Matthew 23

Lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ Perisi okok abe gɨpal rek ma gɨnɨmɨb, agak

(Mak 12:38-39; Luk 11:43,46; 20:45-46)

Kɨsen ñɨn alap, Jisas bɨ ne okok abe, bin bɨ ognap abe, kɨrop mɨnɨm agɨl agak, “Lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ Perisi okok abe, Mosɨs kau ne ak dɨl, God lo mɨnɨm Mosɨs bɨrarɨk nep ñu kɨl tɨkak rek ag ñɨbal. Nɨb ak, bɨ nɨb okok kɨri God lo mɨnɨm tari agnɨmel ak nɨŋ dɨl kɨsen gɨnɨmɨb; pen mɨñ kɨri gɨnɨmel ar ak nɨŋɨl, kɨsen ma gɨnɨmɨb. God lo mɨnɨm ag ñɨbal ak pen kɨri ke mɨnɨm nɨbak kɨsen ma gɨpal. Tap okok gɨnɨmɨb, tap okok ma gɨnɨmɨb, apal ak, mɨnɨm koŋai yɨb nep agebal. Kɨri apal nɨbak, wad mɨker kɨb yɨb ak rek, bin bɨ okok kɨrop gom ñɨbal ak pen kɨrop mapɨn nɨŋɨl, ognap tɨg asɨk ma yokpal. Bin bɨ okok cɨnop nep nɨŋlaŋ, agɨl, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak mɨnɨm ognap dɨ aun beŋ ar alaŋ abe, ñɨnmagɨl okok abe lɨ rɨbɨkɨl ajpal. Cɨn God bɨ ne ke me okok, aglaŋ, agɨl, walɨj par kɨb mɨñ dai sek tep okok tol gɨpal. Kɨri tap kɨb ñɨŋeb nab sɨŋak amɨl akaŋ Juda mogɨm gep karɨp okok amɨl, bɨ kɨb mab bog bɨsɨgpal ar sɨŋak nep bɨsɨgpal. Gos kɨri nɨpal ak, bin bɨ koŋai mɨdebal nab okok amon, ‘Mɨnɨm ag ñeb bɨ kɨb apeban e!’ agel, cɨnop tep gɨnɨgab, agɨl, nɨpal.

“Pen nɨbi mam wagɨn nokɨm mɨdebɨm rek, nɨbep, ‘Ag ñeb bɨ kɨb yad,’ agɨl ma agnɨmel. Ag Ñeb Bɨ Kɨb nɨbi nokɨm alap nep mɨdeb. Lɨm dai wagɨn aul bɨ alap, ‘Bapi bɨ kɨb yad,’ agɨl ma agnɨmɨb. Nap nɨbi nokɨm alap nep mɨdeb karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak. 10 Nɨbi ak rek nep, ‘Bɨ nabɨc bɨ kɨb yad,’ agɨl ma agnɨmel. Bɨ nabɨc bɨ kɨb nɨbi nokɨm alap nep, Mesaia ak nep mɨdeb. 11 Nɨbi nab sɨŋak, bin bɨ an ne bin bɨ kɨb rek mɨdonɨmɨŋ, ne bin bɨ wög gɨ ñeb rek mɨdenɨgab. 12 Bin bɨ yɨb kɨri ke agel ar amenɨgab okok, yɨb kɨri ap yonɨgab; pen bin bɨ yɨb kɨri ke agel ar ma amenɨgab okok, kɨsen yɨb kɨri kɨb yɨb mɨdenɨgab.

Lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ Perisi okok abe, kɨri mɨnɨm tom agɨl gɨ tɨmel gep bɨ

(Mak 12:40; Luk 11:39-42,44,52; 20:47)

13 “Nɨbi God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ Perisi okok abe, kɨri mɨnɨm tom agɨl gɨ tɨmel gep bɨ. God nɨbep gɨ tɨmel gɨnɨgab. Nɨbi ke God bin bɨ dɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab mɨgan ak ma amnɨgabɨm. Pen bin bɨ amnɨg gebal okok kɨrop kɨjoŋ tɨkebɨm.

