Matthew 4

Seten, Jisas nop gos ñen tap si tap tɨmel gɨnɨmɨŋ agɨl nɨŋak

(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)

Ñɨn nɨbak God Kaun ak, Jisas nop poŋ dɨl, karɨp lɨm bin bɨ ma mɨdelɨgɨpal, mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok dad amek, Seten ne Jisas tap si tap tɨmel ognap gɨnɨmɨŋ akaŋ agɨl gak. Jisas mɨñ mab nep nab nɨb okok tap ñɨbɨl mer, ñɨn aknɨb ñɨn juɨl omal (40) melɨk abe kɨslɨm abe yokop nep mɨdek. Nɨg gɨl yokop nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, nop yuan kɨb yɨb gek, Seten Jisas nop gos ñen, tɨmel gɨnɨmɨŋ agɨl, apɨl Jisas nop agak, “Yad God Ñɨ ne mɨdebin apan ak, kab ognɨl agek, bred rek laŋ,” agak. Agek, Jisas pen agak, “God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

‘Bin bɨ okok bred nep ñɨbɨl
komɨŋ ma mɨdenɨgal;
God mɨnɨm ageb nɨbak magɨlsek nɨŋ dɨl me,
komɨŋ mɨdenɨgal,’ aglak,” agak.
Jisas nɨb agek, kɨjeki Jisas nop poŋ dɨl dam taun kɨb tɨd Jerusalem amɨl, God sobok gep karɨp i ar alaŋ gɨlak ak lɨl agak, “Yad God Ñɨ ne mɨdebin apan ak, preŋɨd lɨm eyaŋ yowan. God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

‘God ejol ne okok agek, apɨl nep ñɨnmagɨl kɨri denɨgal me,
kab tob nep ak ma pɨŋɨl gɨnɨgab,’ aglak,” agak.
Agek, Jisas pen agak, “Mer! God Mɨnɨm ak mɨnɨm ognap sek ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘God Bɨ Kɨb ak, ne bɨ nɨŋɨd akaŋ bɨ tom agep, ma agnɨmɨb,’ aglak,” agak.

Agek, Seten Jisas nop dam dɨm kɨb yɨb alap amɨl, karɨp lɨm tep tep bɨ kɨb ke ke kod mɨdelak okok Jisas nop yomɨl agak, “Nak kogɨm yɨmɨl, yɨb yɨp agek ar alaŋ amek, yad karɨp lɨm nɨb sɨŋaul magɨlsek nep ñɨnɨgain,” agak.

10 Agek, Jisas Seten nop agak, “Nak ke okok amnoŋ! God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘God Bɨ Kɨb yɨb nop ak nep agem ar amnaŋ; wög nop nep gɨnɨmɨb,’ aglak,” agak.

11 Jisas nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, kɨjeki, Jisas ne tap tɨmel ognap gɨnɨmɨŋ agɨl, gɨ gɨ mer nɨŋɨl, nop kɨrɨg gɨl amek nɨŋlɨg gɨ, ejol ognap apɨl, nop ap goŋ lɨl kod mɨdelak.

Jisas karɨp lɨm Galili wagɨn gɨl bin bɨ okok God mɨnɨm ag ñak

(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12 Ñɨn nɨbak Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak nop mɨñ lɨlak. Jisas mɨnɨm nɨbak peyɨg nɨŋɨl, karɨp lɨm Galili adɨk gɨ amnak. 13 Amɨl taun ne Nasaret ma am mɨdek; am mɨdek taun sɨkol Kapaneam, karɨp lɨm Sebyulan Naptalai nab sɨŋak mɨdeb Ñɨg Cöb Galili gol sɨŋak. 14 Jisas karɨp lɨm nɨbak amɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajolɨgɨp ak me, bɨ God mɨnɨm agep Aisaia gɨnɨgab agɨl ñu kɨl tɨkak rek nep gak. Ne agak,

15 “Karɨp lɨm Sebyulan abe Naptalai abe, Ñɨg Cöb Galili gol sɨŋak,
Ñɨg Jodan pɨb paŋɨd ameb pɨs kɨd,
Juda bin bɨ mer karɨp lɨm Galili sɨŋak mɨdebal okok
kɨri melɨk kɨb yɨb nɨpal.
Kɨslɨm okok mɨdɨl kɨmnɨmel rek lak ak
pen melɨk kɨb ak bɨr nɨpal,” agak.
17 Jisas ñɨn nɨbak wagɨn gɨl, bin bɨ okok kɨrop God mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajlɨg gɨ agak, “Tap si tap tɨmel gɨpɨm ar ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl, kɨrɨg gɨnɨmɨb. Maŋ mɨdeb, God bin bɨ dɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab; ñɨn kɨsen nɨbi per kod mɨdelɨgɨpɨm ak mɨñi owɨp!” agak.

Jisas bɨ omal omal, “Nɨbi yad eip onɨmɨb,” agak

(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18 Jisas Ñɨg Cöb Galili gol ar sɨŋak ap yap amɨl nɨŋak, bɨ kɨbsal dep mamɨl mal, uben yoklɨg gɨ kɨbsal derek. Bɨ mamɨl mal, nɨmam alap yɨb ne ak Saimon, nɨmam alap yɨb ne ak Edru. Saimon nop yɨb alap Pita agölɨgɨpal. 19 Jisas kɨrop mal nɨŋɨl agak, “Yɨp sain gir. Yad nɨrep gen, nɨri mamɨl mal, kɨbsal dep bɨ mer, bin bɨ dep bɨ mɨdenɨgair,” agak. 20 Agek, agak rek nep nɨŋɨl, kɨbsal derek uben okok kɨrɨg gɨl, Jisas eip ajölɨgɨpir.

21 Pen won alap tapɨn amlɨg gɨ nɨŋak, Jems eip Jon eip nap Sebedi eip ñɨg magöb mɨgan ak apɨlgon mɨdlɨg gɨ, uben luöl dɨlɨg gɨ mɨdelak. Jisas nɨŋɨl, kɨrop mal sɨk agek, 22 kɨri nap Sebedi ñɨg magöb sɨŋak kɨrɨg gɨl, Jisas eip amnɨrek.

Jisas okok gɨ tagɨl bin bɨ kɨrop mɨnɨm ag ñak

(Luk 6:17-19)

23 Jisas karɨp lɨm Galili nab sɨŋak gɨ ajlɨg gɨ, Juda mogɨm gep karɨp okok okok amɨl, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep ak, bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ ajlɨg gɨ, tap tari tari bin bɨ okok kɨrop gak okok gek komɨŋ lolɨgɨp. 24 Nɨg gek, karɨp lɨm Siria bin bɨ okok magɨlsek mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, bin bɨ kɨrop tap tari tari gak okok dad apel, Jisas gek komɨŋ lolɨgɨp. Bin bɨ nɨb okok, ognap tap gak; ognap mɨb goŋ yur kɨb gak; ognap kɨjeki abaŋ ñagak; ognap udɨn mɨmain apek, ap yap pakɨl jep jep dölɨgɨpal; ognap ñɨn tob kalau gak; pen bin bɨ kɨrop tap tari tari gak okok dapel, Jisas gek magɨlsek komɨŋ lolɨgɨp. 25 Pen Galili bin bɨ dɨl, Dekapolis bin bɨ dɨl, Jerusalem bin bɨ dɨl, Judia bin bɨ dɨl, ñɨg Jodan kɨd adaŋ sɨŋak bin bɨ dɨl, koŋai nep Jisas amek nɨŋlɨg gɨ, kɨsen amnɨlak.

Copyright information for `KMHM