Matthew 9

Jisas bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gak ak nop gek, komɨŋ lak

(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)

Jisas kauyaŋ ñɨg magöb dɨl, ñɨg cöb juɨl, karɨp lɨm ne kɨnolɨgɨp ak pɨs kɨd adaŋ amnak. Pen bin bɨ ognap, bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gak alap, Jisas gek komɨŋ lɨnɨgab, agɨl, nop yɨr ar lɨl dapɨl Jisas mɨdek sɨŋak dolak. Pen, Jisas gek komɨŋ lɨnɨgab, agɨl nɨŋlak rek, Jisas bɨ ñɨn tob kalau gak nɨbak nop agak, “Ñɨ aul! Gos sek mɨdenɨmɨn. Tap si tap tɨmel gɨpan okok nɨŋɨl kɨrɨg gebin,” agak. Jisas nɨb agek, God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok ognap aglak, “Bɨ aul God nop ag julɨg gɨ me nɨb ageb,” aglak. Pen Jisas gos kɨri nɨŋlak nɨbak ke nɨŋɨl agak, “Nɨbi tari gɨnɨg yɨp gos tɨmel nɨŋɨl nɨb agebɨm? Yad nop, ‘Tap si tap tɨmel gɨpan okok nɨŋɨl kɨrɨg gebin,’ agen, nɨbep tep gɨnɨgab, akaŋ ‘Warɨk amnoŋ!’ agen, nɨbep tep gɨnɨgab? Akaŋ mɨnɨm tari agen, nɨbep tep gɨnɨgab? Mɨñi nɨbi nɨŋnɨgabɨm, Bapi God yɨp Bɨ Ñɨ ne ag lak nɨŋɨl, yad lɨm dai wagɨn aul apɨl, tap si tap tɨmel gɨpal okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgain, agnɨgain ak, kɨrɨg gɨnɨgain,” agak. Jisas nɨb agɨl, bɨ ñɨn tob kalau gak ak nop agak, “Warɨkɨl, mɨj nak bad pɨyak wɨnɨg dɨl, karɨp nak amnoŋ!” agak. Jisas nɨb agek, bɨ nɨbak warɨkɨl mɨj bad ne ak wɨnɨg dɨl karɨp ne amnak. Karɨp ne amek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok nɨŋɨl, God agek Jisas apɨl geb, agɨl, pɨrɨkɨl, bɨ alap lɨm dai wagɨn aul nɨb aknɨb rek gek ma nɨpɨn agɨl, God yɨb nop agel ar amnak.

Jisas bɨ ne Matyu nop dak

(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)

Jisas karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, mɨgan alap amɨl nɨŋak, bɨ takɨs dep wög golɨgɨp bɨ alap karɨp ñɨlɨk mɨgan ak bɨsɨg mɨdek. Bɨ nɨbak yɨb ne Matyu. Jisas nop nɨŋɨl agak, “Nak owan e, yad eip ajor!” agek, warɨkɨl Jisas eip amnak.

10 Jisas bɨ ne okok eip Matyu karɨp amɨl, tap ñɨbel nɨŋlɨg gɨ, bɨ takɨs dep okok abe, bɨ tap si tap tɨmel gölɨgɨpal bɨ okok abe, koŋai nep apɨl Jisas bɨ ne okok eip tap ñɨbelak. 11 Tap ñɨbelak, bɨ Perisi okok nɨŋɨl, Jisas bɨ ne okok kɨrop aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ nɨbi ak, ne tari gɨnɨg, bɨ takɨs dep okok abe, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok abe, eip jɨm ñɨl tap ñɨbeb?” aglak. 12 Agelak, Jisas mɨnɨm nɨbak peyɨg nɨŋɨl agak, “Bin bɨ tap ma gɨp okok, soi ñon gep bɨ okok ma ambal; bin bɨ tap gɨp okok nep soi ñon gep bɨ okok ambal. 13 Pen God mɨnɨm alap agak wagɨn ak nɨŋ tep gɨl mɨdenɨmɨb. Ne agak, ‘Yɨp tap sobok gɨ ñɨnɨgabɨm ak, yɨp tep ma gɨnɨgab; pen bin bɨ okok kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl, gɨ tep genɨgabɨm ak, yɨp tep gɨnɨgab,’ agak. Pen yad onek ak, bin bɨ, cɨn bin bɨ tep, mɨd tep gɨpɨn agɨl gos nɨpal bin bɨ okok, kɨrop pɨyo nɨŋ dɨnɨg ma onek; yad bin bɨ, cɨn tap si tap tɨmel gɨpɨn agɨl gos nɨpal bin bɨ okok, kɨrop pɨyo nɨŋ dɨnɨm agɨl onek,” agak.

