Matthew 14

Herod agek, Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb ak nabɨc cög ne ak tɨb gɨ rɨk gɨlak

(Mak 6:14-29; Luk 3:19-20; 9:7-9)

Pen gapman bɨ kɨb karɨp lɨm Galili kod mɨdolɨgɨp Herod, Jisas ne tari tari gak mɨnɨm ak nɨŋɨl, am bɨ nop wög gɨ ñeb ognap kɨrop agak, “Bɨ Jisas tap ma gep rek geb bɨ nɨbak, ne bɨ alap ke mer; ne Jon bɨ ñɨg pak ñeb bɨ nɨbak nep. Nop ñag pak lɨnek ak pen kauyaŋ warɨkɨl ap mɨdeb rek, tap ma gep rek nɨb okok geb,” agak.

Pen Herod ne Jon nop mɨñ lɨl ñag pak lak mɨnɨm wagɨn ak nɨg gɨl mɨdeb. Herod ne nɨmam Pilip bin ne ak Herodias dad amek, Jon ne Herod nop agak, “Nak aknɨb gɨpan, gɨ tɨmel gɨpan. Bɨ alap nɨmam ne komɨŋ mɨdenɨgab bin nuwi ne ma dɨnɨgab,” agak. Jon nɨb agek, bin nɨbak Herodias ne Herod nop mɨnɨm agak nɨŋɨl Herod Jon nop dam mɨñ lɨl, ñag pak lɨn, ag gos nɨŋak ak pen bin bɨ okok Jon nop, bɨ God mɨnɨm agep cɨn aglak rek, pɨrɨkɨl kɨrɨg gak.

Pen kɨsen Herod nonɨm nop tɨk dowak kos tɨkep ñɨn ak amek, bin bɨ koŋai nep ap mogɨm gɨl, tap magɨl dagɨl ñɨŋnɨg gɨlak. Ñɨn nɨbak, Herodias pai ne ak apɨl nab nɨb sɨŋak kogɨm pagek, Herod nɨŋek, tep yɨb gak. Nɨg gek, ne pai nɨbak nop mɨnɨm agɨl agak, “Yad mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agɨl nep agebin, nak tap alap ag nɨŋenɨgan, nep abramek dɨ ñɨnɨgain,” agak. Agek, pai nɨbak, nonɨm agak rek nɨŋɨl agak, “Jon bɨ ñɨg pak ñeb kɨmɨg cög ne ak, kɨnaŋ cög mɨgan eyaŋ lɨl, dap ñɨnɨmɨn,” agak.

Nɨb agek, Herod nɨŋek yɨmɨg gak, pen bin bɨ okok nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, pai nɨbak nop mɨseŋ mɨnɨm nɨŋɨd ag lɨl agak, “Nak tap alap ag nɨŋenɨgan, nep abramek ñɨnɨgain,” agak rek nɨŋɨl, bɨ ognap ag yokek, am Jon mɨñ mɨdek sɨŋak amɨl, kɨmɨg cög nop ak tɨb gɨ rɨk gɨl, 11 dɨ kɨnaŋ cög mɨgan eyaŋ lɨl, dap pai nɨbak nop ñɨlak. Ñelak, ne pen damɨl nonɨm nop ñak.

12 Pen Jon bɨ ne okok apɨl, cɨp se dam tɨgel gɨl, am Jisas nop ag ñɨlak.

Jisas bɨ aknɨb paip tausan tap magɨl ñek ñɨŋlak

(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)

13 Jisas mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, am karɨp lɨm ke mɨgan alap mɨdenɨm, agɨl, ñɨg magöb dɨl, karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, paŋdak. Pen bin bɨ okok, Jisas ameb sɨŋak sain amnɨn, agɨl, karɨp lɨm kɨri okok kɨrɨg gɨl, wagɨn ar amlɨg gɨ, Jisas amnɨg gek sɨŋak amnɨlak. 14 Jisas ne pen karɨp lɨm mɨgan nɨbak apjakɨl, ñɨg magöb ak kɨrɨg gɨl, gol okok apɨl nɨŋak, bin bɨ koŋai nep mɨdelak. Kɨrop nɨŋek, yɨmɨg gek, bin bɨ tap gak okok gek, komɨŋ lak.

15 Pen dɨgep won ak, bɨ ne okok Jisas mɨdek sɨŋak apɨl, nop aglak, “Maŋ kɨslɨm gɨnɨg geb. Mɨdarɨk nep tap magɨl ñɨŋeb won ak padɨkɨp. Sɨŋ aul mɨñ mab nep nab sɨŋaul. Nɨbak nak bin bɨ koŋai nep sɨŋ aul agek, karɨp maŋ sɨŋ aul amɨl, tap magɨl kɨri ognap tau ñɨŋlaŋ,” aglak. 16 Nɨb agelak, Jisas kɨrop pen agak, “Mer, kɨri ma amnɨgal. Nɨbi ke kɨrop tap magɨl ñɨnɨmɨb,” agak. 17 Agek, aglak, “Cɨn tap magɨl koŋai ma mɨdeb. Yokop bred magɨl aknɨb mamɨd kɨbsal omal mɨdeb,” aglak.

