Matthew 26

Jisas nop titi gɨl ñag pak lɨn, agɨl, kapkap ag nɨŋlak

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)

Jisas mɨnɨm nɨbak agɨl, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok kɨrop agak, “Nɨbi nɨpɨm, ñɨn omal mɨdɨl, Pasopa ñɨn kɨb ak mɨñi, agɨl, ap mogɨm gɨl yokop mɨdenɨgal. Pen kɨri nɨg gɨl ap mogɨm gɨl, yɨp Bɨ Ñɨ ne ak, dɨ gapman bɨ kɨb okok kɨrop ñɨl agnɨgal, ‘Nop mab bak alaŋ ñag pak lɨm,’ agnɨgal,” agak.

Pen God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ mɨnɨm dɨ bɨlokep okok abe, apɨl bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb Kaiapas karɨp kɨb ne ak ap mogɨm gɨl, Jisas nop titi gɨl, kapkap dɨ cɨcɨ lɨl, ñag pak lɨnɨgabɨn, agɨl, mɨnɨm ag lɨ mɨdelak. Pen kɨri aglak, “Pasopa tap ñɨŋeb yokop mɨdep ñɨn aul, cɨn nɨg gon, bin bɨ koŋai nep mɨdebal sɨŋ aul pen pen gɨnɨmel rek lɨp. Nɨb ak, mɨñi kɨrɨg gɨl, ñɨn alap nop ñag pak lɨn,” aglak.

Bin alap Jisas nabɨc cög nop wel lɨ ñak

(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)

Jisas karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betani am mɨdɨl, Saimon bɨ soi sapeb ned lak ak karɨp ne ak am bɨsɨg gɨl tap ñɨbelak. Tap ñɨbel nɨŋlɨg gɨ, bin alap wel ki tep owep, mani kɨb taupal ak, barol sek dapɨl, Jisas nabɨc cög ar alaŋ soŋ gak. Soŋ gek, Jisas bɨ ne okok nɨŋel, cɨbur kɨrop ak tɨmel gek, aglak, “Wel nɨbak damɨl mani kɨb dɨl, bin bɨ tap ma mɨdeb okok kɨrop ñeb rek ak, pen tari gɨnɨg nɨg gɨl yokop soŋ gɨp?” aglak.

10 Mɨnɨm nɨbak agelak, Jisas ke nɨŋɨl, kɨrop agak, “Bin nɨbaul ne yɨp gɨ tep yɨb gɨp ak, tari gɨnɨg nɨb agebɨm? 11 Bin bɨ tap ma mɨdeb okok eip per mɨdenɨgabɨm, pen yad eip per ma mɨdonɨgabɨn. 12 Bin bɨ kɨmel, cɨp tɨgel gɨnɨg, wel lɨ ñɨl dam tɨgel gɨpal. Yɨp tɨgel gɨnɨg gebal ak me, ne wel nɨbak mɨb goŋ yɨp lɨ ñɨb. 13 Pen yad nɨbep nɨŋɨd agebin, kɨsen karɨp lɨm wagɨn aul ke tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek, mɨnɨm tep yad ak aglɨg gɨ, bin nɨbaul nɨg gosɨp ak kesɨm dɨlɨg gɨ, gak nɨbak saköl ma gɨnɨgal,” agak.

Judas Jisas nop mɨmɨg nɨŋak

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14 Ñɨn nɨbak, Jisas bɨ ne Judas Iskariot, Jisas nop kain gɨ dam ñen, ñag pak lɨlaŋ, agɨl, God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok kɨrop agnɨg amnak. Amɨl agak, “Yad Jisas nop kain gɨ dapɨl nɨbep ñɨnɨgain ak, yɨp pen tap tari ñɨnɨgabɨm?” agak. Agek, nop silpa magɨl ñɨn juɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam aknɨb wajrem alaŋ (30) ñɨlak. 16 Ñelak, Judas ne, “Yad titi gɨl Jisas nop mɨmɨg gen, nop dɨ cɨcɨ lɨl dad amnɨlaŋ,” agɨl, gos ak nɨŋ mɨdek.

