Matthew 17

Jisas mɨb goŋ ke yɨb lak

(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

Jisas mɨnɨm nɨbak agɨl, ñɨn aknɨb kagol oŋɨd ak mɨdɨl, Pita, Jems, Jems nɨmam Jon kɨrop yakam poŋ dɨl, dɨm i oklaŋ alap amɨl, ke mɨdelak. Nɨg gɨl mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Jisas mɨb goŋ ne ak ke yɨb lɨl, mɨlɨk dai ak pɨb rek nɨŋɨl, walɨj ne ak melɨk melɨk yɨb gak. Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, kɨri nɨŋlak, bɨ God mɨnɨm agep ned kɨmrek, Mosɨs eip Ilaija eip, apɨl Jisas eip mɨnɨm ag mɨdelak. Kɨri nɨŋɨl, Pita ne Jisas nop agak, “Bɨ Kɨb. Cɨn sɨŋaul mɨdobɨn ak, tep yɨb mɨdobɨn. Nak yau agnɨmɨn, karɨp badak omal nokɨm gɨn, nep alap, Mosɨs nop alap, Ilaija nop alap,” agak.

Pita nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, seb tɨd yɨb bad alap apɨl, kɨrop magɨlsek pɨrau yɨpɨl yokak. Pɨrau yɨpɨl yokek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm alap seb nab nɨbak nɨb agak, “Ñɨ mɨdmagɨl yad aul, yɨp tep yɨb gɨp. Mɨnɨm tari tari agnɨmɨŋ ak, nɨŋ dɨnɨmɨb,” agak.

Mɨnɨm nɨbak nɨg gɨl apek nɨŋɨl, Jisas bɨ ne okok gos par nɨŋɨl, pɨrɨkɨl, am lɨm wagɨn sɨŋak pakɨl, mɨlɨk dai kɨri ak lɨm eyaŋ lɨ mɨdelak. Jisas apɨl, kɨrop dɨ nɨŋɨl agak, “Ma pɨrɨknɨmɨb. Warɨkɨm!” agak. Agek, warɨkɨl nɨŋlak, Jisas ne ausek nep mɨdek.

Pen kɨri mak ak kɨyan gɨ amlɨg gɨ, Jisas kɨrop agak, “Mɨñi tari tari gosɨp nɨpɨm nɨbak, bin bɨ okok kɨrop ma ag ñɨnɨmɨb. Kɨsen Bɨ Ñɨ ne kɨmɨl warɨknɨgab ñɨn ak me, bin bɨ okok kɨrop ag ñɨnɨgabɨm,” agak.

10 Agek, bɨ ne okok nop aglak, “Lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok tari gɨnɨg apal, ‘Ilaija ned onɨgab, kɨsen Mesaia lɨm dai wagɨn aul onɨgab,’ apal?” aglak.

11 Agelak, Jisas pen agak, “Nɨŋɨd apal. Mɨnɨm nɨbak mɨdeb: ‘Ilaija ned apɨl kɨrop ag tep genɨgab, kɨsen Mesaia onɨgab.’ 12 Pen nɨŋɨm. Ilaija owak ak pen apek, nop ma nɨŋlak. Gos kɨri ke nɨŋlak rek, nop gɨ tɨmel gɨlak. Bɨ Ñɨ ne ak nop ak rek nep gɨnɨgal,” agak.

13 Jisas nɨb agek, bɨ ne okok nɨŋlak, Jisas Ilaija yɨb agak ak pen Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak nop nep agak.

Kɨjeki abaŋ ñagak ñɨ alap, Jisas gek, komɨŋ lak

(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43a)

14 Pen kɨri gɨmeŋ eyaŋ amjakɨl nɨŋlak, bin bɨ koŋai nep mɨdelak. Bɨ alap, bin bɨ mɨdelak nab nɨb sɨŋak apɨl, Jisas mɨdek sɨŋak kogɨm yɨmɨl agak, 15 “Bɨ Kɨb. Ñɨ yad ak yɨmɨg nɨŋnɨmɨn. Nop saköl ñagek, mɨd tep ma gɨp. Per amɨl, mab yɨneb nab okok abe, ñɨg nab okok abe gɨ dam pakeb. 16 Nop dam bɨ nak okok mɨdesal sɨŋak dad amen, gɨ mer nɨŋɨl kɨrɨg gɨpal,” agak.