Tap magɨl bɨl gep

(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)

14 Ñɨn alap, Jon ñɨg pak ñeb bɨ ne okok, Jisas mɨdek sɨŋak apɨl aglak, “Cɨn abe, bɨ Perisi okok abe, ñɨn ognap, God nop nep gos nɨŋɨn, agɨl, tap ma ñɨbɨn. Pen bɨ nak okok tari gɨnɨg ak rek nep ma gɨpal?” aglak.

15 Agelak, Jisas kɨrop agak, “Bin bɨ okok, bɨ bin dɨnɨg geb bɨ ak eip mɨdenɨgal ñɨn ak, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ tap ñɨŋnɨgal; pen bɨ ognap apɨl bɨ nɨbak nop tɨg junɨgal ñɨn ak, yɨmɨg gek tap bɨl gɨl ma ñɨŋnɨgal,” agak.

16 Pen Jisas ne kɨrop mɨnɨm alap sɨd tɨkɨl agak, “Walɨj kɨsen alap dɨl, walɨj ajɨl gɨ, pɨg gɨ rɨk gɨnɨgab tam ak ñag dör ma gɨnɨgal. Pen ti gɨnɨg gɨl ñag dör ma gɨnɨgal? Nɨg genɨgal ak, walɨj wör gebin agnɨgab, mɨgan kɨb yɨb pak bɨl bɨl gɨnɨgab. 17 Pen ñɨg wain ak, ak rek nep. Wain kɨsen nɨb gɨl, dɨ kaj meme wak mɨlep mɨgan ak ma pag lɨnɨgal. Pen tari: nɨg genɨgal ak, ñɨg wain komɨŋ ak tanɨl, bɨŋ yɨb agɨl, kaj meme wak ak pɨg gɨ rɨk gɨl, soŋ gɨl amnɨgab. Nɨb ak, ñɨg wain komɨŋ ak dɨl, kaj meme wak komɨŋ nɨb mɨgan ak dɨ lel nep me, tep gɨnɨgab,” agak.

Jisas gek bin kɨb alap, pai sɨkol alap, komɨŋ lak

(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)

18 Jisas mɨnɨm nɨbak agek nɨŋlɨg gɨ, Juda bɨ kɨb alap Jisas mɨdek sɨŋak apɨl, kogɨm yɨmɨl agak, “Pai yad ak pɨs nep kɨmɨb ak pen nak am nop dɨ nɨŋek, warɨknɨmɨŋ,” agak. 19 Agek, Jisas bɨ ne okok eip warɨkɨl, bɨ nɨbak eip amnɨlak.

20 Pen adɨkeyan alap, lakañ yaplɨg gɨ yaplɨg gɨ mɨdek, mɨ aknɨb umɨgan alaŋ yɨnak. Nɨg gek, gos ne ak nep nɨŋɨl, “Jisas walɨj ne par kɨb gol okok nep dɨ nɨŋen, yɨp komɨŋ lɨnɨgab,” agɨl, Jisas amek nɨŋlɨg gɨ, kɨd ken okok amɨl, walɨj nop ak dɨ nɨŋak. 22 Dɨ nɨŋek, Jisas adɨk gɨl adɨkeyan nɨbak nop nɨŋɨl agak, “Yɨp nɨŋ dɨpan ak me, nep komɨŋ lɨp. Gos sek mɨdenɨmɨn,” agak. Agek, tap nop golɨgɨp ak won nɨbak nep komɨŋ lek, lakañ apolɨgɨp ak mɨlep gak.

23 Pen Jisas adɨklon adɨkeyan nɨb okok kɨrop kɨrɨg gɨl amɨl, bɨ kɨb karɨp ak amjakɨl nɨŋak, akɨl magɨl pɨglɨg gɨ, mɨnɨm saköl kɨb yɨb agelak. 24 Jisas nɨŋɨl kɨrop agak, “Nɨbi ke okok amnɨm! Pai aul ma kɨmɨb; yokop wɨsɨn kɨneb,” agak. Nɨb agek, nop sɨk aglak. 25 Pen Jisas bin bɨ nɨb okok kɨrop ag söŋ yokɨl, karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amɨl, pai kɨmak ak nop, ñɨnmagɨl kɨd ak dɨ nɨŋek, warɨkak. 26 Nɨg gek, mɨnɨm nɨbak yɨg dad karɨp lɨm nɨb okok magɨlsek dɨ amnɨlak.