Jisas bɨ ne okok eip Pasopa tap ñɨŋlak

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-13, 21-23; Jon 13:21-30)

17 Kɨsen tap ñɨŋeb kɨb Bred Yɨs Ma Mɨdeb agölɨgɨpal ñɨn ak wagɨn gek, ñɨn sabdaŋ ak nep, bɨ ne okok Jisas mɨdek sɨŋak apɨl aglak, “Pasopa sipsip ñɨlɨk pak ñɨŋnɨgabɨn ñɨn ak ulep mɨdeb. Nɨb ak, cɨn karɨp akal amɨl tap ñɨŋnɨgabɨn okok gɨ lɨ tep gɨn?” aglak. 18 Agelak, kɨrop agak, “Nɨbi taun kɨb ak amɨl, bɨ alap mɨdeb sɨŋak karɨp ne amɨl nop agnɨmɨb, ‘Mɨnɨm ag ñeb bɨ agɨp, “Ñɨn yad ak ulep mɨdeb ak me, bɨ yad okok eip kaj sipsip ñɨlɨk pak dagɨl ñɨŋnɨgabɨn karɨp nak ak,” agɨp,’ agnɨmɨb,” agak.

19 Jisas nɨb agek, bɨ ne okok agak rek nɨŋɨl, amɨl kaj sipsip nɨbak karɨp nɨbak pak dagɨl, gɨ lɨ tep gelak. 20 Dɨgep won ak, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok eip bɨsɨg gɨl, 21 tap ñɨblɨg gɨ agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, nɨbi bɨ alap yɨp kain gɨ dam amnɨgab,” agak.

22 Agek, bɨ ne okok gos par lɨl, nokɨm nokɨm nop ag nɨŋlɨg gɨ aglak, “Bɨ Kɨb! Yɨp ageban aka?” aglak.

23 Agelak, agak, “Bɨ yad eip kɨnaŋ mɨgan nokɨm tap ñɨbobɨr aul, yɨp kain gɨ dam amnɨgab. 24 God Mɨnɨm ak bɨrarɨk nep ñu kɨl tɨkɨl aglak rek, yɨp kain gɨ damɨl, ñag pak lel kɨmnɨgain ak, pen bɨ yɨp kain gɨ dam amnɨgab ak, God bɨ nɨbak nop gɨ tɨmel gɨnɨgab. Nonɨm nop ma tɨk dopkop ak tep. Pen tɨk dapek, mɨdlɨg gɨ nɨg gɨnɨgab ak, kɨsen yur kɨb yɨb dɨnɨgab,” agak.

25 Agek, bɨ ne Judas, nop kain gɨnɨg gak bɨ nɨbak agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Yɨp ma ageban aŋ?” agak. Agek, agak, “Me nep agebin,” agak.

Jisas bɨ ne okok kɨrop bred ñɨg wain ñak

(Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1Ko 11:23-25)

26 Tap ñɨb mɨdlɨg gɨ, Jisas bred dɨl, God nop tep agɨl, tɨ paŋɨl, bɨ ne okok kɨrop ñɨlɨg gɨ agak, “Nɨbi dɨ ñɨŋɨm. Ak mɨb goŋ yad,” agak.

27 Nɨb agɨl, ñɨg wain kap ak, ak rek nep dɨl, God nop tep agɨl, kɨrop ñɨlɨg gɨ agak, “Nɨbi magɨlsek ñɨŋɨm. 28 Ak lakañ yad soŋ gɨ yonɨgab ak. Soŋ gɨ yapek, God bɨrarɨk okok agak mɨnɨm ak kɨlɨs gek amnɨgab. Soŋ gɨ yapek, bin bɨ koŋai nep tap si tap tɨmel gɨpal okok, God nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab,” agak.

29 Nɨb agɨl agak, “Yad nɨbep agebin, ñɨg wain aul mɨñi ognap sek ma ñɨŋnɨgain. Kɨsen, God bin bɨ dɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab ñɨn ak nep, yad nɨbep eip ñɨg wain kɨsen ñɨŋnɨgain,” agak. 30 Nɨb agɨl, bɨ ne okok eip God yɨb dap raneb kɨmep alap aglɨg gɨ, Olip Dɨm amnɨlak.

