Matthew 24

God sobok gep karɨp ak tɨg wal gɨnɨgal, agak

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

Jisas God sobok gep karɨp ak kɨrɨg gɨl, söŋ amek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne okok nop aglak, “God sobok gep karɨp tep sɨŋ aul nɨŋan!” aglak.

Agelak, kɨrop agak, “Nɨbi tap nɨb okok magɨlsek nɨŋɨl agebɨm ak pen yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, kɨsen karɨp aul tɨg wal gɨnɨgal ak, makɨd alap makɨd alap ar ak rek ma mɨdenɨgab,” agak.

Kɨsen mɨd tep ma gɨnɨgal

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

Jisas am Olip Dɨm alaŋ bɨsɨg mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne okok kɨri ke nep apɨl, Jisas nop kapkap ag nɨŋɨl aglak, “God sobok gep karɨp dɨ wal gɨnɨgal apan ak, mɨnek akal rek nɨg gɨnɨgabal? Cɨn tap tari ak gek nɨŋɨn, nak maŋ onɨgan nɨŋɨl karɨp lɨm dai wagɨn aul kɨr gɨnɨgab, agɨl nɨŋnɨgabɨn?” aglak.

Agelak, Jisas pen agak, “Nɨŋ tep yɨb gɨnɨmɨb. Bin bɨ ognap nɨbep esek agnɨgal. Bɨ koŋai nep apɨl, bin bɨ okok kɨrop esek agɨl, yɨb yad ak dɨl agnɨgal, ‘Yad nep Krais ak,’ agnɨgal. Bin bɨ koŋai nep mɨnɨm tom kɨri ak nɨŋ dɨnɨgal. Ulep sɨŋak pen pen gel, gu agek nɨŋnɨgabɨm; pen par yɨb okok pen pen gɨnɨgal ak, mɨnɨm ak nep apek nɨŋnɨgabɨm. Nɨg gek nɨŋɨl, ñɨn kɨsen ak onɨg geb agɨl ma pɨrɨknɨmɨb. Ak yokop pen pen ñagnɨgal. Ñɨn kɨsen ak kɨsen onɨgab. Bin bɨ mɨgan ognap warɨkɨl, bin bɨ mɨgan ognap eip pen pen gɨnɨgal. Kiŋ mɨgan ognap warɨkɨl, kiŋ mɨgan ognap eip pen pen gɨnɨgal. Karɨp lɨm okok magɨlsek monmon dɨl, yuan kɨb yɨb apɨl gɨnɨgab. Nɨg genɨgab, nɨbep bin ñɨ pai ñɨŋeb rek ak gek, ulep mɨdeb agɨl nɨŋnɨgabɨm.

“Nɨbi bin bɨ yad mɨdenɨgabɨm rek, bin bɨ karɨp lɨm okok magɨlsek nɨbep yɨrɨk nɨŋɨl, dam mɨñ lɨl, gɨ tɨmel gɨl, pɨs nep ñag pak lɨnɨgal. 10 Ñɨn nɨbak, bin bɨ God nop nɨŋ dɨpal okok koŋai nep nɨŋ dep won kɨri ak kɨrɨg gɨl, nɨmɨd nɨmam kɨri ke okok nɨŋel mɨlɨk yapek, kɨrop dɨ bɨ kaual maual ñɨnmagɨl ar ak lɨnɨgal. 11 Pen bin bɨ koŋai nep apɨl, “Cɨn God mɨnɨm agep bɨ,” agɨl, mɨnɨm esek agel, bin bɨ koŋai nep mɨnɨm esek kɨri ak nɨŋ dɨnɨgal. 12 Bin bɨ okok mɨñ tɨmel ar ak gel gel, magɨlsek rek gos ar nɨbak nɨŋɨl, mɨdmagɨl lep ar ak yɨpɨn gɨnɨgal. 13 Pen bin bɨ an an God mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨ wös gɨl, ageb rek gɨl, bin bɨ ke nɨb okok mɨdmagɨl lɨl gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgal okok, God bin bɨ nɨb okok kɨrop magɨlsek dɨ komɨŋ yoknɨgab. 14 Pen God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep ak, karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ bin bɨ ke ke okok nɨb okok nɨb magɨlsek yɨb agel agel am saknɨg geb ak me, ñɨn kɨsen nɨbak onɨgab.

Bɨ alap God sobok gep karɨp ak gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgab, agak

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15 “Pen bɨ God mɨnɨm agep Daniel bɨrarɨk nep agak rek ak gɨnɨgab. Ne agak, ‘Nɨbi nɨŋnɨgabɨm, God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan tɨd ak, tap asɨk mosɨk tɨmel yɨb gep ak apɨl warɨk mɨdenɨgab,’ agak. (Nɨbi bin bɨ mɨnɨm aul mɨñi nep udɨn lɨ nɨŋebɨm okok, mɨnɨm nɨbaul wagɨn ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb!) 16 Nɨbi bin bɨ karɨp lɨm Judia mɨdenɨmɨb okok, tap tɨmel nɨbak nɨŋɨl, kasek pɨrɨk gɨ dɨm yɨrɨk okok amnɨmɨb. 17 Bin bɨ karɨp ar alaŋ mɨdenɨmɨb okok, tap cɨn ognap dɨn agɨl, adɨk gɨ karɨp mɨgan ma amnɨmɨb. 18 Bin bɨ wög dai okok ajenɨmɨb okok, walɨj par alap dɨn agɨl, adɨk gɨ karɨp ma amnɨmɨb. 19 Pen ñɨn nɨbak bin ñɨ kogi sek mɨdenɨmɨb okok abe, bin ñɨ paiŋaŋ ci ñenɨmɨb okok abe, koslam yɨb amnɨgabɨm.