17 Agek, Jisas agak, “Nɨbi bin bɨ mɨñi ñɨn aul mɨdebɨm okok, God nop gos nɨŋɨl ma nɨŋ dɨpɨm; God ageb rek ma gɨpɨm. Mɨnek akal nɨbi nɨŋ dɨl ke gɨnɨgabɨm? Ñɨ nɨbak dɨ yad mɨdebin sɨŋaul dowɨm,” agak.

18 Agek, ñɨ nɨbak dapelak, Jisas kɨjeki nop abaŋ ñagak ak ag gek, söŋ amek, won ak nep komɨŋ lak.

19 Nɨg gek, Jisas bɨ ne okok ne mɨdek sɨŋak apɨl, ke nep mɨdlɨg gɨ, nop ag nɨŋɨl aglak, “Tari gek, kɨjeki abaŋ ñagak nɨbak, ag yok mer nɨŋɨl kɨrɨg gɨpɨn?” aglak.

20 Agelak, Jisas pen agak, “Nɨŋ dep won nɨbi ak ulep gɨp ak me, ag yok mer nɨŋɨl kɨrɨg gɨpɨm. Pen nɨŋɨm! Nɨŋ dep won nɨbi ak mab mastad yɨŋ magɨl sɨkol mɨdeb rek ak mɨdenɨgab ak, tap tari tari gɨnɨgabɨn, ag gos nɨŋnɨgabɨm ak, gɨnɨgabɨm. Dɨm yɨrɨk aul, ‘Pag okdaŋ amnoŋ,’ agnɨgabɨm ak, amnɨgab. 21 Pen kɨjeki abaŋ ñagɨp nɨbak, yokop ag yoknɨmɨb rek ma lɨp. Tap magɨl kɨrɨg gɨl, God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdɨl me, ag yoknɨgabɨm,” agak.

Jisas kauyaŋ agak, “Kɨmɨl warɨknɨgain,” agak

(Mak 9:30-32; Luk 9:43b-45)

22 Jisas bɨ ne okok eip karɨp lɨm Galili apɨl mogɨm gɨl, kɨrop agak, “Maŋ mɨdeb, Bɨ Ñɨ ne nop dam bin bɨ ognap kɨrop ñɨnɨgal, 23 nop pɨs nep ñag pak lel kɨmnɨgab ak pen ñɨn omal mɨdɨl, ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨknɨgab,” agak.

Jisas nɨb agek, bɨ ne okok nop mapɨn nɨŋɨl, gos par yɨb nɨŋlak.

Jisas God sobok gep karɨp takɨs ak ñak

24 Pen kɨsen, Jisas bɨ ne okok eip taun sɨkol Kapaneam amjakel, bɨ God sobok gep karɨp takɨs dep bɨ okok kɨri apɨl Pita nop aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ nɨbi ak takɨs ñɨb sek aka mer?” aglak. 25 Agelak, Pita pen agak, “Yau, ne takɨs ñɨb sek,” agak. Pen Pita nɨb agɨl, karɨp mɨgan amek nɨŋlɨg gɨ, Jisas ne ned agɨl, Pita nop ag nɨŋɨl agak, “Gos nak tari nɨpan? Gapman bɨ kɨb okok, takɨs mani akal nɨb dɨpal? Bin bɨ kɨri ke okok nɨb dɨpal akaŋ bin bɨ par okok nɨb dɨpal?” agak.

26 Agek, Pita pen agak, “Bin bɨ par okok nɨb dɨpal,” agak. Agek, Jisas agak, “Nɨŋɨd, bɨ kɨri ke okok takɨs ma ñɨbal. 27 Pen cɨr mal ma ñonɨgabɨr ak, kɨrop mɨlɨk yonɨmɨŋ rek lɨp. Nɨb ak, nak ñɨg cöb sɨŋak amɨl, nag wɨk yokɨl, kɨbsal ned dɨnɨgan ak, meg mɨgan tɨg lakɨl nɨŋnɨgan, kab magɨl nokɨm alap meg mɨgan ak mɨdenɨgab. Dɨl dam takɨs cɨr mal ak ñɨnɨmɨn,” agak. Agek me, am agak rek nep gak.

Copyright information for `KMHM