Jisas Pita nop agak, “‘Jisas nop ma nɨpin,’ agnɨgaban,” agak

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

31 Jisas agak, “God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

‘Yad bɨ kaj sipsip mɨkep ak nop pak len,
kaj sipsip ne okok magɨlsek pɨrɨk gɨ amnɨgal,’ aglak.
Aglak nɨbak me, mɨdek kɨslɨm nab eyaŋ nɨbi magɨlsek yɨp kɨrɨg gɨl, pɨrɨk gɨ amnɨgabɨm.
32 Pen yad kɨmɨl warɨkɨl, karɨp lɨm Galili ned amenɨgain, nɨbi sain nɨnɨgabɨm,” agak.

33 Agek, Pita agak, “Bɨ magɨlsek nep kɨrɨg gɨl, kɨd ñɨnɨmel rek lɨp, pen yad nɨg ma gɨnɨgain,” agak.

34 Agek, Jisas pen agak, “Yad nep mɨnɨm nɨŋɨd agebin, kɨslɨm nab eyaŋ kɨlokɨl sɨk ma agnɨgab won ak, ‘Jisas nop ma nɨpin,’ agɨl, yɨj omal nokɨm agnɨgan,” agak.

35 Agek, Pita kɨlɨs yɨb gɨl agak, “Yɨp ñag pak lɨnɨg, ñag pak lɨnɨgal ak pen, ‘Jisas bɨ yad mer,’ agɨl ma agnɨgain,” agak. Jisas bɨ ne magɨlsek ak rek nep Pita agak rek nep aglak.

Jisas God nop sobok gɨ mɨdek

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36 Jisas bɨ ne okok eip mab wög dai Getsemani amɨl, bɨ ne ognap kɨrop agak, “Nɨbi sɨŋaul bɨsɨg mɨdenɨmɨb. Yad sɨŋ adaŋ amɨl, Bapi nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨgain,” agak. 37 Nɨb agɨl, Pita eip, Sebedi ñɨ ne omal Jems Jon eip kɨrop poŋ dɨl amnak. Amlɨg gɨ, Jisas ne gos par lɨlɨg gɨ, 38 kɨrop yakam agak, “Mɨdmagɨl yɨp ak pɨŋɨl ñɨl nep lɨp ak, kɨmnɨm rek lɨp. Nɨbi sɨŋaul mɨdɨl, yɨp kod mɨdenɨmɨb,” agak.

39 Nɨb agɨl, kɨrop nɨb sɨŋak ag lɨl, ne yokop ulep ped sɨŋak amɨl, kɨbor kɨyan gɨl, mɨlɨk dai ak dɨ lɨm eyaŋ lɨl, God nop sobok gɨl agak, “Bapi, tap yɨp gɨnɨg geb nɨbak, mer agnɨg, mer agnɨmɨn. Pen yad gos nɨpin ar ak ma gɨnɨmɨn; gos nak ke nɨpan ar ak rek gɨnɨmɨn,” agak.

40 Nɨb agɨl, adɨk gɨ apɨl nɨŋak, bɨ ne okok wɨsɨn kɨnelak. Jisas Pita nop agak, “Nɨbi aua nokɨm alap nep yɨp ma kod mɨdebɨm ar? 41 Tap tɨmel gɨjɨn rek lɨp, agɨl, God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Gos nɨbi ak gɨnɨmɨb rek lɨp ak pen mɨb goŋ ak nep masos gɨp,” agak.

42 Jisas nɨb agɨl, kauyaŋ am Nap nop sobok gɨl agak, “Tap yɨp gɨnɨg geb yur dɨnɨg gebin ak, kɨrɨg gep rek ma mɨdeb ak, abramek gaŋ; gos nak ke nɨpan ar ak rek gɨnɨmɨn,” agak. 43 Nɨb agɨl, kauyaŋ adɨk gɨ apɨl nɨŋak, bɨ ne okok udɨn ma nɨŋ mɨdelak; wɨsɨn kɨnelak.

44 Pen ne adɨk gɨ amɨl, Nap nop ned sobok gak rek nep, kauyaŋ sobok gɨl, 45 adɨk gɨ apɨl, bɨ ne okok kɨrop agak, “Nɨbi masos gek, kɨn mɨdebɨm ar? Bɨ ognɨl, nɨŋɨm! Bɨ yɨp kain gɨl, Bɨ Ñɨ ne bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨrop ñɨnɨg geb. 46 Warɨkem amnɨn! Nɨŋɨm! Bɨ kain gɨp bɨ apeb aul,” agak.

