Revelation of John 2

Krais bin bɨ ne Epesas mɨdelɨgɨpal mɨnɨm ag ñeb

“Pen taun kɨb Epesas Krais bin bɨ ne mɨdebal okok, ejol kɨrop kod mɨdeb ak nop mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agnɨmɨn:

 • ‘Bɨ gap aknɨb ar oŋɨd ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs kɨd ne ar ak dɨlɨg gɨ, lam gol dɨl gɨlak aknɨb ar oŋɨd nab sɨŋak ajeb ak, Epesas bin bɨ kod mɨdeban okok kɨrop mɨnɨm nɨbaul ag yokɨp.
 • Ne agɨp,
 • “Nag ar nɨbi gɨpɨm ak yad bɨr nɨpin. Nɨbi wög kɨlɨs gɨl gɨ damɨl koslam mɨdɨl, ma yo nɨpɨm ak, nɨpin. Bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok kɨrop nɨŋem, nɨbep tep ma gɨp. Bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb mɨdobɨn, agɨl, mɨnɨm esek apal okok kɨrop nɨŋ tep gɨl, asɨk mosɨk gɨpɨm.
Yɨp nɨŋ dɨl mɨnɨm yad agem nɨbep mɨker ñel, ma yo nɨŋɨl, yɨp eip cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdebɨm ak, yɨp tep gɨp.
 • “Pen yad mɨnɨm alap mɨdeb. Yad eip ned cɨg gɨl mɨdmagɨl yɨb lɨl mɨdölɨgɨpɨm mɨñ ar ak dam yokpɨm akal?
Ned yɨp mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ, gɨ tep gölɨgɨpɨm mɨñ tep nɨbak, tari gɨnɨg kɨrɨg gɨpɨn agɨl kauyaŋ dɨl, ned mɨd tep gölɨgɨpɨm rek mɨdenɨmɨb. Mer ak, yad apɨl lam nɨbep ak dɨ pɨlɨ gɨ dɨnɨgain.
 • “Pen ar alap gɨpɨm ak, yɨp tep gɨp. Bin bɨ kɨri bɨ Nikolas mɨnɨm tom ne ak dɨl, nag tɨmel ar ak gel yɨp tep ma gɨp rek, nɨbep ak rek nep tep ma gɨp.
 • “Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, God Kaun ne Krais bin bɨ ne mɨdebal karɨp lɨm ke ke okok kɨrop mɨnɨm ageb ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb.
 • Bin bɨ mɨker apek, gos par ma nɨŋɨl, yɨp cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgal okok, ñɨn kɨsen onɨgab ak kɨrop agen, per komɨŋ mɨdep mab magɨl God wög dai tep ne ar alaŋ tanɨb ak dɨl ñɨŋnɨgal,” agɨp,’ agnɨmɨn.

Krais bin bɨ ne Sɨmöna mɨdelɨgɨpal mɨnɨm ag ñeb

“Pen taun kɨb Sɨmöna Krais bin bɨ ne mɨdebal okok, ejol kɨrop kod mɨdeb ak nop mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agnɨmɨn:

 • ‘Bɨ ne gek, tap okok magɨlsek wagɨn gɨl mɨdeb ak; Bɨ ne gek, tap okok magɨlsek kɨr gɨnɨg gɨnɨgab ak; Bɨ kɨmɨl kauyaŋ warɨkak ak, Sɨmöna bin bɨ kod mɨdeban okok kɨrop mɨnɨm nɨbaul ag yokɨp.
 • Ne agɨp,
 • “Yad nɨpin, bin bɨ ognap, cɨn God bin bɨ yɨpɨd gɨl mɨdobɨn apal ak pen Seten sobok gep karɨp ne mɨdɨl, nɨbep mɨnɨm dɨlɨg gɨ mɨdebal. Mɨker nɨbi tari tari mɨdeb okok, yad ak rek nep nɨpin. Nɨbi bin bɨ yɨm gep rek mɨdebɨm ak pen yad nɨpin God udɨn yɨrɨk ar ne ak nɨbi bin bɨ gep yɨb mɨdebɨm.
10 Nɨbep mɨker gɨnɨg geb ak, gos kɨb ma nɨŋnɨmɨb. Nɨŋɨm! Ulep mɨdeb, Krais nop cɨg tep gɨpal aka ap yap paknɨgal, agɨl, Seten gek, nɨbep ognap dɨ mɨñ lɨnɨgal. Nɨbep ñɨn aknɨb wajrem alaŋ ak rek gɨ tɨmel gɨlɨg gɨ mɨdenɨgal. Pen nɨbep tari tari gɨl, pɨs nep ñag pak lɨnɨg genɨgal ak, gos par nɨbak ma nɨŋnɨmɨb. Yɨp cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdem ñag pak lenɨgal ak, nɨbep per komɨŋ mɨdep usajɨl bad ak ñɨnɨgain. 11 
 • Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, God Kaun ne Krais bin bɨ ne mɨdebal karɨp lɨm ke ke okok kɨrop mɨnɨm ageb ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb.
 • Seten nɨbep neb neb gɨnɨgab ak pen bin bɨ yɨp cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgal okok, yur kɨb dɨl kɨmbal rek ak kauyaŋ ma kɨmnɨgal,” agɨp,’ agnɨmɨn.

