Matthew 28

Jisas warɨkak

(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

Mɨnek karɨp tɨk dam lek nɨŋlɨg gɨ, bin omal Maria Magdala abe Maria alap abe kɨri amɨl, Jisas nop tɨgel gɨlak sɨŋak nɨŋnɨg amnɨrek. Won nɨbak monmon kɨb yɨb dek nɨŋlɨg gɨ, ejol alap seb kab ar alaŋ nɨb apɨl, Jisas nop tɨgel gɨl kab salai pɨlɨŋ gɨlak ak, tɨg ju bak sɨŋak yokɨl, ar nɨbak bɨsɨgak. Ejol nɨbak, mɨlɨk dai ne melɨk melɨk gɨlɨg gɨ mɨdek. Walɨj ne ak, tɨd tep yɨb ak lak. Pen ami bɨ nɨŋ mɨdelak okok, nop nɨŋɨl, jel gek pɨrɨkɨl, jep jep dɨl, kɨmɨl rek mɨdelak.

Pen ejol ak bin omal kɨrop agak, “Ma pɨrɨknɨmir! Yad nɨpin, nɨri mal Jisas mab bak alaŋ ñag pak lɨlak ak nop nɨŋ ajebir. Ne sɨŋaul ma mɨdeb. Ned agak rek, mɨdarɨk nep kauyaŋ warɨkɨl amɨb. Pen nɨri apɨl, nop dam lɨlak kau ar ak nɨŋɨl, kasek amɨl, bɨ ne okok kɨrop agnɨmir, ‘Jisas kauyaŋ warɨkɨl Galili ameb. Nɨbi bɨ ne amɨl nop nɨb okok nɨŋnɨgabɨm,’ agnɨmir. Mɨnɨm nɨbak nep nɨrep ag ñɨnɨg opin,” agak.

Nɨb agek nɨŋɨl, bin omal pɨrɨkrek ak pen mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, cɨp tɨgel nɨbak kasek kɨrɨg gɨl, bɨ ne okok kɨrop agnɨg kasek amnɨrek. Kanɨb nab okok amerek nɨŋlɨg gɨ, Jisas kɨrop mal nabɨŋ pakɨl agak, “Nɨri mɨdebir?” agak. Agek, kɨri mal ap kogɨm yɨmɨl, tob ne dɨ wös gɨl, yɨb ne ak ager ar amnak. 10 Jisas kɨrop mal agak, “Ma pɨrɨknɨmir! Nɨri amɨl mam sɨkop yad okok kɨrop agnɨmir, ‘Galili amɨl Jisas nop nɨŋnɨgabɨm,’ agnɨmir,” agak.

Ami bɨ okok am Jisas tɨkjakɨp mɨnɨm ak aglak

11 Bin omal, kanɨb nab okok amer nɨŋlɨg gɨ, ami bɨ nɨŋ mɨdelak okok ognap, taun kɨb wari mɨgan eyaŋ amɨl, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok kɨrop, tari tari gak nɨbak magɨlsek ag ñɨlak.

12 Ag ñelak, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok amɨl, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep eip mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl, ami bɨ nɨb okok kɨrop mani kɨb ñɨl aglak, 13 “Nɨbi mɨnɨm aul nep agnɨmɨb, ‘Kɨslɨm nab eyaŋ wɨsɨn kɨnosɨn won ak, bɨ ne okok apɨl, cɨp se par ak si dad ambal,’ agnɨmɨb. 14 Nɨb agem, gapna Pailot mɨnɨm nɨbak nɨŋnɨgab ak, cɨn nop eip agon, nɨbep mɨker ognap ma ñɨnɨgab,” aglak.

15 Nɨb agel, ami bɨ okok mani nɨbak dɨl, amɨl Juda bɨ kɨb nɨb okok aglak rek nep gɨlak. Kɨri esek agɨl, Jisas cɨp se par ne ak, bɨ ne okok si dɨ ambal, agelak mɨnɨm ak, mɨñi Juda bin bɨ okok mɨnɨm esek nɨbak nep aglɨg gɨ nep mɨdebal.

Bɨ ne okok Jisas nop nɨŋlak

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)

16 Jisas bɨ ne aknɨb agɨp alaŋ okok Galili amɨl, Jisas ned agak dɨm ak amnɨlak. 17 Kɨri amɨl, Jisas nop nɨŋɨl, yɨb ne agel ar amnak. Pen bɨ ne ognap nɨŋɨl sɨdol gɨl aglak, “Ak Jisas aka bɨ aknɨb ke?” aglak.

18 Pen Jisas maŋ sɨŋak apɨl, kɨrop agak, “Bapi yɨp agek, karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak abe, lɨm dai wagɨn aul abe, yad magɨlsek kod mɨdebin. 19 Nɨb ak, nɨbi karɨp lɨm okok magɨlsek tɨgoŋ tɨgoŋ amɨl, bin bɨ ke ke okok magɨlsek mɨnɨm tep yad ag ñem, kɨri yɨp nɨŋ dɨl bin bɨ yad mɨdɨl yɨp kɨsen gɨnɨmel. Nɨbi nɨg gɨl, Bapi ak, Ñɨ ak, Kaun Sɨŋ ak yɨb agɨl, kɨrop ñɨg pak ñɨnɨmɨb. 20 Nɨg gɨl, yad nɨbep gɨnɨmɨb, agɨl, mɨnɨm tari tari ag ñɨbin ak, nɨbi ak rek nep mɨnɨm nɨbak magɨlsek kɨrop ag ñɨ tep gem, magɨlsek kɨsen gɨnɨmel. Pen yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, yad nɨbep eip mɨdɨl, mɨd damɨl, mɨden nɨŋlɨg gɨ, lɨm dai wagɨn aul kɨr gɨnɨgab,” agak.

Copyright information for `KMHM