Matthew 7

Bin bɨ ognap kɨrop mɨnɨm kɨb ma ag gɨnɨmɨb

(Luk 6:37-38,41-42)

“Cɨn bin bɨ tep agɨl, bin bɨ ognap kɨrop gos tɨmel nɨŋnɨgabɨm ak, mɨnɨm nɨbak adɨk gɨ nɨbepe ke onɨgab. Nɨb ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Nɨbi bin bɨ ognap kɨrop gɨnɨgabɨm rek, God nɨbep pen gɨnɨgab. Nɨbi bin bɨ ognap nɨŋɨl mɨnɨm kɨb ag gɨnɨgabɨm rek, God nɨbep ak rek nep mɨnɨm kɨb ag gɨnɨgab. Mab bog udɨn nɨbi pak karɨkɨl mɨdeb ak, tari gɨnɨg mab bog nɨbak tap yokop agɨl, namam tap acɨp udɨn ne mɨdeb ak nɨŋɨl agebɨm? Nak bɨ mɨnɨm tom agep bɨ. Mab bog udɨn nɨbi pak karɨkɨl mɨdeb ak ned dɨ yokɨl, udɨn nɨŋ tep gɨl, namam tap acɨp udɨn nop mɨdeb ak nop, ‘Dɨ yokin’ agɨl agnɨmɨb. God tap sɨŋ ne okok, kain sapeb okok kɨrop ma ñɨnɨmɨb. Kɨbap mɨlep okok, kaj okok mɨdeb, agɨl, ma dɨ yoknɨmɨb. Pen tari gɨnɨg: dɨ yoknɨgabɨm, kɨri tau acɨp acɨp gɨ yokɨl, adɨk gɨ apɨl nɨbep sunɨgal.

Cɨn titi gɨl Bɨ Kɨb nop sobok gɨn

(Luk 11:9-13)

“Tap tari ma mɨdonɨmɨŋ ak, God nop ag nɨŋem nɨbep ñɨnɨgab. Pen tap ognap pɨyo nɨŋnɨgabɨm ak, dɨnɨgabɨm. Cɨnop kɨjoŋ yɨkan, agɨl, pak gu gu gem, nɨbep kɨjoŋ ak yɨknɨgab. Pen tari gɨnɨg: bin bɨ God nop ag nɨŋnɨgal ak, ag nɨŋnɨgal rek nep gɨnɨgab. Tap pɨyo nɨŋnɨgal ak kɨrop yomnɨgab. Pen, kɨjoŋ ak yɨkan, agɨl, pak gu gu gel, agnɨgal rek nɨŋɨl yɨknɨgab.

“Nɨbi bɨ nap sɨkop, ñɨ pai nɨbi alap bred alap ñan agek, nɨbi kab ñɨnɨgabɨm? 10 Akaŋ pen, kɨbsal alap ñan agek, soiŋ alap ñɨnɨgabɨm? Aknɨb gɨl ma gɨnɨgabɨm. 11 Nɨbi bin bɨ tep mer ak pen ñɨ pai nɨbi okok, tap tep okok nep ñɨnɨgabɨm. Nap nɨbi seb kab ar alaŋ Bɨ tep yɨb ak, esek ma agnɨgab; nɨbi ag nɨŋnɨgabɨm ak, ne nɨbep tap tep ñɨnɨgab.

12 “Pen nɨbi ke, cɨnop ar ak gɨlaŋ, ar ak ma gɨlaŋ, agɨl gos nɨpɨm, ar ak nep bin bɨ okok kɨrop gɨnɨmɨb. Mosɨs God lo mɨnɨm dɨl ñu kɨl tɨkak mɨnɨm ak abe, bɨ God mɨnɨm agep ñu kɨl tɨklak mɨnɨm ak abe, wagɨn me nɨbak.

Kɨjoŋ sɨkol, kɨjoŋ kɨb

(Luk 13:24)

13 “Mab ke eyaŋ kɨjoŋ kɨb ak mɨseŋ nɨŋɨl am tep gɨpal. Bin bɨ koŋai nep mɨgan nɨbak amebal. Nɨb ak, nɨbi nɨŋ rep gɨl, per mɨdep kɨjoŋ sɨkol ak nɨŋɨl amnɨmɨb. Kɨjoŋ sɨkol nɨbak koslam amnɨgal. Bin bɨ nokɨm nokɨm nep, kanɨb sɨkol par nɨbak kɨlɨs gɨl pɨyo nɨŋɨl amnɨgal.