14 “Nɨbi God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ Perisi okok abe, nɨbi mɨnɨm tom agɨl gɨ tɨmel gep bɨ. God nɨbep gɨ tɨmel gɨnɨgab. Nɨbi bin kaŋɨl karɨp sek si dɨpɨm. Nɨbak pen, bin bɨ cɨnop nɨŋnɨmel, agɨl, God nop mɨnɨm par kɨb esek okok nep apɨm. Gɨpɨm nɨbak me, yur kɨb yɨb dɨnɨgabɨm.

15 “Nɨbi God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ Perisi okok abe, nɨbi mɨnɨm esek agɨl gɨ tɨmel gep bɨ. God nɨbep gɨ tɨmel gɨnɨgab. Bin bɨ okok mɨnɨm cɨnop ak nɨŋɨl sain gɨlaŋ, agɨl, karɨp lɨm par okok pɨyo nɨŋ ajɨl, ognap nɨŋɨl ag ñem, kɨri ke Seten bɨ ne mɨdebɨm rek mer, kɨri Seten bin bɨ ne yɨpɨd gɨl yɨb lɨnɨgal.

16 “Bin bɨ okok kɨrop God kanɨb ak yom tep gɨpɨn, apɨm ak pen nɨbi bɨ udɨn kwoi ak me, nɨbi ke ma nɨpɨm! Nɨg gɨpɨm nɨbak, mɨnɨm kɨb yɨb mɨdeb. Bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm esek agɨl apɨm, ‘Cɨn, “God sobok gep karɨp mɨdeb rek, nɨŋɨd agobɨn,” agnɨgabɨn ak, kɨsen kɨrɨg gɨn, agenɨgabɨn ak, kɨrɨg gɨnɨgabɨn. Pen gol dɨl, tap God sobok gep karɨp mɨgan eyaŋ gɨlak okok yɨb nɨbak aglɨg gɨ, “Nɨŋɨd agobɨn,” agenɨgabɨn ak, agnɨgabɨn rek nep gɨnɨgabɨn me alek; ma kɨrɨg gɨnɨgabɨn,’ apɨm. 17 Nɨbi bɨ udɨn kwoi, bɨ saköl! Nɨbi gos tari nɨpɨm: gol ak tap yɨb aka God sobok gep karɨp tɨd ak tap yɨb? Tap yɨb me, God sobok gep karɨp tɨd ne ak. Karɨp tɨd mɨdenɨgab ak, tap karɨp mɨgan mɨdeb abe tɨd mɨdenɨgab me.

18 Mɨnɨm alap ak rek nep, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm tom agɨl apɨm, ‘Cɨn, “God kab bɨd ne mɨdeb rek nɨŋɨd agobɨn,” agenɨgabɨn ak, mɨnɨm nɨŋɨd agnɨgabɨn ak tap yokop; kɨsen gos alap nɨŋɨl, kɨrɨg gɨn, agenɨgabɨn ak, kɨrɨg gɨnɨgabɨn. Pen, tap God kab bɨd ar sɨŋak God nop pak sobok gɨ ñɨbal okok, yɨb nɨbak aglɨg gɨ, “Nɨŋɨd agobɨn,” agenɨgabɨn ak, kɨsen gos ke alap nɨŋɨl ke gɨjɨn rek ma lɨnɨgab; agnɨgabɨn rek nep gɨnɨgabɨn,’ apɨm. 19 Nɨbi bɨ gos tɨmɨd ma lɨp okok, tap tari ak tap kɨb? Tap God nop pak sobok gɨ ñɨbal tap ak. aka kab bɨd ar sɨŋak sobok gɨ ñɨbal ak? Tap yɨb me, kab bɨd ak. Kab bɨd ar sɨŋak mɨdenɨgab ak me, tap nɨbak tap God nop ñeb rek lɨnɨgab. 20 Pen ‘Kab bɨd mɨdeb rek, nɨŋɨd agobɨn,’ agenɨgal ak, bɨd ar nɨbak tap dap dagɨlölɨgɨpal sek agnɨgal. 21 Pen ‘God sobok gep karɨp mɨdeb rek, nɨŋɨd agobɨn,’ agenɨgal ak, karɨp ak God karɨp ne nɨŋɨl God yɨb ne ak abe agnɨgal. 22 ‘Seb kab ar alaŋ mɨdeb rek, nɨŋɨd agobɨn,’ agenɨgal ak, God sea kiŋ bɨsɨg mɨdeb sɨŋak nɨŋɨl sea kiŋ nɨbak abe, God sea kiŋ nɨbak bɨsɨg mɨdeb ak abe mɨdeb rek, nɨŋɨd agobɨn agnɨgal.

