Revelation of John 16

Ejol mɨker kɨb aknɨb ar oŋɨd okok dɨ dolak

Pen yad nɨŋnek, mɨnɨm alap God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ nɨb ejol aknɨb ar oŋɨd okok kɨrop sɨk kɨb agɨl agak, “Bin bɨ gɨ tɨmel gel God kɨrop mɨlɨk kal nɨŋɨl mɨker ñɨnɨgab ak, kɨnaŋ aknɨb ar oŋɨd kajoŋ alaŋ ap ran jakɨl mɨdeb okok, dam lɨm ar eyaŋ soŋ gem amnaŋ,” agak.

Nɨb agek, ejol ned ak kɨnaŋ ne dam lɨm ar eyaŋ soŋ gek, bin bɨ tap sapeb kɨl ak dɨl, tap kaunan nop rek gɨlak sobok gelak okok, kɨrop soi sapeb yur kɨb dep okok lak.

Ejol yɨgwu nab nɨb ak, kɨnaŋ ne dam ñɨg solwara ar ak soŋ gek, ñɨg solwara ak, bɨ kɨmbal lakañ ak rek lɨl, tap ñɨg solwara nab nɨb okok mɨdelak okok, magɨlsek kɨm saklak.

Ejol yɨgwu nokɨm nɨb ak, kɨnaŋ ne dam, ñɨg kɨlam juɨp okok abe ñɨg yokop ap yowɨp ar okok abe soŋ gek, ñɨg okok magɨlsek lakañ lak. Pen ejol ñɨg magɨlsek kod mɨdeb ak agak,

“Nak Bɨ Sɨŋ.
Nak bɨrarɨk ped okok mɨdelɨgɨpan; nak mɨñi ak rek nep mɨdeban.
Nak mɨnɨm tɨg bɨlok tep yɨb gɨl,
kɨrop nɨŋ yɨpɨd gɨl nɨg gɨpan.
Bin bɨ nɨb okok nep me, bin bɨ nak okok kɨrop ñag pak lɨl,
bɨ mɨnɨm nak agep okok kɨrop ñag pak lɨl gel,
lakañ kɨri yowak ak me,
nak kɨrop pen ak rek nep lakañ ñek ñɨbebal ak,
kɨri ke gɨl dɨpal me ak,” agak.
Nɨb agek, mɨnɨm alap God nop tap sobok gep bɨd ar sɨŋak nɨb agak,

“God Bɨ Kɨb kɨlɨs tɨmel ke yɨb,
nak mɨnɨm tɨg bɨlok tep yɨb gɨl,
kɨrop nɨŋ yɨpɨd gɨl nɨg gɨpan,” agak.
Ejol yɨgwu par ak, kɨnaŋ ne ak dam pɨb ak nop soŋ gek, bin bɨ okok kɨrop pɨb kal yɨb nɨŋnɨmɨŋ rek lak. Kal yɨb nɨŋɨl, kɨrop tapɨn yɨnak ak pen tap si tap tɨmel gelak ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gɨl, mɨd tep gɨl, God yɨb ne agel ar ma amnak. God cɨnop mɨker ñeb ak, agɨl, nop ag julak.

10 Ejol mamɨd alaŋ, kɨnaŋ ne ak dam tap sapeb sea kiŋ ne ar sɨŋak soŋ gek, bin bɨ ne kod mɨdek nab sɨŋak dai kɨslɨm gak. Soi sapeb lɨl, yur kɨb gek, aleb su rɨbɨk gelak ak pen tap si tap tɨmel gelak ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, ma kɨrɨg gɨlak; gɨlɨg gɨ nep mɨdɨl, God seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb ak nop ag julak.

12 Ejol kagol oŋɨd ak, bɨ kiŋ karɨp lɨm pɨb apeb okok nɨb onɨgal, agɨl, kɨnaŋ ne ak dam ñɨg kɨb yɨb Yupretis soŋ gek, ñɨg nɨbak pɨs nep mɨlep gak.

13 Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, kɨyob ñɨlɨk omal nokɨm as omal nokɨm rek lek nɨŋnek. Alap toi ubɨl meg mɨgan ne sɨŋak nɨb apjakak; alap tap sapeb meg mɨgan ne sɨŋak nɨb apjakak; alap bɨ God mɨnɨm agebin agɨl mɨnɨm esek nep agɨp ak meg mɨgan ne sɨŋak nɨb apjakak. 14 Kɨyob ñɨlɨk nɨb okok tap ma gep rek gɨnɨmel rek lak. Kɨri amɨl kiŋ karɨp lɨm ke ke tɨgoŋ tɨgoŋ kod mɨdebal okok magɨlsek poŋ dɨl dap mogɨm gɨl, God Bɨ kɨlɨs ke sek ñɨn kɨb ne ag lak nɨbak, pen pen gɨnɨgal.

15 “Nɨŋ tep gɨnɨmɨb! Yad onɨg gebin ak, bɨ tap si dep okok ma nɨŋ mɨdebal won ak nep apal rek ak onɨgain! Nɨb ak me, bin bɨ wɨsɨn ma kɨnɨl, walɨj yɨm tep gɨl mɨdenɨgal okok mɨñ mɨñ gɨnɨgal; magɨl nep okok ajel, kɨrop nabɨŋ ma gɨnɨgab!”

16 Pen kɨyob ñɨlɨk nɨb okok, bɨ kiŋ karɨp lɨm ke ke okok nɨb kɨrop poŋ dɨl dap mogɨm gɨlak; karɨp lɨm dap mogɨm gɨlak nɨbak Hibru mɨnɨm agɨl Amagedon apal.

17 Ejol ar oŋɨd ak, kɨnaŋ ne ak soŋ gak nab nep ar alaŋ okok. Soŋ gek, mɨnɨm alap sea kiŋ God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ nɨb sɨk kɨb agɨl agak, “Dai juɨp,” agak. 18 Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, tɨmɨk agɨl gu gek amek nɨŋlɨg gɨ, añɨm añɨm dɨlɨg gɨ kasɨn magɨl bol okok ap yap pakɨl, monmon kɨb yɨb bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul ned ma nɨŋelɨgɨpal rek alap owak. 19 Monmon kɨb yɨb nɨbak dɨl, taun kɨb yɨb Babilon ak pok gɨl, asɨk lɨlɨg gɨ dai omal nokɨm lɨl, taun kɨb karɨp lɨm ke ke okok karɨp tap okok tɨg ju pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gebin, agɨl, kosɨl masɨl gak. Gak nɨbak, God ne mɨlɨk kal nɨŋɨl, Babilon bin bɨ gölɨgɨpal ak saköl ma gɨl, kɨrop ñɨg sɨlek kap tɨb alaŋ ap ran jakak ak ñek ñɨŋlak. 20 Pen karɨp lɨm sɨkol ñɨg tɨb kɨs kɨs gak okok abe, karɨp lɨm yɨrɨk okok abe, pɨs nep kɨr gak. 21 Mɨker kɨb yɨb ak me, mɨñab nogob magɨl kɨb yɨb okok, won nokɨm nokɨm ñɨn juɨl omal adɨk gɨ dam aknɨb wajrem alaŋ (50) kilo rek, seb kab ar alaŋ nɨb yapɨl, bin bɨ okok kɨrop tapɨn nep pakak. Kɨrop tapɨn nep pakek God nop pɨs nep ag julak.

Copyright information for `KMHM