Judas Jisas nop kain gɨ dad amnak

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)

47 Jisas mɨnɨm agek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ alap, Judas, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, nop aglak rek, bɨ kɨri koŋai nep dɨl apjakak. Kɨri tu par kɨd ognap, yɨr pakep ognap dɨl, olak. 48 Judas ned kɨrop ag lɨl agak, “Yad bɨ alap nop am ag wasu dɨl, dɨ bom sɨlokɨl, mɨlɨk ñɨbenɨm ak, bɨ me ak, agɨl, nop dɨ cɨcɨ lɨnɨmɨb,” agak. 49 Pen Judas ne Jisas mɨdek sɨŋak kasek nep apjakɨl, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, nak mɨdeban?” agɨl, nop mɨlɨk ñɨŋak.

50 Nɨg gek, Jisas agak, “Bɨ aul. Tap gɨnɨg geban ak kasek gan!” agak.

Agek, bɨ Judas eip olak okok Jisas nop dɨ cɨcɨ lɨlak.
51 Jisas dɨ cɨcɨ lel nɨŋlɨg gɨ, Jisas bɨ ne alap tu par kɨd ne ak lɨp gɨ dɨl, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak wög nop golɨgɨp bɨ ak, nop tɨmɨd pɨs kɨd ak pɨs nep tɨb gɨ rɨk yokak. 52 Nɨg gek, Jisas nop agak, “Tu par kɨd dɨpan ak adɨk gɨ lɨgek mɨgan eyaŋ yokek yowaŋ. Bin bɨ tu par kɨd dɨl pen pen gɨnɨgal okok, ar nɨbak nep kɨmnɨgal. 53 Yad ‘Bapi ake!’ agebnep, ne kasek nep ejol yakam ke ke aknɨb umɨgan alaŋ rek ag yokek, apɨl yɨp kod mɨdeblap. 54 Pen bɨrarɨk nep God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl, yɨp nɨb nɨb gɨl kɨmnɨgab aglak ak me, nɨg gɨnɨmɨŋ. Yad ar alap ke genɨgain ak, yɨpɨd gɨl ma gɨnɨgab,” agak.

55 Pen bɨ nop dɨnɨg olak nɨb okok kɨrop agak, “Yad per am God sobok gep karɨp ak bɨsɨg mɨdɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñɨbin ak pen yɨp ma dɨpɨm. Mɨñi pen, tu par kɨd sek, yɨr pakep sek dapɨl, bɨ tap si dep rek ak yɨp dɨnɨg opɨm. 56 Nɨbi gebɨm nɨbak, God mɨnɨm agep bɨ okok God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak rek nep gebɨm,” agak.

Pen won nɨbak, Jisas bɨ ne okok magɨlsek nop kɨrɨg gɨl pɨrɨk gɨ amnɨlak.

Juda Kansol Kɨb bɨ okok Jisas nop mɨnɨm kɨb aglak

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:13-14,19-24)

57 Pen God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, ap mogɨm gɨ mɨdelak bɨ Kaiapas God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak karɨp ne sɨŋak me, Jisas nop dɨ cɨcɨ lɨl, dam karɨp nɨbak amnɨlak.

58 Pen Pita ne kɨsen kɨsen amɨl, karɨp söŋ ar ak mɨdɨl, God sobok gep karɨp polisman okok eip bɨsɨg gɨl, tari rek gɨnɨgal agɨl, nɨŋ mɨdek.

59 Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, Juda Kansol kɨb bɨ okok abe aglak, “Cɨn bɨ mɨnɨm esek agep bɨ ognap kɨrop ag nɨŋon, kɨri mɨnɨm ognap agel, yɨpɨd gɨl mɨdek, mɨnɨm jɨj me ak, agɨl, Jisas nop ñag pak lɨn,” aglak. 60 Nɨb aglak ak pen mɨnɨm nɨbak ke ke amek, Jisas nop ñag pak lep wagɨn alap ma mɨdek.

