Matthew 19

Bɨ bin dɨnɨg, pɨs nep dɨnɨgab; kɨsen nop ma ag yoknɨgab

(Mak 10:1-12; Luk 16:18)

Jisas mɨnɨm nɨbak ag mɨbɨl juɨl, karɨp lɨm Galili kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm Judia, ñɨg Jodan pɨs kɨdadaŋ ken amnak. Amek, bin bɨ koŋai yɨb nop kɨsen gelak nɨŋɨl bin bɨ tap gak okok gek komɨŋ lak.

Pen bɨ Perisi okok, Jisas nop ag nɨŋon, mɨnɨm tɨmel ognap agnɨmɨŋ, agɨl, apɨl aglak, “God Mosɨs nop ag ñak lo mɨnɨm ak, bin alap tap sɨkol alap gɨ tɨmel gɨnɨgab ak, bɨ ne nop ag yoknɨg, ag yoknɨgab aka mer? Nak tari gos nɨpan?” aglak.

Agelak, Jisas pen agak, “God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak nɨbi udɨn lɨ ma nɨpɨm ar? Karɨp lɨm bɨrarɨk ped okok gɨ lak ñɨn ak, God ne bɨ alap, bin alap, gɨ lak. God agak, ‘Ar nɨbak me, bɨ okok nonɨm nap sɨkop eip mɨdɨl, bin dɨl, nonɨm nap kɨrɨg gɨl, kɨri ber mal jɨm ñɨl kɨn mɨdel mɨb goŋ nokɨm yɨb lɨnɨgab,’ agak. Nɨb ak me, God agek mɨb goŋ kɨri mal mer, mɨñi jɨm ñɨl nokɨm lɨnɨgab nɨbak, bɨ alap apɨl, kɨrop ag tɨg asɨk ke ke ma lɨnɨgab mer,” agak.

Jisas nɨb agek, bɨ Perisi okok nop aglak, “Pen tari gɨnɨg Mosɨs mɨnɨm alap ñu kɨl tɨkɨl agak, ‘Bin ag yoknɨg, bin aul pɨs nep kɨrɨg gebin, agɨl, mɨj alap ñu kɨl tɨk ñɨl, ag yoknɨmɨb,’ agak?” aglak.

Agelak, Jisas pen agak, “Nɨbi bin bɨ mɨnɨm ma nɨŋ dɨpɨm ak me, Mosɨs nɨb agak. Pen God bin bɨ bɨrarɨk okok gɨ lak ñɨn ak, nɨg ma gölɨgɨpal. Pen yad nɨbep agebin, bɨ an, bine ak bɨ alap eip dɨ ger mer, yokop nep ag yokɨl, bin kɨsen nɨb dɨnɨgab ak, bin si dɨnɨgab nɨŋɨl God nɨŋek tɨmel yɨb gɨnɨgab; ne bin si dep bɨ me ak,” agak.

10 Jisas nɨb agek, bɨ ne okok aglak, “Bɨ okok bin kɨri yokop ma ag yoknɨgal ak, bɨ praj mɨdɨl bin ma dɨnɨgal ak tep,” aglak.

11 Agelak, Jisas agak, “Bɨ magɨlsek yokop mɨdenɨmel rek ma lɨp. God bɨ yokop mɨdenɨmel, agɨl, ag lak bɨ okok nep, yokop mɨdenɨmel rek lɨp. 12 Bɨ ognap, kɨri walak ma lek tɨk dopal okok, bin ma dɨpal. Bɨ ognap, bɨ ognap walak kɨrop tɨb gɨ rɨk gɨpal okok, bin ma dɨpal. Pen bɨ ognap, God bin bɨ dɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab wög ak gɨn, agɨl, bin ma dɨpal. Nɨbi, bɨ praj mɨdon, agɨl, bɨ praj nep mɨdenɨmɨb ak tep,” agak.

Jisas ñɨnmagɨl arak ne ak ñɨ pai sɨkol nabɨc cög ar alaŋ lak

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13 Bin bɨ okok, “Jisas ñɨnmagɨl ñɨ pai cɨn nabɨc cög ar alaŋ lɨl, God nop sobok gaŋ,” agɨl dapelak, pen bɨ ne okok kɨrop nɨŋ i sek lɨl ag gɨlak. 14 Nɨg gel, Jisas pen ñɨ pai nɨb okok sɨk agek apelak nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne okok kɨrop agak, “Tari gɨnɨg kɨrop nɨb ag gɨpɨm? Ñɨ pai sɨkol nɨb okok kɨrɨg gem yɨp olaŋ. God bin bɨ dɨl, seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab ak, ñɨ pai sɨkol nɨb okok rek,” agak. 15 Jisas nɨb agɨl, ñɨnmagɨl arak ne ak ñɨ pai sɨkol nabɨc cög ar alaŋ lɨl, karɨp lɨm mɨgan alap amnak.

