Matthew 6

Bin bɨ tap ma mɨdeb okok kɨrop abramek ñɨnɨmɨb

“Pen nɨbi, yɨb kɨb dɨn agɨl, bin bɨ udɨn yɨrɨk ar kɨrop ak nep God ageb rek nep gɨn, agɨl gɨpɨm ak, Nap nɨbi seb kab ar alaŋ mɨdeb ak nɨŋɨl nɨbep pen tap tep alap ma ñɨnɨgab. Bin bɨ ognap, God nop nɨŋ dɨpɨn, agɨl, tom nep gɨpal. Yɨb kɨb dɨn, agɨl, kɨri bin bɨ yɨm gep rek okok kab magɨl tap ognap ñɨnɨg, Juda mogɨm gep karɨp bin bɨ koŋai mɨdenɨgal mɨgan ak akaŋ, kanɨb kɨb bin bɨ koŋai nep ajenɨgal okok nep amɨl, bin bɨ udɨn yɨrɨk ar sɨŋak ñɨnɨgal. Gɨnɨgal nɨbak yad nɨbep agebin: yɨb kɨb dɨn, agɨl, tap kɨri pen dɨnɨgal nɨbak; Bapi kɨrop tap ognap sek ma ñɨnɨgab. Kɨri nɨg gɨpal rek ma gɨnɨmɨb.

“Pen nɨbi bin bɨ yɨm gep rek okok kɨrop tap ñɨnɨg, mɨseŋ ma ñɨnɨmɨb; kapkap we gɨl rek ñɨnɨmɨb. Tap tari kapkap gɨpɨm ak, Nap nɨbi magɨlsek nɨŋeb rek, tap tari tari gɨnɨgabɨm nɨŋɨl, nɨbep pen tap tep ñɨnɨgab.

Jisas God nop sobok gep mɨnɨm ag ñak

(Luk 11:2-4)

“Nɨbi God nop sobok gɨnɨg gɨnɨmɨb ak, bin bɨ ognap, God nop gos nɨpɨn, agɨl, tom nep gɨpal rek ma gɨnɨmɨb. Kɨri bin bɨ ognap cɨnop nɨŋel, yɨb kɨb dɨnɨgabɨn, agɨl, am Juda mogɨm gep karɨp nab sɨŋak mɨdɨl akaŋ am kanɨb tam okok mɨdɨl, bin bɨ udɨn yɨrɨk ar sɨŋak God nop sobok gɨpal. Gɨpal nɨbak yad nɨbep agebin, yɨb kɨb dɨn, agɨl, tap kɨri pen dɨnɨgal nɨbak; God ne mɨnɨm kɨrop ak ma dɨnɨgab. Nɨb ak, nɨbi God nop sobok gɨnɨg, karɨp magɨl ñɨlɨk mɨgan nɨbi ak amɨl, kɨjoŋ gɨ ñɨl, Bapi cɨn udɨn ma nɨŋobɨn ak nop sobok gɨnɨmɨb. Tap tari kapkap gɨpɨm ak, Nap nɨbi magɨlsek nɨŋeb rek, tari tari gɨnɨgabɨm nɨŋɨl, mɨnɨm nɨbep nɨŋɨl, nɨbep pen tap tep ñɨnɨgab.

“Bin bɨ God Mɨnɨm ma nɨpal okok, nop sobok gɨnɨg, mɨnɨm par kɨb yɨb apal. Gos kɨri nep nɨŋɨl apal, ‘Mɨnɨm par kɨb agon me nɨŋnɨgab,’ apal. Pen nɨbi aknɨb rek ma gɨnɨmɨb. Mɨnɨm tari Nap nop sobok gɨnɨg gebɨm ak, ne ned nɨŋɨp. Nɨb ak, God nop sobok gɨnɨg, agnɨmɨb,

