Matthew 13

Jisas, God mɨnɨm ak nɨŋ tep gɨlaŋ, agɨl, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

(Mak 4:1-9; Luk 8:4-8)

Ñɨn nokɨm nɨbak nep, Jisas karɨp ne ak kɨrɨg gɨl am Ñɨg Cöb Galili gol sɨŋak bɨsɨgek, bin bɨ koŋai yɨb nep apɨl nop pɨŋɨl kɨs kɨs gelak. Nɨg gelak nɨŋɨl ne am ñɨg magöb ar ak bɨsɨg gɨl, amɨl ñɨg nab sɨŋak adaŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ ñɨg cöb gol sɨŋak warɨk mɨdelak.

Jisas bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm sɨd tɨkɨl mɨnɨm koŋai nep ag ñak. Ag ñɨlɨg gɨ agak, “Bɨ alap wid tanaŋ agɨl, wid magɨl ak dam wög dai okok yokenɨgab.
Yɨŋ dɨ yokek, ognap kanɨb ar sɨŋak yapek, yakɨr okok apɨl ñɨŋnɨgal. Ognap kab ar lɨm sɨkol sɨkol mɨdenɨgab sɨŋak yapɨl, kasek marɨp gɨnɨgab pen kɨdɨl am kɨlɨs ma gɨnɨgab rek, pɨb nɨŋɨl mɨlep gɨnɨgab. Pen ognap nag ñu ñu sek nab okok yapɨl tannɨgab ak pen nag nɨbak sau gɨl pak ñɨbek, mɨlep gɨnɨgab. Pen ognap lɨm tep ar sɨŋak yapɨl, tan tep yɨb gɨl, magɨl koŋai yɨb nep pɨlnɨgab. Ognap ñɨn juɨl mamɨd ak (100) rek pɨlnɨgab; ognap ñɨn juɨl omal nokɨm (60) rek pɨlnɨgab; ognap ñɨn juɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam aknɨb wajrem alaŋ (30) rek pɨlnɨgab. Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, mɨnɨm agebin aul tɨmɨd lɨ nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agak.

Jisas tari gɨnɨg mɨnɨm sɨd tɨkɨl agolɨgɨp

(Mak 4:10-12; Luk 8:9-10)

10 Jisas nɨb agek, bɨ ne okok apɨl, nop ag nɨŋɨl aglak, “Bin bɨ okok kɨrop tari gɨnɨg mɨnɨm sɨd tɨkɨl nep apan?” aglak.

11 Agelak, ne pen agak, “God bin bɨ ne dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm we gɨl mɨdeb ak, nɨbep gos ñek nɨŋnɨgabɨm; pen bin bɨ yokop okok ma nɨŋnɨgal. 12 Bin bɨ mɨnɨm yɨp nɨŋɨl nɨŋ dɨpal okok, mɨnɨm ognap sek nɨŋɨl, wagɨn ak nɨŋ tep gɨnɨgal; pen bin bɨ mɨnɨm yɨp nɨŋɨl ma nɨŋ dɨpal okok, mɨnɨm sɨkol nɨpal ak pɨs nep kɨr gɨnɨgab. 13 Kɨrop mɨnɨm sɨd tɨkɨl apin ak, kɨri udɨn sek, gos tɨmɨd sek ak pen, agɨp ar me ak, agɨl, ma nɨpal.

14 “Gɨpal nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep Aisaia ned gɨnɨgab agɨl ñu kɨl tɨkak rek nep gɨpal. Aisaia mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agak,

‘Mɨnɨm nɨŋnɨgal ak pen
mɨnɨm agɨp nɨb, agɨl, mɨnɨm wagɨn tɨg dam ma nɨŋnɨgal.
Udɨn nɨŋnɨgal ak pen
tap alap ma nɨŋnɨgal.
15 Bin bɨ sɨŋ aul mɨnɨm yad apin ak kɨri yɨrɨk gek ma nɨpal.
God Mɨnɨm nɨŋon, cɨnop gek,
bin bɨ ne mɨdojɨn rek lɨp agɨl,
tɨmɨd mɨgan pɨlɨŋ gɨl, udɨn jɨkɨl nep mɨdebal,’ agak.
16 “Nɨb ak, kɨri ma nɨpal; pen God nɨbep gos tep ñek nɨpɨm ak, mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb. Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, God mɨnɨm agep bɨ okok abe, bin bɨ God Mɨnɨm ageb rek nɨŋɨl gölɨgɨpal bin bɨ okok abe, koŋai nep Mesaia nop nɨŋɨn ag gos nɨŋölɨgɨpal ak pen udɨn nɨŋɨl, peyɨg ma nɨŋlak. Pen mɨñi nɨbi udɨn nɨŋɨl, peyɨg nɨŋebɨm ak, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨmɨb.

