Matthew 25

Bin praj aknɨb wajrem alaŋ, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

“God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn nɨbak, kesɨm agnɨg gebin ar aul rek gɨnɨgab. Bɨ alap bin dɨnɨg geb. Bin praj aknɨb wajrem alaŋ tap kɨb ñɨŋnɨg amnɨgal. Bin praj nɨb okok, bɨ nɨbak nop am kanɨb nab sɨŋak nɨŋɨl poŋɨd dɨ dad karɨp onɨgabɨn, agɨl, lam ke ke dɨl amnɨgal. Pen bin praj nɨb okok, aknɨb mamɨd alaŋ gos nɨŋ tep gɨnɨgal; aknɨb mamɨd alaŋ gos nɨŋ tep ma gɨnɨgal. Bin praj gos nɨŋ tep ma gɨnɨgal okok, lam dɨl, lam dagɨlep wel ognap sek ma dad amnɨgal. Pen bin praj gos nɨŋ tep gɨnɨgal nɨb okok, lam dɨl, lam dagɨlep wel ognap pag barol mɨgan ak lɨl, sek sek dad amnɨgal. Pen bin praj nɨb okok kɨri magɨlsek amjakɨl, kod mɨdel mɨdel, bɨ bin dɨnɨg gɨnɨgab ak kasek ma apenɨgab me, wɨsɨn apek wɨsɨn kɨn amnɨgal.

“Pen kɨslɨm nab kɨb eyaŋ, bin bɨ ognap sɨk agɨl agnɨgal, ‘Bɨ bin dɨnɨg geb ak apeb. Nop am kanɨb nab sɨŋak nɨŋɨl, poŋɨd dowɨm,’ agnɨgal. Nɨb agenɨgal, bin ñon aknɨb wajrem alaŋ nɨbak magɨlsek warɨkɨl, lam wik kɨri okok gɨ tep gɨnɨgal. Nɨg gɨl, bin gos nɨŋ tep ma gɨnɨgal ñon ak, bin gos nɨŋ tep gɨnɨgal ñon ak kɨrop agnɨgal, ‘Lam cɨn okok soŋ gɨnɨg geb ak, wel ognap nɨbi kam cɨnop ognap ñɨm,’ agnɨgal. Nɨb agenɨgal ak pen bin gos nɨŋ tep gɨnɨgal ñon ak agnɨgal, ‘Mer! Cɨn wel cɨn nɨbepe ognap ñɨnɨgabɨn ak, wel cɨn ulep gɨnɨgab. Nɨbi wel tauep karɨp alap okok amɨl, nɨbi ke tauɨm,’ agnɨgal. 10 Nɨb agenɨgal, wel tauep karɨp ak amnɨgal magɨl ak, bɨ bin dɨnɨg gɨnɨgab ak apjaknɨgab. Bin gos nɨŋ tep gɨnɨgal ñon ak, bɨ nɨbak eip karɨp ñɨlɨk mɨgan amel nɨŋlɨg gɨ, ne kɨjoŋ gɨ ñɨnɨgab. 11 Kɨsen pen bin praj gos nɨŋ tep ma nɨŋnɨgal ñon ak apjakɨl agnɨgal, ‘Bɨ kɨb! Bɨ kɨb! Cɨnop kɨjoŋ ak yɨkan,’ agnɨgal. 12 Agenɨgal, agnɨgab, ‘Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, yad nɨbep ma nɨpin,’ agnɨgab,” agak. 13 Jisas mɨnɨm nɨbak agɨl bin bɨ okok kɨrop agak, “Nɨb ak, nɨbi Bɨ Kɨb ak ñɨn akal aka won akal onɨgab ak ma nɨpɨm rek, nɨŋ tep gɨl mɨdenɨmɨb,” agak.

Bɨ kɨb alap bɨ wög gɨ ñeb ne okok kɨrop mani ñak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak

(Luk 19:11-27)

14 “Pen kesɨm dɨnɨg gebin ar aul rek gɨnɨgab. Bɨ kɨb alap karɨp lɨm par kɨb okok amnɨg, bɨ wög gɨ ñeb ne okok kɨrop sɨk agek apel, tap ne okok kod mɨdelaŋ, agɨl, kɨrop ñɨnɨgab. 15 Bɨ ne nɨb okok, wög gɨnɨgal gɨnɨgal rek nɨŋɨl, mani nonɨm lɨl, bɨ alap nop paip tausan ñɨnɨgab, alap nop tu tausan ñɨnɨgab, alap nop wan tausan ñɨnɨgab. Ñɨl, ne am okok mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ paip tausan dɨnɨgab ak, mani nɨbak dɨl, sɨkim gɨ dad amɨl apɨl gɨl, mani sinɨŋ paip tausan dɨnɨgab. 17 Bɨ tu tausan dɨnɨgab ak, ak rek nep, mani nɨbak dɨl, sɨkim gɨ dad amɨl apɨl gɨl, mani sinɨŋ tu tausan dɨnɨgab. 18 Pen bɨ mani wan tausan dɨnɨgab ak, damɨl, kau dɨl, lɨm ñɨnɨgab.

