Revelation of John 3

Krais bin bɨ ne Sadis mɨdelɨgɨpal mɨnɨm ag ñeb

“Pen taun kɨb Sadis Krais bin bɨ ne mɨdebal okok, ejol kɨrop kod mɨdeb ak nop mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agnɨmɨn:

 • ‘Bɨ God Kaun tam pak aknɨb ar oŋɨd lɨp ak abe, gap aknɨb ar oŋɨd ak abe dɨ mɨdeb ak, Sadis bin bɨ kod mɨdeban okok kɨrop mɨnɨm nɨbaul ag yokɨp.
 • Ne agɨp,
 • “Nag ar nɨbi gɨpɨm ak yad bɨr nɨpin. Bin bɨ okok nɨŋel, komɨŋ mɨdɨl yɨp kɨsen gɨpɨm rek lɨp pen pɨs nep kɨmɨl yɨp kɨsen ma gɨpɨm.
God yad mɨnɨm ageb rek gɨ damɨl, nab sɨŋak kɨrɨg gɨpɨm ak, God nop tep ma gɨp. Nɨbak, udɨn nɨbi mɨmlɨŋ mɨdeb ak rek, warɨkɨl, komɨŋ won nɨbi kɨr gɨnɨg geb ak nɨŋ tep gem, kɨlɨs gɨnɨmɨŋ. Nɨb ak, Krais mɨnɨm tep ak ag ñelak nɨpɨm ak, nɨŋ dɨ wös gɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl, kɨrɨg gɨl, Krais mɨnɨm tep ak ageb rek gɨnɨmɨb. Pen wɨsɨn saköl kɨnɨl ma warɨknɨgabɨm ak, yad bɨ tap si dep bɨ okok nɨŋ mɨdel ma opal rek ak apen, nɨbi nɨŋɨl pak plöplö gɨnɨgabɨm.
 • Pen nɨbi Sadis bin bɨ mɨdebɨm okok, bin bɨ ognap walɨj kɨri gel acɨr ma gɨp; mɨnɨm tep yad nɨŋ dɨl, ageb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdebal rek, kɨri walɨj tɨd lɨl, yad eip ajenɨgal.
Bin bɨ mɨker apek, kɨlɨs gɨl, yɨp nɨŋ dɨ wös gɨl, cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdel amnɨgab okok, yad kɨrop ak rek nep walɨj tɨd tep nɨbak lɨ ñɨnɨgain. Pen yɨb kɨri per mɨdep buk eyaŋ ñu kɨl tɨk len mɨdeb ak, ma lɨg gɨ yoknɨgain, mer. Bapi abe, ejol ne okok abe nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ yad mɨdebal, agɨl, mɨseŋ agnɨgain.
 • Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, God Kaun ne Krais bin bɨ ne mɨdebal karɨp lɨm ke ke okok kɨrop mɨnɨm ageb ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agɨp,’ agnɨmɨn.

Krais bin bɨ ne Piladelpia mɨdelɨgɨpal mɨnɨm ag ñeb

“Pen taun kɨb Piladelpia Krais bin bɨ ne mɨdebal okok, ejol kɨrop kod mɨdeb ak nop mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agnɨmɨn:

