Revelation of John 19

Ejol kɨlɨs ke yɨb ak mɨnɨm nɨbak ag dai juek nɨŋlɨg gɨ yad gu kɨb yɨb peyɨg nɨŋnek. Gu nɨbak, bin bɨ koŋai nep seb kab ar alaŋ mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, meg mɨgan dap ranɨl aglak,

“God yɨb ne agon ar amnaŋ!
God cɨn nep bin bɨ dɨ komɨŋ yokeb.
God cɨn nep melɨk tep ke sek mɨdeb.
God cɨn nep bɨ kɨlɨs ke yɨb mɨdeb.
God cɨn mɨnɨm kɨb agɨl, mɨnɨm tɨg bɨlok tep gɨl,
bin bɨ okok kɨrop pen yɨpɨd gɨl nep ñɨb.
Bɨ si dep bin tɨmel yɨb nɨbak,
bɨ si dɨl eip gɨ ajɨl gek,
bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok nɨb apɨl,
ne gek ak nɨŋɨl, nɨg aknɨb rek nep gɨ tɨmel gölɨgɨpal.
Bin nɨbak ne God bin bɨ nop wög gölɨgɨpal okok ñag pak lak ak me,
God ne nop mɨnɨm kɨb agɨl pen yur kɨb ñɨb,” aglak.
Nɨb agɨl, kauyaŋ meg mɨgan dap ranɨl aglak,

“God yɨb ne agon ar amnaŋ!
Taun kɨb ke yɨb Babilon yɨn sɨkɨm gɨl,
sɨkɨm ak per per nep ap rannɨgab,” aglak.
Nɨb agelak, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep ñɨn juɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam yɨgwu par alaŋ (24) okok abe, tap komɨŋ omal omal okok abe, God sea kiŋ ar bɨsɨg mɨdek wagɨn sɨŋak kogɨm yɨmɨl kɨyan gɨl aglak,

“Nɨŋɨd yɨb!
God yɨb ne agon ar amnaŋ!” aglak.
Nɨb agelak, mɨnɨm alap sea kiŋ mɨdek sɨŋak alaŋ nɨb agɨl agak,

“Nɨbi bin bɨ tam okok abe, bin bɨ gep okok abe,
God cɨn nop wög gɨl nop pɨrɨkpɨm okok
magɨlsek yɨb ne agem ar amnaŋ,” agak.

Krais bin bɨ ne okok kɨrop dɨ karɨp lɨm ne amek, mɨñ mɨñ gɨnɨgal

Pen won ak yad gu kɨb yɨb alap, ñɨg sɨj pɨŋɨl agɨp rek aka tɨmɨk agek parsek ameb ak rek, peyɨg nɨŋnek. Gu nɨbak, bin bɨ koŋai yɨb nep meg mɨgan dap ranɨl aglak,

“God yɨb ne agon ar amnaŋ!
God Bɨ Kɨb cɨn ak Bɨ kɨlɨs ke yɨb.
Ne Kiŋ mɨdɨl bin bɨ okok
kɨrop magɨlsek kod mɨdeb.
Nɨb ak, tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨñ mɨñ gɨn;
God ne Bɨ kɨlɨs ke yɨb mɨdeb ak nɨŋɨl,
yɨb ne agon ar amnaŋ.
Tari gɨnɨg: Sipsip Ñɨlɨk ak bin ne dɨnɨgab ñɨn ak bɨr owɨp rek,
bin ak karɨp ne amnɨg, tap gɨ jɨn gɨlɨg gɨ mɨdeb.
Linɨn dɨl walɨj sɨŋ tɨd mɨmelɨk gɨlɨg gɨ mɨdeb alap,
God bin ne nop ñek yɨmɨb,” aglak.
Linɨn walɨj tep nɨbak wagɨn ak, God bin bɨ ne gɨ tep gɨpal nɨb okok me ak.

Pen ejol nɨbak yɨp agak, “God mɨnɨm nɨŋɨd yɨb ageb ak, mɨnɨm ne ognap agen ñu kɨl tɨknɨmɨn. Ne ageb, ‘Bin bɨ Sipsip Ñɨlɨk ak sɨk agek amɨl ne eip tap kɨb ñɨŋnɨgal bin bɨ okok mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgal,’ ageb” agak.

10 Pen ejol nɨbak nɨb agek, yad tob wagɨn ne sɨŋak kogɨm yɨmɨl, nop sobok gɨnɨm, agnek ak pen yɨp agak, “Nak nɨg ma gɨnɨmɨn! God nop nokɨm nep sobok gɨnɨmɨn. Nak abe, ai mam nak okok abe, Jisas mɨnɨm tep ne ak nɨŋ dɨl ageb rek gɨpɨm rek ak, yad ak rek nep bɨ God nop wög gɨ ñeb bɨ alap mɨdebin. Jisas mɨnɨm nɨŋɨd ag mɨseŋ lɨp mɨnɨm tep ak nep dɨl, God mɨnɨm agep bɨ ne okok mɨnɨm apal,” agak.

