Matthew 16

Jisas nop aglak, “Tap ma gep rek alap gek nɨŋɨn,” aglak

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

Bɨ Perisi ognap, bɨ Sadyusi ognap, Jisas tari gɨnɨmɨŋ nop ag juɨn, agɨl, apɨl nop aglak, “Nak Mesaia ak mɨdebin apan ak, tap ma gep rek alap seb kab ar alaŋ nɨb gek nɨŋɨl, nɨŋɨd apan agɨl, nɨŋɨn,” aglak.

Agelak, Jisas pen agak, “Pɨb paŋɨd amɨl, seb kab lakañ lakañ gek nɨŋlɨg gɨ agnɨgabɨm, ‘Karɨp tɨk tep gɨnɨgab,’ agnɨgabɨm. Kɨslɨm sek pɨb lɨm gɨnɨg gɨl lakañ lakañ gɨl seb karɨk ñek nɨŋlɨg gɨ, agnɨgabɨm, ‘Mɨñab paknɨg geb,’ agnɨgabɨm. Nɨg gɨl nɨŋ tep gɨpɨm ak pen yad mɨñi tap tari tari gebin aul, nɨbi nɨpɨm pen wagɨn ak ma nɨpɨm. Nɨbi bin bɨ mɨñi mɨdebɨm okok, mɨd tep ma gɨl, God nop gos ak ma nɨpɨm. Tap ma gep rek alap gek nɨŋɨn, agebɨm ak, yad gen ma nɨŋnɨgabɨm. Bɨ Jona nop gak rek, ar ak yɨp gek, nɨŋnɨgabɨm,” agak. Jisas nɨb agɨl, kɨrop kɨrɨg gɨl mɨgan alap amnak.

Tap yɨs ak, Jisas mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

(Mak 8:14-21)

Jisas abe, bɨ ne okok abe ñɨg magöb dɨl, ñɨg cöb pɨs kɨdadaŋ amɨl nɨŋlak, bred okok saköl gɨl ma dolak. Nɨg nɨŋɨl Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Bɨ Perisi, bɨ Sadyusi, yɨs kɨri ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agak. Jisas nɨb agak nɨŋɨl, bɨ ne okok, ke ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Cɨn bred ma dopɨn ak me, nɨb ageb,” aglak.

Pen Jisas kɨri agelak nɨbak ke nɨŋɨl agak, “Nɨbi tari gɨnɨg bred ma dopɨn, agɨl, ag amɨl apɨl gebɨm? Nɨbi yɨp nɨŋ dɨ tep ma gɨpɨm. Bɨ paip tausan rek mɨdelak ñɨn ak, bred won aknɨb mamɨd ak dɨl, dɨ pag gɨ ñenek, ñɨbɨl dai dai yepɨl yepɨl gelak, wad titi rek yɨgem ap ran jakak?

10 “Pen ñɨn kɨsen ak, bred won aknɨb ar oŋɨd dɨl, bɨ po tausan rek mɨdelak ak ñenek, ñɨbɨl dai dai yepɨl yepɨl gelak, wad titi rek yɨgem ap ran jakak? 11 Ñɨn nɨbak nɨbi ke mɨdɨl, bred wad yɨpek ak pen mɨñi mɨnɨm sɨd tɨkɨl agesin ak ma nɨŋɨl, ‘Bred tap agɨl ageb,’ agebɨm. Bred tap okok agɨl ma agebin. Bɨ Perisi okok abe, bɨ Sadyusi okok abe, yɨs kɨri ak nɨbep dɨnɨmɨŋ rek lɨp ak, agɨl, agebin,” agak. 12 Nɨb agek, kɨri nɨŋlak tap yɨs bred sek lɨpal ak ma agak; bɨ Perisi okok abe, bɨ Sadyusi okok abe, mɨnɨm ag ñɨbal ak ma nɨŋnɨmɨb, agɨl, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak.

Pita Jisas nop agak, “Nak Mesaia, God komɨŋ Ñɨ ne ak,” agak

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)

13 Kɨsen Jisas taun kɨb Sisaria Pilipai nab sɨŋak amjakɨl, bɨ ne okok kɨrop ag nɨŋɨl agak, “Bin bɨ okok Bɨ Ñɨ ne bɨ an apal?” agak.

14 Agek, bɨ ne okok aglak, “Ognap Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak, apal; ognap, Ilaija, apal; ognap, Jeremaia, apal; ognap pen bɨ God mɨnɨm agep alap, apal,” aglak.

15 Agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨbi ke pen, yɨp an agɨl nɨpɨm?” agak.

16 Agek, bɨ ne Saimon Pita agak, “Nak Mesaia, God komɨŋ Ñɨ ne ak,” agak.

17 Agek, Jisas agak, “Jona ñɨ ne Saimon. Mɨnɨm ageban nɨbak, tep ageban. Nak gos yɨpɨd gɨl nɨpan nɨbak, ke okok nɨb ma owɨp; Bapi seb kab ar alaŋ ak nep, nep gos nɨbak ñek, nak yɨpɨd gɨl nɨpan.

