Matthew 21

Jisas Kiŋ rek Jerusalem amnak

(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

Jisas bɨ ne okok eip Jerusalem am maŋ maŋ gɨl, karɨp lɨm sɨkol Betpagi, Olip Dɨm ulep amjaklak. Amjakɨl, bɨ ne omal ag yokɨl agak, “Nɨri mal karɨp tɨrɨg tɨroŋ pɨs adaŋ amɨl nɨŋnɨgair, kaj donki nonɨm ñɨlɨk amɨl mal mɨñ ñon gɨ lel mɨdenɨgair. Nɨŋɨl, mɨñ ak wɨsɨbɨl poŋɨd donɨmir. Pen bin bɨ alap apɨl, tari gɨnɨg kaj donki cɨnop ak wɨsɨb dad amebir agenɨmɨŋ ak, pen agnɨmir, ‘Bɨ Kɨb ak wög mɨdek, agosɨp dɨnɨg opɨr,’ agɨl, kasek yau agenɨgab, donɨgair,” agak. Pen kɨrop mal ag yokek amnɨrek nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep alap gɨnɨgal, agɨl, ñu kɨl tɨkak rek nep gak. Ne agak,

“Jerusalem bin bɨ kɨrop agnɨmɨb,
‘Kiŋ nɨbi bɨ sain ak, kaj donki ar ak bɨsɨg gɨl, nɨbep apeb.
Ne kaj donki ñɨlɨk ar ak bɨsɨg gɨl apeb,’ agnɨmɨb,” agak.
Pen Jisas bɨ ne ag yokek amnɨrek nɨb omal, agak agak rek, kaj donki nonɨm abe, ñɨlɨk marɨp abe poŋɨd daperek, bɨ ne okok walɨj par tɨg juɨl, kaj donki ar alaŋ lelak, Jisas ar sɨŋak bɨsɨgak. Bin bɨ koŋai nep, Bɨ Kɨb apeb, agɨl, walɨj par kɨri ar alaŋ tol gɨ lölɨgɨpal okok tɨg juɨl, kanɨb kɨb sɨŋak lɨlak. Ognap am mɨj kas, mab kas okok tɨb gɨ rɨk dɨ dapɨl kanɨb kɨb sɨŋak lelak. Bin bɨ okok Jisas nop pɨŋɨl kɨs kɨs gɨlɨg gɨ, amlɨg gɨ, meg mɨgan dap ranlɨg gɨ, aglak,

“Nɨŋɨm! Depid tɨkek, tɨk damɨl tɨkɨp ak, apeb me aul.
Nop tep agobɨn!
Bɨ Kɨb nop ag yokek apeb bɨ nɨbaul me,
nop tep agobɨn!” aglak.
10 Jisas Jerusalem amjakek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok magɨlsek ag amɨl apɨl gɨl aglak, “Bɨ nɨbak bɨ an?” aglak. 11 Agelak, bin bɨ Jisas eip olak okok aglak, “Bɨ aul me Jisas, bɨ God mɨnɨm agep Nasaret karɨp lɨm Galili nɨb,” aglak.

Jisas bin bɨ God sobok gep karɨp tap sɨkim gelak okok kɨrop yɨk söŋ eyaŋ yokak

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)

12 Jisas God sobok gep karɨp mɨgan eyaŋ amɨl nɨŋak, bin bɨ okok tap sɨkim gɨ mɨdelak. Ne nɨŋɨl, kɨrop magɨlsek yɨk yokɨl, abañ bad kab magɨl lɨl pen pen yɨmjɨk gelak okok tɨg adɨk gɨl, bɨ yakɨr sɨkim gɨl mab bog ar bɨsɨg mɨdelak okok, tɨg adɨk gak. 13 Nɨg gɨl kɨrop ag gɨl agak, “God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak, God agak,

‘Karɨp yad ak yɨp sobok gep karɨp, pen nɨbi gɨpɨm ak,
bɨ tap si dep karɨp alap rek lɨp,’ agak,” agak.
14 Pen Jisas ne God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ udɨn kwoi gak ognap, bin bɨ tob tɨmel gak ognap apelak, kɨrop gek komɨŋ lak. 15 Ne tap ma gep rek gek, ñɨ pai sɨkol okok sɨk aglɨg gɨ aglak, “Nep tep agobɨn! Depid Ñɨ ne! Use!” aglak. Pen kɨri nɨg gelak ak, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe nɨŋel, kɨrop mɨlɨk yɨb yowak. 16 Mɨlɨk yapek aglak, “Mɨnɨm nep agebal ak nɨŋeban?” aglak. Agelak, Jisas kɨrop agak, “Yau! Agebal ak nɨŋebin ak pen kɨri mɨnɨm ognap ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘God, nak genɨgan nɨŋɨl ñɨ pai sɨkol ñɨ paiŋaŋ okok yɨb nep agel ar amnɨgab,’ aglak. Kɨri mɨnɨm ñu kɨl tɨklak nɨbak, udɨn lɨ ma nɨpɨm ar?” agak.

