Revelation of John 22

Ñɨg Komɨŋ Magɨl Ñeb ak

Ejol nɨbak, ñɨg komɨŋ magɨl ñeb ak yɨp yomek nɨŋnek. Ñɨg aposɨp nɨbak, glas mɨmelɨk gɨp rek mɨmelɨk gɨ aposɨp. Ñɨg nɨbak, God eip, Sipsip Ñɨlɨk ak eip, sea kiŋ kɨri apɨl mal bɨsɨgpir sɨŋak alaŋ nɨb kɨlam juɨl, taun kɨb kanɨb nab sɨŋak amɨl amnak. Ñɨg gol pɨs pɨs mab ñɨbɨl per per mɨdenɨgal mab ak tanak. Mab ur nɨbak, mɨ nokɨm nokɨm takɨn ke ke umɨgan alaŋ ak nep, per nep magɨl pɨleb. Pen mab kas nɨbak, bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok nɨb kɨrop gek komɨŋ lɨnɨmɨŋ rek nep mɨdeb.

Taun kɨb nɨbak, God nop asɨk mosɨk gɨp tap ak ma mɨdeb. God eip, Sipsip Ñɨlɨk ak eip, sea kiŋ kɨri apɨl mal ak taun kɨb nab sɨŋak mɨdenɨgab. God bin bɨ ne okok nop wög gɨ ñɨlɨg gɨ mɨdenɨgal. Taun kɨb nɨbak, God bin bɨ ne okok Sipsip Ñɨlɨk mɨlɨk dai ne ak nɨŋnɨgal. Sipsip Ñɨlɨk yɨb ne ak aun beŋ kɨri alaŋ ñu kɨl tɨk lek mɨdenɨgab. Kɨslɨm ma onɨgab. God Bɨ Kɨb ak melɨk kɨrop ak mɨdenɨgab ak me, sɨp mɨlaŋ abe, pɨb abe wög alap ma mɨdenɨgab. Kɨri per nep per nep kiŋ rek mɨdenɨgal.

Maŋ mɨdeb Jisas onɨgab

Ne yɨp agɨl agak, “Mɨnɨm nɨbaul mɨnɨm nɨŋɨd yɨb mɨdeb; mɨnɨm nɨŋ dep nep mɨdeb. Bɨ Kɨb, Kaun ne bɨ mɨnɨm agep ne okok kɨrop gos ñek mɨnɨm ne agelɨgɨpal God nɨbak nep, ejol ne ak ag yokek apɨl, maŋ mɨdeb gɨnɨgab mɨnɨm ak ag ñosɨp,” agak.

“Pen nɨŋɨm! Ulep mɨdeb nɨnɨgain. Tap tari tari kɨsen gɨnɨg geb ak, buk nɨbaul mɨdeb. Bin bɨ an an mɨnɨm nɨbaul nɨŋ dɨl, ageb rek gɨnɨgal okok, tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨñ mɨñ gɨnɨgal,” agak.

Yad Jon, ejol mɨnɨm agosɨp ak abe, tap tari tari gosɨp ak abe magɨlsek nɨŋnek. Pen ejol mɨnɨm agosɨp ak abe, tap tari tari gosɨp ak abe magɨlsek nɨŋ sakɨl, ap yap ejol nɨbak tob wagɨn ne sɨŋak kogɨm yɨmɨl, nop sobok gɨnɨm, ag nɨŋnek ak pen yɨp agak, “Mer! Yɨp nɨg ma gɨnɨmɨn; God nop nep sobok gɨnɨmɨn. Nak God nop wög gɨ mɨdeban ak, namam God mɨnɨm agep bɨ okok abe, bin bɨ mɨnɨm mɨdeb buk nab nɨbaul ageb rek gɨpal okok abe, nɨbi God nop wög gɨpɨm rek, yad ak rek nep God nop wög gɨpin,” agak.

