Revelation of John 14

Bin bɨ koŋai nep kɨmep kɨsen nɨb alap aglak

Pen kauyaŋ nɨŋɨl nɨŋnek, Sipsip Ñɨlɨk ak Saion Dɨm gol alaŋ ranlɨg mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ wan hadred poti po tausan (144,000) okok nop eip mɨdelak. Bin bɨ ne eip mɨdelak nɨb okok, aun beŋ kɨri alaŋ yɨb ne ak abe, Nap yɨb ak abe ñu kɨl tɨk lel mɨdek. Pen mɨnɨm alap seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb ñɨg sɨj kɨb pɨŋɨl gu agɨp rek aka tɨmɨk gu parsek agɨp rek ak agek nɨŋnek. Mɨnɨm nɨbak, tap gita rek pakpal agɨp rek ak agak. Pen bin bɨ wan hadred poti po tausan (144,000) nɨb okok kɨri sea kiŋ ar sɨŋak adaŋ mɨdɨl, tap komɨŋ omal omal abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, kɨri kɨmep kɨsen nɨb alap aglak. Kɨmep kɨsen nɨb nɨbak, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul nɨb ognap nɨŋnɨmel rek ma lak; bin bɨ wan hadred poti po tausan (144,000) God tau adɨk dak nɨb okok nep kɨmep nɨbak nɨŋnɨmel rek lak. Bɨ nɨb okok kɨri bin eip ma gɨ tapal; bɨ praj rek mɨdebal. Sipsip Ñɨlɨk ne akal ameb nɨŋɨl, nop kɨsen gɨpal. Krais kɨrop bin bɨ nab okok nɨb tau adɨk dɨl, God nop abe, Sipsip Ñɨlɨk nop abe kɨrop tap magɨl ned pag dopal rek nep ñak. Mɨnɨm tom ognap ma apal; tap si tap tɨmel ognap ma gɨpal.

Ejol omal nokɨm mɨnɨm ag ñɨlak

Pen kauyaŋ ak nɨŋɨl nɨŋnek, ejol alap seb kab ar sɨŋ epel ug gɨ ajlɨg gɨ, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul, wak ke ke lɨp rek, wagɨn ke ke mɨdebal rek, mɨnɨm yɨb ke ke apal rek, karɨp lɨm ke ke mɨdebal rek, Krais mɨnɨm tep per mɨdenɨgab ak kɨrop ag ñɨnɨg gak. Sɨk kɨb agɨl agak, “God ne mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak bɨr owɨp rek, God nop jel gek pɨrɨknɨmɨb. Bɨ Kɨb seb kab ar alaŋ, lɨm dai wagɨn aul, ñɨg solwara, ñɨg kɨlam okok magɨlsek gɨ lak ak, yɨb ne ak agem ar amnaŋ,” agak.

Ejol alap, ejol ned ak nop kɨsen gɨlɨg gɨ agak, “God gek taun kɨb Babilon pɨs nep ap yap pakɨp o! Bin bɨ Babilon okok kɨri bin si bɨ si gɨl, gɨ tɨmel aknɨb ke gel gel, bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek nɨŋɨl nɨb aknɨb rek nep gɨlak. Babilon ne ñɨg wain kɨlɨs ne ke ñɨbɨl, bin bɨ karɨp lɨm ke ognap okok kɨrop ñek ñɨbel, ne gɨp rek, kɨri ak rek nep saköl ñagek gɨ tɨmel nep gɨlak,” agak.

Ejol alap pen, ejol ned omal ak kɨrop kɨsen gɨl, sɨk kɨb agɨl agak, “Bin bɨ tap sapeb ak yɨb ne dap ranlɨg gɨ, tap kaunan nop rek nɨŋɨl gɨ lɨlak ak yɨb ne dap ranlɨg gɨ, kɨl ne ak aun beŋ alaŋ aka ñɨnmagɨl ar sɨŋak dɨnɨgal bin bɨ okok, 10 God nop mɨlɨk yɨb yapek, ñɨg wain sɨlek yɨb ak, kap kɨrop eyaŋ pagek ap ran jakek, ñek ñɨŋnɨgal. Ejol sɨŋ okok abe, Sipsip Ñɨlɨk ak abe nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, kɨrop ag mab ke eyaŋ ak yokek, mab mɨlaŋ salpa sek ak kɨrop yɨnek nɨŋlɨg gɨ, wög pak mɨdenɨgal. 11 Mab mɨlaŋ ak kɨrop yɨnek nɨŋlɨg gɨ, mab sɨkɨm nɨbak tanɨl, gɨ damɨl, per per nep ap ranlɨg gɨ mɨdenɨgab. Nɨb ak, tap sapeb nɨbak yɨb agel ar amnɨgab bin bɨ okok, tap kaunan nop rek gɨlak nɨbak yɨb agel ar amnɨgab bin bɨ okok, yɨb ne kɨl nɨbak dɨnɨgal bin bɨ okok, God kɨrop pen yur kɨb yɨb ak pɨb nab, kɨslɨm eyaŋ, per per nep ñɨnɨgab,” agak. 12 Nɨg gɨnɨgab rek, Krais bin bɨ ne okok ap yap ma pakɨn, agɨl, God Mɨnɨm ageb rek nɨŋ dɨ wös gɨl, ageb rek gɨl, Jisas nop cɨg tep gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmel.