Bɨ wid magɨl dɨ yokak kesɨm agak ak, Jisas mɨnɨm wagɨn ak ag ñak

(Mak 4:13-20; Luk 8:11-15)

18 “Pen mɨnɨm sɨd tɨkɨl agesin ak, bɨ ne wid magɨl dam wög dai okok dɨ yokak ak, wagɨn ak agen nɨŋɨm,” agak.

19 “Wid magɨl ognap kanɨb ar sɨŋak yapek, yakɨr okok apɨl ñɨŋnɨgal agesin ak, bin bɨ okok, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep ak nɨŋnɨgal ak pen wagɨn ak ma nɨŋnɨgal nɨŋɨl Seten ne gek pɨs nep saköl gɨnɨgal, agɨl agesin.

20 “Pen magɨl ognap kab ar lɨm sɨkol sɨkol mɨdenɨgab sɨŋak yapɨl, kasek marɨp gɨnɨgab pen kɨdɨl am kɨlɨs ma gɨnɨgab rek, pɨb nɨŋɨl mɨlep gɨnɨgab agesin ak, bin bɨ okok kɨri mɨnɨm yad kɨsen nɨŋnɨgal won ak, mɨñ mɨñ gɨnɨgal ak pen mɨñi nep bin bɨ ognap apɨl, bin bɨ mɨnɨm yad nɨŋnɨgal okok gos tɨmel nɨŋɨl, kaual maual rek mɨdɨl, kɨrop gɨ tɨmel gɨnɨgal nɨŋɨl bin bɨ mɨnɨm yad ned nɨŋ dɨlak okok, mɨñi mɨnɨm yad ak saköl gɨl, gos ar ognap nɨŋnɨgal, agɨl agesin. 22 Magɨl ognap yonɨgab nag ñu ñu sek nab okok agesin ak, bin bɨ okok mɨnɨm yad ak nɨŋnɨgal ak pen wög wari, karɨp, kaj, tu mɨŋol, agon kɨlnok kɨbap tap okok nep gos nɨŋɨl, God mɨnɨm tep ak kɨrɨg gɨnɨgal nɨŋɨl tap ñɨŋeb ognap ma pɨlnɨgab, agɨl agesin. 23 Pen magɨl ognap lɨm tep ar sɨŋak yapɨl, tan tep gɨl, magɨl koŋai pɨlnɨgab agesin ak, bin bɨ okok mɨnɨm yad ak nɨŋɨl, dɨ kɨlɨs yɨb gɨl, ognap gɨ tep gɨnɨgal, ognap gɨ tep yɨb gɨnɨgal, ognap gɨ tep ar ke yɨb gɨnɨgal, agɨl agesin,” agak.

Bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok God bin bɨ ne okok eip jɨm ñɨl mɨdebal

24 Jisas kɨrop mɨnɨm alap sek mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ak, kesɨm dɨnɨg gebin aul rek gɨnɨgab. Bɨ kɨb alap wid magɨl okok tanaŋ agɨl, dam wög dai ne okok yoknɨgab. 25 Pen kɨslɨm eyaŋ kɨn amnɨgal won ak, bɨ tɨmel alap tap yɨŋ tɨmel ognap dapɨl, nab nɨb okok yokɨl amnɨgab. 26 Nɨb ak, wid yɨŋ tep ak tannɨgab ak pen tap yɨŋ tɨmel ak abe tannɨgab. 27 Nɨg gek, bɨ wög gɨ ñeb okok apɨl bɨ kɨb ak nop agnɨgal, ‘Bɨ kɨb! Tap yɨŋ tep okok nep dam wög dai ak yokpan ak pen tap yɨŋ tɨmel okok akal nɨb apɨl sek taneb?’ agnɨgal. 28 Ne kɨrop pen agnɨgab, ‘Bɨ kaual maual yad alap dap yokɨp,’ agnɨgab. Pen kɨri agnɨgal, ‘Cɨn amɨl tap yɨŋ tɨmel taneb nɨb okok tɨg ju yokɨn akaŋ?’ agnɨgal. Bɨ wög dai nap nɨb bɨ nɨbak pen agɨl agnɨgab, 29 ‘Mer! Ñɨn aul, tap yɨŋ tɨmel nɨb okok tɨg juɨm agen, nɨbi amɨl tap yɨŋ tep ognap sek tɨg junɨmɨb rek lɨp! 30 Kɨrɨg gem omalgɨl tannɨmɨŋ. Pen tanɨl magɨl pɨlek, tɨkep ñɨn ak bɨ tap tɨkep bɨ yad okok agnɨgain, “Tap yɨŋ tɨmel nɨb okok tɨg juɨl, dam ñon ñon gɨ lem, mab dagɨlel yɨn sɨbok ñɨb amnɨmɨŋ; pen wid magɨl okok nep dɨ mogɨm gɨl, dam wid magɨl lep ñɨlɨk mɨgan yad ak yoknɨmɨb,” agnɨgabin,’ agnɨgab,” agak.