Krais kaj hos tɨd ar alaŋ bɨsɨg gɨl ajek

11 Pen won ak nɨŋnek, seb kab ar alaŋ mɨgan yɨkak nɨŋɨl Bɨ alap kaj hos tɨd alap ar sɨŋak bɨsɨg mɨdek. Bɨ kaj hos ar bɨsɨg mɨdek Bɨ nɨbak, yɨb ne omal: yɨb ne alap Cɨg Gɨp, yɨb alap Yɨpɨd Gɨl. Ne bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl, mɨnɨm tɨg bɨlok tep gɨl, pen yur ñɨb ak, abramek ma ñɨb, gɨpal gɨpal rek nep nɨŋɨl ñɨb. Nɨg aknɨb rek nep ak, bin bɨ okok eip pen pen gɨl ñag yɨk yokɨp ak, gos nɨŋ tep gɨl, mɨnɨm tɨg bɨlok tep gɨl, pen pen gɨl ñag yɨk yokɨp. 12 Udɨn ne ak mab mɨlaŋ rek. Kiŋ tol gɨpal usajɨl bad koŋai nep nabɨc ar ne alaŋ lek mɨdeb. Mɨb goŋ ne sɨŋak yɨb alap mɨdeb. Pen yɨb nɨbak, bin bɨ ognap ma nɨpal; ne ke nep nɨŋɨp. 13 Walɨj yɨm mɨdeb ak, lakañ tɨm lek lakañ sek mɨdeb. Pen yɨb ne ak, “God Mɨnɨm.” 14 Ami Bɨ seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb okok, walɨj tɨd kaig tep yɨb par ke ke lɨl, kaj hos tɨd ar okok ke ke bɨsɨg gɨl, nop kɨsen gɨlak. 15 Meg mɨgan ne eyaŋ, tu par kɨd yɨb alap apjakak. Tu par kɨd nɨbak dɨl, bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok eip pen pen gɨl ñag pak lɨl, ain yɨr par alap dɨl, kɨrop kod mɨdenɨgab. Pen God ag lak ñɨn nɨbak, God Bɨ Kɨb, Bɨ kɨlɨs ke yɨb ak, bin bɨ gɨ tɨmel gɨl nop yo nɨpal okok kɨrop mɨlɨk kal yɨb nɨŋɨl, wain magɨl rek dɨl, God wain magɨl tau cɨb jakep kau mɨgan ak yokɨl, Bɨ kaj hos tɨd ar bɨsɨg mɨdeb nɨbak kɨrop pak cɨb jaknɨgab. 16 Pen walɨj par ne ak abe, tob male ne ak abe, yɨb alap ñu kɨl tɨklak mɨdeb:

KIŊ OKOK KIŊ KƗRI AK, BƗ KƗB OKOK BƗ KƗB KƗRI AK

17 Pen yad nɨŋnek, ejol alap pɨb nab sɨŋak alaŋ warɨk mɨdek nɨŋlɨg gɨ, yakɨr ug gɨ ajelak okok kɨrop sɨk kɨb agɨl agak, “God nɨbep tap magɨl kɨb ñɨnɨg geb ak, magɨlsek apɨl mogɨm gɨm! 18 Apɨl, kiŋ okok mɨb goŋ kɨrop ñɨbɨl, ami bɨ kod mɨdep bɨ kɨb okok mɨb goŋ kɨrop ñɨbɨl, ami bɨ kɨlɨs okok mɨb goŋ kɨrop ñɨbɨl, kaj hos okok mɨb goŋ ñɨbɨl, bɨ kaj hos dad ajpal okok mɨb goŋ kɨrop ñɨbɨl, gɨnɨmɨb. Pen bin bɨ nag wög gɨpal okok, bin bɨ gos kɨri ke wög gɨpal okok, bin bɨ yɨb kɨb mɨdeb okok, bin bɨ yɨb ma mɨdeb okok magɨlsek, mɨb goŋ kɨrop ñɨŋnɨgabɨm,” agak.

19 Pen won ak nɨŋnek, tap sapeb ak abe, kiŋ lɨm dai wagɨn aul ke okok nɨb okok nɨb abe, Bɨ kaj hos tɨd dɨ ajɨp ak eip, ami bɨ ne okok eip pen pen gɨnɨg, ami bɨ kɨri okok dap mogɨm gɨlak. 20 Nɨg gelak ak pen Bɨ hos tɨd dɨ ajek ak, tap sapeb ak abe, bɨ ne bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm esek agɨl tap ma gep rek golɨgɨp ak abe, kɨrop mal dɨ cɨcɨ lɨl, mab mɨlaŋ salpa sek yɨn mɨdeb cöb eyaŋ yokak. Pen tap sapeb bɨ ne ak ne ned bin bɨ koŋai nep mɨnɨm esek agek, tap sapeb kɨl ak dɨl, tap kaunan ne rek gɨlak ak, sobok gölɨgɨpal.

21 Pen Bɨ kaj hos tɨd dɨ ajek ak, tu par kɨd meg mɨgan ne eyaŋ nɨb apjakak nɨbak, ami bɨ okok kɨrop magɨlsek ñag pak lek, yakɨr okok apɨl mɨb goŋ kɨrop okok ñɨb ñɨb mer nɨŋɨl kɨrɨg gɨlak.

Copyright information for `KMHM