23 “Nɨbi God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ Perisi okok abe, nɨbi mɨnɨm esek agɨl gɨ tɨmel gep bɨ. God nɨbep gɨ tɨmel gɨnɨgab. Mɨnɨm bin bɨ ognap kɨrop apɨm ar ak nɨbi ke ma gɨpɨm. Sɨnɨb sɨlek, tap abramek wög dai tanɨb ak nɨŋem, tap yɨb rek lek, wök pagem, am wajrem alaŋ amek, God nop nokɨm alap ñɨn, agɨl, per tap nɨbi God nop ñɨbɨm. Tap sɨkol sɨkol nɨbak rek per nɨg gɨpɨm, pen tari gɨnɨg mɨnɨm jɨj yɨb ak nɨg ma gɨpɨm? Bin bɨ okok kɨrop tɨmel gɨnɨmɨŋ ar ak ma gɨnɨmɨb; yɨpɨd gɨl gɨnɨmɨŋ ar ak gɨnɨmɨb. Kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨnɨmɨb. Gɨnɨgabɨn, agenɨmɨb ak, nɨg gɨnɨmɨb. 24 Bin bɨ okok, nɨbep kanɨb yomobɨn, apɨm ak pen nɨbi ke bɨ udɨn kwoi. Tap sɨkol sɨkol okok nɨŋem, tap yɨb rek lɨp, pen tap kɨb tap yɨb mɨseŋ mɨdeb okok ma nɨpɨm.

25 “Nɨbi God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ Perisi okok abe, nɨbi mɨnɨm esek agɨl gɨ tɨmel gep bɨ. God nɨbep gɨ tɨmel gɨnɨgab. Pler kap nɨbi okok rek, söŋ ar okok ñɨg lɨ yok tep gɨpɨm ak pen nab eyaŋ tap si tap tɨmel kɨñɨr ak ap ran jakɨl mɨdeb. Cɨn tap koŋai dɨn, agɨl, mɨb goŋ cɨn ke gɨ tep gɨn, apɨm. 26 Nɨbi Perisi bɨ okok gos tɨmɨd ma lɨp. Pler kap nɨbi nab eyaŋ ñɨg lɨ yok tep gɨpkep, söŋ ar okok ak rek nep mɨd tep gɨpkop.

27 “Nɨbi God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ Perisi okok abe, nɨbi mɨnɨm esek agɨl gɨ tɨmel gep bɨ. God nɨbep gɨ tɨmel gɨnɨgab. Cɨp kab mɨgan okok tɨgel gɨl, kɨjoŋ pɨlɨŋ gɨl, cɨku tɨd lel melɨk tep gek, bin bɨ okok nɨŋel, tep gɨp, pen mɨgan nab eyaŋ cɨp tɨŋɨl ki tɨmel aplɨg gɨ mɨdeb; nɨbi aknɨb rek nep mɨdebɨm. 28 Nɨbi aknɨb rek nep, söŋ ar mɨb goŋ nɨpɨn ak, nɨbi bɨ tep rek lɨp ak pen nab nɨbep eyaŋ, mɨnɨm esek okok abe, tap si tap tɨmel okok abe, gac ak ap ran jakɨl mɨdeb.

