Matthew 5

Jisas dɨm yɨrɨk alaŋ am mɨdɨl, mɨnɨm ag ñak

(Luk 6:20-23)

Jisas, bin bɨ koŋai nep nɨb okok nɨŋɨl, am dɨm yɨrɨk alaŋ bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ dak okok eip bɨsɨg mɨdlɨg, kɨrop mɨnɨm ag ñak.

Bin bɨ mɨñ mɨñ gɨnɨgal

(Luk 6:20-23)

Jisas ne bin bɨ kɨrop mɨnɨm ag ñɨlɨg gɨ agak,

Bin bɨ okok, cɨn bin bɨ tep mer,
God ne nep cɨnop gɨ ñɨnɨgab agɨl,
God nop ag nɨŋnɨgal okok,
God kɨrop dɨl seb kab ar alaŋ kod mɨdenɨgab ak me,
mɨñ mɨñ gɨnɨmel.
Bin bɨ sɨl agebal okok,
God kɨrop ag dɨnɨgab ak me,
mɨñ mɨñ gɨnɨmel.
Bin bɨ sain kapkap mɨdebal okok,
kɨri lɨm dai wagɨn aul dɨnɨgal ak me,
mɨñ mɨñ gɨnɨmel.
Bin bɨ, God agak rek nep gɨnɨgabɨn agɨl, nɨpal okok,
God kɨrop kod mɨdenɨgab ak me,
mɨñ mɨñ gɨnɨmel.
Bin bɨ kɨri bin bɨ okok kɨrop mapɨn nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨgal okok,
God kɨrop pen ak rek nep mapɨn nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨgab ak me,
mɨñ mɨñ gɨnɨmel.
Bin bɨ God nop gos nokɨm nɨŋebal okok,
God nop nɨŋnɨgal ak me,
mɨñ mɨñ gɨnɨmel.
Bin bɨ nɨŋnɨgal, bin bɨ ognap pen pen gɨnɨgal okok,
kɨri apɨl agnɨgal, ‘Nɨbi aknɨb ma gɨnɨmɨb, kapkap mɨdenɨmɨb,’ agnɨgal okok,
God kɨrop ñɨ pai yad agnɨgab ak me,
mɨñ mɨñ gɨnɨmel.
10 Bin bɨ kɨri God ageb rek nep gɨnɨgabɨn agɨl mɨdel,
bin bɨ ognap kɨrop gɨ tɨmel genɨgal ak,
God kɨrop dɨl seb kab ar alaŋ kod mɨdenɨgab ak me,
mɨñ mɨñ gɨnɨmel.
11 “Nɨbep Jisas bin bɨ ne agɨl gɨ tɨmel gɨl, mɨnɨm tom agɨl ag juenɨmel, nɨbi mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨmɨb. 12 Bɨ God mɨnɨm agep bɨrarɨk ped okok kɨrop ar nɨbak nep gɨlak. Nɨb ak, nɨbep ak rek nep genɨgal ak, gos par ma nɨŋnɨmɨb; God cɨnop seb kab ar alaŋ dɨ tep gɨnɨgab ag gos nɨŋlɨg gɨ, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨmɨb,” agak.

God bin bɨ ne okok kɨri dek sol rek mɨdebal; kɨri melɨk rek mɨdebal

(Mak 9:50; Luk 14:34-35)

13 Jisas mɨnɨm nɨbak agɨl agak, “Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok, nɨbi dek sol rek kɨri mɨdebɨm. Pen dek sol kabiam ak am sakek kauyaŋ kabiam ma gɨnɨgab; pɨs nep tɨmel gɨp agɨl, tau cɨb jakɨl dɨ yoknɨgal.

14 “Taun kɨb dɨm alaŋ mɨdɨl, we gɨl mɨdenɨmɨŋ rek ma lɨnɨgab; mɨseŋ yɨb mɨdenɨgab. Nɨb ak rek, bin bɨ lɨm dai wagɨn aul mɨdebal okok kɨrop sɨp melɨk rek mɨdebɨm. 15 Bin bɨ okok sɨp dagɨl tin cög mɨgan okok ma we gɨnɨgal. Ar sɨŋak alaŋ tɨk lel melɨk gek, bin bɨ karɨp ñɨlɨk mɨgan okok magɨlsek nɨŋ tep gɨnɨgal. 16 Nɨb ak rek, nɨbi bin bɨ okok kɨrop gɨ tep gem, bin bɨ okok nɨbep nɨŋɨl, Nap nɨbi seb kab ar alaŋ mɨdeb yɨb nop nep agel ar amnɨgab.

