Matthew 15

Nɨpɨs nɨsed sɨkop gölɨgɨpal rek, Perisi kai ak rek nep gölɨgɨpal

(Mak 7:1-13)

Pen ñɨn nɨbak, bɨ Perisi ognap, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ ognap, Jerusalem nɨb apɨl Jisas nop aglak, “Bɨ nak sɨŋ aul, tari gɨnɨg apɨs based sɨkop mɨnɨm per ak kɨrɨg gɨl, ñɨnmagɨl kɨri ñɨg lɨ yokɨl mer, yokop nep tap ñɨbal?” aglak. Agelak, Jisas pen agak, “Nɨbi tari gɨnɨg God Mɨnɨm ne ak kɨrɨg gɨl, napɨs nased sɨkop gölɨgɨpal rek nep gɨpɨm? God agak, ‘Nanɨm nap kɨrop gɨ tep gɨl dɨ tep gɨnɨmɨb,’ agak. God mɨnɨm alap agɨl agak, ‘Bɨ alap nonɨm nap kɨrop mɨnɨm tɨmel ognap agnɨgab ak, kɨri bɨ nɨbak nop ñag pak lɨlaŋ,’ agak. Pen nɨbi mɨnɨm nɨbak yɨpɨd gɨl ma ag ñɨbɨm. Bɨ alap, nonɨm nap kɨrɨg gɨnɨgain agnɨgab ak, kɨrop agnɨgab, ‘Ami bapi, yad tap tep ognap nɨrep mal ñɨbnep pen mani nɨrep mal ñeb mani ak, mɨñi yad God nop ñɨnɨgain apin, nɨŋɨl mani nɨrep mal ñeb alap ma mɨdeb,’ agnɨgab. Nɨg gel, nɨbi nɨŋɨl apɨm, ‘Kɨri nɨg gɨpal ak, mɨnɨm ma mɨdeb,’ apɨm. Nɨb apɨm ak, ‘God Mɨnɨm agobɨn,’ apɨm ak pen nɨbi mɨnɨm esek yɨb agɨl, nɨbi ke apɨm rek ma gɨpɨm. Nɨbi mɨnɨm nɨbak rek bin bɨ okok kɨrop ag ñɨbɨm ak, God mɨnɨm agep bɨ nak Aisaia ne bɨ nɨbep rek nep gos nɨŋɨl, mɨnɨm nɨŋɨd yɨb alap ñu kɨl tɨkak. Mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agak,

‘Bin bɨ sɨŋ aul mɨnɨm tom agɨl apal,
“God Bɨ Kɨb cɨn,” apal ak pen
yokop mɨnɨm nep apal;
yɨp mɨdmagɨl ma lɨpal.
Yɨp sobok gɨl,
yokop mɨnɨm nep apal.
God Mɨnɨm bin bɨ okok kɨrop ag ñobɨn apal ak pen
bɨ karɨp lɨm wagɨn aul nɨb
mɨnɨm kɨri ke apal mɨnɨm ak nep dad ag ñɨ ajebal!’ agak,” agak.

Bin bɨ tap gac gɨp okok

(Mak 7:14-23)

10 Jisas nɨb agɨl, bin bɨ mɨdelak okok sɨk agek apelak agak, “Mɨnɨm agebin aul, nɨŋ tep gɨnɨmɨb! 11 Bin bɨ okok tap magɨl okok abramek ñɨbel, cɨbur nab kɨri eyaŋ amɨl kɨñɨr ma gɨp; cɨbur nab kɨri eyaŋ gos tɨmel nɨŋɨl agebal ak me, kɨñɨr gac sek mɨdebal,” agak.

