Matthew 18

Bɨ kɨb mɨdon, agɨl, mɨnɨm pen pen aglak

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

Jisas bɨ ne okok apɨl, nop ag nɨŋlak, “Bin bɨ God dɨl, seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab okok, an bin kɨb bɨ kɨb mɨdenɨgab?” aglak.

Agelak, Jisas ñɨ pai sɨkol alap sɨk agek apek, dɨ udɨn yɨrɨk ar kɨrop sɨŋak warɨk ñɨl, agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, nɨbi ñɨ pai sɨkol okok gos nɨpal rek ma nɨŋnɨgabɨm ak, God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak ma amnɨgabɨm. Nɨb ak, bin bɨ cɨn bin bɨ kɨb ma mɨdobɨn agɨl, ñɨ pai sɨkol aul rek mɨdenɨgal ak me, God bin bɨ ne ke dɨl, kod mɨdenɨgab nab sɨŋak, bin bɨ kɨb rek mɨdenɨgal,” agak. Pen bin bɨ yɨp nɨŋ dɨl, ñɨ pai sɨkol aul rek dɨ tep gɨnɨgal ak, kɨrop nep mer, yɨp abe dɨ tep gɨnɨgal.

Ñɨ pai kɨrop tap tɨmel gɨ yombal ak

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

“Pen bin bɨ ognap apɨl, ñɨ pai yɨp gos nɨŋ dɨpal okok, kɨrop tap si tap tɨmel ar ak gɨ yomel, kɨri gos yɨp ak yɨpɨn gɨl, tap si tap tɨmel gɨnɨgal. Bin bɨ nɨg gɨnɨg genɨgal ak, ned makɨd kɨb alap kɨŋam kɨri mɨñ dɨ lɨ rɨbɨkɨl, dam ñɨg solwara nab sɨŋak yoknɨgal ak tep. Komɨŋ mɨdɨl, nɨg gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgal ak, yur kɨb yɨb dɨnɨgal.

“Bin bɨ lɨm dai wagɨn aul mɨdebal okok mɨker yɨb gɨnɨgab. Mɨñ tɨmel ar ak gɨl, bin bɨ ognap kɨrop gos ñel, ar nɨbak gɨl ap yap paknɨgal ak, tɨmel yɨb gɨnɨgab. Mɨñ ar nɨbak ned gölɨgɨpal, mɨñi gɨpal, kɨsen ak rek nep gɨnɨgal. Nɨg gɨnɨgab ak pen bin bɨ ar nɨbak gɨ yomnɨgal okok, yur ke yɨb dɨnɨgabal.

“Ñɨnmagɨl tob nɨbi ak nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gɨnɨg genɨmɨŋ, ñɨnmagɨl tob nɨbak tɨb gɨ rɨk dɨ yoknɨmɨb. Nɨg gɨl me, tap si tap tɨmel gep ar ak kɨrɨg gɨl, God karɨp lɨm sɨŋak amɨl, per per mɨdenɨgabɨm. Mer ak, ñɨnmagɨl tob sek mɨdɨl, pen mɨd tep ma gɨl, tap si tap tɨmel gep ar ak gɨ damɨl, karɨp lɨm mab ke per yɨn mɨdeb sɨŋak amnɨgabɨm.

“Pen udɨn ak nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gɨnɨg genɨmɨŋ, udɨn nɨbak tɨg gɨlɨg gɨ yoknɨmɨb. Nɨg gɨl me, tap si tap tɨmel gep ar ak kɨrɨg gɨl, God karɨp lɨm sɨŋak amɨl, per per mɨdenɨgabɨm. Mer ak, udɨn omal sek mɨdɨl, pen mɨd tep ma gɨl, tap si tap tɨmel gep ar ak gɨ damɨl, karɨp lɨm mab ke per yɨn mɨdeb sɨŋak amnɨgabɨm.

10 “Nɨbi nɨŋ tep gɨnɨmɨb, ñɨ pai sɨkol okok tap yokop, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Yad nɨbep agebin, ñɨ pai sɨkol okok ejol kɨri okok, Bɨñen yad udɨn yɨrɨk ar ne ak karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdebal.

Jisas, kaj sipsip kɨr gak ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

(Luk 15:3-7)

11 “Bɨ Ñɨ ne ak, bin bɨ kɨr gɨpal okok, kɨrop dɨnɨg owak.

