Matthew 22

Bɨ bin dɨl tap kɨb ñɨbal

(Luk 14:15-24)

Jisas kauyaŋ mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ak, kesɨm agnɨg gebin ar aul rek:

“Bɨ kiŋ alap ñɨ ne ak bin dɨnɨg gek, tap kɨb ñɨŋnɨg, tap magɨl dap mogɨm gɨnɨgal.
Nɨg gɨl, bɨ ne ognap ag yokɨl agnɨgab, ‘Bin bɨ ag lɨnek okok am agem apel, tap kɨb ñɨŋɨn,’ agnɨgab. Nɨb agek, kɨri am bin bɨ nɨb okok kɨrop agnɨgal ak pen kɨri kɨrɨg gɨnɨgal. Nɨg gel, bɨ ne ognap pen kauyaŋ ag yokɨl agnɨgab, ‘Nɨbi am bin bɨ nɨb okok kɨrop agnɨmɨb, “Kiŋ ak, kaj kau kɨb ognap, kaj kau ñɨlɨk marɨp ognap pak dagɨl, tap okok magɨlsek gɨ jɨn gɨl, ‘Owɨm,’ agɨp,” agnɨmɨb,’ agnɨgab. Nɨb agek, kɨri am agnɨgal ak pen mɨnɨm kɨrop ak dɨ yoknɨgal. Ognap tap wög kɨri okok amnɨgal; ognap mani wög kɨri okok genɨgal; pen ognap, kiŋ bɨ ne okok gɨ tɨmel gɨl, ñag pak lel kɨmnɨgal.

“Nɨg gel, kiŋ nɨbak nɨŋek, cɨbur nop ak tɨmel gek, ami bɨ ne okok ag yokek, am bin bɨ bɨ ne ñag pak lɨnɨgal nɨb okok kɨrop magɨlsek ñag pak lɨ sakɨl, taun kɨb kɨri ak dagɨl ju yokel amnɨgab. Pen bɨ nop wög gɨ ñeb okok kɨrop agnɨgab, ‘Tap magɨl tap okok bɨr mogɨm gɨpɨn, pen bin bɨ ned sɨk agnek okok onɨmel rek ma lɨp. Nɨb ak, nɨbi kanɨb tam okok amɨl, bin bɨ nɨŋnɨmɨb okok, kɨrop magɨlsek, “Apem tap kɨb ñɨŋɨn,” agɨl, abramek poŋ dɨl dapem, tap kɨb ñɨŋɨn,’ agnɨgab. 10 Nɨb agek, bɨ ne okok am kanɨb tam tam okok amɨl, bin bɨ tep okok, bin bɨ tɨmel okok kɨrop magɨlsek, ‘Apem tap kɨb ñɨŋɨn,’ agɨl, abramek poŋ dapɨl, bɨ bin dɨl tap kɨb ñɨŋnɨgal karɨp mɨgan nɨbak amɨl, tɨbɨk gi yɨb agɨl mɨdenɨgab.

11 “Kiŋ nɨbak pen, bin bɨ opal okok nɨŋin, agɨl, karɨp mɨgan eyaŋ amɨl nɨŋnɨgab, bɨ alap, tap ñɨŋnɨg walɨj lɨpal ak lɨl mer, yokop nep mɨdenɨgab. 12 Nɨg gek, nop agnɨgab, ‘Bɨ aul! Tari gɨnɨg, bin dɨl tap ñɨŋnɨg walɨj lɨpal ak lɨl mer, yokop nep opan?’ agnɨgab. Agek, bɨ nɨbak pen mɨnɨm alap ma agnɨgab. 13 Pen kiŋ ak bɨ ne okok kɨrop agnɨgab, ‘Bɨ aul ñɨn tob nop okok mɨñ lɨl, dam kɨslɨm gɨp nab eyaŋ dɨ yokem, bin bɨ nɨb okok eip meg magɨl su pag pe gɨlɨg gɨ, sɨl magɨl aglɨg gɨ mɨdelaŋ,’ agnɨgab,” agak.

14 Jisas kesɨm nɨbak ag dai juɨl, kɨrop agak, “God bin bɨ koŋai nep sɨk agnɨgab, pen kɨrop magɨlsek ma dɨnɨgab. Bin bɨ ognap nep dɨnɨgab,” agak.

