Revelation of John 13

Tap sapeb alap ñɨg solwara nab okok nɨb apjakak

Mɨdɨl nɨŋnek, tap sapeb rek alap, ñɨg solwara nab okok nɨb apek. Nabɨc cög ne aknɨb ar oŋɨd lɨl, kom aknɨb wajrem alaŋ lɨl, kiŋ tol gɨpal usajɨl bad okok, kom dai ke ke lɨl mɨdek. Pen nabɨc ne aknɨb ar oŋɨd ak, God nop ag juep yɨb tɨmel ognap nokɨm nokɨm ñu kɨl tɨk lel mɨdek. Tap sapeb nɨbak, kain sapeb lepad rek lak ak pen tob ne okok kain sapeb bea tob rek lak. Meg mɨgan ne ak, kain sapeb layon meg mɨgan rek lak. Pen toi ubɨl ak, kɨlɨs ne ke abe, kiŋ kɨb ke yɨb mɨdek kɨlɨs ak abe, tap sapeb nɨbak nop ñak. Pen tap sapeb nɨbak nabɨc cög ne alap, ned pɨs nep ñag pak lel bir gak rek lak ak pen kauyaŋ mɨlep gak. Nɨg gek, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek gos gos lɨl, tap sapeb nɨbak nop kɨsen gɨlak. Pen toi ubɨl nɨbak kiŋ kɨb ke yɨb mɨdek kɨlɨs ak tap sapeb nɨbak nop ñak ak me, bin bɨ okok toi ubɨl nɨbak nop yɨb agel ar amnak. Pen tap sapeb nɨbak abe kiŋ kɨb ke yɨb rek mɨdeb ak, bin bɨ ognap nop eip pen pen gɨnɨmel rek ma lɨp, agɨl, bin bɨ okok magɨlsek tap sapeb ak, ak rek nep yɨb ne agel ar amnak.

Pen God tap sapeb nɨbak nop nɨŋebir kɨrɨg gek, yɨb ne ke agek ar amek, God yɨb ne mɨnɨm tɨmel agɨl dap yapek, takɨn aknɨb ñɨn juɨl omal adɨk gɨ dam aknɨb yɨgwu nab nɨb ak (42) amnak. Ne nɨg gɨl, God nop ag juɨl, yɨb nop mɨnɨm tɨmel agɨl, karɨp lɨm ne seb kab ar alaŋ sɨŋak ag juɨl, ar alaŋ sɨŋak ne eip mɨdebal okok kɨrop ag juɨl, gak. Pen God tap sapeb nɨbak nop nɨŋebir kɨrɨg gek, Krais bin bɨ ne okok eip pen pen gɨl, ñag juɨl, bin bɨ okok magɨlsek, wagɨn ke ke mɨdebal rek, karɨp lɨm ke ke mɨdebal rek, mɨnɨm yɨb ke ke apal rek, wak ke ke lɨp rek, kɨrop magɨlsek kodɨl mɨdek. Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek rek, tap sapeb nɨbak yɨb ne agel ar amnɨgab. Pen bin bɨ okok, karɨp lɨm bɨrarɨk ped okok ma gɨ lak ñɨn ak, God bin bɨ per komɨŋ nep mɨdenɨgal buk nɨb eyaŋ yɨb kɨri ñu kɨl tɨkak okok nep, tap sapeb nɨbak yɨb ne agel ar ma amnɨgab. Buk nɨbak, Sipsip Ñɨlɨk ñag pak lel kɨmak ak buk ne me ak.

Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok mɨnɨm nɨb aul nɨŋɨm!

10 Bin bɨ God mɨñ amnɨlaŋ, agɨl, nɨŋɨp okok,
mɨñ amnɨgal.
Bin bɨ tu par kɨd dɨl pɨŋ lel kɨmlaŋ, agɨl, nɨŋɨp okok,
tu par kɨd dɨl pɨŋ lel kɨmnɨgal.
Nɨg gɨnɨgab rek, Krais bin bɨ ne okok, cɨn bin bɨ nokɨm alap ma yap pakɨn, agɨl, Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, ageb rek nep gɨl, Krais nop cɨg tep gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmel.

Tap sapeb alap sek lɨm dai nab eyaŋ nɨb apjakak

11 Pen kauyaŋ nɨŋɨl nɨŋnek, tap sapeb rek alap sek lɨm dai nab eyaŋ nɨb bu agɨl apjakak. Kom ne omal ak, sipsip ñɨlɨk kom rek lak ak pen mɨnɨm ne ak, toi ubɨl rek agak. 12 Ne tap sapeb ned nɨb ak nop wög gɨ ñɨlɨg gɨ, bin bɨ karɨp lɨm okok magɨlsek mɨnɨm kɨlɨs agɨl gek, tap sapeb ned nɨb ned pɨs nep ñag pak lel bir gak rek lak ak pen kauyaŋ mɨlep gak nɨbak nop yɨb agel ar amnak.

13 Tap sapeb kɨsen nɨb ak tap ma gep rek gɨl, tap nɨŋep ma nɨŋep rek gɨl, gak. Bin bɨ nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, ne gek, mab mɨlaŋ seb kab ar alaŋ nɨb alap lɨm dai wagɨn eyaŋ yowak. 14 Pen God ne tap sapeb kɨsen nɨb nɨbak nɨŋebir kɨrɨg gek, tap sapeb ned nɨb udɨn yɨrɨk ne sɨŋak tap ma gep rek gek ak me, bin bɨ lɨm dai tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek mɨnɨm tom ne ak nɨŋ dɨlak. Tap sapeb kɨsen nɨb ak bin bɨ okok kɨrop agek, kɨri tap sapeb tu par kɨd dɨ pɨs nep ñag pak lɨlak ak pen kauyaŋ mɨdeb ak yɨb ne dap rannɨg, tap nop rek kaunan alap gɨ lɨlak. 15 Pen God tap sapeb kɨsen nɨb ak nop nɨŋebir kɨrɨg gek, tap kaunan tap sapeb ned nɨb rek gɨ lɨlak nɨbak nop ake bad ak pɨgek amek, komɨŋ lɨl, mɨnɨm agɨl agak, “Yad bɨ kɨb. Yɨb yad nep agem ar amnaŋ,” agak. Nɨb agek, bin bɨ yɨb ne agel ar ma amnak okok magɨlsek agek kɨrop ñag pak lɨlak. 16 Ne agek, bin bɨ yɨb mɨdek okok, bin bɨ yɨb ma mɨdek okok; bin bɨ mani koŋai mɨdek okok, bin bɨ mani ma mɨdek okok; bin bɨ nag wög gelak okok, bin bɨ gos kɨri ke wög gelak okok; kɨri magɨlsek kɨl alap ñɨnmagɨl yɨpɨd kɨd ak aka aun beŋ alaŋ dɨlak. 17 Pen bin bɨ kɨl nɨbak ma dɨlak okok, tap taunɨmel rek aka tap sɨkim gɨnɨmel rek ma lak. Kɨl nɨbak me, tap sapeb ak yɨb ne aka naba ne me ak.

18 Bin bɨ gos nɨŋ tep gɨpal okok mɨnɨm wagɨn nɨbak pɨyo nɨŋnɨmel rek lɨp. Nɨŋ tep gɨl me, tap sapeb nɨbak naba ne wagɨn ak nɨŋnɨgal. Naba nɨbak, bɨ alap yɨb ne ak mɨdeb. Naba nɨbak me kagol kagol kagol (666).

Copyright information for `KMHM