Matthew 8

Jisas bɨ soi sapeb lak ak gek, komɨŋ lak

(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)

Jisas dɨm yɨrɨk alaŋ mɨdek ak kɨrɨg gɨl, mak eyaŋ ap yapek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep nop kɨsen gɨlak. Pen bɨ soi sapeb lak bɨ alap, Jisas mɨdek ulep sɨŋak amɨl, kogɨm yɨmɨl, kɨbor kɨyan gɨl agak, “Bɨ Kɨb. Nak yɨp cɨb nɨŋɨl komɨŋ laŋ agɨl genɨgan ak, yɨp soi sapeb lɨp ak komɨŋ lɨnɨgab. Yɨp komɨŋ lenɨgab ak, yad God sobok gep karɨp mɨgan amnɨgain ak, yɨp mer ma agnɨgal,” agak. Nɨb agek, Jisas ñɨnmagɨl parsek lɨl bɨ nɨbak dɨ nɨŋɨl agak, “Yad gɨnɨgain; nep komɨŋ laŋ,” agek, won nɨbak nep nop komɨŋ lek nɨŋlɨg gɨ, Jisas bɨ nɨbak nop agak, “Nep gen komɨŋ lɨp nɨbak, bin bɨ ognap kɨrop ma ag ñɨnɨmɨn mer. Am bɨ God nop tap sobok gep bɨ okok kɨrop nep yomɨl agnɨmɨn, ‘Yɨp komɨŋ lɨp nɨŋɨm!’ agnɨmɨn. Nɨb agɨl, Mosɨs agak rek, yakɨr alap God nop pak sobok gɨ ñɨnɨmɨn. Nɨg genɨgan, bin bɨ okok nɨŋɨl agnɨgal, ‘Nop komɨŋ lɨp ak me nɨg geb,’ agnɨgal,” agak.

Jisas, ami bɨ kɨb bɨ wög gɨ ñeb ne ak nop gek, komɨŋ lak

(Luk 7:1-10)

Jisas taun sɨkol Kapaneam amek nɨŋlɨg gɨ, ami bɨ koŋai nep kod mɨdolɨgɨp bɨ kɨb alap, Jisas yɨp gɨ ñɨnɨmɨŋ agɨl apɨl Jisas nop agak, “Bɨ Kɨb, bɨ wög gɨ ñeb yad ak nop mɨñak kɨb gɨl, yur bɨr gek, kaun ma gɨp; karɨp sɨŋak kɨm mɨdeb,” agak. Agek, Jisas agak, “Yad am nop gen komɨŋ lɨnɨgab,” agak. Agek, ami bɨ kɨb nɨbak agak, “Bɨ Kɨb, nɨŋɨd ageban ak pen yad bɨ kɨb rek karɨp yad ak onɨmɨn. Yad nɨpin ak, ami bɨ kɨb ognap yɨp kod mɨdel, yad pen ami bɨ ognap kɨrop kod mɨdɨl, ‘Amnɨm,’ agen, ambal sek; ‘Owɨm,’ agen, opal sek. Bɨ yɨp wög gɨp ak nop, wög okok nɨg gɨnɨmɨn nɨg gɨnɨmɨn agen, gɨp. Nɨb ak rek, nak yokop, ‘Komɨŋ laŋ,’ agenɨmɨn, nop komɨŋ lɨnɨgab,” agak. 10 Nɨb agek Jisas wal agɨl, bin bɨ kɨsen amelak okok kɨrop agak, “Bɨ nɨbaul par okok nɨb ak pen, God gɨp rek nɨŋ tep yɨb gɨl me, nɨb agɨp. Bɨ cɨn Isrel nɨb alap, God nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl agɨp nɨbak rek agek, yad ma nɨpin. 11 Nɨb ak, kɨsen bin bɨ par okok nɨb okok, God bin bɨ dɨl seb kab ar alaŋ kod mɨdenɨgab nab ak amɨl, Ebraham, Aisak, Jekop bɨ eip bɨsɨg gɨl, tap ñɨŋeb koŋai ñɨbɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨgal. 12 Kɨri nɨg gɨl am mɨdenɨgal, pen bin bɨ cɨn Isrel nɨb okok, am nab nɨbak ma mɨdenɨgal rek lɨp. God kɨrop ag yoknɨgab, am mɨdenɨgal söŋ kɨslɨm gɨp ar eyaŋ. Kɨri sɨl magɨl agɨl meg magɨl su pag pe pag gɨ ñɨblɨg gɨ mɨdenɨgal,” agak. 13 Nɨb agɨl, Jisas ami bɨ kɨb nɨbak nop agak, “Nak adɨk gɨ amnoŋ! Nɨŋ dɨl apan rek nep gɨnɨgab,” agak. Jisas nɨb agek, ne karɨp amɨl nɨŋak, bɨ ne tap gak ak, Jisas agak won nɨbak nep komɨŋ lak.

