Revelation of John 18

Babilon ap yap paknɨg geb

Pen dai nɨŋɨl nɨŋnek, ejol alap sek seb kab ar alaŋ nɨb aposɨp. Ejol nɨbak, God ag lek bɨ kɨb yɨb mɨdek. Seb kab ar alaŋ nɨb apɨl, melɨk tep ne ak gek, lɨm dai wagɨn aul magɨlsek melɨk gek. Ejol nɨbak apɨl sɨk kɨb agɨl agak,

“God gek taun kɨb yɨb Babilon pɨs nep ap yap pakɨp o!
Pɨs nep ap yap pakɨp o!
God gek taun kɨb nɨbak, bin bɨ alap ma mɨdeb yɨb;
kɨjeki kɨyob ñɨlɨk yakɨr tɨmel okok nep mɨdeb e.
Tari gɨnɨg: bin bɨ Babilon okok kɨri bin si bɨ si gɨl,
gɨ tɨmel aknɨb ke gel gel,
bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok magɨlsek nɨŋɨl,
nɨb aknɨb rek nep gɨpal.
Babilon ne ñɨg wain kɨlɨs ne ke ñɨbɨl,
bin bɨ karɨp lɨm ke ognap okok kɨrop ñek ñɨbel,
ne gɨp rek, kɨri ak rek nep
saköl ñagɨl gɨ tɨmel nep gɨpal.
Kiŋ lɨm dai ar wagɨn aul okok,
ne eip gɨ ajɨl, gɨ tɨmel nep gɨpal.
Pen ne tap tep tep okok dɨnɨm agɨl per gos nɨŋɨp rek,
bɨ lɨm dai ar wagɨn aul tap sɨkim gɨpal okok mani kɨb dɨpal,” agak.
Pen yad nɨŋnek, mɨnɨm alap sek seb kab ar alaŋ nɨb agak,

“Bin bɨ yad Babilon mɨdebɨm okok, taun nɨbak mɨs ar amɨl,
Babilon kai eip ulɨk ma gɨnɨmɨb.
Tap si tap tɨmel kɨri gɨpal okok, nɨbi eip ma gɨnɨmɨb.
Yur kɨb kɨri dɨnɨg gebal ak, nɨbi ak rek nep ma dɨnɨmɨb.
Tap si tap tɨmel gɨpal gac ak, tap asmen kɨb rek am am
kɨb yɨb ap ran amnak seb kab ar alaŋ.
God nɨŋɨl kɨri tap si tap tɨmel gɨpal ak
gos nɨŋlɨg gɨ mɨdeb.
Babilon ne bin bɨ ognap kɨrop gɨ tɨmel gɨp rek ak,
nak pen nop ak rek nep gɨ tɨmel gɨnɨmɨn.
Pen Babilon ne bin bɨ ognap kɨrop gɨ tɨmel gɨp rek nep mer;
nop pen gɨ tɨmel ke yɨb gɨnɨmɨn.
Babilon ne bin bɨ ognap kɨrop ñɨg sɨlek ñɨb rek mer;
nop pen ñɨg sɨlek ke yɨb kap ne soŋ gɨl nop ñek ñɨŋnɨmɨŋ.
Tap koŋai nep dɨnɨm, agɨl, yɨb ne ke dap ranɨb rek ak,
nop pen yur mab aknɨb ke yɨb ñek, yɨmɨg yɨb gɨnɨmɨŋ.
Gos ne ke nɨŋɨl agɨp,
‘Yad bin kwin sɨŋaul bɨsɨg mɨdebin.
Yad bin kaŋɨl ma mɨdebin;
mɨker ognap yɨp dɨnɨmɨŋ rek ma lɨp,’ agɨp.
Nɨb agɨp ak
pen God Bɨ Kɨb
nop mɨnɨm kɨb agɨl yur ñɨnɨgab ak,
bɨ kɨlɨs aknɨb ke yɨb mɨdeb.
God Bɨ Kɨb ne gek, ñɨn nokɨm alap nep mɨñak kɨb gɨnɨgab;
sɨl kɨb agnɨgab; tap magɨl ma pɨlnɨgab, yuan kɨb gɨnɨgab.
Pen God Bɨ Kɨb ne gek,
Babilon mab mɨlaŋ yap yɨn sɨbok ñɨb amnɨgab.
“Babilon mab yɨnɨl sɨkɨm ap ranek nɨŋlɨg gɨ, kiŋ karɨp lɨm ke okok nɨb bin nɨbak eip gɨ ajölɨgɨpal okok yɨmɨg gek sɨl agnɨgal. 10 Bin ak nop yur mab ke yɨb gɨnɨgab nɨbak, cɨnop ak rek nep gɨnɨmɨŋ rek lɨp, agɨl, ke ke sɨŋ adaŋ mɨdɨl sɨl agɨl agnɨgal,

