Revelation of John 20

Seten nag mɨdek mɨ aknɨb wan tausan yɨnnɨgab

Pen won ak nɨŋnek, ejol alap kau mɨgan kɨrɨŋ ma juɨp ki ur ak abe, sen kɨlɨs yɨb bol ak abe, ñɨnmagɨl ne ak dɨlɨg gɨ, seb kab ar alaŋ nɨb aposɨp. Dapɨl, toi ubɨl ak, toi bɨrarɨk ped okok nɨb ak, nop dɨ cɨcɨ lɨl, bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok kɨrop kauyaŋ esek ma gɨnɨmɨŋ, agɨl, nag ñon gɨ dam kau mɨgan kɨrɨŋ ma juɨp nɨb eyaŋ yokɨl, kɨjoŋ pɨlɨŋ gɨl, kɨlɨs gɨ tep yɨb gak. Nɨg gek, ne nɨb okok nag mɨdek mɨdek, mɨ aknɨb wan tausan amek, kauyaŋ ak wɨsɨb yokek apɨl, sɨkol won alap yokop gɨ ajenɨgab. Toi bɨrarɨk esek agep nɨbak me, kɨjeki ak, Seten nep.

Pen nɨŋnek, bin bɨ ognap kaun kɨri kiŋ sea bɨsɨgep ar ke ke okok bɨsɨg mɨdelak. Bin bɨ nɨb okok, God agek kɨri bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl mɨnɨm tɨg bɨloknɨg gelak. Pen bin bɨ nɨb okok, tap sapeb ak nop ke abe, kaunan ne rek gɨlak tap ak abe ma sobok gɨl, kɨl ne aunbeŋ kɨri alaŋ aka ñɨnmagɨl kɨri ak ma dɨl, Jisas mɨnɨm tep ne bin bɨ okok kɨrop mɨseŋ ag ñɨl, God Mɨnɨm ageb rek nep gɨl gelak nɨŋɨl, kɨrop nabɨc tɨb gɨ rɨklak. Yad nɨŋlɨg gɨ mɨdenek nɨŋlɨg gɨ, kaun nɨb okok komɨŋ lɨl, Krais eip bin bɨ okok kɨrop kiŋ rek kod mɨdel mɨdel, mɨ aknɨb wan tausan ak yɨnak. (Pen bin bɨ ognap kɨmlak okok, ñɨn nɨbak ma warɨklak. Mɨ wan tausan ak yɨnek, kɨsen warɨklak.) Mɨnɨm agebin aul, God ne ned gek bin bɨ nɨb okok warɨklak ak nep agebin. Bin bɨ ned warɨknɨgal okok, God bin bɨ ne ke nep mɨdɨl tep gek nɨŋlɨg gɨ, mɨñ mɨñ yɨb gɨlɨg gɨ mɨdenɨgal. Kauyaŋ ma kɨmnɨgal. Kɨri God Krais kɨrop apɨl mal sobok gep bin bɨ rek wög gɨ ñɨlɨg gɨ mɨdɨl, Krais eip bin bɨ okok kɨrop kiŋ rek kod mɨdel mɨdel, mɨ aknɨb wan tausan ak yɨnnɨgab.