Lo mɨnɨm ak

17 “Nɨbi agnɨgabɨm, Jisas owɨp ak, God Mosɨs nop lo mɨnɨm agak mɨnɨm ar ak abe, bɨ God mɨnɨm agep ognap aglak mɨnɨm ar ak abe, kɨrɨg gɨnɨmɨb agnɨg owɨp agnɨgabɨm ak pen ak mer! Yad opin ak, bɨ God mɨnɨm agep okok gɨnɨgab aglak rek magɨlsek gɨnɨm agɨl opin. 18 Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin. Seb kab ar alaŋ abe, lɨm dai wagɨn aul abe pɨs nep kɨr gɨnɨgab ak pen God Mɨnɨm ne ak mɨnɨm magɨl alap ma kɨrɨg gɨnɨgab; magɨlsek per per nep mɨdenɨgab. Mɨnɨm tari tari agak ak, magɨlsek agak rek nep gɨnɨgab.

19 “Nɨb ak, bin bɨ an an God lo mɨnɨm ak nɨŋɨl, mɨnɨm sɨkol won alap kɨrɨg gɨnɨm agɨl, bin bɨ okok abramek ag ñek kɨrɨg gɨnɨgal ak, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn ak, yɨb kɨri ap yonɨgab. Pen bin bɨ an an God lo mɨnɨm nɨŋɨl, nɨŋ tep gɨl, bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨgal ak, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn ak, yɨb kɨri ap rannɨgab. 20 Bɨ Perisi okok abe, God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, ‘God mɨnɨm ageb ar ak nep gɨpɨn,’ apal ak pen kɨri yokop mɨnɨm agɨl God mɨnɨm ageb ar ak ma gɨpal, mer. Nɨbi ke pen, God mɨnɨm ageb rek nep yɨpɨd gɨl nep nɨŋ dɨl kɨsen gɨnɨmɨb. Nɨb gɨnɨgabɨm ak me, God nɨbep dɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab.

Bin bɨ kaual maual nɨbi okok eip mɨnɨm ag jɨm ñɨl mɨdenɨmɨb

(Luk 12:57-59)

21 “Bɨrarɨk nep napɨs nased yes okok God lo mɨnɨm agelɨgɨpal ar ak nɨbi nɨpɨm. Kɨri agölɨgɨpal, ‘Cɨp ñag ma paknɨmɨb. Bin bɨ alap, bin bɨ alap ñag pak lɨnɨgab ak, mɨnɨm kɨb nɨŋnɨgab,’ agölɨgɨpal. 22 Mɨnɨm nɨbak nɨpɨm ak pen nɨbep mɨñi ag tep gɨnɨm. Bin bɨ alap, bin bɨ alap nop nɨŋek mɨlɨk yonɨgab ak, mɨnɨm kɨb nɨŋnɨgab. Bin bɨ alap, bin bɨ alap yɨb dap yonɨgab ak, Juda Kansol okok ap mogɨm gɨl, nop mɨnɨm kɨb agnɨgal. Bin bɨ alap, bin bɨ alap nop agnɨgab, ‘Nak bɨ saköl sek,’ agnɨgab ak, karɨp lɨm mab ke yɨneb mɨgan eyaŋ amnɨmɨŋ rek lɨp.

23 “Nɨb ak, nak tap God nop sobok gɨ ñeb dam kab bɨd ar ak sobok gɨ ñɨnɨg, nanai namam nak alap nop gɨ tɨmel gɨpan rek mɨnɨm mɨdeb ag gos nɨŋnɨgan ak, 24 tap God nop sobok gɨ ñeb nɨbak kab bɨd ar sɨŋak kɨrɨg gɨl, nop eip mɨnɨm ag tep gɨl, mɨñi kapkap jɨm ñɨl mɨdor agɨl, adɨk gɨ apɨl tap nɨbak God nop sobok gɨ ñɨnɨmɨn.

25 “Tap tari gɨ tɨmel gɨnɨgabɨm ak, nɨbep mɨnɨm kɨb agnɨg, dam kanɨb nab okok kɨsen dad amel nɨŋlɨg gɨ, kɨrop eip mɨnɨm nɨbak ag tɨg asɨkɨl, jɨm ñɨl mɨdenɨmɨb. Mer ak, nɨbep dam bɨ kɨb ak nop ñenɨgal, ne pen nɨbep dɨ polisman kai kɨrop ñek, nɨbep dam nag lɨnɨgal. 26 Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, tap dai nɨbi mɨdonɨmɨŋ ak pɨs nep magɨlsek dai pag juɨl me söŋ amnɨgabɨm.