18 “Yad nep agebin, nak Pita. Gos yɨpɨd gɨl nɨpan nɨbak, yad bin bɨ yad tɨgoŋ tɨgoŋ poŋ dapɨl, cöc yad kab nɨbak ar ak lɨnɨgain. Kɨmeb magɨl ak cöc yad gek, yap paknɨmɨŋ rek ma lɨp.

19 “God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak, pɨyam ur ak nep ñɨnɨgain. Nak lɨm dai wagɨn aul mɨdɨl, mɨñ ar akal nɨŋɨl, yɨpɨd gɨl ma gɨp, mer agenɨgan ak, God seb kab ar alaŋ sɨŋak, ak rek nep mer agnɨgab. Pen mɨñ ar akal nɨŋɨl, yɨpɨd gɨl mɨdeb, yau agenɨgan ak, God seb kab ar alaŋ sɨŋak, ak rek nep yau agnɨgab,” agak.

20 Jisas nɨb agɨl, bɨ ne okok kɨrop agak, “Bin bɨ okok kɨrop, yad Mesaia me nɨbak, agɨl, ma agnɨmɨb,” agak.

Jisas, “Yad yur dɨl kɨmɨl warɨknɨgain,” agak

(Mak 8:31—9:1; Luk 9:22-27)

21 Ñɨn nab nɨb ak, Jisas bɨ ne okok kɨrop, bɨ okok yɨp nɨg nɨg gɨnɨgal, agɨl, mɨseŋ agɨl agak, “Yad kɨsen Jerusalem amen, bɨ mɨnɨm dɨ bɨlokep okok lɨl, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok lɨl, bɨ God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok lɨl, yɨp yur ñɨl ñag pak lɨnɨgal. Pen ñɨn omal mɨdɨl, ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨknɨgain,” agak.

22 Nɨb agek, Pita, Jisas nop dam gol sɨŋak amɨl, mɨnɨm kɨlɨs rek agɨl agak, “Bɨ Kɨb! Nep nɨg ma gɨnɨmɨŋ! Mɨnɨm nɨbak ag tep ma gɨpan. God nep kod mɨdek, nɨg ma gɨnɨmɨŋ,” agak.

23 Agek, Jisas adɨk gɨl, Pita nop agak, “Seten, yɨp kɨrɨg gɨl amnoŋ! Yɨp tari gɨnɨg mer agɨl ageban? God gos nɨŋɨp rek ma nɨpan; bin bɨ gos nɨpal rek nep nɨŋɨl ageban,” agak.

24 Jisas nɨb agɨl, bɨ ne okok kɨrop agak, “Bin bɨ an an, Jisas pɨs ken ar mɨdon, agenɨmel ak, tap lɨm dai wagɨn aul gos kɨb nɨpal ak kɨrɨg gɨl, mɨb goŋ kɨri ke gos kɨb nɨpal ak kɨrɨg gɨl, mab kros dɨ ka gɨl yɨp sain gɨnɨmel. 25 Bin bɨ an, yad Jisas nop den tep ma gɨnɨgab, agɨl, nɨŋnɨgab ak, komɨŋ ma mɨdenɨgab; pen bin bɨ an, yad Jisas nop nɨŋ dɨ mɨden yɨp tap tari tari genɨmel ak, mɨnɨm ma mɨdeb, agnɨgab ak, per nep komɨŋ nep mɨdenɨgab.

26 “Bin bɨ an, tap lɨm dai ar wagɨn aul dɨnɨm, agɨl, gek amnɨgab ak, gos kɨb ne ak ar nɨbak nep amenɨgab me, komɨŋ per mɨdep ak ma dɨnɨgab. Akaŋ God nop tap nɨb okok tauɨl, komɨŋ per mɨdep ak dɨnɨgab? Mer yɨb!

27 “Kɨsen yad Bɨ Ñɨ ne, Bapi melɨk kɨlɨs dɨl, ejol okok eip adɨk gɨ onɨgain ñɨn ak, mɨnɨm kɨb nɨŋɨl, bin bɨ okok kɨri tap tari tari rek gɨpal okok nɨŋɨl kɨrop pen ñɨnɨgain.

28 “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, nɨbi bin bɨ mɨdebɨm sɨŋ aul, ognap komɨŋ mɨdenɨgabɨm ak me, Bɨ Ñɨ ne bin bɨ dɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab ñɨn ak, Bɨ Ñɨ ne apek nɨŋlɨg gɨ, nop nɨŋnɨgabɨm,” agak.

Copyright information for `KMHM