19 “Kɨsen mɨd damɨl, bɨ wög gɨ ñeb nɨb okok bɨ kɨb kɨri ak adɨk gɨ apɨl, mani ñɨbin nɨbak tari tari gɨpal, agɨl, kɨrop ag nɨŋnɨgab. 20 Ag nɨŋek, bɨ paip tausan dɨnɨgab ak, mani ne ak dap ñɨl agnɨgab, ‘Bɨ kɨb, nɨŋan! Yɨp mani paip tausan nep ñɨnak pen yad mani nɨbak dɨl, sɨkim gɨ adɨk madɨk gɨ damɨl, paip tausan mani sinɨŋ dɨpin me aul,’ agnɨgab. 21 Agek, bɨ kɨb ak nop pen agnɨgab, ‘Tep gɨp. Nak wög gɨ ñeb bɨ tep. Nak yɨp wög gɨ tep gɨ ñɨban ak me, nɨg gɨpan. Nak tap sɨkol ak nɨg gɨ tep gɨpan ak, nep agen, tap kɨb okok kod mɨdenɨgan. Nak apɨl, karɨp yad ak mɨñ mɨñ yɨb gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨn,’ agnɨgab.

22 “Bɨ mani tu tausan dɨnɨgab ak, ak rek nep mani ne ak dap ñɨl agnɨgab, ‘Bɨ kɨb. Yɨp tu tausan nep ñɨnak pen yad mani nɨbak dɨl, sɨkim gɨ adɨk madɨk gɨ damɨl, tu tausan mani sinɨŋ dɨpin me aul,’ agnɨgab. 23 Agek, bɨ kɨb ak agnɨgab, ‘Tep gɨp. Nak wög gɨ ñeb bɨ tep. Nak yɨp wög gɨ tep gɨ ñɨban ak me, nɨg gɨpan. Nak tap sɨkol ak nɨg gɨ tep gɨpan ak, nep agen, tap kɨb okok kod mɨdenɨgan. Nak apɨl, karɨp yad ak mɨñ mɨñ yɨb gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨn,’ agnɨgab.

24 “Pen bɨ mani wan tausan dɨnɨgab ak, mani ne ak dap ñɨl agnɨgab, ‘Bɨ kɨb. Yad nep nɨpin; nak bɨ kal yɨb. Bin bɨ nak ognap wög wari kɨri gɨpal okok, nak yokop yɨg dap ñɨban. 25 Nak nɨg gɨpan rek, yad pɨrɨkɨl, mani ñɨnak ak damɨl, kau dɨl, lɨm ñɨnek mɨdolɨgɨp ak, mɨñi mani nak dap ñebin me aul,’ agnɨgab.

26 “Agek, bɨ kɨb ak agnɨgab, ‘Nak bɨ tɨmel wög ma gep bɨ alap. Bin bɨ yɨp wög wari gɨpal okok, tap yokop yɨg dap ñɨbin, apan ar? 27 Nɨb ak, nak mani yɨp aul dam beg pasbuk lɨpnap, mɨñi yad apɨl mani sinɨŋ ognap sek yokop dɨpnep,’ agnɨgab. 28 Nɨb agɨl, bɨ ne ognap kɨrop agnɨgab, ‘Nɨg gɨp ak, mani wan tausan nɨbak ju dɨl, bɨ ten tausan mɨdeb ak nop ñɨnɨmɨb. 29 Bin bɨ gep okok, kɨrop ognap sek ñel, dɨl mɨd tep gɨnɨgal; pen bin bɨ gep mer okok, tap sɨkol kɨri mɨdeb ak pɨlɨ gɨ del, yokop mɨdenɨgal. 30 Nɨb ak, bɨ wög ma gɨp nɨbak nop dam kɨslɨm kɨb owɨp söŋ ar sɨŋ eyaŋ yokem, bin bɨ meg magɨl su rɨbɨkɨl, sɨl aglɨg gɨ mɨdebal okok eip mɨdeŋ,’ agnɨgab,” agak.

Mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak

31 “Bɨ Ñɨ ne Kiŋ kɨb mɨdɨl, melɨk tep aknɨb ke sek onɨgab ñɨn ak, ejol okok magɨlsek eip apɨl, sea Kiŋ ne bɨsɨg mɨdep ar ak bɨsɨg gek, 32 bin bɨ lɨm dai ke tɨgoŋ tɨgoŋ mɨdebal rek magɨlsek apɨl, udɨn yɨrɨk nop sɨŋak mogɨm gel nɨŋlɨg gɨ, kɨrop nonɨm lɨ pɨs ak ke lɨl, pɨs ak ke lɨl gɨnɨgab. Bɨ kaj sipsip kaj meme mɨkep bɨ okok, kaj sipsip okok mɨgan alap ke yokɨl, kaj meme okok mɨgan alap ke yokɨl gɨpal rek ak gɨnɨgab. 33 Bin bɨ kaj sipsip rek mɨdebal okok nɨŋɨl, ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs kɨd lɨnɨgab; bin bɨ kaj meme rek mɨdebal okok nɨŋɨl, ñɨnmagɨl aŋɨdken pɨs kɨd lɨnɨgab. 34 Ne Kiŋ kɨb ak me, bin bɨ ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs kɨd ne mɨdenɨgal okok, kɨrop agnɨgab, ‘Bapi nɨbep dɨ tep gɨp ak me, mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb. Ne karɨp lɨm bɨrarɨk ped okok gɨ lak ñɨn ak, kau nɨbep ak gɨ lak. Apɨl, kau tep nɨbak dɨm. 35 Pen tari: yɨp yuan gek, tap magɨl ñɨbɨm. Yɨp ñɨg nen gek, ñɨg ñɨbɨm. Yad karɨp lɨm par okok nɨb apen, yɨp ag dɨl dam karɨp nɨbi ak lɨpɨm. 36 Yad walɨj ma mɨdek, yɨp walɨj ak ñɨbɨm. Yad tap gek, yɨp gɨ tep gɨpɨm. Mɨñ mɨdenek, yɨp am nɨpɨm,’ agnɨgab.

37 “Nɨb agenɨgab, bin bɨ tep okok nop pen agnɨgal, ‘Bɨ Kɨb. Won akal nep yuan gek tap magɨl ñɨbɨn? Won akal nep ñɨg nen gek, nep ñɨg ñɨbɨn? 38 Won akal nak bɨ par okok nɨb rek apek, nep ag dɨl dam karɨp cɨn ak lɨpɨn? Won akal nak walɨj ma mɨdek, nep walɨj ñɨbɨn? 39 Won akal nep tap gak aka nak mɨñ mɨdenak, nep am nɨpɨn?’ agnɨgal.

40 “Agenɨgal, Kiŋ ak agnɨgab, ‘Mam yad yokop alap gɨ tep gɨpɨm ak me, yɨp gɨ tep gɨpɨm,’ agnɨgab. 41 Kɨrop nɨb agɨl, bin bɨ ñɨnmagɨl aŋɨdken pɨs kɨd ne mɨdenɨgal okok, kɨrop agnɨgab, ‘God nɨbep nɨŋɨl gos tɨmel nɨŋeb. Ne Seten nop abe, Seten ejol ne okok abe, kɨrop yur gek nɨŋlɨg gɨ mɨdelaŋ, agɨl, kau mab ke yɨneb alap gɨ lak. Nɨbi bin bɨ tɨmel, yur kɨb dɨnɨgabɨm okok, yɨp kɨrɨg gɨl, mab ke yɨneb kau nɨbak amnɨm. 42 Tari gɨnɨg: yɨp yuan gek, tap magɨl ma ñɨbek. Yɨp ñɨg nen gek, ñɨg ma ñɨbek. 43 Yad par okok nɨb apen, yɨp ag dɨl dam karɨp nɨbi ak ma lɨpek. Yad walɨj ma mɨdek, yɨp walɨj ma ñɨbek. Yad tap gak ñɨn ak aka mɨñ mɨdenek ñɨn ak, yɨp ap nɨŋɨl gɨ tep ma gɨpek,’ agnɨgab.

44 “Agenɨgab, kɨri nop pen agnɨgal, ‘Bɨ Kɨb. Ñɨn akal nak yuan mɨdenak, tap magɨl ma ñɨnok? Ñɨn akal nep ñɨg nen gek, ñɨg ma ñɨnok? Ñɨn akal nak par okok nɨb apek, nep ma ag dɨnok? Ñɨn akal nak walɨj ma mɨdek, nep ma ñɨnok? Ñɨn akal nep tap gak aka mɨñ mɨdenak, nep am nɨŋɨl gɨ tep ma gɨnok?’ agnɨgal.

45 “Nɨb agenɨgal, Kiŋ ak kɨrop pen agnɨgab, ‘Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, nɨbi mam yad yokop alap gɨ tep ma gɨpɨm ak me, yɨp ak rek nep gɨ tep ma gɨpɨm,’ agnɨgab. 46 Nɨb agɨl, kɨrop ag yokek amɨl, per nep yur gek nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨgabal kau ak amnɨgabal; pen bin bɨ tep ne okok agek, kɨri amɨl, per nep per nep komɨŋ mɨdep karɨp lɨm sɨŋak amnɨgabal,” agak.

Copyright information for `KMHM