‘Bapi cɨn seb kab ar alaŋ mɨdeban;
yɨb nak i ar alaŋ mɨdeb.
10 Nak cɨnop dɨl kod mɨdenɨmɨn.
Seb kab ar alaŋ ageban rek nɨŋɨl gɨpal ak,
cɨnop lɨm dai ar wagɨn aul gɨ ñɨnɨmɨn, cɨn abe mɨnɨm nep nɨŋɨl kɨsen gɨn.
11 Cɨnop tap ñɨŋeb ognap nonɨm lɨ ñɨnɨmɨn;
per ñɨban rek ñɨn nokɨm nokɨm ñɨnɨmɨn.
12 Bin bɨ ognap cɨnop gɨ tɨmel gɨpal nɨŋɨl kɨrɨg gɨpɨn rek,
cɨn gɨ tɨmel gɨpɨn ak rek nep nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨn.
13 Kɨjeki lɨp gek, cɨn gɨ tɨmel gɨjɨn rek lɨp ak,
nak cɨnop kod mɨdek, cɨn gɨ tɨmel ma gɨn,’ agnɨmɨb.
14 “Bin bɨ ognap nɨbep gɨ tɨmel gel nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgabɨm ak, Nap nɨbi seb kab ar alaŋ mɨdeb ak tap si tap tɨmel nɨbi gɨnɨgabɨm ak, ak rek nep nɨŋɨl, kɨrɨg gɨnɨgab. 15 Pen bin bɨ ognap nɨbep gɨ tɨmel gel nɨŋɨl ma kɨrɨg gɨnɨgabɨm ak, Nap nɨbi tap si tap tɨmel nɨbi gɨnɨgabɨm ak, ak rek nep nɨŋɨl ma kɨrɨg gɨnɨgab.

Tap ñɨŋeb bɨl gɨpal

16 “Nɨbi tap ñɨŋeb kɨrɨg gɨnɨg, bin bɨ God nop gos nɨpɨn, agɨl, tom nep gɨpal rek, ma gɨnɨmɨb. Kɨri, ‘Cɨn mɨlɨk agrob gɨ yapɨl rek mɨdon, bin bɨ nɨŋɨl agnɨgal, “God nop gos nɨŋɨl, tap ñɨŋeb bɨl gɨl me, mɨlɨk agrob gɨ yapɨl mɨdebal,” agnɨgal,’ agɨl, tom gɨl nɨg gɨpal. Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin: bin bɨ cɨnop nɨŋlaŋ, agɨl gɨnɨgal nɨb okok, bin bɨ okok nɨŋɨl yɨb kɨrop agel ar amnɨgab ak pen God kɨrop tap tep seb kab ar alaŋ ma ñɨnɨgab. 17 Nɨbi pen tap ñɨŋeb okok bɨl genɨgabɨm ak, mɨlɨk agrob gɨ yapɨl rek ma mɨdenɨmɨb. Ñɨg pak tep gɨl, wel lɨl, kom gɨl mɨdenɨmɨb. 18 Nɨg genɨgabɨm ak me, nɨbep bin bɨ tap magɨl bɨl gɨpal okok, agɨl, ma nɨŋnɨgal. Pen tap kapkap gɨpɨm ak, Nap nɨbi, cɨn udɨn ma nɨŋobɨn Bɨ ak, ne magɨlsek kapkap we gɨl mɨdeb ak nɨŋeb rek, nɨŋɨl nɨbep pen ñɨl tap tep ñɨnɨgab.

Amɨl God eip mɨdon, agɨl, nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb

(Luk 12:21, 33-34)

19 “Pen lɨm dai ar wagɨn aul tap tep tep okok dɨ mogɨm gɨn, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Tari gɨnɨg: tap nɨb okok dɨ mogɨm genɨgabɨm ak, sɨpsep ñɨbɨl, ki gɨl, si dɨl gɨnɨgal. 20 Nɨb ak, tap tep nɨbi rek okok, God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak dɨ mogɨm gem, sɨpsep ma ñɨŋnɨgab, ki ma gɨnɨgab, si ma dɨnɨgal, mɨdep nep mɨdenɨgab. 21 Tap tep nɨbi lɨm dai ar wagɨn aul dɨ mogɨm genɨgabɨm ak, gos nɨbi mɨdenɨgab lɨm dai ar wagɨn aul; tap tep nɨbi God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak dɨ mogɨm genɨgabɨm ak, gos nɨbi ak amnɨgab nɨb alaŋ.

Mɨb goŋ melɨk ak

(Luk 11:34-36)

22 “Udɨn magɨl mɨb goŋ sɨp melɨk rek mɨdeb. Udɨn magɨl nɨbi ak tep mɨdek, melɨk tep gek nɨŋ tep gɨnɨgabɨm. 23 Pen udɨn magɨl nɨbi ak tɨmel gek, mɨb goŋ nɨbi ak kɨslɨm gɨnɨgab. Melɨk gɨpkop pen pɨs nep kɨslɨm gek, tap alap ma nɨŋnɨgabɨm. Nɨbi melɨk ma nɨpɨm ak, kɨslɨm gɨp rek mɨdebɨm.