17 Nɨb agɨl, kɨrop kɨrɨg gɨl, am karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betani kɨnak.

Jisas agek, mab kɨyau ur alap mɨlep gak

(Mak 11:12-14,20-24)

18 Mɨnek Jisas adɨk gɨ Jerusalem amɨl kanɨb nab okok amek, nop yuan gek, 19 kanɨb kɨb gol sɨŋak nɨŋak, mab kɨyau ur alap mɨdek. Wagɨn sɨŋak amɨl nɨŋak, magɨl ñɨŋeb ma pɨlak; kas kab nep mɨdek. Nɨg gek Jisas agak, “Nak kɨsen magɨl alap ma pɨlnɨgan!” agak. Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, won nɨbak nep kɨyau mab ur ak mɨlep gak. 20 Nɨg gek, bɨ ne okok nɨŋɨl, wal agɨl aglak, “Titi gɨl mab nɨbaul kasek mɨlep gɨp?” aglak. 21 Agelak, Jisas kɨrop agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, cɨn agon God ak rek nep gɨnɨgab, agɨl, gos omal mer, gos nokɨm nep nɨŋnɨgabɨm ak, gɨnɨgab. Pen mab kɨyau mɨlep gak ak nep mer; dɨm yɨrɨk nɨbaul lɨlɨg gɨ ñɨg kɨb nab sɨŋ adaŋ amnoŋ, agenɨgabɨm ak, amnɨgab.

22 “Pen nɨbi God nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, nop ag nɨŋnɨgabɨm ak, agnɨgabɨm rek nep gɨnɨgab,” agak.

Jisas nop aglak, “Nep bɨ an agek, nɨb ag ajeban?” aglak

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23 Jisas God sobok gep karɨp ak amɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñek nɨŋlɨg gɨ, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ mɨnɨm dɨ bɨlokep okok abe apɨl nop aglak, “Nep bɨ an, nɨg gɨnɨmɨn, agɨp, nɨŋɨl nɨg gɨ ajeban?” aglak.

24 Agelak, Jisas pen agak, “Yad nɨbep mɨnɨm alap ag nɨŋen, yɨp ag ñem, yad pen bɨ an agek wög gɨpin ak, nɨbep ag ñɨnɨgain. 25 Jon bin bɨ okok kɨrop ñɨg pak ñak ak, ne ke gos nɨŋɨl owak akaŋ God agek apɨl nɨg gak?” agak. Jisas nɨb agek, kɨri ke ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Cɨn, ‘God ag yokek apɨl gak,’ agenɨgabɨn ak, cɨnop agnɨgab, ‘Nɨb ak, Jon agɨp ak tari gɨnɨg ma nɨŋ dɨpɨm?’ agnɨgab. 26 Pen, ‘Jon gos ne ke nɨŋɨl apɨl gak,’ agenɨgabɨn ak, bin bɨ okok cɨnop kabiam junɨgal. Gos kɨri ak, Jon ne bɨ God mɨnɨm agep bɨ alap owak,” aglak. 27 Nɨb agɨl, Jisas nop aglak, “Cɨn ma nɨpɨn,” aglak. Agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨbi yɨp ma ag ñebɨm rek, yad pen bɨ an agek yad apɨl gebin ak, nɨbep ak rek nep ma ag ñɨnɨgain,” agak.

Jisas bɨ mamɨl mal, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

28 Jisas nɨb agɨl agak, “Pen nɨbi tari gos nɨŋebɨm? Bɨ alap ñɨ ne omal mɨdenɨgab. Ñɨ ne ned ak nop agnɨgab, ‘Ñɨ aul! Mɨñi wain wög ak am wög gan,’ agnɨgab. 29 Agek, ñɨ ne agnɨgab, ‘Adi am ma gɨnɨm,’ agɨl, kɨsen pen gos adɨk nɨŋɨl, am wain wög ak genɨgab. 30 Nap pen am ñɨ sain ak nop ak rek nep ag nɨŋek, agnɨgab, ‘Yau, gɨnɨm!’ agnɨgab ak pen am ma gɨnɨgab. 31 Pen ñɨ nɨb omal, an bɨñen agnɨgab rek gɨnɨgab?” agak. Agek, Juda bɨ kɨb nɨb okok aglak, “Ñɨ ne ned ak nep bɨñen agnɨgab rek gɨnɨgab,” aglak. Agelak, Jisas agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, nɨbi yokop mɨdem nɨŋlɨg gɨ, bɨ takɨs dɨpal bɨ okok abe, bɨ si dep bin okok abe, God bin bɨ dɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab karɨp lɨm ak, nɨbep tausak lɨl amnɨgal. 32 Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak, nɨbi tari tari gem God nop tep gɨnɨgab ak, nɨbep ag ñak ak pen mɨnɨm ne ak ma nɨŋ dɨpek. Bɨ takɨs dɨpal okok abe, bɨ si dep bin okok abe, kɨri Jon mɨnɨm agak ar nɨbak nɨŋɨl, dɨlak. Dɨlak nɨbak nɨbi ke bɨr nɨpek, pen nɨbi ke, Jon mɨnɨm ak dɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨm ak tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl, ma kɨrɨg gɨpek,” agak.

