Revelation of John 10

Ejol alap Jon nop mɨj ñek ñɨŋak

Pen dai nɨŋ damɨl nɨŋnek, ejol kɨlɨs yɨb aknɨb ke alap seb kab ar alaŋ nɨb aposɨp. Ejol nɨbak nop seb tɨd alap kom kam gek nɨŋlɨg gɨ, sibeñ nabɨc ne pag kɨs kɨs gɨl, mɨlɨk jo mɨlɨk ne ak pɨb rek melɨk gɨl, tob kɨd ne ak mab yɨnɨl mɨlaŋ gɨp rek ak gak. Ne seb kab ar alaŋ nɨb apɨl, tob yɨpɨd kɨd ak ñɨg solwara ar ak tauɨl, tob aŋɨdken kɨd ak lɨm ar ak tauak. Mɨj sɨkol bad alap tɨg pɨs dɨlɨg gɨ mɨdek. Pen ne kaj layon mɨnɨm tɨgoŋ agɨp rek ak agek, tɨmɨk aknɨb ar oŋɨd mɨnɨm kɨb agɨl mɨnɨm aglak. Tɨmɨk aknɨb ar oŋɨd mɨnɨm agel nɨŋlɨg gɨ, yad mɨnɨm agesal nɨbak ñu kɨl tɨknɨm, ag gos nɨŋnek ak pen mɨnɨm alap seb kab ar alaŋ nɨb agak, “Tɨmɨk aknɨb ar oŋɨd agesal mɨnɨm nɨbak sek ñu kɨl ma tɨknɨmɨn; mɨnɨm nɨbak we gɨl mɨdeŋ,” agak.

Pen ejol tob pɨs kɨd ak ñɨg solwara ar ak tauɨl, pɨs kɨd ak lɨm ar ak tauɨl mɨdek nɨŋnek ak, ñɨn yɨpɨd kɨd ne ak dap ranɨl, God karɨp lɨm ar alaŋ sɨŋak yomak. Nɨg gɨl, God per nep per nep komɨŋ mɨdeb ak, seb kab ar alaŋ tap okok magɨlsek gɨ lak ak, lɨm dai tap okok magɨlsek gɨ lak ak, ñɨg solwara tap okok magɨlsek gɨ lak ak, God nɨŋek nɨbak mɨdeb rek nɨŋɨd yɨb agebin agɨl, agak, “God mɨñi tapɨn ma kod mɨdenɨgab! Pen ejol ar oŋɨd ak akɨl magɨl ne pɨgnɨg gɨnɨgab ñɨn nɨbak nep, God ne mɨnɨm agep bɨ nop wög gɨlak okok kɨrop agak rek nep, mɨnɨm ne we gɨl mɨdeb ak mɨñi gɨnɨgab,” agak.

Pen mɨnɨm seb kab ar alaŋ nɨb ned nɨŋnek ak, yɨp kauyaŋ agɨl agak, “Ejol tob pɨs kɨd ak ñɨg solwara ar tauɨl, pɨs kɨd ak lɨm ar tauɨl mɨdeb ak nop amɨl agek, mɨj sɨkol tɨg pɨs gɨ dɨ mɨdeb ak, nep ñɨnɨmɨŋ,” agak.

Nɨb agek, yad ejol mɨdek sɨŋak amɨl, yɨp mɨj sɨkol pɨyak ak ñan, agen, yɨp ñɨlɨg gɨ agak, “Dɨ ñɨŋan. Ñɨŋek, meg mɨgan nak ak bom ñɨg yɨdek kabiam gɨp rek gɨnɨgab ak pen kogi nab eyaŋ amɨl sɨlek gɨnɨgab,” agak. 10 Agek, mɨj sɨkol nɨbak ejol ñɨnmagɨl ar ne ak nɨb dɨl ñɨŋen, bom ñɨg yɨdek kabiam rek gak ak pen ñɨb kom jal yoken, kogi nab eyaŋ amɨl sɨlek gak.

11 Pen yɨp agak, “Bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok koŋai nep, wak ke ke okok koŋai nep, mɨnɨm yɨb ke ke okok koŋai nep, kiŋ karɨp lɨm okok kod mɨdebal ke ke okok koŋai nep, kɨsen kɨrop tari tari gɨnɨgab ak, God mɨnɨm ak kauyaŋ ag ñɨnɨmɨn,” agak.

Copyright information for `KMHM