20 “Pen God nop sobok gɨl agnɨmɨb, karɨp yɨgen gɨp ñɨn ak ma pɨrɨk gɨ amnɨn, agnɨmɨb; God nop sobok gep ñɨn nɨbi ak ma gɨnɨmɨŋ, agnɨmɨb. 21 Tari gɨnɨg, God bɨrarɨk ped okok karɨp lɨm gɨ lak ñɨn ak tɨkɨl, mɨd damɨl mɨñi mɨdobɨn ñɨn aul, tap tɨmel nɨbak rek ma gak; kɨsen aknɨb rek ma gɨnɨgab. 22 Yokop ak, tap tɨmel nɨbak per gek, bin bɨ magɨlsek kɨm sakplap. Pen Bɨ Kɨb ak bin bɨ ne dɨnɨgab okok kɨrop gos nɨŋɨl, mer agek me, tap tɨmel nɨbak yokop won alap gɨnɨgab.

23 “Ñɨn nɨbak bin bɨ ognap nɨbep agnɨgal, ‘Nɨŋɨm! Krais mɨdeb aul! Krais mɨdeb adaŋ!’ agnɨgal ak pen nɨŋɨd agebal agɨl, ma nɨŋnɨmɨb. 24 Bin bɨ ognap, God bin bɨ ne ag lak okok, pɨs cɨnop kɨd olaŋ, agɨl, esek agɨl agnɨgal, ‘Yad nep Krais; yad nep bɨ God mɨnɨm agep bɨ alap,’ agɨl, tap ma gep rek ognap gɨnɨgal. Pen God bin bɨ ne ag lak okok ma dɨnɨgal, mer. 25 Nɨb ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Tap tari tari kɨsen gɨnɨgab ak, yad nɨbep bɨr agen nɨpɨm ak me, nɨŋ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.

26 “Nɨb ak, bin bɨ ognap apɨl nɨbep agnɨgal, ‘Krais apɨl mɨdeb mɨñ mab kab nep mɨdeb nab okok,’ agenɨgal ak, nɨb okok ma amnɨmɨb. Pen bin bɨ ognap apɨl nɨbep agnɨgal, ‘Krais apɨl we gɨl mɨdeb sɨŋ aul,’ agenɨgal ak, nɨŋɨd agebal agɨl ma nɨŋnɨmɨb. 27 Yad Bɨ Ñɨ ne onɨgain ñɨn ak, añɨm añɨm dɨl, kasɨn magɨl bol ak dai eim nɨb dai oŋɨd amɨb rek ak gek nɨŋlɨg gɨ, onɨgain. 28 Kɨmɨn kobri alap kɨmɨl mɨdenɨgab ak, yakɨr apɨl mogɨm gɨnɨgal.

Bɨ Ñɨ ne onɨgab ñɨn ak

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29 “Pen mɨker kɨb nɨbak gɨ dam dai juek nɨŋlɨg gɨ, pɨb ak melɨk ma gɨnɨgab; takɨn ak melɨk ma gɨnɨgab; gap okok seb kab alaŋ nɨb ju yonɨgab; tap seb kab ar alaŋ okok, eim nɨb oŋɨd nɨb gɨnɨgab. 30 Ñɨn nɨbak, Bɨ Ñɨ ne onɨg gek nɨŋlɨg gɨ, seb kab ar alaŋ ke lek, bin bɨ karɨp lɨm okok ke ke mɨdebal rek nɨŋɨl, sɨl agnɨgal. Bɨ Ñɨ ne Nap kɨlɨs ak dɨl, melɨk tep aknɨb ke sek seb bad ar sɨŋak apek nɨŋlɨg gɨ, nɨŋnɨgal. 31 Akɨl magɨl kɨb agek nɨŋlɨg gɨ, ejol ne okok ag yokek, bin bɨ ne, dɨnɨgain, agɨl ag lak okok dɨnɨg, karɨp lɨm wagɨn aul mɨdeb mɨdeb rek tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek amɨl, dɨl nop donɨgal.