Bin si bɨ si gɨpal

27 “Pen mɨnɨm alap aglak ak, ak rek nep nɨpɨm. Mɨnɨm nɨbak aglak, ‘Bin si bɨ si ma gɨnɨmɨb,’ aglak. 28 Pen yad nɨbep agebin, bɨ alap bin alap nop nɨŋɨl, nop gɨpnep agɨl gos nɨŋnɨgab ak, God nɨŋek, bɨ nɨbak gos ne nab eyaŋ bin nɨbak si gɨnɨgab. 29 Nɨb ak, udɨn magɨl yɨpɨd kɨd nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gɨnɨmɨŋ rek lonɨmɨŋ ak, udɨn pɨs nɨbak tɨg ju yoknɨmɨb. Pen udɨn nɨbi ak yɨmɨg nɨŋnɨgabɨm ak, tap si tap tɨmel gɨl, mab ke yɨneb mɨgan eyaŋ amnɨmɨb rek lɨp. 30 Pen ñɨnmagɨl yɨpɨd kɨd ak, ak rek nep, tap si tap tɨmel gɨnɨmɨŋ rek lonɨmɨŋ ak, tɨb gɨ rɨk dɨ yoknɨmɨb. Nɨg gɨl me, ñɨn pɨs kɨd nep mɨdek komɨŋ amnɨgabɨm. Mer ak, mab ke yɨneb mɨgan eyaŋ amnɨgabɨm.

Jisas bin ag yokep mɨnɨm ag ñak

(Mat 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18)

31 “Nɨbi nɨpɨm, mɨnɨm alap aglak, ‘Bɨ alap bɨn ne nop kɨrɨg gɨnɨg, bin aul pɨs nep kɨrɨg gɨnɨm, agɨl, ñu kɨl bad alap tɨkɨl, bin nɨbak nop ñɨl me, pɨs nep kɨrɨg gɨnɨgab,’ aglak. 32 Pen yad nɨbep agebin: bɨ alap, bin ne bɨ alap si ma dɨnɨgab mer, pen nɨgmɨl ne bɨn ne yokop nep kɨrɨg gɨnɨgab ak, gɨ tɨmel gɨnɨgab. Pen bin ak nop nɨg gɨl kɨrɨg gek, am bɨ kɨsen nɨb alap dɨnɨgab ak, bɨ nɨbak ne bin ne kɨrɨg gɨnɨgab ak me, ne nɨg gek, bin ne bɨ si dep bin lɨnɨgab. Pen bɨ an bin nɨbak dɨnɨgab ak, ne ak rek nep bin si dep bɨ lɨnɨgab.

Mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agobɨn, apal

(Mat 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18)

33 “Bɨrarɨk nep mɨnɨm alap aglak ak, ak rek nep nɨpɨm. Mɨnɨm nɨbak aglak, ‘Nɨbi Bɨ Kɨb udɨn yɨrɨk ne mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agnɨgabɨm ak, agnɨgabɨm rek nep gɨnɨmɨb. God ne nɨŋ mɨdeb nɨŋɨl agnɨgabɨm rek nep gɨnɨmɨb,’ aglak. 34 Pen yad nɨbep agebin: mɨnɨm alap agnɨg, ‘God udɨn yɨrɨk ar ak nɨŋɨd agebin,’ agɨl ma agnɨmɨb. ‘Karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb rek nɨŋɨd agebin,’ agɨl ma agnɨmɨb; God ne karɨp lɨm nɨb sɨŋak sea kiŋ ar sɨŋak bɨsɨg mɨdeb. 35 ‘Lɨm dai wagɨn aul mɨdeb rek nɨŋɨd agebin,’ agɨl ma agnɨmɨb; God ne sea kiŋ ar sɨŋak bɨsɨg gɨl, karɨp lɨm wagɨn aul tob ar sɨŋak tau mɨdeb. ‘Jerusalem mɨdeb rek nɨŋɨd agebin,’ agɨl ma agnɨmɨb; ak Kiŋ Kɨb yɨb taun kɨb ne me. 36 ‘Nabɨc yad mɨdeb rek, nɨŋɨd agebin,’ agɨl ma agnɨmɨb. Nɨbi ke gem, nabɨc kas nɨbi nokɨm alap kɨloi akaŋ mosɨb ma tannɨgab. 37 Nɨb ak, ‘Gɨnɨgain’ agɨl, ‘Gɨnɨgain’ nep agnɨmɨb; pen ‘Ma gɨnɨgain’ agɨl, ‘Ma gɨnɨgain’ nep agnɨmɨb. Mɨnɨm kauyaŋ lɨl agɨl, lɨl agnɨgabɨm ak, Seten nɨbep gos ñek, nɨb agnɨgabɨm.

