Matthew 20

Bin bɨ nag wain wög gɨpal okok, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

Jisas nɨb agɨl agak, “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ak, kesɨm agnɨg gebin ar aul rek mɨdeb. Bɨ wain wög nap nɨb alap, yad amɨl bɨ ognap dapen, wög yɨp ak gɨlaŋ, agɨl, mɨñab kɨsen tɨkak won ak warɨkɨl, am bɨ ognap pɨyo nɨŋɨl, nɨbep kab magɨl silpa won nokɨm nokɨm taunɨgain, agɨl, kɨrop eip mɨnɨm ag ar nokɨm alap lɨl, ag yokek, am wain wög ne ak wög gelak. Pen pɨb yokop nab sɨŋak ap raneb won ak, am maker sɨŋak amɨl nɨŋak, bɨ ognap yokop mɨdelak. Kɨrop nɨŋɨl agak, ‘Nɨbi ak rek nep am wain wög yad ak genɨgabɨm, yad nɨbep kab magɨl yɨpɨd gɨl taunɨgain,’ agak. Agek, am wög ne ak gelak. Pen pɨb nab kɨb alaŋ won ak abe, pɨb kim geb won ak abe, mɨnɨm nɨbak nep agɨl, bɨ ognap sek dek, wög ne ak gelak. Pɨb paŋɨd amnɨg geb won ak, kauyaŋ maker sɨŋak amɨl nɨŋak, bɨ ognap sek apɨl mɨdep nep mɨdelak. Kɨrop agak, ‘Nɨbi tari gɨnɨg ñɨn aul wög ma gɨl, yokop nep mɨdebɨm?’ agak. Agek, nop aglak, ‘Bɨ alap cɨnop wög alap ma ñɨb,’ aglak. Agelak, kɨrop agak, ‘Nɨbi ak rek nep am wain wög yad ak gɨnɨmɨb,’ agek, am wög gelak. Dɨgep won ak, wain wög bɨ nap nɨb ak, bɨ kod mɨdep ne ak nop agak, ‘Nak amɨl, bɨ wög yɨp gebal okok kɨrop agek, apel, bɨ kɨsen agen opal okok, kab magɨl kɨrop ak ned ñɨnɨmɨn; bɨ ned agen opal okok, kab magɨl kɨrop ak kɨsen ñɨnɨmɨn,’ agak.

“Agek, bɨ kod mɨdep ak, bɨ nɨb okok kɨrop sɨk agek apelak, bɨ pɨb paŋɨd amek nɨŋlɨg gɨ, ap wög gelak okok, ap kab magɨl kɨri ak ned dɨlak. 10 Pen kɨri nɨg gɨl del nɨŋlɨg gɨ, bɨ ned agek ap wög gelak bɨ okok gos nɨŋlak, ‘Cɨn kab magɨl kɨb ak dɨnɨgabɨn,’ ag gos nɨŋlak ak pen kɨsen dɨlɨg gɨ nɨŋlak, kɨri kab magɨl ar nokɨm nɨbak nep dɨlak. 11 Dɨl, dai bɨ wain wög nap nɨb ak eip pen pen agɨl aglak, 12 ‘Cɨn tari gɨnɨg, bɨ kɨsen opal okok kab magɨl dɨpal nokɨm ak rek nep dɨpɨn? Cɨn kɨslɨm sek warɨkɨl, pɨb kal nɨŋek nɨŋlɨg gɨ, wög gon gon yɨrɨk gɨp ak, pen bɨ alap aua eper alap nep wög gesal kab magɨl ñɨban rek nep cɨnop ñɨban!’ aglak. 13 Agelak, bɨ wain wög dai nap nɨb ak nɨŋɨl, bɨ kɨri alap nop agak, ‘Mam, nɨŋan! Nep gɨ tɨmel ma gɨpin. Nep kab magɨl ñɨnɨgain apin rek ñɨbin. 14 Bɨ kɨsen opal okok, bɨ ned opal okok eip adɨp adɨp ñɨnɨg, ñɨnɨgain. Ak tap yad. Nɨb ak, bɨ ognap titi gɨl mer agnɨgal? Kɨrop abramek ñɨbin ak, nep ti gɨnɨg mɨlɨk yowɨp? Kab magɨl ñɨbin ak dad karɨp nak amnoŋ!’ agak,” agak.

16 Jisas kesɨm nɨbak agɨl, agak, “Bin bɨ kɨsen mɨdebal okok, ned mɨdenɨgal; bin bɨ ned mɨdebal okok, kɨsen mɨdenɨgal,” agak.

Jisas kauyaŋ agak, yɨp ñag pak lel kɨmɨl warɨknɨgain, agak

Mak 10:32-34; Luk 18:31-34

17 Jisas Jerusalem amlɨg gɨ, kanɨb nab sɨŋak, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ kɨrop dam gol okok amɨl, ke mɨdelak nɨŋlɨg gɨ kɨrop agak, 18 “Nɨbi nɨŋɨm! Cɨn Jerusalem amenɨgabɨn, Bɨ Ñɨ ne nop mɨmɨg gɨl, nop dam God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, ñɨnmagɨl ar kɨrop ak lenɨgal, kɨri nop mɨnɨm kɨb agɨl agnɨgal, ‘Bɨ aul nop ñag pak lep,’ agnɨgal. 19 Nɨb agɨl, Juda bɨ mer okok kɨrop ñenɨgal, nop ag juɨl, tapɨn pakɨl, dam mab bak alaŋ ñag pak lel kɨmnɨgab. Ñɨn omal mɨdɨl, ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨknɨgab,” agak.