Mani tap okok god alap rek ma mɨdenɨmɨŋ

(Luk 16:13; 12:22-31)

24 “Bɨ nokɨm alap, bɨ kɨb omal kɨrop wög gɨ ñɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. Tari gɨnɨg: bɨ kɨb alap nop nɨŋek tep genɨgab, alap nop kɨrɨg gɨnɨgab: pen bɨ kɨb alap nop nɨŋek tep genɨgab, alap nop kɨrɨg gɨnɨgab. Nɨb ak, nɨbi mani tap tep lɨm dai ar wagɨn aul mɨdeb okok nɨŋem tep gek, God nop kɨrɨg gɨnɨgabɨm rek lɨp ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb.

Gos kɨb ma nɨŋnɨmɨb

(Luk 12:22-31)

25 “Ar nɨbak me nɨbep agebin: tap akal nɨb ñɨŋɨl mɨdojɨn, walɨj akal nɨb tol gɨl mɨdojɨn, agɨl, gos par ak ma nɨŋnɨmɨb. Komɨŋ mɨdep ak tap kɨb; tap ñɨŋeb tap sɨkol. Mɨñi mɨdobɨn aul, mɨb goŋ tap yɨb; mɨb goŋ walɨj tol gep tap sɨkol. Nɨg gek nɨŋɨl, God nɨbep gɨ lak ak, ne tap ñɨŋeb, walɨj mɨb goŋ tol gep, tap sɨkol nɨb okok ma ñɨnɨgab ag gos nɨŋebɨm ar? 26 Nɨbi nɨpɨm, yakɨr okok tap yɨŋ ma yɨbal; wid tap okok tɨk dap mogɨm ma gɨpal. Pen Nap kɨri seb kab ar alaŋ ak kɨrop kod mɨdek, tap ñɨbal. Nɨb ak, yakɨr okok tap yokop ak pen ne tap ñek ñɨbal rek, nɨbep ak rek nep ma ñɨnɨgab ag gos nɨŋebɨm ar? 27 Akaŋ, gos par nɨŋɨl me, tapɨn mɨdɨl kɨmnɨgabɨn ag gos nɨŋebɨm ar?

28 “Pen tari gɨnɨg walɨj tap okok gos par nɨŋebɨm? Tap pɨlpɨl be okok tanɨb okok, wög ma gɨl, walɨj ma gɨl, gɨpal. 29 Pen kiŋ Solomon mani koŋai mɨdek tɨb kadɨg tep yɨb golɨgɨp ak, tap pɨlpɨl nɨb okok rek tɨb kadɨg tep ma golɨgɨp. 30 Tap pɨlpɨl nɨb okok tap yokop. Per mɨdɨl mer, mɨñi rek mɨdɨl, tol rek tɨb gɨ rɨk dagɨlpal. Pen God tap yokop nɨb okok gɨ lɨl tɨb kadɨg tep gɨ ñɨb ak, tari gɨnɨg cɨnop ma kod mɨdenɨgab ag gos nɨŋebɨm? Nɨbi nɨbak rek gos nɨŋnɨgabɨm ak, nɨbi God nop nɨŋ dɨ tep ma gɨpɨm.

31 “Nɨb ak, tap akal nɨb ñɨŋɨn, ñɨg akal nɨb ñɨŋɨn, walɨj tari tol gɨn, agɨl, gos par ak ma nɨŋnɨmɨb. 32 Bin bɨ God Mɨnɨm ma nɨpal okok, tap nɨb okok dɨn, agɨl, gos par nɨbak rek nɨpal. Pen nɨbi nɨpɨm, Nap nɨbi seb kab ar alaŋ mɨdeb ak, nɨbi tap tari tari ma mɨdeb ak bɨr nɨŋɨp. 33 Nɨb ak, God bin bɨ ognap dɨl kod mɨdenɨgab ak, cɨnop ak rek nep dɨnɨgab, agɨl, gos ar nokɨm nɨŋnɨmɨb; God ne ageb rek nep gɨ mɨdon, agɨl, gos ar nokɨm nɨŋnɨmɨb; nɨbi nɨg gem amek me, tap ñɨŋeb, ñɨg ñɨŋeb, walɨj tol gep, tap nɨb okok magɨlsek nɨbep ñɨnɨgab. 34 Nɨb ak, tol menɨk tari gɨl mɨdojɨn, agɨl, gos par ak ma nɨŋnɨmɨb. Ñɨn mɨñi ak ñɨn mɨñi. Mɨñi ñɨn aul nep tap mɨker ognap mɨdeb ak, ak nep gos nɨŋnɨmɨb.

Copyright information for `KMHM