12 Pen Jisas bɨ ne okok apɨl Jisas nop aglak, “Bɨ Perisi okok mɨnɨm apan ak nɨŋel, nep mɨlɨk yowɨp ak, nak nɨpan?” aglak. 13 Agelak, Jisas agak, “Ak mɨnɨm ma mɨdeb. Bapi yad seb kab ar alaŋ mɨdeb ak, tap yɨŋ ne ma yɨmɨb okok magɨlsek wagɨn sek pɨŋɨl ju dɨ yoknɨgab. 14 Bɨ nɨb okok kɨri udɨn kwoi. Bɨ udɨn kwoi alap, bɨ udɨn kwoi alap nop poŋɨd damɨl, omalgɨl kau mɨgan ak ap yap paknɨgair,” agak.

15 Jisas nɨb agek, Pita agak, “Mɨnɨm nɨbak mɨnɨm sɨd tɨkɨl apan wagɨn ak cɨnop ag ñek nɨŋɨn,” agak.

16 Agek, Jisas pen agak, “Kɨri ma nɨpal rek, nɨbi ak rek nep ma nɨpɨm ar? Nɨŋɨm! Tap tari tari abramek ñɨbal okok, God nɨŋek, mɨnɨm ma mɨdeb. Ak yokop ñɨbɨl, cɨb sek kɨl yokpal. 18 Cɨbur nab kɨri eyaŋ gos tɨmel nɨpal ak me gek, kɨñɨr sek mɨdebal. 19 Gos kɨri ke nɨŋɨl, gos tɨmel nɨŋɨl, bin bɨ ñag pak lɨl, bin si bɨ si gɨl, tap okok si dɨl, mɨnɨm kɨb agnɨgal ñɨn ak mɨnɨm tom agɨl, bin bɨ ognap kɨrop ag juɨl, gɨpal. 20 Gɨpal nɨbak me, God nɨŋek gac sek mɨdebal; pen tap ñɨŋnɨg, ñɨnmagɨl ñɨg lɨ ma yokɨl abramek ñɨbal ak, God nɨŋek gac ma gɨp,” agak.

Kenan bin alap Jisas mɨnɨm agak rek nɨŋ dak

(Mak 7:24-30)

21 Jisas karɨp lɨm Genesaret nɨbak kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm kɨb, taun kɨb omal Taia Saidon nab okok amnak. 22 Amɨl nɨb okok karɨp lɨm Kenan okok mɨdek, bin karɨp lɨm nɨb okok nɨb alap, Jisas nop apɨl agak, “Bɨ Kɨb, Depid Ñɨ ne, yɨp yɨmɨg nɨŋan! Pai yad ak kɨjeki abaŋ ñagek, mɨd tep ma gɨp,” agak.

23 Agek, Jisas pen ma agak. Pen bɨ ne okok apɨl, Jisas nop aglak, “Bin aul cɨnop kɨsen gɨlɨg gɨ, mɨnɨm sosɨm aiŋeb ageb. Nop ag yokek okok amnaŋ!” aglak.

24 Agelak, Jisas agak, “God yɨp ag yokek onek ak, Juda bin bɨ God nop kɨrɨg gɨpal okok, kɨrop nep dɨnɨm, agɨl, onek,” agak. 25 Nɨb agek, bin Juda mer nɨbak apɨl, Jisas mɨdek wagɨn sɨŋak kogɨm yɨmɨl agak, “Bɨ Kɨb, yɨp gɨ ñɨnɨmɨn!” agak.

26 Agek, Jisas nop pen agak, “Tap magɨl ñɨ pai cɨn ñeb ak, dɨ kain okok ma yokɨn,” agak.

27 Agek, bin nɨbak pen agak, “Bɨ Kɨb, nɨŋɨd apan ak pen, bɨ kɨb okok tap ñɨbel, dai dai okok abañ mok okok yapek, kain okok sek ñɨŋnɨgal,” agak.

28 Agek, Jisas nop pen agak, “Bin aul, yɨp nɨŋ dɨ wös gɨpan ak me, tap ag nɨŋeban ak gɨnɨgain,” agak. Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, kɨjeki ak won nɨbak nep pai ne ak nop kɨrɨg gɨl söŋ amek, nop komɨŋ lak.

