Revelation of John 21

Lɨm dai wagɨn aul abe, seb kab ar alaŋ abe ke kɨsen nɨb lak

Mɨdɨl nɨŋnek, lɨm dai kɨsen nɨb abe, seb kab kɨsen nɨb abe mɨdek. Lɨm dai ned nɨb ak abe, seb kab ned nɨb ak abe bɨr kɨr gɨl ma mɨdek. Ñɨg solwara ned mɨdolɨgɨp ak, ak rek nep bɨr kɨr gɨl ma mɨdek. Pen yad nɨŋɨl nɨŋnek, God gek Taun Kɨb Sɨŋ ak, Jerusalem kɨsen nɨb ak, seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb aposɨp. Taun Kɨb Sɨŋ nɨbak, bin okok bɨ dɨnɨg, walɨj kɨl tep lɨl kod mɨdebal rek ak mɨdek.

Pen yad peyɨg nɨŋnek, sea kiŋ mɨdek nab sɨŋak nɨb, mɨnɨm kɨb sɨk agɨl agak, “Mɨñi tɨkɨl, God ne ke bin bɨ okok eip karɨp gɨ lɨl mɨdenɨgab. Ne bin bɨ okok eip kɨn mɨdenɨgab nɨŋɨl kɨri bin bɨ ne mɨdenɨgal. God ne ke kɨrop eip mɨdɨl, God kɨri mɨdenɨgab. Ne udɨn ñɨg udɨn kɨri mɨdeb ak magɨlsek lɨg gɨ yoknɨgab. Bin bɨ ma kɨmnɨgal; mɨker dek, yɨmɨg gek sɨl ma agnɨgal; yur ma dɨnɨgal. Tari gɨnɨg: lɨm dai ned nɨb ak bɨr kɨr gɨl mɨñi ma mɨdeb,” agak.

Pen Bɨ kiŋ sea ar bɨsɨgak ak yɨp agak, “Yad tap magɨlsek kɨsen nɨb gɨ lebin,” agak. Nɨb agɨl yɨp agak, “Mɨnɨm agebin aul ñu kɨl tɨknɨmɨn. Mɨnɨm nɨbaul, mɨnɨm nɨŋɨd yɨb, bin bɨ okok pɨs nep nɨŋ dɨnɨmel,” agak. Nɨb agɨl yɨp agak, “Tap mɨñi agesin okok magɨlsek bɨr gɨpin. Yad bɨrarɨk ped okok mɨdölɨgɨpin, kɨsen per nep per nep mɨdenɨgain. Yad nep gen, tap okok magɨlsek wagɨn gɨl mɨdeb. Yad nep gen, tap okok magɨlsek kɨr gɨnɨgab. Bin bɨ an ñɨg nen gonɨmɨŋ, kɨrop agen, ñɨg kɨlam nɨb ñɨg komɨŋ magɨl ñeb ak ñɨŋnɨgal; ma taunɨgal, yokop nep ñɨŋnɨgal. Bin bɨ mɨker apek, gos par ma nɨŋɨl, yɨp cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgal okok, kɨrop tap agesin aul magɨlsek ñɨnɨgain. Yad Nap kɨri mɨden, kɨri ñɨ pai yad mɨdenɨgal. Pen bin bɨ God nop cɨg gon, cɨnop mɨker onɨgab agɨl pɨrɨkpal okok; bin bɨ yɨp nɨŋ dɨl kɨrɨg gɨpal okok; bin bɨ tap tɨmel yɨb tap gac yɨb gɨpal okok; bin bɨ cɨp ñapal okok; bin si bɨ si gɨpal okok; bin bɨ kɨj wanam gɨpal okok; bin bɨ god tom tap yokop okok sobok gɨpal okok; bin bɨ mɨnɨm esek apal okok; kɨri magɨlsek am mɨdenɨgal cöb mab mɨlaŋ salpa sek yɨneb ak. Bin bɨ mɨgan nɨbak amnɨgal ak, Kauyaŋ Kɨmnɨgal, apɨn,” agak.