Esek agnɨgal, nɨŋ tep gɨnɨmɨb

(Luk 6:43-46)

15 “Pen bin bɨ God mɨnɨm agobɨn agɨl tom apal okok, kaj sipsip sain tep rek ulek lɨl onɨgal ak pen apɨl mɨdlɨg gɨ, kain sapeb bin bɨ suɨp rek ak nɨbep gɨnɨgal. Nɨb ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. 16 Bin bɨ mɨd tep gɨpal rek ulek lɨl onɨgal ak pen kɨri tap si tap tɨmel gɨnɨgal rek nɨŋɨl, kɨrop nɨŋ tep gɨnɨgabɨm. Nɨbi nɨpɨm, nag yokop ñu ñu sek okok magɨl ñɨŋeb ak pɨlek ma ju ñɨŋnɨgabɨm. 17 Mab okok ak rek nep gɨnɨgab. Mab magɨl ñɨŋeb bɨd okok, mab magɨl ma ñɨŋeb ma pɨlnɨgab. Pen mab magɨl ma ñɨŋeb bɨd okok, magɨl ñɨŋeb ma pɨlnɨgab. 19 Pen mab magɨl tep ma pɨlnɨgab okok, tɨb gɨ rɨk marɨk gɨ dam mab yɨneb eyaŋ yoknɨgal. 20 Nɨb ak, bin bɨ okok mɨñ gɨnɨgal ar ak nɨŋɨl, bin bɨ okok tep, bin bɨ okok tɨmel, agɨl nɨŋnɨgabɨm.

Jisas “Yad nɨbep ma nɨŋölɨgɨpin,” agnɨgab

(Luk 13:25-27)

21 “Bin bɨ yɨp, ‘Bɨ Kɨb cɨn!’ ‘Bɨ Kɨb cɨn!’ agebal okok magɨlsek, God kɨrop dɨl kod mɨdenɨgab, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Bapi yad seb kab ar alaŋ mɨdeb ak ageb rek gɨpal bin bɨ okok nep kɨrop dɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab. 22 God bin bɨ mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak, bin bɨ koŋai nep yɨp agnɨgal, ‘Bɨ Kɨb, cɨn bin bɨ nak nep. Yɨb nak nep agɨl, mɨnɨm nep ag ñɨnok. Yɨb nak nep agɨl, tap bin bɨ kɨjeki abaŋ ñagak okok ag yoknok. Yɨb nak nep agɨl, tap ma gep rek okok koŋai nep gɨnok,’ agnɨgal. 23 Yɨp nɨb agnɨgal ak pen yad kɨrop pen agnɨgain, ‘Yad nɨbep ma nɨŋölɨgɨpin; nɨbi gɨ tɨmel nep gɨpɨm ak, ke okok amnɨm!’ agnɨgain.

Bɨ omal karɨp omal gɨrek

(Luk 6:47-49)

24 “Bɨ gos nɨŋ tep gɨnɨgab alap, karɨp ne ak gɨnɨg, kab mɨdenɨgab ar alaŋ gɨnɨgab. Kɨsen yɨgen kɨb apɨl, mɨñab kɨb pakɨl, ñɨg ulɨk apɨl gɨnɨgab ak pen karɨp ne kab ar alaŋ gɨ kɨlɨs gɨnɨgab ak, pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ ma dad amnɨgab. Nɨb ak rek me, bin bɨ mɨnɨm yad nɨŋɨl, nɨŋ dɨl, agebin rek gɨnɨgal bin bɨ okok.

26 “Pen bɨ gos nɨŋ tep ma gɨnɨgab alap, karɨp ne ak gɨnɨg, lɨm kab kɨlɨp lenɨgab ar alaŋ gɨnɨgab. Kɨsen yɨgen kɨb apɨl, mɨñab kɨb pakɨl, ñɨg ulɨk apɨl, karɨp ne ak pɨs nep pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ dad amnɨgab. Nɨb ak rek me, bin bɨ mɨnɨm yad nɨŋɨl agebin rek ma gɨnɨgal bin bɨ okok,” agak.

28 Jisas mɨnɨm nɨbak ag juek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep ap mɨdelak okok nɨŋɨl aglak, “God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ cɨn okok mɨnɨm apal rek ma agɨp; ne bɨ mɨnɨm nɨŋ tep yɨb gɨp rek agɨp,” agɨl, wal yɨb aglak.

Copyright information for `KMHM