Jisas Pita nɨbor nop gek, komɨŋ lak

(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)

14 Pen Jisas Pita karɨp amɨl nɨŋak, Pita nɨbor ak, mɨb goŋ okok mab rek yɨnek, abañ ar alaŋ kɨm mɨdek. 15 Jisas nɨŋɨl, am Pita nɨbor ñɨnmagɨl kɨd nop dɨ nɨŋek nɨŋlɨg gɨ, magɨl nɨbak nep komɨŋ lek, ne warɨkɨl, Jisas nop tap magɨl dɨ lɨ rep gak.

Jisas bin bɨ koŋai nep gek, komɨŋ lak

(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)

16 Dɨgep won ak, bin bɨ kɨjeki abaŋ ñagak okok abe, bin bɨ tap gak okok abe, dam Jisas mɨdek sɨŋak apelak, ne kɨjeki okok ag söŋ yokɨl, bin bɨ ñɨ pai tap gak okok gek magɨlsek komɨŋ lak. 17 Ne gak nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep Aisaia, bɨrarɨk nep gɨnɨgab agɨl ñu kɨl tɨkak rek nep gak. Ne ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Cɨnop tap gak okok gek komɨŋ lak.
Tap tari tari cɨnop tɨmel gak okok
ag yokek mɨd tep gɨpɨn,” agak.

Bɨ alap Jisas nop agak, “Yad eip ajonɨgabɨr,” agak

(Luk 9:57-62)

18 Jisas nɨŋak, bin bɨ koŋai nep apɨl nop pɨŋɨl kɨs kɨs gelak, bɨ ne okok kɨrop agak, “Ñɨg cöb juɨl pɨs adaŋ amnɨn,” agak. 19 Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ alap apɨl nop agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Nak karɨp lɨm akal akal amnɨgan ak, yad nak eip amnɨgain,” agak. 20 Agek, Jisas agak, “Kain saköl okok, kɨri lɨm mɨgan okok kɨnbal. Yakɨr okok, kau kɨri kɨneb ak mɨdeb. Pen yad Bɨ Ñɨ ne kɨneb mɨgan ak ma mɨdeb,” agak. 21 Pen bɨ Jisas nop nɨŋ dak bɨ alap agak, “Bɨ Kɨb, yad nak eip amnɨm ak pen, yɨp yau agek, bapi nop kɨmek tɨgel gɨl, nak eip ajenɨgain,” agak. 22 Agek, Jisas agak, “Bin bɨ yɨp ma nɨŋ dɨpal ognap kɨmenɨmel, bin bɨ yɨp ma nɨpal ognap dam tɨgel gɨnɨmel; pen nak apek yad eip amnɨr,” agak.