Jerusalem kɨsen nɨb

Ejol aknɨb ar oŋɨd ned kɨnaŋ kɨri dapesal okok, ejol nokɨm alap apɨl yɨp agak, “Apek, Sipsip Ñɨlɨk ak, bin ne dɨnɨg geb ak, bin nɨbak nep yomen nɨŋnɨgan,” agak. 10 Nɨb agek, God Kaun ak yɨp goŋ lek nɨŋlɨg gɨ, ejol ak yɨp dɨl, dam karɨp lɨm dɨm yɨrɨk kɨb yɨb i ar oklaŋ alap dad amɨl, yɨp yomek nɨŋnek, Taun Kɨb Sɨŋ ak, Jerusalem ak, God seb kab ar alaŋ mɨdeb sɨŋak nɨb aposɨp. 11 God Jerusalem kɨsen nɨb ak yokek apek nɨŋlɨg gɨ nɨŋnek, God ne melɨk tep ke sek mɨmelɨk gɨp rek ak, taun nɨbak ak rek nep melɨk tep ke sek mɨmelɨk gosɨp. Taun kɨl tep nɨbak kab tep tep mani koŋai tauep rek, kab jaspa mɨmelɨk gɨp rek ak, mɨmelɨk gɨl mɨdek. 12 Kab wari par yɨb Jerusalem kɨsen nɨb ak kɨs kɨs gɨl, kɨjoŋ tam aknɨb umɨgan alaŋ okok mɨdek. Kɨjoŋ tam aknɨb umɨgan alaŋ okok kɨjoŋ ke ke mɨdek. Pen ejol aknɨb umɨgan alaŋ kanɨb tam kɨjoŋ nɨb okok ke ke kod mɨdelak. Kanɨb tam kɨjoŋ nɨb okok, dai ar alaŋ Juda wagɨn ke ke aknɨb umɨgan alaŋ mɨdebal rek, kɨjoŋ aknɨb umɨgan alaŋ okok ke ke ñu kɨl tɨklak. 13 Kanɨb tam kɨjoŋ nɨb okok: pɨb apeb omal nokɨm; pɨb ma apeb omal nokɨm; pɨb ma ameb omal nokɨm; pɨb ameb omal nokɨm. 14 Pen wari nɨbak ned wagɨn gɨl, kab par kɨb aknɨb umɨgan alaŋ parsek lɨ lɨ dɨl, kɨsen wari gɨlak ar nɨbak. Kab par kɨb nɨb okok, Sipsip Ñɨlɨk mɨnɨm dad ameb bɨ aknɨb umɨgan alaŋ okok, yɨb kɨri okok ñu kɨl tɨkel mɨdek.