Jisas pen pen gep mɨnɨm agak

(Luk 6:29-30)

38 “Pen mɨnɨm alap aglak ak, ak rek nep nɨpɨm. Mɨnɨm nɨbak aglak, ‘Udɨn magɨl ak pɨŋɨl juenɨmel, kɨrop pen abe pɨŋɨl junɨmɨb. Meg magɨl pɨpag genɨmel, kɨrop pen abe pɨpag gɨnɨmɨb,’ aglak. 39 Pen yad nɨbep agebin: bɨ alap nɨbep gɨ tɨmel genɨmɨŋ, nop pen gɨ tɨmel ma gɨnɨmɨb. Bɨ alap nɨbep mɨkem pak sɨl genɨmɨŋ, adɨk gem pɨs kɨd abe paknɨmɨŋ. 40 Bɨ alap apɨl nɨbep mɨnɨm kɨb agɨl, ‘Sior nak ak yɨp saj gan,’ agenɨmɨŋ, sior nep ma ñɨnɨmɨb, kolsior ak abe ñɨnɨmɨb. 41 Bɨ alap nɨbep ag nɨŋɨl, ‘Tap wad aul dam kau sɨŋak yokɨl onɨmɨn,’ agenɨgab ak, ma yo nɨŋnɨmɨb; kau agnɨmel sɨŋak sɨl gɨl, dam yokop kau sɨŋak yokɨl onɨmɨb. 42 Bin bɨ ognap nɨbep, ‘Cɨnop tap ognap ñɨm,’ ag nɨŋenɨmel, abramek ñɨnɨmɨb. Pen bin bɨ ognap nɨbep, ‘Cɨnop tap ognap yokop ñem, kɨdek nɨbep pen adɨk gɨ dam ñɨnɨgabɨn,’ agenɨmel, ma kɨrɨg gɨnɨmɨb, abramek ñɨnɨmɨb.

Kaual maual nɨbi okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb

(Luk 6:27-28, 32-36)

43 “Mɨnɨm alap aglak ak, ak rek nep nɨpɨm. Mɨnɨm nɨbak aglak, ‘Namɨd namam nɨbi okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb; bin bɨ kaual maual nɨbi okok kɨrop mɨlɨk dai nɨŋnɨmɨb,’ aglak. 44 Pen yad nɨbep agebin: bin bɨ kaual maual nɨbi okok, kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb; bin bɨ nɨbep gɨ tɨmel gɨpal okok, God nop sobok gɨl, ‘Kɨrop kod mɨd tep gɨnɨmɨn,’ agnɨmɨb.

45 “Nɨbi nɨg gɨnɨgabɨm ak, Nap seb kab ar alaŋ mɨdeb ak, ñɨ pai ne yɨb mɨdenɨgabɨm. Ne gek, pɨb melɨk gek, bin bɨ gɨ tep gɨpal okok abe, bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok abe, melɨk geb. Ne gek, mɨñab pakɨl, bin bɨ gɨ tep gɨpal okok tap wög kɨri okok tanɨl, bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok tap wög kɨri okok tanɨl gɨp. 46 Nɨbi bin bɨ nɨbep mɨdmagɨl lɨpal okok nep dɨ tep gɨnɨgabɨm ak, bɨ takɨs dɨpal okok gɨpal rek nep gɨnɨgabɨm. Nɨg gɨnɨgabɨm ak, God ne titi gɨl mɨñ mɨñ gɨl nɨbep tap tep ñɨnɨgab? 47 Nɨbi nanai namam nɨbi okok nep ag wasu ag dɨnɨgabɨm ak, bin bɨ God nop gos ma nɨpal okok, bin bɨ yokop okok kɨrop gɨpal rek nep gɨnɨgabɨm.

48 “Nɨb ak, Nap seb kab ar alaŋ gɨ tep yɨb geb rek, nɨbi ak rek nep gɨ tep yɨb gɨnɨmɨb.

Copyright information for `KMHM