18 Agelak, Jisas kɨrop pen agak, “Tap nɨb okok dɨl yɨp dowɨm,” agak. 19 Nɨb agɨl, bin bɨ okok kɨrop agek, tap kas ar okok bɨsɨg gel amek nɨŋlɨg gɨ, bred kab ak dɨl, kɨbsal omal ak dɨl, kɨlan gɨ nɨŋɨl, God nop tep agɨl, bred ak dɨ pag gɨl, bɨ ne okok kɨrop ñek nɨŋlɨg gɨ, kɨri dɨlɨg gɨ, bin bɨ okok kɨrop nonɨm lɨ ñɨlak. Kɨbsal ak ak rek nep gɨlak. 20 Nɨg gɨl nonɨm lɨ ñelak, ñɨbel, ñɨbel, kogi gek, ñɨb saknɨmel rek ma lak. Dai dai kɨrɨg gɨlak okok me, Jisas bɨ ne okok wad aknɨb umɨgan alaŋ ak dɨ yɨgel, pɨs nep ap ran jakak. 21 Bin bɨ tap ñɨbelak nɨb okok, bin okok mer, ñɨ pai sɨkol okok mer, bɨ okok nep me paip tausan rek amnak.

Jisas ñɨg kas ar sɨŋak taulɨg gɨ amnak

(Mak 6:45-52; Jon 6:15-21)

22 Jisas, bɨ ne okok kɨri ñɨg pɨs kɨdadaŋ amnɨlaŋ ag gos nɨŋɨl agek, ñɨg magöb dɨl amelak nɨŋɨl ne bin bɨ okok kɨrop ag yokɨl, 23 ne ke God nop sobok gɨnɨg karɨp lɨm dɨm alap amnak. Mɨdek, karɨp dɨgnɨg gek pen ne ausek nep dɨm nɨb alaŋ mɨdek. 24 Pen bɨ ne okok ñɨg magöb dɨl ñɨg cöb nab kɨb sɨŋak amel nɨŋlɨg gɨ, yɨgen asad kɨb yɨb ak apɨl, ñɨg magöb ak tɨg adɨk gɨnɨg rek gak. 25 Won nɨbak karɨp kɨsen nep tɨknɨg gek ak me, Jisas ñɨg kas ar ak taulɨg gɨ apɨl, bɨ ne okok mɨdelak ulep sɨŋak apek, 26 kɨri nɨŋɨl, “Ak cɨp kaun alap apeb!” agɨl, jel gek pɨrɨkɨl, wal kɨb agɨl bleble gɨlak.

27 Jisas pen kɨrop agak, “Ma pɨrɨknɨmɨb! Yad nep apebin!” agak.

28 Agek, Pita agak, “Bɨ Kɨb! Nak nep apenɨmɨn ak, yɨp abe agek, ñɨg kas ar sɨŋak taulɨg gɨ pɨyak sɨŋak nin,” agak.

29 Agek, Jisas pen agak, “Nɨb ak, nak owan!” agak.

Agek, Pita ñɨg magöb ar ak kɨrɨg gɨl, ñɨg kas ar ak taulɨg gɨ am Jisas mɨdek sɨŋak am am nab sɨŋak amɨl nɨŋak, yɨgen kɨb yɨb apɨl, ñɨg ak pag aposɨp. Nɨg gek ne pɨrɨkɨl, ñɨg eyaŋ paŋɨd yaplɨg gɨ, sɨk kɨb agɨl agak, “Bɨ Kɨb! Nak yɨp kasek dɨ yokan!” agak.

31 Nɨb agek, Jisas kasek nop dɨ rɨbɨkɨl agak, “Nɨŋ dep won nak ak maŋ yɨb gɨp. Tari gɨnɨg gos omal nɨŋesan?” agak.

32 Nɨb agɨl, Jisas eip Pita eip ñɨg magöb mɨgan ak amel nɨŋlɨg gɨ, yɨgen asad kɨb dek ak pɨs nep kɨr gak. 33 Nɨg gek nɨŋɨl, bɨ ne ñɨg magöb mɨgan eyaŋ bɨsɨg mɨdelak okok, Jisas yɨb nop agel ar amek nɨŋlɨg gɨ aglak, “Nɨŋɨd! Nak God Ñɨ ne yɨb!” aglak.

Genesaret bin bɨ tap gak okok Jisas gek, komɨŋ lak

(Mak 6:53-56)

34 Pen kɨri ñɨg cöb juɨl, karɨp lɨm Genesaret pɨs kɨdadaŋ amjaklak. 35 Amjakel, bin bɨ kɨn mɨdelɨgɨpal okok Jisas nop nɨŋɨl, Jisas nep owɨp agɨl, bin bɨ karɨp lɨm ulep nɨb okok magɨlsek sɨk agel, bin bɨ tap gak okok magɨlsek dolak. 36 Dapɨl, Jisas nop neb neb gɨlɨg gɨ aglak, “Nak cɨnop yau agek, bin bɨ tap gɨp sɨŋ aul, walɨj nep gol sɨŋak nep dɨ nɨŋel, komɨŋ laŋ,” aglak. Agelak ne yau agek, bin bɨ walɨj ne dɨ nɨŋlak okok kɨrop magɨlsek komɨŋ lak.

Copyright information for `KMHM