Jems eip Jon eip bɨ kɨb mɨdor agɨl gos nɨŋrek

(Mak 10:35-45)

20 Sebedi ñɨ ne omal, nonɨm ñɨ nɨb omal poŋ dɨl, Jisas mɨdek sɨŋak apɨl, kɨbor kɨyan gɨl agak, “Yad mɨnɨm alap mɨdosɨp apebin,” agak.

21 Agek agak, “Mɨnɨm nɨbak tari?” agak.

Agek, agak, “Yɨp tep gɨnɨgab ak, kɨsen nak kiŋ mɨdɨl, bin bɨ kod mɨdenɨgan ñɨn ak, ñɨ yad omal bak nep sɨŋak bɨsɨgnɨgair, alap yɨpɨd kɨd, alap aŋɨdken kɨd,” agak.

22 Nɨb agek, Jisas bɨ omal kɨrop pen agak, “Mɨnɨm yɨp ag nɨŋebir ak, nɨŋ rep ma gebir. Ñɨg sɨlek yad ñɨŋnɨg gebin ak, nɨri mal ak rek nep ñɨŋnɨgair?” agak. Agek, agrek, “Yau! Ñɨŋnɨgabɨr!” agrek.

23 Agerek, agak, “Nɨŋɨd agebir. Ñɨg sɨlek ñɨŋnɨg gebin ak ñɨŋnɨgair. Pen bɨ an yɨpɨd pɨs kɨd, bɨ an aŋɨdken pɨs kɨd bɨsɨg mɨdenɨgair ak, ma agnɨgain. Mɨnɨm ak mɨnɨm yad mer; Bapi mɨnɨm ne. Bin bɨ ne ke ag lɨp okok nɨb rek mɨdenɨgair,” agak.

24 Bɨ ne nɨb omal mɨnɨm nɨbak nɨb agerek, bɨ ne aknɨb wajrem alaŋ mɨnɨm ak nɨŋel, mɨlɨk yapek, madɨl mal kɨrop mɨnɨm ag gɨlak. 25 Jisas pen bɨ ne okok kɨrop magɨlsek agek apelak agak, “Nɨbi nɨpɨm, Juda bin bɨ mer okok, kiŋ kɨri kɨlɨs gɨl, kod mɨdebal; bɨ kɨb kɨri mɨnɨm tari tari agnɨgal ak nɨŋɨl, kaun dɨl, sain gɨnɨgabal me. 26 Pen kɨri gɨpal rek ma gɨnɨmɨb. Bɨ an bɨ kɨb mɨdonɨmɨŋ ak, bɨ sɨkol rek mɨdɨl, bin bɨ ognap kɨrop wög gɨ ñeb bɨ rek mɨdonɨmɨŋ. 27 Bɨ an bɨ kɨb yɨb mɨdonɨmɨŋ ak, bɨ sɨkol tam okok rek mɨdɨl, bin bɨ ognap kɨrop mɨñ wög gep bɨ rek mɨdonɨmɨŋ. 28 Bɨ Ñɨ ne owak ak, bin bɨ okok kɨri wög yɨp gɨlaŋ, agɨl, ma owak; wög kɨrop gɨ ñɨ damɨl, kɨsen tap si tap tɨmel gɨpal ar ak saj gɨ kɨmen, kɨri komɨŋ amnɨlaŋ, agɨl, owak,” agak.

Jisas bɨ udɨn kwoi gak omal gek, udɨn ñɨl nɨŋrek

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29 Pen Jisas taun kɨb Jeriko kɨrɨg gɨl amek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep nop kɨsen gɨlak. 30 Bɨ udɨn kwoi gak omal kanɨb gol sɨŋak bɨsɨg mɨder nɨŋlɨg gɨ, “Jisas apeb,” agel nɨŋɨl, meg mɨgan dap ranɨl agrek, “Depid Ñɨ ne, cɨrop yɨmɨg nɨŋan!” agrek.

31 Agerek, bin bɨ okok kɨrop mal nɨŋ i sek agɨl aglak, “Mɨnɨm saköl ma agir!” aglak. Nɨb aglak ak pen, mɨnɨm kɨrop ak ma dɨl, meg mɨgan tapɨn dap ranɨl agrek, “Depid Ñɨ ne, cɨrop yɨmɨg nɨŋan!” agrek. 32 Nɨb agerek, Jisas wös gɨl, kɨrop mal sɨk agɨl agak, “Cɨrop tari gaŋ, agɨl, yɨp sɨk agebir?” agak. 33 Agek, agrek, “Bɨ Kɨb, cɨrop udɨn kwoi gɨp ak gek ñɨl nɨŋɨr!” agrek. 34 Agerek, Jisas kɨrop mal yɨmɨg nɨŋɨl, udɨn kɨrop ak dɨ nɨŋek, magɨl ak nep udɨn ñɨl nɨŋɨl, ne amek nɨŋlɨg gɨ, kɨsen gɨrek.

Copyright information for `KMHM