen God Kaun kɨlɨs ak dɨl, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok ag söŋ yokebin ak, tari gɨnɨg God ne bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn ak bɨr owɨp aul, agɨl, yɨp ma dɨpɨm?

29 “Bɨ kɨlɨs yɨb alap mɨdek, tap nop okok dɨnɨg, yokop ma amnɨgal. Ned nop pɨs nep nag dɨ ñon gɨ lɨl amɨl me tap nop okok me si dɨnɨgal.

30 “Bin bɨ yad eip mɨdebal okok, bin bɨ okok kɨrop yɨp donɨgal. Pen bin bɨ yad mer okok, bin bɨ yɨp onɨg gebal okok kɨrop yɨk gɨ yoknɨgal. 31 Nɨb ak, nɨbi nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Bin bɨ okok tap si tap tɨmel tari tari genɨgal ak, God nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab. Bin bɨ God nop mɨnɨm tɨb junɨgal ak, ak rek nep God nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab. Pen God Kaun nop mɨnɨm tɨb junɨgal ak, God nɨŋɨl ma kɨrɨg gɨnɨgab. 32 Bɨ Ñɨ ne ak nop mɨnɨm tɨmel agenɨgal ak, God nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab. Pen Kaun Sɨŋ nop mɨnɨm tɨmel agenɨgal ak, ñɨn aul abe, ñɨn kɨsen ak abe, God ne gos nɨŋ nep mɨdɨl ma kɨrɨg gɨnɨgab.

Mɨnɨm ke agebɨm ar ak nep, nɨbep mɨnɨm kɨb agnɨgab

(Luk 6:43-45)

33 “Nɨbi yɨp tari gɨnɨg agebɨm, ‘Seten abaŋ ñagek, wög tep ak geb,’ agebɨm? Mab tep okok magɨl tep pɨlnɨgab; mab tɨmel okok magɨl tɨmel pɨlnɨgab. Mab magɨl pɨlnɨgab magɨl nɨbak nɨŋɨl me, mab ak tep mab ak tɨmel agnɨgal. 34 Nɨbi soiŋ ñɨ pai tɨk dopal okok me nɨb agebɨm. Nɨbi bin bɨ tɨmel nɨbak rek, titi gɨl mɨnɨm tep agnɨgabɨm? Bin bɨ mɨnɨm agebal rek nɨŋnɨgabɨn me, cɨbur gos mɨdmagɨl kɨrop nab adaŋ tari rek mɨdeb ak nɨŋnɨgabɨn. 35 Bin bɨ tep okok, cɨbur gos mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ tap tep mɨdeb nɨŋlɨg gɨ, gɨ tep gɨpal; bin bɨ tɨmel okok, cɨbur gos mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ tap tɨmel mɨdeb nɨŋlɨg gɨ, gɨ tɨmel gɨpal. 36 Nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Kɨsen mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak, God bin bɨ okok kɨrop magɨlsek, mɨnɨm abramek agɨl bin bɨ ognap gɨ tɨmel gɨlak ak, tari gɨnɨg nɨb apek agɨl, kɨrop ag gɨnɨgab. 37 Nɨb ak me, nɨbi ke mɨnɨm agnɨgabɨm ak nep God nɨŋɨl agek komɨŋ amnɨgabɨm akaŋ yur dɨnɨgabɨm,” agak.

Tap ma gep rek ognap gek nɨŋɨn, aglak

(Mak 8:11-12; Luk 11:29-32)

38 God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ ognap abe, bɨ Perisi ognap abe, apɨl Jisas nop aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ! Tap ma gep rek alap gek, cɨn nɨŋɨl me, nak God nep ag yokɨp opan agnɨgabɨn,” aglak.

