Matthew 3

Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb ak God mɨnɨm ag ñolɨgɨp

(Mak 1:1-8; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)

Nasaret mɨdelak ñɨn nab nɨbak, Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak apɨl, karɨp lɨm Judia nab sɨŋak, karɨp lɨm bin bɨ koŋai ma mɨdelɨgɨpal, mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok apel, ne kɨrop mɨnɨm ag ñolɨgɨp. Kɨrop ag ñɨl agolɨgɨp, “Ulep mɨdeb, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab. Nɨb ak, tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl, kɨrɨg gɨnɨmɨb,” agolɨgɨp. Jon kɨrop mɨnɨm ag ñolɨgɨp nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep Aisaia bɨrarɨk nep gɨnɨgab agɨl, ñu kɨl tɨkak rek nep gak. Aisaia mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Bɨ alap, karɨp lɨm bin bɨ koŋai ma mɨdebal,
mɨñ mab kab nep mɨdeb nab sɨŋak am mɨdɨl,
sɨk agɨl agnɨgab, ‘Bɨ Kɨb ak apeb!
Kanɨb mak kɨlan kɨyan gɨ mɨdonɨmɨŋ okok,
dɨm gol pɨlɨs gɨ mɨdonɨmɨŋ okok,
pɨŋɨl pag tep gɨ mɨdenɨmɨb,’ agnɨgab,” agak.
Pen Jon walɨj ne ak, kaj kamel kas dɨl gɨlak walɨj alap yɨmɨl, kaj kau wak sɨb nag nab sɨŋak pɨg lolɨgɨp. Tap ñɨŋeb ne ak, joŋ golbɨd ak abe, bom ñɨg ak abe ñɨbolɨgɨp. Ñɨn nɨbak, Jerusalem bin bɨ mɨdelak okok abe, bin bɨ karɨp lɨm Judia yokop nɨb okok mɨdelak okok abe, ñɨg Jodan ulep okok bin bɨ mɨdelak okok abe, kɨri magɨlsek Jon mɨdek sɨŋak amnɨlak. Jon mɨdek sɨŋak amɨl, tap si tap tɨmel gɨlak okok mɨseŋ ag pɨwak pe gel nɨŋlɨg gɨ, Jon kɨrop ñɨg Jodan nab sɨŋak ñɨg pak ñolɨgɨp.

Pen bɨ Perisi okok abe, bɨ Sadyusi okok abe koŋai nep, Jon cɨnop ñɨg pak ñaŋ agɨl apelak, Jon kɨrop sɨlɨk ag gɨl agak, “Nɨbi soiŋ ñɨ pai sɨŋ aul! Gos tari nɨŋɨl pɨrɨk gɨ apebɨm? ‘Ñɨg pakon, God bin bɨ ke nɨb okok kɨrop ag gɨnɨgab ñɨn ak, cɨnop ma ag gɨnɨgab,’ agɨl, pɨrɨk gɨ apebɨm ar? Nɨbi ñɨg paknɨg gɨnɨgabɨm ak, tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gɨl, mɨd tep gɨnɨmɨb. Nɨg gɨnɨgabɨm ak, bin bɨ nɨŋnɨgal, nɨbi tap si tap tɨmel gölɨgɨpɨm ak bɨr kɨrɨg gɨpɨm. Pen nɨbi gos alap nɨŋɨl, ‘Cɨn based acɨk Ebraham ñɨ pai ne mɨdobɨn nɨŋɨl God cɨnop tap tɨmel alap ma gɨnɨgab,’ agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Ebraham ñɨ pai ne mɨdobɨn apɨm ak tap yokop! God kab sɨŋ aul dɨl, Ebraham ñɨ pai ne okok gɨ lɨnɨg gɨl, gɨ lɨpkop! Nɨb ak, ‘Bɨ tep Ebraham tɨkɨl tɨk amɨl apɨl gɨl cɨn ke tɨk dap lɨpal,’ apɨm ak, mɨnɨm ak rek ma agnɨmɨb.

10 “Nɨŋ tep gɨnɨmɨb! God mab ak wagɨn sek tɨb junɨg, tu ak mab wagɨn eyaŋ kɨd gɨl mɨdeb. Mab alap magɨl ñɨŋeb tep ognap ma pɨlnɨgab ak, tɨb gɨ rɨk dɨ mab yɨneb eyaŋ yoknɨgab. 11 Nɨbi tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl, kɨrɨg gem me, yad nɨbep ñɨg nep pak ñɨnɨgain. Pen bɨ yɨp kɨsen onɨgab ak, ne yad rek mer; ne bɨ kɨb yɨb, yad bɨ sɨkol. Yad nop nɨŋen nabɨŋ gɨnɨgab. Tob wak ne dad ajenɨm rek ma lɨp. Yad nɨbep ñɨg nep pak ñebin, pen bɨ nɨbak ne apɨl, nɨbep Kaun Sɨŋ ak pak ñɨl, mab mɨlaŋ pak ñɨl gɨnɨgab.

12 “Ne wid magɨl pok gek, tɨk dap pakpal rek ak gɨnɨg geb. Wid magɨl ñɨŋeb okok ke lɨl, wid cög dai dai okok ke lɨnɨgab. Nɨg gɨl, wid magɨl ñɨŋeb ne okok dam karɨp ñɨlɨk mɨgan sɨŋak lɨnɨgab; pen dai dai okok dam mab per ke yɨn mɨdeb ak dagɨlnɨgab,” agak.

Jon Jisas nop ñɨg pak ñak

(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)

13 Ñɨn nɨbak, Jisas ne, Jon yɨp ñɨg pak ñaŋ, agɨl, karɨp lɨm Galili kɨrɨg gɨl, ñɨg Jodan amɨl, 14 Jon nop agak, “Yɨp ñɨg pak ñan,” agak. Agek, Jon agak, “Nak nep me yɨp ñɨg pak ñɨbnap. Pen yad titi gɨl nep ñɨg pak ñɨnɨm?” agak.

15 Agek, Jisas agak, “Nak ageban ar ak kɨrɨg gɨnɨmɨn, yad agebin rek nep gɨl me, God agɨp agɨp rek nep gɨnɨgabɨr,” agak. Agek Jon, “Nɨŋɨd ageban,” agɨl, Jisas nop ñɨg pak ñak.

16 Jon Jisas nop ñɨg pak ñek nɨŋlɨg gɨ, Jisas ñɨg gol sɨŋak alaŋ apɨl nɨŋak, seb kab ar alaŋ mɨgan pag yɨkek, God Kaun ak yakɨr tɨbaglem rek ug gɨ nop owak. 17 Kaun Sɨŋ nɨg gɨl apek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm alap seb kab ar alaŋ nɨb apɨl agak, “Ñɨ tep nɨbaul, ñɨ mɨdmagɨl yad yɨb. Yad nop nɨŋen, yɨp tep yɨb gɨp,” agak.

Copyright information for `KMHM