Revelation of John 11

Bɨ God mɨnɨm ag ñeb omal

Pen yɨp yɨr par tap lɨ nɨpal alap ñɨlɨg gɨ aglak, “Am God sobok gep karɨp ak lɨ nɨŋɨl, God nop tap sobok gɨpal bɨd ar ak lɨ nɨŋɨl, gɨnɨmɨn. Bin bɨ God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan apɨl nop sobok gɨpal okok ak rek nep, wök pag nɨŋnɨmɨn. Pen Juda bin bɨ mer okok, per apɨl wari söŋ nab eyaŋ mɨdebal rek, kau nɨbak sek ma lɨ nɨŋnɨmɨn. Tari gɨnɨg: kɨri nep taun kɨb tɨd Jerusalem gɨ tɨmel gɨlɨg gɨ mɨdel mɨdel, takɨn aknɨb ñɨn juɨl omal adɨk gɨ dam yɨgwu nab nɨb ak (42) amnɨgab. Yad pen, bɨ mɨnɨm yad ag ñeb omal ag yoken, yokop wad ajɨl rek okok yɨmɨl, mɨnɨm yad ag ñɨ ajer, ñɨn aknɨb wan tausan tu hadred siksti (1260) amnɨgab,” agak.

Bɨ God mɨnɨm agep nɨb omal, Bɨ Kɨb lɨm dai wagɨn aul kod mɨdeb ak, udɨn yɨrɨk ne sɨŋak mɨdebir. Kɨri mab olip ur omal, lam omal me. Pen bin bɨ ognap kɨrop mal gɨ tɨmel gɨnɨg genɨgal ak, mab mɨlaŋ meg mɨgan kɨri sɨŋak nɨb apɨl, kɨrop yɨn saknɨgab. Kɨrop mal gɨ tɨmel genɨgal bin bɨ okok, kɨrop nɨg aknɨb rek nep gɨnɨgab. God kɨrop mal kɨlɨs ne ñek, mɨnɨm agep wög ne gɨ damlɨg gɨ, mɨñab ma pakaŋ, ager, ma paknɨgab; ñɨg okok lakañ laŋ, ager, lakañ lɨnɨgab; bin bɨ okok kɨrop mɨker tari tari okok gaŋ, ager, gɨnɨgab. Ñɨn titi nɨg gɨnɨmɨŋ agnɨgair ak, nɨg aknɨb rek nep gɨnɨgab. Pen God mɨnɨm ak ag ñɨ damɨl, dai ag sakel, tap sapeb kau mɨgan kɨrɨŋ ma juɨp eyaŋ nɨb onɨgab ak, kɨrop mal eip pen pen gɨ damɨl, pɨs nep ñag pak lek kɨmnɨgair.

Cɨp se par nɨb omal mɨdenɨgair taun kɨb yɨb ak tɨbep nab sɨŋak. Taun kɨb yɨb nɨbak me, Bɨ Kɨb ak nop mab kros bak alaŋ ñag pak lɨlak. Pen taun kɨb yɨb nɨbak yɨb alap Sodom, yɨb alap Ijip, apal.

Pen bin bɨ karɨp lɨm okok ke ke mɨdebal okok, wagɨn ke ke mɨdebal okok, mɨnɨm ke ke apal okok, wak ke ke lɨp okok, kɨrop mal nɨŋlɨg gɨ nep mɨdɨl, cɨp se par nɨb omal dam tɨgel ma gɨnɨmɨb, agel, kɨmnɨgair ñɨn dai ak tɨkɨl, ñɨn omal nokɨm sek kau sɨŋak nep mɨder nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ nɨb okok cɨp se par nɨb omal nɨŋ cɨcɨ lɨ mɨdenɨgal.

10 Bɨ God mɨnɨm agep nɨb omal, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal kɨrop mɨker kɨb ñɨ mɨdölɨgɨpir rek, pen paj agɨl, tap kɨb ñɨblɨg gɨ, tap tep pen ñek pen ñek gɨnɨgal.