God nɨbep pen gɨ tɨmel gɨnɨgab, agak

(Luk 11:47-51)

29 “Nɨbi God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ Perisi okok abe, nɨbi mɨnɨm esek agɨl gɨ tɨmel gep bɨ. God nɨbep gɨ tɨmel gɨnɨgab. Bɨ God mɨnɨm agep bɨrarɨk nep ñag pak lel tɨgel gɨlak kau mɨgan tɨb ar ak tɨb kadɨg gɨ tep gɨ lɨl apɨm, 30 ‘Apɨs based sɨkop gɨlak rek ak, cɨn God mɨnɨm agep bɨ okok kɨrop ma ñag pakpnop,’ apɨm. 31 Pen apɨm nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep okok kɨrop ñag pak lölɨgɨpal wagɨn ak me, cɨn mɨdobɨn, agɨl, apɨm. 32 Nɨb ak, apɨs based sɨkop gɨ tɨmel gɨlak ak rek, nɨbi ak rek nep gɨnɨgabɨn, agenɨgabɨm ak, nɨbak rek nep gɨnɨmɨb! 33 Nɨbi soiŋ ñɨ pai sɨŋ aul. Kɨsen God bin bɨ mɨnɨm kɨb agɨl, mab ke yɨneb eyaŋ yoknɨgab ñɨn ak, nɨbi titi gɨl pɨrɨk gɨ ke okok amnɨgabɨm? Mer yɨb. Kanɨb nɨbi ameb alap ma mɨdenɨgab.

34 “Nɨb ak, yad nɨbep agebin, yad bɨ God mɨnɨm agep ognap, bɨ gos kɨd yɨk nɨŋeb ognap, bɨ mɨnɨm ag ñeb ognap ag yoken, nɨbep apenɨgal, ognap ñag pak lɨnɨgabɨm, ognap mab bak alaŋ ñag pak lɨnɨgabɨm, ognap Juda mogɨm gep karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbi ak paknɨgabɨm, ognap pɨrɨk gɨ amel nɨŋlɨg gɨ, karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ yɨk gɨ dam yoknɨgabɨm. 35 Nɨb ak me, God bin bɨ komɨŋ tep ne okok, bɨrarɨk nep ñagel owɨp aul rek, mɨnɨm mɨker ak dɨnɨgabɨm. Adam ñɨ ne, gɨ tep nep golɨgɨp bɨ ak Ebol, nop ned wagɨn gɨl ñag pak lɨl, ñag dapɨl, ñag dapɨl, kɨsen Berekaia ñɨ ne Sekaraia nop, God nop sobok gep karɨp sɨŋ adaŋ, kab dɨ gɨlak bɨd sɨŋ adaŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, nop nab nɨb sɨŋak ñag pak lɨlak. 36 Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin: tap gɨpɨm nɨbak, mɨnɨm nɨbak nɨbep mɨñi mɨdebɨm sɨŋ aul adɨk gɨ onɨgab.

Jisas Jerusalem nɨŋek, mapɨn gek, sɨl agak

(Luk 13:34-35)

37 “Jerusalem bin bɨ, bin bɨ mapɨn gep rek yad sɨŋ aul. Bɨ God mɨnɨm agep God kɨrop ag yokak bɨ okok, karɨp lɨm nɨbep ak apel, kab juɨl per nep ñag pak lɨpɨm. Yad nɨbep kɨlokɨl nonɨm ñɨlɨk okok gɨpal rek, dam auan mok yad ak dɨ lin agɨl dɨ lɨpin ak pen yɨp nɨŋɨl kɨrɨg gɨpɨm. 38 God ne God sobok gep karɨp nɨbi ak kɨrɨg amnak; söŋ nep mɨdeb. 39 Mɨñi yɨp ma nɨŋnɨgabɨm; kɨsen, ‘God bɨ cɨnop nen ag yokak bɨ aul tep yɨb apeb,’ agenɨmɨb, ñɨn nɨbak nep yɨp kauyaŋ nɨŋnɨgabɨm,” agak.

Copyright information for `KMHM