Nɨg gak ak pen kɨsen bɨ omal apɨl agrek,
61 “Bɨ nɨbaul agak, ‘Yad God sobok gep karɨp ak tɨ paŋ yokɨl, mɨdak ñɨn omal nokɨm kauyaŋ gɨ lɨnɨgain,’ agak,” agrek. 62 Nɨb agerek, God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak Jisas nop agak, “Mɨnɨm nep agebir ak, nak pen alap ma agnɨgan ar?” agak. 63 Agek, Jisas pen mɨnɨm alap ma agak. Nɨg gek, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak agak, “Mɨñi mɨnɨm kɨb agnɨg mɨdobɨn aul, mɨnɨm tom ma agnɨmɨn. God per komɨŋ mɨdeb ak, ak rek nep nɨŋ mɨdeb. Nɨb ak, cɨnop yɨpɨd gɨl agnɨmɨn: nak Mesaia ak, God Ñɨ ne aka mer?” agak. 64 Agek, Jisas pen agak, “Me nak ageban ak. Pen nɨbi magɨlsek nɨŋɨm! Yad nɨbep agebin, yad Bɨ Kɨb kɨlɨs ke sek ak ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ar ne mɨdɨl, seb bad ar sɨŋak amɨl, lɨm dai wagɨn aul apenɨgain ak nɨŋnɨgabɨm,” agak.

65 Jisas nɨb agek, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak, walɨj ne okok ke tɨg bɨlɨlɨ gɨlɨg gɨ agak, “Ne God yɨb ak tɨb juosɨp nɨpɨm! Nɨb ak, bin bɨ ognap kɨrop ma ag nɨŋnɨgabɨn. Ne gɨ tɨmel gɨp ak mɨseŋ agɨp me ak. 66 Aka nɨbi gos tari nɨŋebɨm?” agak. Agek, kɨri pen aglak, “Me agɨp me ak; ne kɨmaŋ nokɨm,” aglak.

67 Nɨb agɨl, mɨlɨk jo mɨlɨk nop ak kɨñɨk ñag ñɨlɨg gɨ, paklɨg gɨ, gɨlak. Ognap Jisas ñölep won ne pɨrau karɨk ñɨl, mɨkem ne okok paklɨg gɨ, 68 aglak, “Nak Mesaia ak, bɨ an nep pakeb ak, cɨnop agek nɨŋɨn,” aglak.

Pita, “Jisas nop ma nɨpin,” agak

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18,25-27)

69 Pen Pita mɨnɨm kɨb agep karɨp mɨs ar eyaŋ bɨsɨg mɨdek ak me, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak nop wög golɨgɨp pai alap apɨl, nop agak, “Nak Jisas bɨ Galili nɨb ak eip mɨdesir,” agak.

70 Agek, Pita bin bɨ okok magɨlsek nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, agak, “Mɨnɨm nak ageban ak adi ma nɨpin,” agak. 71 Nɨb agɨl, warɨkɨl, am kɨjoŋ wagɨn sɨŋak mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin karɨp nɨbak wög golɨgɨp alap apɨl, Pita nop nɨŋɨl, bin bɨ mɨdelak okok kɨrop agak, “Bɨ aul ne bɨ Jisas Nasaret nɨb ak eip mɨderek nɨpin,” agak. 72 Agek, Pita we ñɨl agak, “Yad nɨŋɨd yɨb agebin, bɨ agebɨm nɨbak adi ma nɨpin,” agak.

73 Sɨkol magɨl alap mɨdɨl, bin bɨ Pita eip jak mɨdelak okok nop aglak, “Nɨŋɨd nep agobɨn. Nak bɨ kɨri alap. Meg mɨgan kɨri agebal rek, nak abe ak rek nep ageban,” aglak.

74 Agelak, Pita pak bleble gɨl agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin. Mer ak, God yɨp yur mab ñɨnɨmɨŋ tep. Bɨ nɨbi agebɨm nɨbak adi ma nɨpin!” agak. Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, dai kɨlokɨl ak gaul gak. 75 Kɨlokɨl ak gaul gek, Pita Jisas mɨnɨm nop ned agak nɨbak gos nɨŋɨl, gos par nɨŋak. Tari gɨnɨg: Jisas ned agak, “Kɨlokɨl gaul ma gɨnɨgab won ak, ‘Jisas nop ma nɨpin,’ agɨl, yɨj omal nokɨm agnɨgan,” agak. Gos nɨbak nɨŋɨl me, gos par nɨŋɨl, mɨs amɨl, sɨl kɨb agak.

Copyright information for `KMHM