12 “Bɨ alap kaj sipsip ne ñɨn juɨl aknɨb mamɨd alaŋ rek mɨdenɨgab. Pen nokɨm alap kɨr genɨgab ak, ne tari gɨnɨgab? Sipsip ne ognap kɨrop kɨrɨg gek, tap kas kas ñɨb mɨdel nɨŋlɨg gɨ, ne amɨl sipsip ne kɨr gɨnɨgab ak nop pɨyo nɨŋek amnɨgab. 13 Am pɨyo pɨyo nɨŋ dɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgab. Nɨbep nɨŋɨd agebin, kaj sipsip ne magɨlsek mɨñ mɨñ gɨp, pen kaj sipsip ne alap kɨr gek, pɨyo nɨŋ dam dam dɨnɨgab ak, sipsip nɨbak nep mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgab. 14 Nɨb ak rek, Bɨñen nɨbi seb kab ar alaŋ mɨdeb ak, ñɨ pai sɨkol ne alap ma kɨr gɨnɨmɨŋ, agɨl, nɨŋ nep mɨdeb.

Ai mam nak alap nep gɨ tɨmel genɨgab ak, ne nɨg gɨnɨmɨn

15 “Bin bɨ ai mam, agnɨgan okok, bɨ alap nep gɨ tɨmel genɨmɨŋ, nak pen amɨl, nop eip ke mɨdɨl, nep tap tari gak nɨbak mɨseŋ agnɨmɨn. Nɨb agek, nɨŋ denɨgab ak me, nanai namam nak yɨb mɨdenɨgab. 16 Pen nak nɨg gek, ne ma nɨŋenɨgab ak, nak amɨl, ai mam omal sek ulɨk gɨ damɨl, kɨri nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, nak bɨ nɨbak eip mɨnɨm agnɨmir. 17 Pen nak nɨg gek, ne mɨnɨm nɨrep ma donɨmɨŋ ak, bin bɨ cöc opal rek magɨlsek nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm nɨbak kɨrop ag ñɨnɨmɨn. Pen nak nɨg gek, bɨ nɨbak bin bɨ cöc opal mɨnɨm ma donɨmɨŋ ak, nop kɨrɨg gɨnɨmɨn. Bɨ nɨbak bin bɨ God Mɨnɨm ma nɨŋɨl, bɨ takɨs dep rek ak me, nɨg gɨp, agɨl, nop kɨrɨg gɨnɨmɨn.

18 “Nɨb ak, yad nɨbep nɨŋɨd agebin, lɨm dai ar wagɨn aul mer genɨgabɨm ak, God ne seb kab ar alaŋ mɨdɨl, ak rek nep mer agnɨgab; pen yau agenɨgabɨm ak, ne ak rek nep yau agnɨgab.

19 “Yad nɨbep agebin, bin bɨ omal lɨm dai wagɨn aul mɨdɨl, mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl, Bapi yad seb kab ar alaŋ mɨdeb ak nop ag nɨŋenɨgair ak, ag nɨŋnɨgair rek gɨnɨgab. 20 Pen bin bɨ omal akaŋ omal nokɨm rek, gos yɨp nɨŋɨl, ap mogɨm genɨgal ak, yad kɨrop nab nɨb sɨŋak mɨdenɨgain,” agak.