Bɨ tɨmel wain wög kod mɨdebal, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33 Jisas agak, “Mɨñi mɨnɨm sɨd tɨkɨl alap sek agnɨg gebin aul nɨŋɨm. Bɨ wög dai nap nɨb alap nag wain wög ak gɨ yɨmɨl, wari gɨl, nag wain magɨl pak cɨb jakep mɨgan alap gɨnɨgab. Gɨ lɨl, nag wain magɨl alap si ñɨŋnɨgal ak nɨŋ mɨdojɨn, agɨl, karɨp par kɨb alap gɨ lɨl, bɨ ognap kɨrop agnɨgab, ‘Nɨbi nag wain wög yɨp ak kod mɨdɨl, kɨsen pɨlɨl pok gek, yɨp ognap, nɨbi ognap dɨnɨmɨb,’ agɨl, karɨp lɨm par yɨb okok amnɨgab. 34 Nag wain magɨl ak pok gek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne okok kɨrop agnɨgab, ‘Wain wög yad okok amɨl, bɨ wög kod mɨdebal okok agɨl, nag wain magɨl yɨp ognap dowɨm,’ agnɨgab. 35 Kɨri wain wög okok amjakel, bɨ wain wög gɨ mɨdenɨgal okok warɨkɨl, bɨ alap nop gab gab paknɨgal, bɨ alap nop pɨs nep ñag pak lel kɨmnɨgab, bɨ alap nop makɨd ju paknɨgal. 36 Nɨg gel, bɨ nag wain wög nap nɨb nɨbak, bɨ ne tapɨn bad alap pen ag yoknɨgab. Ag yokek, amenɨgal, bɨ nag wain wög genɨgal okok kɨrop ak rek nep gɨnɨgabal. 37 Nɨg gel, bɨ wain wög nap nɨb nɨbak agnɨgab, ‘Ñɨ yad ak ag yoken me, mɨnɨm nop ak nɨŋnɨgal,’ agɨl, ag yokek amnɨgab. 38 Ñɨ ne ak amjakek, bɨ wain wög gɨ mɨdenɨgal okok nop nɨŋɨl, kɨri ke agnɨgal, ‘Bɨ wain wög dai nap nɨb ñɨ ne ak apeb aul. Bɨñen kɨsen kɨmenɨgab, tap wög sɨŋ aul ñɨ ne dɨnɨgab. Nɨb ak, nop ñag pak lon kɨmek, kɨsen tap wög sɨŋ aul magɨlsek dɨnɨgabɨn,’ agnɨgal. 39 Nɨb agɨl, nop dam wög dai gol okok amɨl, pɨs nep ñag pak lɨnɨgal.

40 “Nɨg genɨgal ak, kɨsen bɨ nag wain wög dai nap nɨb ak apɨl, kɨrop tari tari gɨnɨgab?” agak.

41 Agek, aglak, “Bɨ tɨmel gɨnɨgal nɨb okok kɨrop genɨgab, yur kɨb yɨb dɨl kɨmnɨgal; kɨsen pen bin bɨ ognap sek dɨl, kɨrop nag wain wög ak ag lek, wög nɨbak gɨnɨgal. Nag wain magɨl pok gɨnɨgab ñɨn ak, nop tɨk dam ñɨnɨgal,” aglak.

42 Agelak, Jisas agak, “God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak ma nɨpɨm rek lɨp. Kɨri ñu kɨl tɨkɨl aglak,

‘Bɨ karɨp gep okok, kɨri makɨd karɨp gɨnɨg gɨ,
makɨd alap dɨl aglak, “Kab aul kab tɨmel gɨp gö kɨrɨg gɨn,” aglak.
Pen Bɨ Kɨb ne gek nɨŋɨl
kab nɨbak nep karɨp ne sɨŋak kab tep ke yɨb mɨdeb.
Bɨ Kɨb ne nɨg gek,
cɨn nɨŋɨl wal yɨb agobɨn,’ aglak.
43 “Kab tep ma dɨpɨm nɨbak, God nɨbep Juda kai kɨrɨg gɨl, bin bɨ ke okok nɨb, tap nop ñeb ñɨnɨgal bin bɨ nɨb okok kɨrop dɨl kod mɨdenɨgab. 44 Bin bɨ kab ar nɨbak ap yap paknɨgal okok, kɨrop tapɨn nep paknɨgab; pen kab nɨbak ju yapɨl, bin bɨ pak rɨbɨknɨgab okok, pɨs nep pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ amnɨgab,” agak.

45 Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ Perisi okok abe, Jisas mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak nɨbak, kɨrope nep agak ak nɨŋɨl, 46 nop mɨñ lɨn, agɨl, gos nɨŋlak ak pen bin bɨ okok, Jisas nop bɨ God mɨnɨm agep bɨ alap ag gos nɨŋlak ak me, cɨnop kal gɨnɨgal, agɨl, nop tap alap gɨnɨmel rek ma lak.

Copyright information for `KMHM