Mab tauan ak nɨŋnɨmɨb

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32 “Nɨbi nɨpɨm, mab tauan kas sɨlɨp lɨl, maŋ kɨlɨs gɨnɨg geb nɨŋlɨg gɨ, pɨb lɨnɨg geb agɨl nɨpɨm. 33 Nɨb ak rek, kɨsen tap agebin okok gek nɨŋlɨg gɨ, “Bɨ Ñɨ ne adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak mɨñi ulep yɨb mɨdeb; won sɨkol eñap mɨdɨl, apjaknɨgab,” agɨl, nɨŋnɨgabɨm. 34 Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, bin bɨ mɨñi mɨdebal okok ma kɨmnɨgal, komɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, tap nɨb okok magɨlsek gɨnɨgab. 35 Seb kab ar alaŋ abe, lɨm dai wagɨn aul abe kɨr gɨnɨgab, pen mɨnɨm magɨl yad ma kɨr gɨnɨgab.

Ñɨn akal yad Bɨ Ñɨ ne onɨgain ak, bin bɨ alap ma nɨŋɨp, agak

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30,34-36)

36 “Yad won akal rek, ñɨn akal rek onɨgain ak, bin bɨ ma nɨpal; ejol okok ma nɨpal; yad ke God Ñɨ ak pen yad abe ma nɨpin; Bapi ne ke nep nɨŋɨp.

37 “Yad Bɨ Ñɨ ne adɨk gɨ onɨgain ñɨn ak, Noa mɨdek ñɨn ak gɨ mɨdelɨgɨpal rek nep gɨ mɨdenɨgal. 38 Bɨrarɨk nep Noa mɨdek ñɨn nɨbak, ñɨg ak bin bɨ okok kɨrop dɨ yɨpɨl ma yokak won ak, kɨri tap ñɨblɨg gɨ, ñɨg ñɨblɨg gɨ, bin bɨ dɨlɨg gɨ, gɨ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Noa ñɨg magöb kɨb mɨgan ak amek, ñɨg apɨl kɨrop magɨlsek dɨ yɨpɨl yokak. 39 Pen kɨri tap alap cɨnop gɨnɨgab agɨl ma nɨŋlak; ñɨg ak apɨl kɨrop magɨlsek dɨ yɨpɨl yokek nɨŋlɨg gɨ nep nɨŋlak. Kɨsen yad Bɨ Ñɨ ne onɨgain mɨnek, nɨg aknɨb rek nep gɨnɨgab. 40 Ñɨn nɨbak, bɨ omal wög dai okok wög gɨ mɨdenɨgair ak, bɨ alap dɨl, alap kɨrɨg gɨnɨgain. 41 Pen bin omal plaua gɨnɨg, wid magɨl pak jɨsɨpɨk masɨpɨk lɨgolɨg genɨgair ak, alap dɨl, alap kɨrɨg gɨnɨgain.

42 “Yad Bɨ Kɨb onɨgain ñɨn ak ma nɨpɨm ak me, nɨŋ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 43 Bɨ karɨp nap nɨb ak, bɨ tap si dep ak won akal onɨgab ak nɨpkop, nɨŋ tep gɨpkop; karɨp ne pak ju lɨl mɨgan adaŋ amɨl tap ne okok si ma dɨpkop. 44 Nɨb ak rek, nɨbi gɨ jɨn gɨl mɨdenɨmɨb. Mer ak, Bɨ Ñɨ ne ma apeb agɨl, saköl padek gɨ mɨdenɨgabɨm ñɨn ak nep onɨgain.

Bɨ wög gɨ ñeb ognap wög gɨ tep gɨpal, ognap wög gɨ tep ma gɨpal, agak

(Luk 12:14-48)

45 “Bɨ kɨb alap kanɨb amnɨg gɨl, bɨ an wög gɨ rep gɨnɨgab ak nop ag lɨl agnɨgab, ‘Bɨ wög yɨp gɨ ñebal okok kɨrop kod mɨdlɨg gɨ, tap magɨl kɨrop nonɨm lɨ tep gɨ ñɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨn,’ agɨl, amnɨgab. 46 Kɨsen adɨk gɨ apɨl nɨŋnɨgab, agak rek nep gɨnɨgab. Nɨg nɨŋɨl nop dɨ tep yɨb gek nɨŋlɨg gɨ, bɨ wög gɨ ñeb ne mɨñ mɨñ gɨnɨgab. 47 Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, nop ag lek, tap ne okok magɨlsek kod mɨdenɨgab.

48 “Pen bɨ ne ag lɨnɨgab nɨbak mɨd damɨl, bɨ kɨb mɨñi ma onɨgab, agɨl, 49 bin bɨ wög gɨ ñeb ognap kɨrop tapɨn magɨl pakɨl, amɨl bɨ ñɨg ñɨbɨl saköl ñapal okok eip nab sakɨl, tap ñɨbɨl, ñɨg ñɨbɨl gɨ mɨdenɨgab. 50 Bɨ wög gep nɨbak, bɨ kɨb kasek ma onɨgab, agɨl, saköl padek agɨl mɨdenɨgab ñɨn ak nep, bɨ kɨb onɨgab. 51 Apɨl, nop gɨ tɨmel yɨb gɨl, bin bɨ esek agɨl, “Cɨn Bɨ Kɨb bin bɨ ne mɨdobɨn,” agɨl esek apal okok eip ag yoknɨgab. Ag yokek, kɨri am meg magɨl su rɨbɨkɨl, sɨl aglɨg gɨ nep mɨdenɨgal.

Copyright information for `KMHM