Seten yur kɨb dɨnɨgab

Mɨ wan tausan nɨbak ap amnɨgab nɨŋlɨg gɨ, God ejol ne okok kɨrop agenɨgab, Seten nop nag wɨsɨb yokel, amɨl bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul ke ke okok magɨlsek mɨdebal okok kɨrop mɨnɨm esek agnɨgab. Bin bɨ nɨb okok me, Gog eip Megog eip. Seten kɨrop magɨlsek lɨp gɨ dapek, kɨri pen pen gɨnɨg onɨgal. Bin bɨ pen pen gɨnɨgal nɨb okok, kab kɨlɨp ñɨg solwara gol okok koŋai nep mɨdeb rek nep mɨdebal. Kɨri mɨgan okok mɨgan okok nɨb apɨl, taun kɨb God bin bɨ ne kɨn mɨdelak ak, taun kɨb God ne mɨdmagɨl lɨp nɨbak nep, pɨŋɨl kɨs kɨs gelak. Taun pɨŋɨl kɨs kɨs gɨlak ak pen dai mab mɨlaŋ seb kab ar alaŋ nɨb apɨl, kɨrop yɨn sɨbok ñɨb amnak. 10 Pen God ejol ne okok, kɨjeki bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm esek agɨl lɨp gɨ dowak ak, nop dam cöb mab mɨlaŋ salpa sek yɨn gopen geb mɨgan eyaŋ dɨ yoklak. Tap sapeb ak abe, bɨ ne bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm esek agolɨgɨp ak abe, ned cöb nɨb eyaŋ yokel mɨderek. Melɨk abe, kɨslɨm abe, per per nep yur mab dɨlɨg gɨ mɨdenɨgal.

Mɨnɨm kɨb kɨsen yɨb ak

11 Pen sea kiŋ tɨd kɨb yɨb alap abe, Bɨ ar nɨbak bɨsɨg mɨdosɨp ak abe nɨŋnek. Bɨ Kɨb ne sɨŋak mɨdek nɨŋlɨg gɨ, lɨm dai wagɨn aul abe, seb kab ar alaŋ abe, dai pɨs nep pɨrɨkɨl ke okok amek, kauyaŋ ma nɨŋnek. 12 Pen yad nɨŋnek, bin bɨ kɨb mɨdɨl kɨmlak okok abe, bin bɨ tam okok mɨdɨl kɨmlak okok abe, magɨlsek apɨl sea kiŋ wagɨn nɨb sɨŋak warɨk mɨdel nɨŋlɨg gɨ, mɨj ognap tɨg pɨs gɨlak. Mɨj alap, bin bɨ kɨri komɨŋ mɨdlɨg gɨ, gɨlak gɨlak rek nɨŋɨl, ñu kɨl tɨklak. Mɨj nɨbak tɨg pɨs gɨl, mɨj alap tɨg pɨs gɨlak. Mɨj kɨsen nɨb tɨg pɨs gɨlak ak, bin bɨ per per komɨŋ mɨdenɨgabal yɨb kɨri ñu kɨl tɨklak. Tɨg pɨs gɨlak nɨŋɨl God ne bin bɨ kɨmlak okok tap tari tari gɨlak ak nɨŋɨl, mɨnɨm tɨg bɨlokɨl, kɨrop nonɨm lak. 13 Pen bin bɨ ñɨg solwara nab okok kɨmlak okok amel nɨŋlɨg gɨ, God ne kɨrop mɨnɨm kɨb agak. Kɨmeb Won ak abe Cɨp Kaun Karɨp ak abe bin bɨ kɨmɨl am kod mɨdelak okok kɨrop magɨlsek dam ñel nɨŋlɨg gɨ, kɨri ke ke tap tari tari gɨlak ak nɨŋɨl, God kɨrop mɨnɨm kɨb agak. 14 God ne nɨg gak nɨŋɨl, Kɨmeb Won ak abe Cɨp Kaun Karɨp ak abe, God agek kɨrop mal dam mab mɨlaŋ yɨneb cöb eyaŋ dɨ yoklak. Mab mɨlaŋ yɨneb cöb ambir ak, Kauyaŋ Kɨmnɨgal, apal. 15 Pen bin bɨ per per komɨŋ mɨdenɨgal okok yɨb kɨri ñu kɨl tɨklak mɨj nɨbak, bin bɨ an an yɨb kɨri mɨj nɨbak ma mɨdek, God agek, kɨrop magɨlsek ak rek nep dam mab mɨlaŋ yɨneb cöb eyaŋ dɨ yoklak.

Copyright information for `KMHM