39 Agelak, Jisas agak, “Nɨbi bin bɨ tap si tap tɨmel nep gɨl, God mɨnɨm agak ak ma nɨpɨm. Tap ma gep rek alap gek nɨŋɨn agebɨm ak, pen nɨbep tap alap gen ma nɨŋnɨgabɨm. Bɨ God mɨnɨm agep Jona nop gak ar ak nep, yɨp ak rek nep gek, nɨŋnɨgabɨm. 40 Bɨrarɨk nep kɨbsal kɨb ak Jona nop kom jal yokek, cɨbur nab eyaŋ ñɨn omal nokɨm mɨdɨl, adɨk gɨ owak. Nɨb ak rek, yad, Bɨ Ñɨ ne, ak rek nep ñɨn omal nokɨm lɨm nab okok mɨdɨl, adɨk gɨ onɨgain. 41 Bɨrarɨk nep Jona amɨl, taun kɨb Ninepa bin bɨ kɨrop agek, tap si tap tɨmel gɨlak okok kasek kɨrɨg gɨl, God nop nɨŋ dɨlak. Jona bɨ yokop ak agek nɨŋlak; nɨbi pen Bɨ Kɨb mɨñi mɨdeb aul, mɨnɨm ageb ak ma dɨpɨm. Nɨb ak, kɨsen mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak, Ninepa bɨ warɨkɨl nɨbep mɨnɨm kɨb agel, nɨbi mɨnɨm kɨb dɨnɨgabɨm.

42 “Bin kwin kɨb, karɨp lɨm Siba nɨb ak, bɨrarɨk nep gak rek ak nɨpɨm. Karɨp lɨm ne par okok nɨb ak pen, Juda kiŋ kɨb Solomon gos kɨd yɨk nɨŋak bɨ ak mɨnɨm nop nɨŋnɨg owak. Solomon bɨ yokop ak nop nɨg gak; pen tari gɨnɨg Bɨ Kɨb mɨñi mɨdeb aul mɨnɨm ageb ak ma nɨpɨm? Kɨsen mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak, Siba kwin warɨkɨl nɨbep mɨnɨm kɨb agek, nɨbi mɨnɨm kɨb dɨnɨgabɨm.

Kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok kauyaŋ adɨk gɨ onɨmɨŋ rek lɨp, agak

(Luk 11:24-26)

43 “Seten yakam ne kɨjeki tap okok apɨl bin bɨ abaŋ ñag mɨdɨl, söŋ amɨl, bin bɨ ognap abaŋ ñagin, agɨl, nɨŋ tag mer nɨŋɨl, 44 adɨk gɨ apɨl nɨŋnɨgab, bɨ ned kɨrɨg amnɨgab kau ar ak tep tep nep mɨdenɨgab. 45 Ne nɨŋɨl, kɨjeki tɨmel ne rek mer, kɨjeki tɨmel yɨb, aknɨb ar oŋɨd ak poŋ dapɨl, bɨ nɨbak nop yɨpɨl sɨknɨgal. Nɨg gek, ned mɨd tɨmel gak rek mer; kɨsen mɨd tɨmel yɨb gɨnɨgab. Nɨbi bin bɨ mɨñi mɨdebɨm nɨbi tap si tap tɨmel ned gɨ mɨdelɨgɨpɨm rek mer, kɨsen tap si tap tɨmel yɨb gɨnɨgabɨm,” agak.

Jisas nonɨm nɨmam sɨkop

(Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)

46 Jisas bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm agek nɨŋlɨg gɨ, nonɨm nɨmam ne ke okok söŋ eyaŋ apɨl aglak, “Cɨn Jisas nop mɨnɨm agnɨg opɨn,” aglak. 47 Agelak, bɨ alap karɨp ñɨlɨk mɨgan amɨl, Jisas nop agak, “Nanɨm namam nak okok, nep mɨnɨm agnɨg ap mɨdebal söŋ eyaŋ,” agak.

48 Agek, bin bɨ ne eip karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ mɨdelak okok kɨrop nɨŋ padɨklɨg gɨ agak, “Nɨŋɨd apan ak pen, bin bɨ karɨp ñɨlɨk mɨgan mɨdebal sɨŋ aul, kɨri me ami yad, mam yad mɨdebal. 50 Bin bɨ Bapi yad seb kab ar alaŋ mɨnɨm ageb rek nɨŋɨl, nɨg aknɨb rek nep gebal okok, kɨri me ami yad, ai yad, mam yad mɨdebal,” agak.

Copyright information for `KMHM