Revelation of John 17

Bɨ si dep bin ak yur kɨb dɨnɨgab

Ejol aknɨb ar oŋɨd mɨker ke ke dolak okok, alap apɨl yɨp agak, “Sɨŋaul apek, nep tap alap yomen nɨŋan! God genɨgab bɨ si dep bin tɨmel yɨb ak pen yur kɨb dɨnɨg geb. Taun kɨb yɨb ñɨg koŋai nep ulep sɨŋak mɨdeb ak nep agebin. Bɨ kiŋ karɨp lɨm ke ke mɨdebal okok, bɨ si dep bin nɨbak eip gɨ ajlɨg gɨ, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul yokop okok ak rek nep, tap si tap tɨmel ne gɨp ak kɨrop ñɨg wain ne ñek ñɨbel, kɨrop saköl ñagɨp,” agak.

Pen God Kaun ak yɨp goŋ lek nɨŋlɨg gɨ, ejol ak yɨp dam mɨñ mab kab nep mɨdeb nab okok dad amek nɨŋnek, bin alap, tap sapeb lakañ alap ar alaŋ bɨsɨg mɨdek. Tap sapeb nɨbak, mɨb goŋ pɨnbak ne sɨŋak, yɨb God nop ag juep koŋai yɨb nep ñu kɨl tɨk lel mɨdek. Nabɨc cög ne aknɨb ar oŋɨd ak lɨl, kom aknɨb wajrem alaŋ lɨl gak. Pen bin nɨŋnek nɨbak, walɨj lakañ bin kɨb lɨpal rek lɨl, kab gol koŋai nep, kab tep tep mani kɨb tauep koŋai nep, magɨl kolɨm sɨkol kɨbap mɨlep rek tɨd gɨp “pöl” apal ak koŋai nep, mɨb goŋ ne ak magɨlsek tɨb kadɨg lek, melɨk melɨk gɨlɨg gɨ mɨdek. Kap kab gol dɨl gɨlak alap dɨ mɨdek. Kap mɨgan nɨb eyaŋ, bɨ eip si gɨl tap si acɨr tɨmel yɨb gek okok kajoŋ alaŋ ap ran jakɨl mɨdek. Aun beŋ ne alaŋ mɨnɨm we gɨl mɨdolɨgɨp alap ñu kɨl tɨklak:

TAUN KƗB YƗB BABILON AK,BIN SI BƗ SI GƗ AJPAL OKOK ABE,BIN BƗ NAG TƗMEL YƗB GƗPAL OKOK ABE,BIN NONƗM KƗRI ME AK.

Pen yad nɨŋnek, bin nɨbak, bin bɨ Jisas nɨŋ dɨl mɨnɨm tep ne mɨseŋ ag ñelak kɨrop ñag pak lɨlak bin bɨ okok, lakañ kɨrop ñɨg wain rek ñɨbɨl saköl ñagɨl mɨdek.

Gak nɨbak nɨŋɨl, pak ju dɨl gos par lɨ mɨdenek.
Pen ejol nɨbak yɨp agak, “Tari gɨnɨg pak ju dɨl gos par rap lɨpan? Tap sapeb nabɨc aknɨb ar oŋɨd lɨl, kom aknɨb wajrem alaŋ lɨl gɨp tap nɨbak abe, bɨ si dep bin tap sapeb ar alaŋ bɨsɨg ajeb ak abe, mɨnɨm wagɨn ak nep ag ñɨnɨgain. Tap sapeb nɨŋeban nɨbak, ned mɨdolɨgɨp, mɨñi ma mɨdeb, pen ulep mɨdeb, ne kau mɨgan kɨrɨŋ ma juɨp eyaŋ nɨb apenɨgab, God gek pɨs nep kɨr gɨnɨgab. God karɨp lɨm bɨrarɨk ped okok ma gɨ lak ñɨn ak, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal kɨrop dɨnɨgain agɨl gos nɨŋak bin bɨ okok, yɨb kɨrop ñu kɨl tɨkak buk ne eyaŋ. Pen bin bɨ yɨb kɨrop ñu kɨl ma tɨkak okok, tap sapeb nɨbak kauyaŋ mɨdenɨgab ak nɨŋɨl, wal yɨb agnɨgal. Tari gɨnɨg: ne ned mɨdolɨgɨp, mɨñi ma mɨdeb, pen kɨsen kauyaŋ mɨdenɨgab.

