Revelation of John 12

Bin ak abe toi ubɨl kɨb ak abe

Pen dai nɨŋ damɨl nɨŋnek, tap ke kɨsen nɨb kɨb alap seb kab nab sɨŋ epel gak. Bin alap pɨb walɨj rek lɨl, tob ne takɨn ar sɨŋak lɨl, gap aknɨb umɨgan alaŋ ak, kwin tol gɨpal rek usajɨl bad ne nabɨc ar alaŋ lek mɨdek. Pen ne ñɨ paiŋaŋ tɨknɨg, ñɨ paiŋaŋ ñɨbek nɨŋlɨg gɨ, wög paklɨg gɨ gek.

Tap ke kɨsen nɨb alap sek, seb kab nab sɨŋ epel mɨseŋ lek nɨŋnek. Toi ubɨl lakañ sek kɨb yɨb aknɨb ke alap mɨdek. Nabɨc cög ne aknɨb ar oŋɨd lɨl, kom ne aknɨb wajrem alaŋ lɨl, kiŋ tol gɨpal usajɨl bad okok, nabɨc cög ar ne ke ke lɨl mɨdek. Toi ubɨl kɨb nɨbak, amɨn ne ak gap seb kab ar alaŋ okok pakek, koŋai nep pɨg ju lɨm dai wagɨn aul ju yowak. Nɨb ak, gap magɨlsek mɨdelak okok dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap pɨg lɨ ju yokak. Pen ne bin ñɨ paiŋaŋ tɨk donɨg gek ak, tɨk dapek ñɨŋin, agɨl, apɨl kod mɨdek. Pen bin nɨbak ñɨ alap tɨk dowak. Ñɨ nɨbak ne ain yɨr par dɨl, bin bɨ karɨp lɨm okok magɨlsek kod mɨdenɨgab. Pen bin ak ñɨ nɨbak nop tɨk dapek, ejol alap ñɨ nɨbak pɨlɨ gɨ dɨl, dam God ne sea kiŋ ne seb kab ar alaŋ mɨdeb sɨŋak dad amnak. God bin nɨbak nop kau alap gɨ lek, pɨrɨk gɨ mɨñ mab kab nep mɨdeb nab nɨb okok amɨl, nɨb okok nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, God nop tap magɨl ñɨlɨg gɨ kod mɨdenɨgab ñɨn aknɨb wan tausan tu hadred siksti (1260) amnɨgab.

Pen seb kab ar alaŋ sɨŋak, ejol kɨb Maikel ejol ne okok dɨl amɨl, toi ubɨl kɨb nɨbak yakam ne okok eip pen pen gɨlɨg gɨ damɨl me, toi ubɨl kɨb ak yakam ne okok sek, seb kab ar alaŋ nɨb ñag yɨk yokɨl pɨs nep lɨm dai wagɨn aul yoklak. Toi bɨrarɨk ped okok mɨdek, toi nɨbak kɨjeki aka Seten apal ak, ne nep bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek kɨrop mɨnɨm esek agek, mɨnɨm esek ne ak nɨŋlak.

10 Pen mɨnɨm kɨb alap seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb agɨl agak,

“Mɨñi God ne bin bɨ okok dɨ komɨŋ yoknɨgab.
Mɨñi God ne kɨlɨs ne dɨl, bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek
Kiŋ kɨb ke yɨb mɨdenɨgab.
Mɨñi God Krais ne ak nep,
Bɨ Kɨb kɨlɨs ke yɨb mɨdɨl,
bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek kod mɨdenɨgab.
Tari gɨnɨg: Seten ne God udɨn yɨrɨk ne sɨŋak mɨdɨl,
pɨb nab, kɨslɨm eyaŋ,
ai mam cɨn okok tap si tap tɨmel tari tari gɨpal okok agolɨgɨp ak,
nop lɨm dai wagɨn eyaŋ dɨ yoklak.
11 Pen ai mam cɨn okok,
Sipsip Ñɨlɨk lakañ ne ak abe,
Krais mɨnɨm nɨŋɨd ne ak mɨseŋ ag ñölɨgɨpal ak abe gek,
Seten nop dɨ mok kɨrop okok lɨlak.
Bin bɨ ne nep mɨdobɨn, agɨl, ma pɨrɨk gɨl,
cɨnop ñag pak lɨnɨg ñag pak lɨlaŋ, ag gos nɨŋlak.
12 Nɨb ak, nɨbi seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdebɨm okok,
mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.
Pen nɨbi lɨm dai abe, ñɨg solwara sɨŋak abe mɨdebɨm okok,
nɨbep yɨmɨg nɨpin.
Tari gɨnɨg: Seten nop nɨbi mɨdebɨm sɨŋ eyaŋ dɨ yokel,
ñɨn ne koŋai ma mɨdeb rek, kal yɨb juɨp,” agak.
13 Pen toi ubɨl kɨb nɨbak, yɨp lɨm dai ar wagɨn aul dɨ yokpal, agɨl, gos ak nɨŋɨl, bin ñɨ tɨk dowak nɨbak nop yɨk gɨ yokek pen, 14 God bin nɨbak nop yakɨr dɨk kɨb auan kɨb omal lɨ ñek, ne ug gɨl mɨñ mab kab nep mɨdeb nab sɨŋak God kau ne gɨ lak nɨbak amnak. Amɨl nɨb okok mɨdek nɨŋlɨg gɨ, God ne nop tap magɨl ñɨlɨg gɨ kod mɨdek, mɨ omal nokɨm takɨn aknɨb kagol oŋɨd amnɨgab. Toi ubɨl ak bin ak nop tap tɨmel alap gɨnɨmɨŋ rek ma lɨnɨgab.

15 Pen toi ubɨl ak, ñɨg ulɨk rek wök yoken bin nɨbak nop uŋɨd amnaŋ, agɨl, wökak ak, 16 pen lɨm ak bin nɨbak nop gɨ ñek, ñɨg toi ubɨl ulɨk rek wök yokak nɨbak lɨm dai mɨgan okok pak pag gɨ amɨl, kɨr kɨr gek amnak. 17 Pen toi ubɨl ak amɨl ñɨg solwara gol sɨŋak warɨk mɨdek.

Copyright information for `KMHM