10 Pen ejol nɨbak yɨp agak, “Kɨsen gɨnɨgab mɨnɨm ñu kɨl tɨkpan pɨyak ak, tɨg mɨmoc gɨl okok ma we gɨ lɨnɨmɨn; ulep mɨdeb, mɨnɨm ñu kɨl tɨkpan rek magɨlsek gɨnɨgab. 11 Nɨb ak nɨŋɨl, bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok, kɨri ak rek nep nag tɨmel ar ak nep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmel; bin si bɨ si gɨpal okok, kɨri ar nɨbak nep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmel; bin bɨ gɨ tep gɨpal okok, kɨri ar tep nɨbak nep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmel; bin bɨ sɨŋ mɨdebal okok, kɨri aknɨb rek nep sɨŋ mɨdenɨmel,” agak. 12 “Nɨŋɨm! Ulep mɨdeb nɨnɨgain. Mɨnek nɨbak, nɨbi bin bɨ yad okok tari tari gɨpɨm ak nɨŋɨl, pen ak rek nep tap tep ñɨnɨgain. 13 Yad bɨrarɨk ped okok mɨdölɨgɨpin, kɨsen per nep per nep mɨdenɨgain. Yad nep gen, tap okok magɨlsek wagɨn gɨl mɨdeb. Yad nep gen, tap okok magɨlsek kɨr gɨnɨgab. Wagɨn ak yad nep, mɨbɨl ak yad nep mɨdebin.

14 “Bin bɨ walɨj kɨri ñɨg lɨ tep gɨnɨgal okok, mɨñ mɨñ gɨnɨgal. Mab magɨl ñɨbɨl per per mɨdenɨgal ak ñen, kɨri ñɨbɨl am taun kɨb ñɨlɨk mɨgan nɨbak amnɨgal. 15 Pen kain sapeb okok, taun nɨbak amnɨmel rek ma lɨp. Bin bɨ kɨj wanam gɨpal okok, bin si bɨ si gɨpal okok, cɨp ñapal okok, tap yokop okok god cɨn agɨl sobok gɨpal okok, mɨnɨm esek apal okok, kɨri mɨs eyaŋ nep mɨdenɨgal.

16 “Yad Jisas, ejol yad ak ag yoken, amɨl nɨbep bin bɨ yad cöc karɨp lɨm ke ke okok mɨdebɨm okok, nɨbep mɨnɨm yad nɨbaul ag ñɨb. Yad me, Depid tɨkek, tɨkel tɨk dam dapɨl gel, Bɨ Kɨb mɨdenɨgab aglak ak nep, yad mɨdebin. Yad me, gap poglɨn kɨb karɨp tɨknɨg gek nɨŋlɨg gɨ ap raneb, apal ak yad nep mɨdebin,” agak.

17 God Kaun ak abe, Bin Bɨ dɨnɨgab Bin nɨbak abe, kɨri mal “Owan e!” agebir.

Bin bɨ mɨnɨm nɨb aul nɨŋenɨgal okok ak rek nep, “Owan e!” agnɨmel.

Nɨbi bin bɨ ñɨg nen gɨp okok magɨlsek owɨm! Apɨl, ñɨg komɨŋ magɨl ñeb ak yokop dɨl ñɨŋɨm.

18 Bin bɨ mɨnɨm buk nɨbaul mɨdeb udɨn lɨ nɨŋɨl agel, nɨbi nɨŋnɨgabɨm bin bɨ okok, tap tari tari kɨsen gɨnɨmɨŋ mɨnɨm ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Bin bɨ ognap mɨnɨm nɨb aul nɨŋɨl, mɨnɨm ognap sek yɨgog magog genɨgal ak, God kɨrop pen yur ñɨl gek, mɨker kɨb buk nɨbaul ageb rek sek dɨnɨgal. 19 Pen bin bɨ an an mɨnɨm nɨb aul dai ognap ma dɨn agɨl kɨrɨg genɨgal ak, God kɨrop pen mab magɨl ñɨbɨl per per mɨdenɨgal agɨp ak mer agek ma ñɨŋnɨgal; Taun Kɨb Sɨŋ ak am mɨdenɨgal agɨp ak abe mer agek ma amnɨgal.

20 Bɨ mɨnɨm ñu kɨl tɨkpin Bɨ ak ageb, “Yau! Ulep mɨdeb nɨnɨgain,” ageb.

Nɨb aknɨb rek tep! Bɨ Kɨb Jisas, nak owan e!

21 Bɨ Kɨb cɨn Jisas nɨbep God bin bɨ ne yɨmɨg gek kod mɨd tep gɨlɨg gɨ mɨdonɨmɨŋ. Nɨb aknɨb rek tep.

Copyright information for `KMHM