11 Pen ñɨn dai ak abe, ñɨn omal nokɨm abe, cɨp se par nɨb omal okok mɨderek pen God ne ake bad alap yokek nab kɨrop eyaŋ amek warɨkɨl nanɨl mɨderek. Nɨg gak nɨŋɨl, bin bɨ nɨŋelak okok kɨrop jel yɨb gak. 12 Pen bɨ God mɨnɨm agep nɨb omal nɨŋrek, mɨnɨm kɨb alap seb kab ar alaŋ nɨb, “Nɨri owir!” agak. Bin bɨ kaual maual kɨri mal okok nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, seb tɨd alap kɨrop kom kam gɨ dek, God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak amnɨrek.

13 Pen won nɨbak nep, monmon kɨb yɨb dɨl, taun kɨb nɨbak dai aknɨb wajrem alaŋ rek agɨl, dai aknɨb ajɨp ak mɨdelak nɨŋɨl dai nokɨm alap pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gek, bin bɨ sepen tausan kɨm saklak. Pen bin bɨ mɨdelak okok, tap gak nɨbak nɨŋɨl pɨrɨkɨl, God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb ak nop yɨb agel ar amnak.

14 Pen nɨŋɨm! Mɨker kɨb yɨgwu nab nɨb ak bɨr padɨkɨp, pen mɨñi mɨker kɨb yɨgwu nokɨm nɨb ak ulep gɨnɨg geb.

Ejol ar oŋɨd ak akɨl magɨl ne pɨgak

15 Won nɨbak nep ejol ar oŋɨd ak, akɨl magɨl ne ak pɨgek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm alap seb kab ar alaŋ nɨb agɨl agak,

“Mɨñi Bɨ Kɨb cɨn ak, Krais ne ak eip,
karɨp lɨm okok magɨlsek per nep per nep kod mɨdenɨgab,” agak.
16 Pen bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep ñɨn juɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam yɨgwu par alaŋ ak (24), sea kiŋ ar kɨri ak God udɨn yɨrɨk ne bɨsɨg mɨdelak okok, kogɨm yɨmɨl kɨbor kɨyan gɨl, God nop sobok gɨlɨg gɨ aglak,

17 “God, nak Bɨ Kɨb kɨlɨs ke yɨb ak!
Ned mɨdelɨgɨpan, mɨñi mɨdep nep mɨdeban!
Bɨ kɨlɨs aknɨb ke yɨb per mɨdeban rek,
mɨñi bin bɨ karɨp lɨm okok magɨlsek
Kiŋ kɨri mɨdeban ak rek,
nep tep yɨb agobɨn!
18 Bin bɨ karɨp lɨm okok nɨb nep nɨŋɨl, kal yɨb julak.
Pen mɨñi nak kal juep ñɨn ak bɨr mɨñi owɨp.
Mɨñi bin bɨ kɨmlak okok kɨrop
mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak bɨr mɨñi owɨp.
Mɨñi bin bɨ nep wög gɨl,
mɨnɨm nak ag ñɨbal okok abe,
bin bɨ mɨnɨm tep nak nɨŋ dɨl,
yɨb nak nɨŋɨl kaun dɨpal okok abe,
bin bɨ yɨb sek mɨdebal aka
tam okok mɨdebal okok magɨlsek,
tap tep kɨrop pen ñɨnɨgan,
ñɨn nɨbak bɨr mɨñi owɨp.
Pen bin bɨ abramek gɨl,
bin bɨ ognap kɨrop ñag pak lɨpal okok,
kɨrop pen ak rek nep ñag pak lɨnɨgan,
ñɨn nɨbak bɨr mɨñi owɨp,” aglak.
19 Nɨb agel nɨŋlɨg gɨ, God sobok gep karɨp seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb ak mɨgan yɨkek, God Mɨnɨm mɨdek kes won ak mɨseŋ lak nɨŋnek. Won nɨbak nep añɨm añɨm dɨl, tɨmɨk agɨl, gu kɨb yɨb ak agɨl, monmon dɨl, mɨñab nogob magɨl kɨb yɨb pakɨl, gak.

Copyright information for `KMHM