Revelation of John 15

Ejol okok genɨgal, mɨker kɨb ke ke aknɨb ar oŋɨd ak gɨnɨgab

Pen tap ke kɨsen nɨb nɨŋɨl wal agep rek alap sek, seb kab nab sɨŋ epel gak nɨŋnek. Mɨker aknɨb ar oŋɨd okok gek, God nop mɨlɨk yɨb yowɨp ak pɨs nep dai junɨgab, agɨl, ejol ne aknɨb ar oŋɨd okok kɨrop agek, mɨker kɨb nɨb okok dapɨl lɨm dai wagɨn aul onɨg gelak.

Pen wagɨn nɨb sɨŋak nɨŋnek, ñɨg cöb glas rek alap mab mɨlaŋ sek ulɨk malɨk gɨl sɨŋak mɨdek. Bin bɨ tap sapeb yɨb naba mɨdeb tap ak abe, tap kaunan nop rek gɨlak ak abe eip pen pen gɨl win gɨlak okok, gol nɨb sɨŋak warɨk mɨdelak. God kɨrop tap gita rek ke ke ñek, bɨ Mosɨs God nop wög gɨ ñolɨgɨp mɨnɨm ak abe, Sipsip Ñɨlɨk mɨnɨm ak abe aglɨg gɨ, kɨmep aglɨg gɨ aglak,

“God, nak Bɨ Kɨb kɨlɨs aknɨb ke sek,
tap tari gɨnɨgain agnɨgan, gɨnɨgan.
Nak kiŋ bɨ kɨb karɨp lɨm okok magɨlsek,
Kiŋ kɨri mɨdeban ak,
per per yɨpɨd gɨl,
nɨŋɨd rek nep gɨpan.
Bin bɨ magɨlsek nep nɨŋɨl kaun dɨnɨgal.
Nak nokɨm nep sɨŋ mɨdeban.
Nep, Bɨ Kɨb, agɨl,
yɨb nep agel ar amnɨgab.
Nak nag yɨpɨd gɨl ar ak nep
gɨ tep gɨpan ak nɨŋɨl,
bin bɨ karɨp lɨm okok nɨb okok nɨb magɨlsek apɨl
nep sobok gɨnɨgal,” aglak.
Pen yad kauyaŋ nɨŋɨl nɨŋnek, God nop sobok gep sel karɨp sɨŋak Karɨp Ñɨlɨk Mɨgan Komɨŋ Tep Ke Yɨb ak kɨjoŋ yɨkɨl mɨdek. Pen ejol aknɨb ar oŋɨd ak, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok kɨrop mɨker kɨb aknɨb ar oŋɨd ñɨnɨg, God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ nɨb söŋ olak. Ejol nɨb okok, walɨj tɨd tep mɨmelɨk gak okok nep lɨl, sɨb nag kab gol dɨl gɨlak okok pabɨl nab sɨŋak pog lɨl olak. Tap komɨŋ omal omal nɨb okok nokɨm alap apɨl ejol aknɨb ar oŋɨd okok kɨrop kɨnaŋ kab gol dɨl gɨlak ke ke ñak. Kɨnaŋ mɨgan nɨb okok, Bɨ Kɨb per per mɨdenɨgab ak, bin bɨ gɨ tɨmel gel God kɨrop mɨlɨk kal nɨŋɨl mɨker ñɨnɨgab ak ap ran jakɨl mɨdek. God melɨk tep ke ne ak abe, kɨlɨs tɨmel ne ak abe gek, sɨkɨm kɨb yɨb God sobok gep karɨp nɨbak ap ran jakɨl mɨdek. Bin bɨ alap sobok gep karɨp nɨbak ñɨlɨk mɨgan amnɨmel rek ma lak. Ejol aknɨb ar oŋɨd ak, mɨker kɨb aknɨb ar oŋɨd bin bɨ ñɨnɨg gelak okok ñɨ saknɨgal ak nep, kɨsen karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak amnɨmel rek lɨnɨgab.

Copyright information for `KMHM