Jisas bin bɨ koŋai nep kɨrop gek, komɨŋ lak

29 Jisas adɨk gɨ Ñɨg Cöb Galili gol pɨs kɨdadaŋ amɨl, mak ak kɨlan gɨl, am dɨm alaŋ bɨsɨgak. 30 Bɨsɨg mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep, bin bɨ tob tɨmel gak okok, udɨn kwoi gak okok, ñɨnmagɨl tob gɨ gogeb mogeb gak okok, aleb adɨk gek mɨnɨm ma agelak okok, tap tari tari gak okok magɨlsek dapɨl, Jisas mɨdek tob wagɨn sɨŋak lel nɨŋlɨg gɨ, kɨrop gek komɨŋ lak. 31 Nɨg gek, bin bɨ nɨb okok nɨŋɨl, wal agɨl aglak, “Cɨn Isrel bin bɨ God cɨn ak tep yɨb. Bin bɨ aleb adɨk gak okok gek, mɨnɨm agebal; bin bɨ ñɨn tob gɨ gogeb mogeb gak okok gek, komɨŋ lɨp; bin bɨ tob tɨmel gak okok gek, tag tep gebal; bin bɨ udɨn kwoi gak okok gek, udɨn ñɨl nɨŋebal,” agɨl, yɨb nop agel ar amnak.

Jisas bɨ po tausan rek tap ñek ñɨŋlak

(Mak 8:1-10)

32 Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ kɨrop sɨk agek, apelak, agak, “Bin bɨ sɨŋ aul kɨrop yɨmɨg nɨŋebin. Ñɨn omal nokɨm yad eip mɨdesal pen kɨri tap magɨl ma mɨdeb. Kɨrop yokop ag yoken, amɨl kanɨb nab sɨŋak udɨn mɨmain apek, ap yap paknɨmel rek lɨp,” agak.

33 Agek, bɨ ne okok pen aglak, “Karɨp lɨm bin bɨ koŋai ma mɨdebal nab nɨb sɨŋ aul, cɨn tap magɨl akal nɨb pɨyo nɨŋɨl dapɨl, bin bɨ koŋai nep nɨb sɨŋ aul kɨrop ñon ñɨŋnɨgal?” aglak. 34 Agelak, Jisas agak, “Bred won nɨbi titi gɨ rek mɨdeb?” agak.

Agek, aglak, “Bred aknɨb ar oŋɨd kɨbsal sɨkol ognap sek mɨdeb,” aglak.
35 Agelak, Jisas bin bɨ okok kɨrop agek, lɨm ar nɨb sɨŋak bɨsɨglak. 36 Kɨri nɨg gɨl bɨsɨgel nɨŋlɨg gɨ, ne bred magɨl aknɨb ar oŋɨd ak dɨl, kɨbsal sɨkol okok abe dɨl, God nop tep agɨl, tɨ paŋɨl, bɨ ne okok kɨrop ñek, kɨri pen dɨl, bin bɨ okok kɨrop nonɨm lɨ ñɨlak. 37 Nɨg gɨl nonɨm lɨ ñelak, ñɨbel, ñɨbel, kogi gek, ñɨb saknɨmel rek ma lak. Dai dai kɨrɨg gɨlak okok me, Jisas bɨ ne okok wad aknɨb ar oŋɨd dɨ yɨgel, pɨs nep ap ran jakak.

38 Bin bɨ tap ñɨŋlak nɨb okok, bin okok mer, ñɨ pai sɨkol okok mer, bɨ okok nep me, po tausan rek amnak.

39 Pen nɨg gɨl tap ñɨbɨl, Jisas bin bɨ nɨb okok kɨrop ag yokɨl, ne ñɨg magöb dɨl, karɨp lɨm Magadan pɨs kɨdeim amɨl, karɨp lɨm nab nɨb okok amnak.

Copyright information for `KMHM