“Mɨnɨm nɨb okok nɨŋ tep gɨl nep me, nɨŋnɨgal. Tap sapeb nabɨc ne aknɨb ar oŋɨd mɨdeb nɨŋesan ak, mɨnɨm wagɨn ar omal mɨdeb. Nabɨc aknɨb ar oŋɨd nɨb okok, dɨm aknɨb ar oŋɨd bin nɨbak bɨsɨg mɨdeb okok me. 10 Pen nabɨc aknɨb ar oŋɨd nɨb okok, kiŋ aknɨb ar oŋɨd okok me. Kiŋ nɨb okok, aknɨb mamɨd alaŋ kiŋ mɨdɨl bɨr kɨmlak, pen mɨñi kagol oŋɨd ak ne kiŋ mɨdeb. Kiŋ ar oŋɨd ak kɨsen onɨg geb. Pen apenɨgab ak, sɨkol won alap nep mɨdenɨgab. 11 Pen tap sapeb ned mɨdolɨgɨp, mɨñi ma mɨdeb ak, ne ke kiŋ jɨl oŋɨd ak onɨgab. Ne me, kiŋ aknɨb ar oŋɨd okok nɨb bɨ alap. God gek ne pɨs nep ap yap paknɨgab. 12 Pen kom aknɨb wajrem alaŋ nɨŋesan okok, kiŋ aknɨb wajrem alaŋ. Kɨri mɨñi kiŋ ma mɨdebal pen kɨsen God gek kɨri aua nokɨm alap nep kiŋ mɨdɨl, tap sapeb ak eip wög gɨlɨg gɨ, bin bɨ okok kod mɨdenɨgal. 13 Kɨri gos ar nokɨm nɨŋɨl, tap sapeb ak nop agel, ne kau kɨrop ak dɨl, bin bɨ okok kɨrop kod mɨdenɨgab. 14 Kiŋ nɨb okok, Sipsip Ñɨlɨk ak eip pen pen gɨnɨgal ak pen ne bɨ kɨb okok magɨlsek Bɨ Kɨb kɨri mɨdɨl, kiŋ okok magɨlsek Kiŋ kɨri mɨdeb rek, nop ñag pak lɨnɨmel rek ma lɨp. Bin bɨ ne ke sɨk agɨl dɨp okok, nop cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgal rek, ne eip kiŋ nɨb okok gel pɨs nep ap yap paknɨgal,” agak.

15 Pen ejol nɨbak yɨp agak, “Ñɨg okok bɨ si dep bin bɨsɨg mɨdosɨp nɨŋesan ñɨg nɨb okok, bin bɨ wak ke ke lɨl, mɨnɨm yɨb ke ke agɨl, karɨp lɨm ke ke mɨdebal okok me. 16 Kom aknɨb wajrem alaŋ nɨŋesan okok abe, tap sapeb nɨŋesan ak abe, bɨ si dep bin ak nop mɨlɨk kal yɨb nɨŋɨl, tap ne okok magɨlsek pɨlɨ gɨ denɨgal ak me, magɨl nep mɨdenɨgab. Pen mɨb goŋ ne ak ñɨbɨl, dai dai mɨdenɨgab okok dagɨlel yɨn sɨbok amnɨgab. 17 Tari gɨnɨg: God kɨrop gos ñek, gos ar nokɨm nɨŋɨl, tap sapeb ak nop agek, kau kɨri ak dɨl gek amek me, God gɨnɨgab agɨl ag lak rek nep gɨnɨgab. 18 Pen bɨ si dep bin nɨŋesan nɨbak, ne me taun kɨb yɨb kiŋ ke ke okok magɨlsek kod mɨdeb taun kɨb nɨbak,” agak.

Copyright information for `KMHM