15 Ejol yɨp mɨnɨm agosɨp nɨbak yɨr kab gol dɨl gɨlak alap dɨl mɨdek. Yɨr nɨbak rek dɨl, tap alap yɨr adɨp adɨp lɨl, tap nɨbak par titi gɨl rek mɨdeb ak wök pag nɨpal. Pen ejol yɨr nɨbak dɨl taun kɨb nɨbak lɨ nɨŋnɨg gek; kanɨb tam kɨjoŋ abe, kab wari ak abe, taun kɨb magɨlsek lɨ nɨŋnɨg gek. 16 Pen ejol ne yɨr nɨbak dɨl, taun nonɨm ak yɨr ak dɨ adɨp adɨp lɨl, taun kɨb nɨbak par titi gɨl rek mɨdek ak wök pag nɨŋek, yad nɨŋnek, usɨŋ ar nɨb ain twelp tausan stadia amnak; pɨs kɨdadaŋ nɨb pɨs kɨdadaŋ twelp tausan stadia amnak. Pen kɨlan gɨl adɨp adɨp ak rek nep twelp tausan stadia amnak.
21:16Grik mɨnɨm agɨl 12,000 stadia agak ak, 2,200 kilomita rek.
17 Pen ejol nɨbak ne yɨr nɨbak dɨl, taun kɨb wari kɨs kɨs gak ak, bin bɨ yɨr lɨl wök pag nɨpal rek wök pagɨl, lɨm eyaŋ nɨb dai ar alaŋ wök pag nɨŋek, yad nɨŋnek, kiubit aknɨb ñɨn juɨl ar oŋɨd adɨk gɨ dam omal omal (144) amnak.
21:17Grik mɨnɨm agɨl kiubit aknɨb ñɨn juɨl ar oŋɨd adɨk gɨ dam omal omal (144) agak ak, mita aknɨb ñɨn juɨl omal nokɨm adɨk gɨ dam mamɨd alaŋ (65) rek.
18 Wari nɨbak, kab jaspa apal ak dɨl gɨ lek mɨdek. Taun kɨb ak, kab gol tep tep glas rek kɨd yɨb gɨlɨg gɨ mɨdeb ak nep dɨl gɨ lek mɨdek ak me, kɨd yɨb gɨlɨg gɨ mɨdek. 19 Kab par kɨb, kab wari kanɨm eyaŋ mɨdek okok, kab tep tep mani kɨb tauep ke ke koŋai nep dɨl, kab par kɨb aknɨb umɨgan alaŋ nɨb okok gɨ lek mɨdek. Dai nokɨm nɨb eyaŋ kab jaspa ak gɨ lek mɨdek; dai yɨgwu nab nɨb ak kab mɨk, sapaia ak gɨ lek mɨdek; dai yɨgwu nokɨm nɨb ak kab komɨŋ komɨŋ sek, aget ak gɨ lek mɨdek; dai yɨgwu par ak kab kɨkomɨŋ sek, emral ak gɨ lek mɨdek; 20 dai mamɨd alaŋ kab sapai abe tɨd abe ulɨk malɨk gɨ mɨdeb, sadoniks ak gɨ lek mɨdek; dai kagol oŋɨd ak kab sapai, kanilian ak gɨ lek mɨdek; dai ar oŋɨd ak kab wɨhalɨn, krisolait ak gɨ lek mɨdek; dai jɨl oŋɨd ak kab kɨkomɨŋ sek, berɨl ak gɨ lek mɨdek; dai ajɨp ak kab wɨhalɨn ke yɨb, topas ak gɨ lek mɨdek; dai wajrem alaŋ ak kab kɨkomɨŋ sek abe wɨhalɨn abe ulɨk malɨk gɨ mɨdeb, krisopres ak gɨ lek mɨdek; dai agɨp alaŋ ak kab sapai, aiasin ak gɨ lek mɨdek; dai umɨgan alaŋ ak kab mɨk, ametis ak gɨ lek mɨdek. 21 Kanɨb tam kɨjoŋ aknɨb umɨgan alaŋ okok, magɨl kolɨm kɨbap mɨlep rek tɨd geb, “pöl” apal ak, kɨb ke yɨb aknɨb umɨgan alaŋ dɨl gɨ lek mɨdek. Taun kɨb nɨbak, kanɨb okok kab gol tep tep glas rek kɨd gɨl mɨdeb ak nep dɨl gɨ lek mɨdek ak me, kɨd yɨb gɨl mɨdek. 22 Pen taun kɨb nɨbak yad God sobok gep karɨp alap ma nɨŋnek. God Bɨ Kɨb, Bɨ kɨlɨs ke yɨb ak abe, Sipsip Ñɨlɨk ak abe mɨdebir rek, God sobok gep karɨp alap ma mɨdeb; kɨri apɨl mal God sobok gep karɨp mɨdebir. 23 Pen God melɨk tep ke yɨb ne mɨmelɨk gɨl, Sipsip Ñɨlɨk lam melɨk gɨp rek ak mɨmelɨk gɨl gɨpir rek, taun nɨb sɨŋak pɨb takɨn wög alap ma mɨdeb. 24 Bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok nɨb apɨl taun nɨbak am mɨdenɨgal okok, melɨk tep nɨbak nɨŋlɨg gɨ ajenɨgal. Kiŋ lɨm dai wagɨn aul ke ke okok nɨb taun nɨbak am mɨdenɨgal okok, tap tari tari tep, tap tari tari melɨk sek karɨp kɨri gɨlak okok, sek dam taun kɨb ñɨlɨk mɨgan nɨbak am mɨdenɨgal. 25 Pen taun nɨbak, kɨjoŋ okok ma gɨñnɨgal; kɨslɨm ma onɨgab nɨŋɨl kɨjoŋ per per yɨkɨl nep mɨdenɨgab. 26 Bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok nɨb apɨl taun nɨbak am mɨdenɨgal okok, tap tari tari tep, tap tari tari melɨk sek karɨp kɨri gɨlak okok, sek dam taun kɨb ñɨlɨk mɨgan nɨbak am mɨdenɨgal. 27 God nop asɨk mosɨk gɨp tap ak, taun ñɨlɨk mɨgan nɨbak amnɨmel rek ma lɨnɨgab. Bin bɨ god esek sobok gɨl gɨ tɨmel yɨb gɨpal okok, taun ñɨlɨk mɨgan nɨbak amnɨmel rek ma lɨnɨgab. Bin bɨ per per nep komɨŋ mɨdenɨgal mɨj nɨbak eyaŋ, Sipsip Ñɨlɨk yɨb kɨrop ñu kɨl tɨknɨgab bin bɨ okok nep, taun ñɨlɨk mɨgan nɨbak amnɨgal.

Copyright information for `KMHM