‘Mer e! Mer e! Taun kɨb ke yɨb e!
Babilon taun kɨb kɨlɨs ke yɨb e!
Nak aua nokɨm alap nep mɨnɨm kɨb nɨŋɨl,
pen yur kɨb dɨl pɨs nep ap yap pakpan,’ agnɨgal.
11 “Pen taun kɨb nɨbak ap yap paknɨgab rek, bɨ tap sɨkim gölɨgɨpal okok, mɨñi bin bɨ okok tap cɨnop ma taunɨgal, agɨl, yɨmɨg gek sɨl agnɨgal. 12 Tap kɨri nɨb okok me, kab gol, kab silpa, kab sɨkol tep tep ke ke mani kɨb tauep, magɨl kolɨm sɨkol kɨbap mɨlep rek tɨd gɨp ‘pöl’ apal ak; laplap tep yɨb tap ‘linɨn’ apal ak tɨk dam pak ñag dör gölɨgɨpal ak, laplap mɨk, laplap lakañ, laplap kobkaunaŋ cɨb nag rek dɨ ñag dör gɨl ‘silk’ apal ak; mab ki tep owep ke ke okok; kaj elepad meg kɨb dɨl tap ke ke koŋai nep gölɨgɨpal okok; mab bog tep tep mani kɨb tauep tap ke ke koŋai nep gölɨgɨpal okok; tap ain rek ‘brons’ apal ak, ain ak, kab ‘mabɨl’ apal ak dɨl tap ke ke koŋai nep gölɨgɨpal okok; 13 tap ki tep owep ñɨg ke ke okok, pauda ke ke okok ‘sɨnamɨn’ ak, ‘spais’ ak, ‘yɨnsens’ ak, ‘mö’ ak, ‘praginsens’ ak; ñɨg wain abe, olip wel abe; wid magɨl abe, plaua abe; kaj kau abe sipsip abe; kaj hos abe, tap kaj hos ñon gel lɨp gɨ dad ajpal okok abe; bin bɨ kɨrop tau dapel nag wög gölɨgɨpal okok abe, bin bɨ eip pen pen gɨl kɨrop nag lɨ dapel nag wög gölɨgɨpal okok abe. Tap kɨri sɨkim gölɨgɨpal nɨb okok me ak.

14 “Pen bɨ tap sɨkim gölɨgɨpal okok Babilon nop agnɨgal, ‘Mɨb goŋ nak gos gɨp tap tep tep nak okok magɨlsek dai kɨr gɨp. Kab gol, silpa, mani, tap tep ke ke koŋai nep nak ak magɨlsek bɨr kɨr gɨp. Kɨsen kauyaŋ ma dɨnɨgan,’ agnɨgal.

15 “Bɨ Babilon sɨŋak tap okok sɨkim gɨl mani kɨb dölɨgɨpal bɨ okok, Babilon ak nop yur mab ke yɨb gɨnɨgab nɨbak, cɨnop ak rek nep gɨnɨmɨŋ rek lɨp, agɨl, ke ke sɨŋ adaŋ mɨdɨl yɨmɨg gek sɨl aglɨg gɨ 16 agnɨgal,