Mab mastad magɨl ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

(Mak 4:30-32; Luk 13:18-19)

31 Jisas kɨrop mɨnɨm alap sek mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Bɨ alap mab mastad magɨl sɨkol ak dam wög dai ne ak yokenɨgab, tan kɨb gɨl, lek tep ak lek, yakɨr okok apɨl, lek ke ke karɨp gɨnɨgal. Nɨb ak rek me, God bin bɨ dɨl, karɨp lɨm tep ne seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab ak me,” agak.

Yɨs ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

(Luk 13:20-21)

33 Jisas mɨnɨm alap sek mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Bin okok tap yɨs apal ak, dɨ plaua tin kɨb eyaŋ sek dɨ adɨk madɨk gel, tap kɨb yɨb tanɨb. Nɨb ak rek me, God bin bɨ dɨl, karɨp lɨm tep seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab ak me,” agak.

Jisas ti gɨnɨg bin bɨ okok mɨnɨm sɨd tɨkɨl agolɨgɨp

(Mak 4:33-34)

34 Jisas bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ognap ag ñɨnɨg gɨl mɨseŋ ma agolɨgɨp; mɨnɨm sɨd tɨkɨl nep kɨrop ag ñolɨgɨp. 35 Gak nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep alap ned gɨnɨgab agɨl ñu kɨl tɨkak rek nep gak. Ne mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Karɨp lɨm bɨrarɨk ped okok gɨ lak ñɨn ak tɨkɨl,
mɨd damɨl mɨñi mɨdobɨn ñɨn aul, mɨnɨm ma nɨŋlak ak,
mɨnɨm sɨd tɨkep mɨnɨm ak nep kɨrop ag ñɨnɨgain,” agak.

Jisas wid magɨl mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak ak, mɨnɨm wagɨn ak agak

36 Jisas nɨb agɨl, bin bɨ okok kɨrop kɨrɨg gɨl, karɨp ñɨlɨk mɨgan amek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok apɨl, nop aglak, “Tap yɨŋ tɨmel wög dai nab okok tanɨb, agɨl, mɨnɨm sɨd tɨkɨl apan ak, cɨnop agek nɨŋɨn,” aglak.

37 Agelak, ne pen agak, “Bɨ tap yɨŋ tep yokɨp, apin ak, yad Bɨ Ñɨ ne. 38 Wög dai apin ak, lɨm dai wagɨn aul magɨlsek. Tap yɨŋ tep apin ak, bin bɨ God kɨrop dɨl kod mɨdenɨgab bin bɨ okok. Bɨ tap yɨŋ tɨmel dap yokek tanɨb apin ak, bɨ yɨp nɨŋek mɨlɨk yowɨp Seten nop nep apin. Tap yɨŋ tɨmel tanɨb apin ak, Seten bin bɨ ne okok kɨrop apin. Pen wid magɨl pok gɨnɨgab ñɨn apin ak, ñɨn karɨp lɨm wagɨn aul kɨr gɨnɨgab ñɨn nɨbak apin. Bɨ tɨk dowep apin ak, ejol okok kɨrop apin. 40 Tap abramek tanɨb okok tɨg juɨl, dam mab ke yɨneb eyaŋ yoknɨgal apin ak, ñɨn karɨp lɨm wagɨn aul kɨr gɨnɨgab ñɨn nɨbak me ak. 41 Bɨ Ñɨ ne ejol ne okok kɨrop ag yokek, apɨl, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok abe, bin bɨ bin bɨ ognap kɨrop agel, kɨri tap si tap tɨmel gɨpal okok abe, ejol kɨri apɨl kɨrop dɨl, 42 mab ke yɨneb mɨgan eyaŋ ak yoknɨgal, yur gek nɨŋlɨg gɨ, meg magɨl su rɨbɨkɨl sɨl agnɨgal, agɨl apin. 43 Ñɨn nɨbak, bin bɨ Nap kɨri dɨl seb kab ar alaŋ kod mɨdenɨgab okok, kɨri pɨb melɨk rek paklɨg gɨ mɨdenɨgal. Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, mɨnɨm agebin aul tɨmɨd lɨ nɨŋ tep gɨnɨmɨb.