Krais bin bɨ ne Pegamam mɨdelɨgɨpal mɨnɨm ag ñeb

12 “Pen taun kɨb Pegamam Krais bin bɨ ne mɨdebal okok, ejol kɨrop kod mɨdeb ak nop mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agnɨmɨn:

 • ‘Bɨ tu par kɨd ne gol gol kɨd mɨdeb ak, Pegamam bin bɨ kod mɨdeban okok kɨrop mɨnɨm nɨbaul ag yokɨp.
13 
 • Ne agɨp,
 • “Yad nɨpin, nɨbi koslam yɨb mɨdebɨm. Bin bɨ karɨp lɨm nɨbi mɨdebɨm nab sɨŋak, Seten kiŋ rek kod mɨdeb. Pen nɨbi mɨnɨm yɨp ak nɨŋ dɨ tep gɨl, yɨp cɨg gɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdebɨm. Karɨp lɨm Seten kod mɨdeb nɨbak, namam Adipas mɨnɨm tep yad ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ mɨdek, nop ñag pak lɨlak ak pen yɨp ma kɨrɨg gɨpek.
14 
 • Pen mɨnɨm ognap mɨdeb. Bin bɨ nɨbi ognap, Belam mɨnɨm ag ñolɨgɨp rek ag ñɨbal. Bɨ Belam nɨbak, Belak nop tɨmɨd ukek me, Belak ne am Isrel bin bɨ okok kɨrop lɨp gɨ dad amek, kɨri yɨp kɨrɨg gɨl, tap ñɨŋeb tap yokop god esek okok nop pak sobok gɨ ñölɨgɨpal ak ñɨbölɨgɨpal. Belak Isrel bin bɨ kɨrop agek, kɨri bin si bɨ si gölɨgɨpal.
15 Isrel bin bɨ bɨrarɨk okok gölɨgɨpal rek, nɨbi ognap bɨ Nikolas mɨnɨm esek ne ak dɨl, nag tɨmel ar ne ak kɨsen gɨl gem ameb. 16 Nɨb ak, tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl, kɨrɨg gɨnɨmɨb. Pen nɨg ma gɨnɨgabɨm ak, yad ulep kasek apɨl, tu par kɨd meg mɨgan yad eyaŋ nɨb apjakeb ak dɨl, bin bɨ nɨg gɨpal okok eip pen pen gɨnɨgain. 17 
 • Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, God Kaun ne Krais bin bɨ ne mɨdebal karɨp lɨm ke ke okok kɨrop mɨnɨm ageb ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb.
 • Seten nɨbep neb neb gɨnɨgab ak pen bin bɨ yɨp cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgal okok, yad tap ñɨŋeb mana we gɨlak ak ognap ñen ñɨŋnɨgal. Pen kɨrop kab tɨd ke ke ñɨnɨgain. Kab ñɨnɨgain ar nɨb okok, yɨb kɨsen nɨb ak tɨk ke ke nokɨm nokɨm ñɨnɨgain, bin bɨ dɨnɨgal okok nep nɨŋnɨgal,” agɨp,’ agnɨmɨn.