‘Mer e! Mer e!
Taun kɨb ke yɨb e!
Taun kɨb kɨl tep nɨbaul, walɨj tep tep,
laplap tep yɨb linɨn tɨk dam pak ñag dör gölɨgɨpal ak,
laplap mɨk, laplap lakañ dɨl, tɨb kadɨg lɨ mɨdolɨgɨp;
kab gol, kab sɨkol tep tep ke ke mani kɨb tauep,
magɨl kolɨm sɨkol kɨbap mɨlep rek tɨd gɨp “pöl” apal ak dɨl,
tɨb kadɨg lɨ mɨdolɨgɨp.
17 Pen mɨñi aua nokɨm alap nep tap tep tep ne nɨb okok
magɨlsek bɨr pɨs nep kɨr gɨp,’ agnɨgal.
“Ñɨg magöb kapten okok abe, bɨ wög gep kɨri okok abe, bin bɨ ñɨg magöb ar ajpal okok abe, bin bɨ ñɨg magöb tap kako dɨ sɨkim gɨpal okok abe, magɨlsek ke ke sɨŋ adaŋ mɨdenɨgal.
18 Ke ke sɨŋ adaŋ mɨdɨl, taun kɨb nɨbak mab yɨnɨl sɨkɨm kɨb sɨlpɨl amenɨgab ak nɨŋɨl agnɨgal, ‘Taun kɨlɨs ke yɨb aul rek alap ned ma mɨdolɨgɨp e!’ agnɨgal. 19 Kɨri sɨlɨkɨl dɨl, nabɨc ar kɨri alaŋ dɨ yoklɨg gɨ yoklɨg gɨ agnɨgal,

‘Mer e! Mer e! Babilon taun kɨb kɨlɨs ke yɨb e!
Babilon ne mɨdek nɨŋlɨg gɨ, kab gol, kab silpa, mani,
tap tep tep mani kɨb tauep tap okok ke ke koŋai nep mɨdek,
ñɨg magöb ajlɨg gɨ, mani koŋai nep dɨpɨn ak,
pen mɨñi aua nokɨm alap nep tap tep ne nɨb okok
magɨlsek bɨr pɨs nep kɨr gɨp,’ agnɨgal.
20 “Pen God ne gek Babilon pɨs nep pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ yap mɨdeb ak,
nɨbi seb kab ar alaŋ mɨdebɨm okok
paj agɨl wobi yal yal agɨl mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb!
God gek, bɨ si dep bin nɨbak pɨs nep ap yap pakɨp ak,
nɨbi Krais bin bɨ ne mɨdebɨm okok abe,
Krais mɨnɨm tep ne dad ameb bɨ okok abe,
God mɨnɨm agep bɨ okok abe, nɨbi wobi yal yal agɨl
mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb!
Ne nɨbep gɨ tɨmel gɨp ak nɨŋɨl,
God ne nop mɨnɨm kɨb agɨl,
nop pen yur kɨb yɨb ñɨb me ak,” agak.
21 Pen magɨl nɨbak, ejol kɨlɨs ke yɨb alap, kab kɨb yɨb wid magɨl pak cɨb jakɨl plaua gɨpal kab ak rek alap dɨ ñɨg solwara nab sɨŋak dɨ yokɨl agak,

“Nɨg aknɨb rek nep taun kɨb ke yɨb Babilon
tɨg wal gɨ yokel kɨsen bin bɨ kauyaŋ ma nɨŋnɨgal.
22 Babilon bin bɨ mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, tap gita rek paklɨg gɨ,
gaub paklɨg gɨ, akɨl magɨl pɨglɨg gɨ, ma mɨdenɨgal.
Wög ar ke ke gɨpal rek ak, ma gɨnɨgal.
Wid magɨl pak cɨb jakɨl plaua gɨpal rek ak, ma gɨnɨgal.
23 Bin bɨ lam melɨk taun kɨb nab nɨbak kauyaŋ ma nɨŋnɨgal.
Bin bɨ ñel dɨl, ber mal mɨdɨl, mɨñ mɨñ gɨl, ma gɨnɨgal.
Bin bɨ nak sɨkim gölɨgɨpal okok amɨl,
karɨp lɨm ke ke okok bɨ kɨb yɨb mɨdelak.
Pen bin bɨ nak kɨj wanam gɨl, mɨnɨm esek agɨl gel,
bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok
nɨŋɨl magɨlsek kɨsen gɨl,
nɨg aknɨb rek nep gɨ tɨmel gölɨgɨpal.
24 “Babilon bin bɨ okok nep,
God mɨnɨm agep bɨ ne okok kɨrop ñag pak lɨl,
bin bɨ ne okok kɨrop ñag pak lɨl, gölɨgɨpal.
Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul ñag pak lɨpal bin bɨ okok magɨlsek Babilon wagɨn ne gek nɨg gak.
Nɨg gɨp rek, God nop pen yur kɨb yɨb ak ñɨb,” agak.
Copyright information for `KMHM