“Gapman bɨ kɨb Sisa nop takɨs ñeb akaŋ mer?” aglak

(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15 Pen bɨ Perisi okok, Jisas nop mɨnɨm tari agon, pen agek nɨŋɨl, nop dam mɨñ lɨn, agɨl, mɨnɨm ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl, 16 bɨ kɨri ke ognap, Herod bɨ ne ognap ag yokel, Jisas mɨdek sɨŋak amɨl aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Nak bɨ mɨnɨm nɨŋɨd yɨb nep ageban. Bɨ ognap nɨŋɨl ma pɨrɨkpan. God mɨnɨm ageb rek nep nɨŋɨl, bin bɨ ag ñeban. 17 Nɨb ak, nak gos tari nɨŋeban? Cɨn Isrel bin bɨ, Sisa bɨ kɨb taun kɨb Rom nɨb ak, nop takɨs ñeb akaŋ ma ñeb?” aglak. 18 Agelak, Jisas gos tɨmel kɨri ak nɨŋɨl agak, “Yɨp tari gɨnɨg coco gɨlɨg gɨ apɨl, nɨg gɨl ag nɨŋebɨm? 19 Nɨbi takɨs ñɨbal kab magɨl alap ñem nɨŋin!” agak. Agek, nop kab magɨl alap dap ñelak. 20 Jisas kab magɨl nɨbak nɨŋɨl kɨrop agak, “Kab magɨl aul, bɨ kɨmɨg cög aul, bɨ an kɨmɨg cög mɨdeb? Yɨb ak, bɨ an yɨb mɨdeb?” agak. 21 Agek, aglak, “Ak bɨ kɨb Sisa,” aglak. Agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨb ak, Sisa tap ne mɨdonɨmɨŋ, Sisa nop ñɨnɨmɨb. God tap ne mɨdonɨmɨŋ, God nop ñɨnɨmɨb!” agak. 22 Nɨb agek, kɨri gos par nɨŋɨl, nop kɨrɨg gɨl amnɨlak.

Kɨmɨl kauyaŋ warɨknɨgal aka agɨl, Jisas nop ag nɨŋlak

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23 Ñɨn nɨbak nep, Sadyusi bɨ ognap Jisas mɨdek sɨŋak olak. Sadyusi bin bɨ nɨb okok apal, bin bɨ kɨmɨl kauyaŋ ma warɨknɨgal, apal. 24 Kɨri Jisas mɨdek sɨŋak apɨl aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Mosɨs agak, ‘Bɨ alap bin dɨl, ñɨ pai tɨk dapɨl mer, yokop nep kɨmenɨgab ak, nɨmam ne ak, bin nɨbak dɨl, mam yad ñɨ pai ne okok, agɨl, tɨk donɨmɨŋ,’ agak. 25 Nɨb ak, bɨ wagɨn sek aknɨb ar oŋɨd ak mɨdenɨgal. Nɨmam ned ak bin dɨl, ñɨ pai tɨk dapɨl mer womleb kɨmnɨgab. Nɨg gek, nɨmam yɨgwu nab nɨb ak pen bin nɨbak nep dɨnɨgab. 26 Nɨmam yɨgwu nab nɨb ak pen bin nɨbak dɨl, ak rek nep ñɨ pai tɨk dapɨl mer, womleb kɨmnɨgab. Nɨb ak, nɨmam yɨgwu nokɨm nɨb ak bin nɨbak dɨl, ak rek nep ñɨ pai tɨk dapɨl mer, womleb kɨmnɨgab. Nɨbak nep gɨ dam dam, nɨmam aknɨb ar oŋɨd ak, magɨlsek ñɨ pai tɨk dapɨl mer, womleb nep kɨmnɨgal. 27 Pen bin ak, ak rek nep kɨmnɨgab. 28 Nɨmam okok kɨri magɨlsek bin nɨbak dɨlak. Nɨb ak, bin bɨ kɨmbal okok warɨknɨgal ñɨn ak, bin nɨbak bɨ an dɨnɨgab?” aglak.