Bɨ alap tap ne koŋai nep mɨdek

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16 Bɨ alap Jisas mɨdek sɨŋak apɨl agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Yad tap tari tep ak gɨl, per komɨŋ mɨdep magɨl ak dɨnɨm?” agak.

17 Agek, Jisas pen agak, “Yɨp tari gɨnɨg, tap tep akal, agɨl, ag nɨŋeban? God nokɨm me Bɨ tep. Pen per per mɨdenɨm, agnɨmɨn ak, lo mɨnɨm agɨl ñu kɨl tɨklak okok nɨŋɨl ageb rek gɨnɨmɨn,” agak.

18 Agek, agak, “Lo ar akal rek ageban?” agak. Agek, Jisas agak, “Cɨp ma ñag paknɨmɨn; bin si bɨ si ma gɨnɨmɨn; tap si ma dɨnɨmɨn; mɨnɨm kɨb agnɨgal ak, mɨnɨm tom ma agnɨmɨn; 19 nanɨm nap mɨnɨm agnɨmir ar ak nep nɨŋɨl kɨsen gɨnɨmɨn; nak ke mɨdmagɨl lɨpan rek, bin bɨ ke nɨb okok kɨrop ak rek nep mɨdmagɨl lɨnɨmɨn,” agak.

20 Nɨb agek, bɨ praj nɨbak agak, “Lo mɨnɨm okok magɨlsek nɨŋ sakpin. Pen yad tari tap tep ak gɨl, komɨŋ per mɨdep ak dɨnɨm?” agak.

21 Agek, Jisas agak, “Mɨd tep yɨb gɨnɨm, agnɨmɨn ak, tap nak okok magɨlsek sɨkim gɨl, mani dɨl, bin bɨ mapɨn gep rek okok kɨrop ñɨnɨmɨn. Nak nɨg genɨgan ak me, mɨd tep gep nak ak mɨdenɨgab God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak. Pen yad agebin rek gɨl, apek yad eip ajor,” agak.

22 Agek, bɨ praj nɨbak tap ne koŋai mɨdek rek, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, gos par lɨlɨg gɨ lɨlɨg gɨ amnak.

23 Pen ne nɨg gɨl amek nɨŋlɨg gɨ, Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ mani tap kɨri koŋai mɨdenɨgab okok, God nop koslam gos nɨŋ del, kɨrop dɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab. 24 Kaj kamel okok, ñu mauöl nag yokpal mɨgan ak amnɨg amnɨgal; pen bin bɨ tap koŋai mɨdeb okok, God nop koslam gos nɨŋ del, kɨrop dɨl kod mɨdenɨgab,” agak.

25 Jisas bɨ ne okok mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, gos par nɨŋlɨg gɨ aglak, “Pen bɨ tep nɨbak, God dɨ seb kab ar alaŋ sɨŋak ma dad amnɨgab, apan ak, bin bɨ an rek dad amnɨgab?” aglak.

26 Agelak, Jisas kɨrop nɨŋlɨg gɨ agak, “Bin bɨ okok ke gɨnɨmel rek ma lɨp. God ne nep me, tap tari tari gɨnɨg, gɨnɨgab,” agak.

27 Jisas nɨb agek, Pita agak, “Nɨŋan! Cɨn tap cɨn okok magɨlsek kɨrɨg gɨl, nak eip nep cɨg gɨl ajobɨn ak, cɨn pen tap tari dɨnɨgabɨn?” agak.

28 Agek, Jisas agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, ñɨn kɨsen ak yad melɨk kɨlɨs sek apɨl, bin bɨ magɨlsek kod mɨdenɨgain. Ñɨn nɨbak me, nɨbep bɨ yɨp kɨsen genɨgabɨm okok agen, Isrel bin bɨ wagɨn ke ke aknɨb umɨgan alaŋ okok, kɨrop kod mɨdenɨgabɨm. 29 Bin bɨ yɨp nɨŋ dɨl, karɨp, nɨnai nɨmam, nonɨm nap, ñɨ pai, wög dai, tap tari tari okok kɨrɨg gɨnɨgal okok, God kɨrop yɨpɨn ma gɨnɨgab; tap nɨb okok rek kɨrop pen koŋai yɨb ñɨl, per mɨdep kɨrop ñɨnɨgab. 30 Pen bin bɨ mɨñi ned amebal okok, kɨsen koŋai nep kɨd ken yɨb okok mɨdenɨgal. Pen bin bɨ mɨñi kɨd ken yɨb sɨŋak mɨdebal okok, kɨsen koŋai nep ned am mɨdenɨgal.

Copyright information for `KMHM