13 Pen mɨnɨm alap seb kab ar alaŋ nɨb yɨp agak, “Mɨnɨm agnɨg gebin aul ñu kɨl tɨknɨmɨn. Mɨñi mɨker gɨp ñɨn aul, bin bɨ Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨl kɨmnɨgal okok, mɨñ mɨñ gɨnɨgal,” agak. Agek, God Kaun ne agak, “Nɨŋɨd yɨb. Kɨri mɨker dɨlɨg gɨ wög koslam gɨ mɨdebal rek, kɨri ake lɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨgal,” agak.

Tap magɨl wög lɨm dai aul pok gɨp

14 Pen yad nɨŋnek, bɨ ñɨ rek bɨ alap, seb tɨd bad ar sɨŋak bɨsɨg mɨdek. Nabɨc cög ne alaŋ, kab gol dɨl usajɨl bad gɨlak alap tol gɨl, tu agon gɨlopi rek gogeb gɨp tu kɨd yɨb wid magɨl tɨk dopal rek alap dɨl mɨdek.

15 Pen ejol alap, God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ nɨb apɨl, bɨ seb tɨd bad ar sɨŋak bɨsɨg mɨdek ak nop sɨk kɨb agɨl agak, “Lɨm dai wagɨn ar eyaŋ wid magɨl okok bɨr pok gɨp. Wid tɨk dowep ñɨn ak owɨp rek, tu agon gɨlopi rek nak nɨbak dɨl, tɨk dap mogɨm gan,” agak. 16 Agek, bɨ seb tɨd bad ar sɨŋak bɨsɨg mɨdek ak, tu agon gɨlopi rek ne ak dɨ tɨb gɨ rɨk marɨk gɨl, wid magɨl lɨm dai wagɨn ar okok tanek okok magɨlsek tɨb gɨ rɨk marɨk gɨ dap mogɨm gak.

17 Ejol alap pen God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb söŋ owak. Ne ak rek nep tu agon gɨlopi rek alap dɨl mɨdek.

18 Won nɨbak nep, ejol mab mɨlaŋ kod mɨdek ak, God nop tap sobok gep bɨd ar sɨŋak nɨb apɨl, ejol tu agon gɨlopi rek dɨl mɨdek ak nop sɨk kɨb agɨl agak, “Wain magɨl lɨm dai ar eyaŋ nɨb okok pok gɨp rek, tu agon gɨlopi rek nak ak dɨ wain magɨl magɨlsek tɨk dap mogɨm gan,” agak. 19 Nɨb agek, ejol nɨbak, tu agon gɨlopi rek ne ak dɨ tɨb gɨ rɨk marɨk gɨl, wain magɨl okok tɨk dam, God nop mɨlɨk yapek wain magɨl tau cɨb jakep kau mɨgan ak yokak. Kau nɨbak God bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok kɨrop pen yur ñɨnɨmɨŋ rek mɨdeb.

20 Wain magɨl tau cɨb jakep kau mɨgan nɨbak taun kɨb mɨs ken mɨdek. Wain magɨl mɨgan nɨbak yokek, tau cɨb jakel nɨŋlɨg gɨ, lakañ ak tan ap ran jakɨl, ñɨg ulɨk kɨb ap yowɨp rek, u ag ap yaplɨg gɨ, kilomita aknɨb ñɨn juɨl ajɨp pɨs adaŋ (300)
14:20Grik mɨnɨm agɨl 1,600 stadia
rek amnak. Lakañ ulɨk kɨb nɨbak kaj hos nabɨc ar pelok mɨdeb rek ak nep ar pelok amek.

Copyright information for `KMHM