Mani kes we gɨlak ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

44 “Pen God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ak, kesɨm agnɨg gebin ar aul rek mɨdeb. Bɨ alap amɨl nɨŋnɨgab, mani kes bɨrarɨk nep we gɨlak alap wög dai alap mɨdenɨgab. Ne nɨŋɨl, tap ognap dɨ pak rɨbɨk tep gɨl, karɨp amnɨgab. Amɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨl, tap ne okok magɨlsek sɨkim gɨl, mani dɨl, mani nɨbak damɨl, wög dai nɨbak tauɨl, am mani kes nɨbak dɨnɨgab.

Pöl tep tep ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

45 “Pen God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ak, kesɨm agnɨg gebin ar aul rek mɨdeb. Bɨ sɨkim gep okok magɨl sɨkol kɨbap mɨlep rek tɨd geb “pöl” apal tap okok pɨyo nɨŋ ajɨl, pöl magɨl mɨlep yɨb alap nɨŋɨl, karɨp amɨl, tap kɨri okok magɨlsek sɨkim gɨl, mani dɨl, am pöl magɨl mɨlep nɨbak taunɨgal.

Uben ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

47 “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ak, kesɨm agnɨg gebin ar aul rek mɨdeb. Bin bɨ ognap uben damɨl, ñɨg cöb sɨŋak yokel, kɨbsal koŋai nep apɨl mɨgan nɨbak ambal. 48 Nɨg gel, uben lɨp gɨ dam gol okok amɨl, kɨbsal tep okok yɨprɨg kɨbsal lep tin mɨgan ak lɨl, kɨbsal tɨmel okok dɨ yokpal. 49 Karɨp lɨm wagɨn aul kɨr gɨnɨgab ñɨn ak, nɨb aknɨb rek nep gɨnɨgab. God ejol ne okok apɨl, bin bɨ God Mɨnɨm ageb rek gɨpal okok dɨ bɨlok ke lɨl, bin bɨ God Mɨnɨm ageb rek ma gɨpal okok dɨ bɨlok ke lɨl, 50 dam mab ke yɨneb eyaŋ ak yoknɨgal. Yokel yur gek, meg magɨl kɨri su rɨbɨkɨl sɨl aglɨg gɨ mɨdenɨgal,” agak.

51 Nɨb agɨl agak, “Yad mɨnɨm agesin wagɨn ak nɨpɨm aka mer?” agak.

Agek, bɨ ne okok aglak, “Yau, nɨpɨn,” aglak.

52 Agelak, agak, “Nɨbi ned God lo mɨnɨm ak nep ag ñölɨgɨpɨm ak pen mɨñi nɨbi God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep agebin ak bɨr nɨpɨm. Nɨg nɨŋɨl nɨbi mɨñi bin bɨ okok ag ñɨnɨgabɨm ak, nɨbi God Mɨnɨm tep ned nɨb ak abe, God Mɨnɨm tep kɨsen nɨb ak abe ag ñɨnɨgabɨm,” agak.

Nasaret bin bɨ kɨri Jisas nop ma nɨŋ dɨlak

(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)

53 Pen Jisas ne mɨnɨm sɨd tɨkɨl mɨnɨm agak nɨbak ag juɨl, taun ne ke Nasaret amɨl, Juda mogɨm gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak amɨl, bin bɨ okok kɨrop ag ñek, kɨri nɨŋɨl wal yɨb aglak. Kɨri pen aglak, ‘Bɨ nɨbaul ne titi gɨl gos kɨd yɨk nɨŋɨl tap ma gep aknɨb rek geb?’ aglak. Kɨsen pen aglak, 55 “Bɨ nɨbaul nonɨm nap, nɨnai nɨmam ne okok, cɨn eip mɨdebal ak pen ne titi gɨl bɨ kɨb rek mɨdɨl, mɨnɨm ke agɨl, tap ma gep rek okok geb? Nap ne ak bɨ kapeda; nonɨm Maria; nɨmam bɨ ne okok Jems ak, Josep ak, Saimon ak, Judas ak. Nɨb ak, ne titi gɨl apɨl nɨg geb?” aglak. 57 Nɨb agɨl, kɨri Jisas nop gos tɨmel nɨŋɨl, mɨnɨm ne agak ak ma dɨlak.

Pen Jisas kɨrop agak, “Bɨ God mɨnɨm agep okok karɨp lɨm par okok amɨl ag ñel, nɨŋɨd agebal agɨl nɨŋnɨgal; pen karɨp lɨm kɨri ke ak ag ñel, tom agebal rek lɨp agɨl kɨrɨg gɨpal ak rek gebɨm,” agak.
58 Mɨnɨm agak ak ma nɨŋlak ak me, karɨp lɨm nɨbak tap ma gep rek koŋai nep ma gak.

Copyright information for `KMHM