Krais bin bɨ ne Taiataira mɨdelɨgɨpal mɨnɨm ag ñeb

18 “Pen taun kɨb Taiataira Krais bin bɨ ne mɨdebal okok, ejol kɨrop kod mɨdeb ak nop mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agnɨmɨn:

 • ‘God Ñɨ ne, udɨn mab mɨlaŋ rek mɨdek nɨŋlɨg gɨ, tob kɨd ne ak, kapa bras apal ak dagɨlel yɨn gopen tɨk dɨp rek mɨdeb ak, Taiataira bin bɨ kod mɨdeban okok kɨrop mɨnɨm nɨbaul ag yokɨp.
19 
 • Ne agɨp,
 • “Nag ar nɨbi gɨpɨm ak yad bɨr nɨpin. Yɨp abe, bin bɨ okok kɨrop abe mɨdmagɨl lɨl, kɨlɨs gɨl yɨp wög gɨlɨg gɨ nep mɨdebɨm ak, yad nɨpin. Ai mam okok pen pen dɨ tep gɨl, gɨ ñɨl, mɨker apek koslam mɨdɨl gos par ma nɨpɨm ak, yad nɨpin. Gɨpɨm nɨbak, ned sɨkol sɨkol gölɨgɨpɨm ak pen mɨñi tapɨn gɨpɨm ak, yad nɨpin.
20 
 • Pen mɨnɨm alap mɨdeb. Bin Jesebel ak ma ag yokpɨm. Mɨnɨm esek agɨl, yad God mɨnɨm agep bin alap mɨdebin agɨp. Bin bɨ yɨp nɨŋ dɨpal okok kɨrop mɨnɨm esek ag ñɨl, lɨp gɨ dad amek, kɨri yɨp kɨrɨg gɨl, bin si bɨ si gɨpal. Ne kɨrop agek, tap ñɨŋeb tap yokop god esek okok nop pak sobok gɨ ñɨbal ak ñɨbal.
21 Ne nag tɨmel ar nɨbak kɨrɨg gɨl mɨd tep gɨnɨmɨŋ aka agɨl, nɨŋ mɨd mer nɨŋɨl kɨrɨg gɨpin. 22 Nɨg gɨp rek yad nop abañ ar sɨŋak yoken, nop mɨñak kɨb gek, yur kɨb yɨb dɨnɨgab. Bin bɨ ne eip bin si bɨ si gɨpal nɨb okok, tap si tap tɨmel gɨpal ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl, ma kɨrɨg gɨnɨgal ak, kɨrop ak rek nep gen, mɨñak kɨb gek, yur kɨb yɨb dɨnɨgal. 23 Bin bɨ nop kɨsen gɨpal okok kɨrop pɨs nep ñag pak lenɨgain me, bin bɨ yad karɨp lɨm ke ke cöc ke ke mɨdebal okok, yɨp nɨŋ tep gɨl nɨŋnɨgal, yad bin bɨ gos tɨmɨd nab nɨbep eyaŋ nɨŋ tep gɨl, magɨlsek gɨpɨm gɨpɨm rek nɨŋɨl, nɨbep nokɨm nokɨm pen nɨbak rek ñɨnɨgain. 24 Pen nɨbi Taiataira bin bɨ ognap, bin nɨbak mɨnɨm tɨmel ag ñɨb mɨnɨm ak ma dɨl, Seten mɨnɨm tɨmel yɨpɨl apal mɨnɨm ak ma dɨpɨm rek, mɨnɨm mɨker ognap sek nɨbep ma agnɨgain. 25 Pen yɨp nɨŋ dɨl cɨg tep gɨpɨm nag ar ak dɨ cɨcɨ lɨl mɨdem mɨdem, kɨsen yad nɨnɨgain! 26 
 • Bin bɨ yɨp cɨg tep gɨlɨg gɨ nep mɨd damɨl, mɨker apek yɨp ma kɨrɨg gɨnɨgal okok, yad kɨrop agen, bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok kɨrop kod mɨdenɨgal.
27 Tari gɨnɨg: Bapi mɨnɨm alap yɨp agɨl agak, ‘Yad agen, ne ain yɨr alap dɨl, tin cög okok pak jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨpal rek, bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok kɨlɨs tɨmel yɨb gɨl kɨrop kod mɨdenɨgab,’ agak. 28 
 • Pen bin bɨ yɨp nɨŋ dɨl cɨg tep gɨl nag tep ar ak dɨ cɨcɨ gɨlɨg gɨ mɨdenɨgal okok, kɨrop gap poglɨn tep karɨp lɨm jɨn parɨkek nɨŋlɨg gɨ nɨpal rek ak ñɨnɨgain.
29 
 • Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, God Kaun ne Krais bin bɨ ne mɨdebal karɨp lɨm ke ke okok kɨrop mɨnɨm ageb ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agɨp,’ agnɨmɨn,” agak.
Copyright information for `KMHM