Bɨ wög gɨ ñeb tɨmel ak

21 Pita Jisas mɨdek maŋ sɨŋak apɨl agak, “Bɨ Kɨb. Mam alap yɨp gɨ tɨmel genɨmɨŋ ak, ñɨn titi rek gɨ tɨmel genɨgab, yad nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨm? Ñɨn aknɨb ar oŋɨd ak rek aka?” agak. 22 Agek, Jisas agak, “Ñɨn aknɨb ar oŋɨd mer; nak bɨ nɨbak nep gɨ tɨmel gɨnɨgab ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgan ak, ñɨn juɨl ñɨn juɨl aknɨb ar oŋɨd ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgan. 23 God bin bɨ dɨl karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab ak, kesɨm agnɨg gebin ar aul rek mɨdeb. Kiŋ alap ne bɨ wög gɨ ñeb ne ognap kɨrop mani ognap ñɨl, kɨsen pen ñɨm agnɨgab. Kɨsen ne gos nɨŋɨl agnɨgab, ‘Kɨri dai ñɨlaŋ,’ agnɨgab. 24 Pen mɨdeb ak pen ñɨnɨgal, agek, bɨ alap ne mani yɨr ñɨn juɨl koŋai yɨb tap dai mɨdenɨgab bɨ ak donɨgal. 25 Pen bɨ nɨbak pen ne kɨb yɨb mɨdenɨgab ak me, pen ñɨnɨmɨŋ rek ma lɨnɨgab. Nɨg gek, bɨ kɨb ak nɨŋɨl, bɨ wög gep bɨ ne ognap kɨrop agnɨgab, ‘Ne gɨp nɨbak rek, nop dɨl, bin ñɨ pai, tap ne tari tari mɨdeb okok magɨlsek dɨl, dam sɨkim gem, tauenɨmel nɨŋlɨg gɨ, mani nɨbak dap yɨp ñɨnɨmɨb,’ agnɨgab. 26 Nɨb agek, bɨ nɨbak pen, kogɨm yɨmɨl, bɨ kɨb ak nop agnɨgab, ‘Nak yɨp mapɨn nɨŋɨl, kod mɨdenɨmɨn; tap dai nak nɨb okok magɨlsek dai pagnɨgain,’ agnɨgab. 27 Agek, bɨ kɨb ak nop mapɨn nɨŋɨl, tap dai ne ak, nak kɨrɨg gɨl amnoŋ, agnɨgab.

28 “Bɨ kɨb ak dai nɨbak kɨrɨg gek nɨŋlɨg gɨ, bɨ wög gɨ ñeb nɨbak ne pen amɨl nɨŋnɨgab, bɨ ne eip wög gölɨgɨpir bɨ alap mɨdenɨgab. Nop nɨŋɨl, kɨŋam nop dɨ cɨcɨ lɨl agnɨgab, ‘Nep mani yɨr nokɨm alap ñɨnek ak dai pagan!’ agnɨgab. 29 Agek, bɨ ne eip wög gölɨgɨpir nɨbak kogɨm yɨmɨl mɨnɨm neb neb gɨ agɨl agnɨgab, ‘Nak yɨp mapɨn nɨŋɨl, kod mɨdenɨmɨn; tap dai nak nɨbak magɨlsek dai pagnɨgain,’ agnɨgab. 30 Agek, bɨ nɨbak mɨnɨm nop ak ma nɨŋɨl agnɨgab, ‘Nep dam mɨñ lenɨgain, tap dai nɨbak magɨlsek dai pagenɨgan ak me, söŋ amnɨgan,’ agɨl, nop dam mɨñ lɨnɨgab. 31 Nɨg gek, bɨ ne eip wög gɨpal okok, kɨrop cɨbur tɨmel gek, amɨl kiŋ ak nop mɨnɨm nɨbak magɨlsek ag ñɨnɨgal. 32 Ag ñel, bɨ kɨb ak, bɨ ne nɨbak nop sɨk agek apek agnɨgab, ‘Nak wög gɨ ñeb bɨ tɨmel yɨb. Nak yɨp sɨl agesan, nep yɨmɨg nɨŋɨl, tap dai yad nep mɨdeb ak kɨrɨg gɨpin. 33 Nak pen tari gɨnɨg, bɨ nak eip wög gɨpir ak nop ak rek nep yɨmɨg nɨŋɨl, ma kɨrɨg gɨpan?’ agnɨgab. 34 Bɨ nɨbak bɨ ne eip wög gölɨgɨpir ak nop yɨmɨg ma nɨŋnɨgab ak me, bɨ kɨb nɨbak kal juɨl, wög gɨ ñeb bɨ nɨbak nop dam mɨñ lep kau kodep bɨ okok ñɨl agnɨgab, ‘Nop mɨñ lek, yur gek nɨŋlɨg gɨ mɨdɨl, tap dai yɨp ak magɨlsek dai pag juɨl me söŋ amnɨgab,’ agnɨgab. 35 Nɨbi ai mam ognap kɨrop ak rek nep genɨgabɨm, Bapi yad seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb ak, nɨbep pen ak rek nep gɨnɨgab. Nɨb ak, nanai namam nɨbi okok nɨbep gɨ tɨmel genɨgal ak, kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl, mɨdmagɨl lɨl, kɨrɨg gɨnɨmɨb,” agak.

Copyright information for `KMHM