29 Agelak, Jisas kɨrop pen agak, “Nɨbi God Mɨnɨm ageb ak abe, God kɨlɨs mɨdeb ak abe, ma nɨpɨm ak me, tɨtɨmel agɨl apɨm, ‘Bin bɨ okok kɨmɨl ma warɨknɨgal,’ apɨm. 30 Bin bɨ warɨknɨgal ñɨn ak, bin okok bɨ ma dɨnɨgal, bɨ okok bin ma dɨnɨgal. Ejol seb kab ar alaŋ mɨdebal rek ak mɨdenɨgal. 31 Nɨbi, ‘Bin bɨ kɨmɨl ma warɨknɨgal,’ apɨm ak, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ognap ma nɨpɨm ar? 32 God agak, ‘Yad Ebraham, Aisak, Jekop, God kɨri ak me mɨdebin,’ agak. Bɨ okok pɨs nep kɨmblap ak, God bɨ ned kɨmlak nɨb okok kɨrop agɨl, ‘Yad God kɨri mɨdebin,’ ma apkop. Bɨ kɨmel, tɨgel gɨlak nɨb okok komɨŋ mɨdebal ak me, kɨrop agak, ‘Yad God kɨri mɨdebin,’ agak,” agak.

33 Jisas mɨnɨm nɨbak ag ñek, bin bɨ mɨdelak okok nɨŋɨl, kɨb gaul gɨlak.

Lo kɨb yɨb ak

(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)

34 Jisas mɨnɨm nɨbak ag tep gek, Sadyusi bɨ okok mɨnɨm alap pen agnɨmel rek ma lak. Pen Perisi bɨ ognap, Jisas nɨg gak ak nɨŋɨl Jisas mɨdek sɨŋak olak. 35 Bɨ kɨri lo mɨnɨm nɨŋ tep gak bɨ alap, Jisas tari rek agnɨmɨŋ, agɨl agak, 36 “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Lo mɨnɨm ak, mɨnɨm ar akal mɨnɨm kɨb yɨb mɨdeb?” agak.

37 Agek, Jisas agak, “Mɨdmagɨl nak ak magɨlsek, gos tɨmɨd nak ak magɨlsek dɨl, God Bɨ Kɨb nak ak nop mɨdmagɨl lɨnɨmɨn. 38 Mɨnɨm kɨb ned yɨb me ak. 39 Mɨnɨm kɨb yɨgwu nab nɨb ak pen nɨbgɨl mɨdeb: nak ke mɨdmagɨl lɨpan rek, bin bɨ ke nɨb okok kɨrop ak rek nep mɨdmagɨl lɨnɨmɨn. 40 Mɨnɨm omal agesin aul, Mosɨs lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkak mɨnɨm ak magɨlsek abe, God mɨnɨm agep bɨ okok ñu kɨl tɨklak mɨnɨm ak magɨlsek abe, mɨnɨm wagɨn kɨb yɨb me mɨnɨm nɨb omal nep,” agak.

Jisas ag nɨŋak, “Mesaia apɨm ak, nop bɨ an ñɨ ne agɨl nɨpɨm?” agak

(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41 Perisi kai ap mogɨm gɨl mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Jisas kɨrop mɨnɨm alap ag nɨŋɨl agak, 42 “Nɨbi Mesaia ak nop tari gos nɨpɨm? Nop bɨ an ñɨ ne agɨl nɨpɨm?” agak.

Agek, aglak, “Depid ñɨ ne,” aglak.

43 Agelak, Jisas agak, “God Kaun ak Depid nop gos ñek nɨŋlɨg gɨ, Depid ne Mesaia ak nop ‘Bɨ Kɨb yad’ agak. Depid agak,

44 ‘Bɨ Kɨb mɨnɨm agɨl, Bɨ Kɨb yad ak nop agɨp,
“Nak ñɨnmagɨl yɨpɨd ken kɨd yad bɨsɨg mɨdenɨmɨn me,
yad gen, kaual maual nak okok
kɨrop tau lɨlɨg gɨ yoknɨgan,” agɨp,’ agak.
45 Mesaia ak, Depid nap acɨk ne apɨm ak pen Depid nop ‘Bɨ Kɨb yad’ agak. Nɨb ak, nɨbi tari gos nɨpɨm?” agak. 46 Jisas mɨnɨm ne ak ag tep gek, kɨri nop pen agnɨmel rek ma lek me, pɨrɨk gɨ mɨdelak nɨŋɨl kɨsen Jisas nop mɨnɨm ognap sek ma ag nɨŋlak.

Copyright information for `KMHM