Jisas gek, bɨ udɨn kwoi omal udɨn ñɨl nɨŋrek

27 Pen Jisas karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl amek nɨŋlɨg gɨ, bɨ udɨn magɨl kwoi gak omal nop sain gɨlɨg gɨ, meg mɨgan dap ranlɨg gɨ agrek, “Depid Ñɨ ne! Cɨrop mal yɨmɨg nɨŋan!” agrek. 28 Nɨb agerek, pen Jisas ne karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amnak. Bɨ nɨb omal sain amɨl karɨp ak amjakrek, Jisas kɨrop mal agak, “Nɨri mal, yad nɨrep gen komɨŋ lɨnɨgab agɨl, yɨp apɨl agebir? Yad yau agnɨgain, nɨri gos nɨpir udɨn nɨri ñɨl nɨŋnɨgair aka mer?” agak. Agek, agrek, “Yau. Bɨ Kɨb, cɨr mal nɨg gos nɨpɨr,” agrek. 29 Agerek, Jisas udɨn kɨrop mal dɨ nɨŋɨl agak, “Yɨp nɨŋ dɨpir ak me, apir rek gɨnɨgab,” agak. 30 Agek, udɨn kɨrop mal komɨŋ lek, udɨn ñɨl nɨŋer nɨŋlɨg gɨ, Jisas kɨrop mal mɨnɨm kɨlɨs agɨl ag tep gɨl agak, “Bin bɨ nɨb okok, Jisas gek cɨrop komɨŋ lɨp, agɨl ma ag ñɨnɨmir,” agak. 31 Nɨb agak ak pen kɨri mal amɨl, bin bɨ karɨp lɨm nab nɨb okok magɨlsek ag ñer amnak.

Jisas aleb adɨk gak bɨ alap nop gek, mɨnɨm agak

32 Pen kɨri mal amer nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ ognap, bɨ kɨyob ñɨlɨk sek aleb adɨk gak bɨ alap, dap Jisas mɨdek sɨŋak dapelak. 33 Jisas kɨyob ñɨlɨk bɨ nɨbak nop abaŋ ñagak ak ag yokek, mɨnɨm ag tep gak. Nɨg gek, bin bɨ okok wal agɨl aglak, “Karɨp lɨm Isrel aul, bɨ alap nɨb aknɨb rek gek ma nɨpɨn,” aglak.

34 Pen bɨ Perisi okok aglak, “Ne kɨjeki kɨyob ñɨlɨk nap kɨri Seten kɨlɨs ak dɨl me, kɨyob ñɨlɨk okok ag söŋ yokeb,” aglak.

Jisas bin bɨ okok kɨrop mapɨn nɨŋak

35 Pen Jisas ne taun sɨkol okok abe, taun kɨb okok abe gɨ ajlɨg gɨ, Juda mogɨm gep karɨp okok amɨl, Kiŋ kɨb ke yɨb ak bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep ak ag ñak. Pen bin bɨ okok kɨrop tap tari tari gak ak, ak rek nep gek komɨŋ lak. 36 Jisas nɨŋak, bin bɨ nɨb okok kaj sipsip okok bɨ kod mɨdep kɨri alap ma mɨdeb rek ak mɨdelak. Gos par nɨŋɨl koslam mɨdelak ak pen kɨrop bɨ gɨ ñeb alap ma mɨdek. Nɨb ak nɨŋɨl, Jisas ne mapɨn yɨb nɨŋɨl, 37 bɨ ne okok kɨrop agak, “Tap magɨl koŋai yɨb nep wög dai sɨŋak pɨlɨl pok gɨ mɨdeb ak pen bin bɨ pag dowep koŋai ma mɨdebal. 38 Nɨb ak, nɨbi Bɨ Kɨb wög dai nap nɨb ak nop ag nɨŋem, bɨ pag dowep ognap sek ag yokek, pag dap nop pɨs ken dolaŋ,” agak.

Copyright information for `KMHM