Jisas agek, yɨgen asad kɨb kɨr gak

(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)

23 Jisas ñɨg magöb dɨl amnɨg gek, bɨ ne okok eip paŋdɨlak. 24 Ñɨg nab sɨŋak amelak nɨŋlɨg gɨ, dai yɨgen kɨb yɨb ak dɨl, ñɨg pag apɨl, ñɨg magöb ak tɨg adɨk gɨnɨg rek gak. Pen Jisas ne wɨsɨn kɨnek rek, 25 bɨ ne okok nop am agel warɨkek aglak, “Bɨ Kɨb! Yɨgen asad kɨb ak cɨnop tɨg adɨk gek, ñɨg ñɨŋjɨn rek lɨp ak, nak cɨnop dɨ komɨŋ yokan,” aglak. 26 Agelak, kɨrop agak, “Tari gɨnɨg pɨrɨkebɨm? Nɨbi mɨnɨm yad sɨkol sɨkol ognap ma nɨŋ dɨpɨm ar?” agak. Nɨb agɨl, warɨkɨl, yɨgen asad dek ak agek kɨr gɨl, ñɨg pag apek ak abe pɨgɨl gak. 27 Nɨg gek, kɨri wal agɨl aglak, “Bɨ kal yɨb aul ne bɨ titi bɨ rek mɨdɨl agek yɨgen asad dosɨp ak kɨrɨg gɨl, ñɨg pag aposɨp ak kɨrɨg gɨl gɨp?” aglak.

Kɨyob ñɨlɨk sek bɨ omal Jisas gek, komɨŋ lak

(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)

28 Jisas ñɨg juɨl, karɨp lɨm Gadara pɨs adaŋ amjakek nɨŋlɨg gɨ, bɨ saköl kɨjeki abaŋ ñagak omal cɨp tɨgel gölɨgɨpal kab mɨgan okok nɨb apjakrek. Bɨ nɨb omal kɨrop kɨjeki kɨyob ñɨlɨk abaŋ ñagak rek, bɨ sapeb yɨb omal mɨderek. Kɨri mɨdölɨgɨpir sɨŋak, bin bɨ ognap kanɨb par nɨbak ma tagelɨgɨpal. 29 Pen kɨri mal apjakɨl, Jisas nop agrek, “God Ñɨ ne. Tari gɨnɨg apeban? Cɨnop yur kɨb ñɨnɨg apeban aka? Ñɨn nak cɨnop karɨp lɨm tɨmel ag yokep ñɨn ak ma owɨp,” agrek. 30 Pen magɨl nɨbak nep, kaj koŋai nep amɨl ñɨbelak ulep gol nɨb sɨŋak me, 31 kɨjeki kɨyob ñɨlɨk bɨ nɨb omal kɨrop abaŋ ñagak okok, Jisas nop neb neb gɨlɨg gɨ aglak, “Cɨnop ag yoknɨg genɨmɨn ak, agek, cɨn amɨl kaj mɨdebal okdaŋ kɨrop yɨpɨl sɨkɨn,” aglak. 32 Agelak, Jisas “Amnɨm,” agek, bɨ nɨb omal kɨrop yem gɨ amɨl kaj okok kɨrop yɨpɨl sɨklak. Yɨpɨl sɨkel kaj okok pɨg ju lɨm mɨdɨŋ gol sɨŋak amɨl, gɨ dam ñɨg cöb eyaŋ pakɨl, ñɨg ñɨbɨl, magɨlsek kɨm saklak.

33 Pen bɨ kaj mɨkelak okok, gak nɨbak nɨŋɨl, kasek taun sɨŋak amɨl, Jisas tari tari gak ak, bɨ kɨjeki abaŋ ñagak omal tari tari gak mɨnɨm ak, bin bɨ okok kɨrop magɨlsek ag ñɨlak. 34 Ag ñelak, bin bɨ taun mɨdelak nɨb okok magɨlsek Jisas nop nɨŋɨn agɨl, ap nop nɨŋɨl, neb neb gɨlɨg gɨ aglak, “Karɨp lɨm cɨn aul kɨrɨg gɨl, ke okok amnoŋ,” aglak.

Copyright information for `KMHM