 • ‘Bɨ Sɨŋ ak; Bɨ mɨnɨm nɨŋɨd yɨb ageb ak; kiŋ Depid ki ur ne ned kod mɨdolɨgɨp ak, Bɨ ki ur nɨbak mɨñi dɨl mɨdeb ak, kɨjoŋ yɨkek, bin bɨ ognap gɨ ñɨnɨmel rek ma lɨp; pen kɨjoŋ gɨ ñek, bin bɨ ognap yɨknɨmel rek ma lɨp. Bɨ nɨbak nep, Piladelpia bin bɨ kod mɨdeban okok kɨrop mɨnɨm nɨbaul ag yokɨp.
 • Ne agɨp,
 • “Nag ar nɨbi gɨpɨm ak yad bɨr nɨpin. Nɨbi bin bɨ koŋai ma mɨdebɨm ak pen mɨnɨm yɨp nɨŋ dɨ wös gɨl, nɨbi bin bɨ yad mɨdebɨm mɨnɨm ak mɨseŋ ag ñɨbɨm. Nɨbak, nɨbep kɨjoŋ yɨken, bin bɨ ognap gɨ ñɨnɨmel rek ma lɨp.
Bin bɨ ognap, cɨn God bin bɨ yɨpɨd gɨl mɨdobɨn apal ak pen Seten sobok gep karɨp ne mɨdebal. Pen yad kɨrop gen, kɨri magɨlsek am tob wagɨn nɨbep sɨŋak kogɨm yɨmɨl, kɨbor kɨyan gɨl, yad nɨbep mɨdmagɨl lɨpin ak nɨŋnɨmel. 10 Nɨbep gɨ tɨmel gɨpal ak pen nɨbi yad apin rek nep gɨl, gos par ma nɨŋɨl, kɨlɨs gɨl, wög yɨp gɨlɨg gɨ mɨdebɨm rek, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul ke ke okok, yɨp cɨg gɨ mɨdenɨgal aka yɨp kɨrɨg gɨnɨgal agɨl, kɨrop magɨlsek mɨker ñɨnɨgain ñɨn ak, nɨbep abe ma ñɨnɨgain. 11 
 • Ulep mɨdeb nɨnɨgain. Mɨnɨm tep yad nɨŋ dɨpɨm ak, nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, yɨp cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdem, per komɨŋ mɨdep usajɨl bad nɨbep ñɨnɨgain apin ak, bin bɨ ognap pɨlɨ gɨ dad amnɨmel rek ma lɨnɨgab.
12 Bin bɨ an God Mɨnɨm ageb rek gek, nop gɨ tɨmel gel, gos par ma nɨŋɨl, God Mɨnɨm ageb rek nep gɨ damɨl, yɨp cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgab ak, yad nop gen, God yad sobok gep karɨp ak sap kɨb alap rek mɨdenɨgab. God sobok gep karɨp nɨbak ne per per nep mɨgan nab adaŋ mɨdɨl, mɨs ken ma amnɨgab. Yad wak ar nop, God yad yɨb ne ak abe ñu kɨl tɨkɨl, God yad taun kɨb ne Jerusalem kɨsen nɨb seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb onɨgab ak, taun kɨb nɨbak yɨb ak abe ñu kɨl tɨkɨl, yɨb yad kɨsen nɨb ak abe ñu kɨl tɨkɨl gɨnɨgain. 13 
 • Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, God Kaun ne Krais bin bɨ ne mɨdebal karɨp lɨm ke ke okok kɨrop mɨnɨm ageb ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agɨp,’ agnɨmɨn.

Krais bin bɨ ne Leodisia mɨdelɨgɨpal mɨnɨm ag ñeb

14 “Pen taun kɨb Leodisia Krais bin bɨ ne mɨdebal okok, ejol kɨrop kod mɨdeb ak nop mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agnɨmɨn:

 • ‘Bɨ yɨb ne “Nɨg Aknɨb Rek Gɨnɨmɨŋ” ak; Bɨ, God ne agek, tap okok magɨlsek gɨ lak ak; Bɨ ne God ageb rek nep gɨl, mɨnɨm tep ak dam yɨpɨd gɨl nep ag ñɨb ak, Leodisia bin bɨ kod mɨdeban okok kɨrop mɨnɨm nɨbaul ag yokɨp.
15 
 • Ne agɨp,
 • “Nag ar nɨbi gɨpɨm ak yad bɨr nɨpin. Yɨp pɨs nep ma cɨg gɨpɨm; yɨp pɨs nep ma kɨrɨg gɨpɨm. Mɨnɨm tep yad ak pɨs nep nɨŋ dɨl, ageb rek gɨnɨmɨb aka pɨs nep kɨrɨg gɨnɨmɨb ak tep! Yɨp gos ar ar nep nɨpɨm rek, nɨbep wök yoknɨg gebin.
17 Nɨbi apɨm, ‘Cɨn bin bɨ gep mɨd tep gɨpɨn; tap cɨn koŋai mɨdeb; tap alap ulep ma gɨp,’ apɨm ak pen mɨnɨm ma nɨpɨm ak, nɨbi bin bɨ tam okok rek mɨdebɨm; nɨbi bin bɨ yɨm gep rek mɨdebɨm; nɨbi bin bɨ tap ma mɨdeb rek mɨdebɨm; nɨbi bin bɨ udɨn kwoi mɨdebɨm; nɨbi magɨl nep mɨdebɨm. 18 Nɨb ak me, nɨbep mɨnɨm agnɨg gebin aul nɨŋ tep gɨl, nɨb aknɨb rek nep gɨnɨmɨb. Bin bɨ yɨm gep rek mɨdebɨm rek, yɨp apɨl kab gol yad dagɨlen yɨnɨl dai dai sek ma mɨdeb ak tauɨl me, bin bɨ gep mɨdenɨgabɨm. Magɨl nep mɨdebɨm ak, bin bɨ nɨŋel nabɨŋ gɨnɨmɨŋ rek lɨp rek, yɨp apɨl walɨj tɨd alap tauɨl lɨm. Udɨn ma nɨpɨm rek, yɨp apɨl udɨn marasɨn alap tauɨl lɨl, udɨn kwoi gɨp ak ñɨl nɨŋnɨgabɨm. 19 
 • Bin bɨ kɨrop mɨdmagɨl lɨpin okok gɨ tɨmel genɨgal ak, yad kɨrop ma kɨrɨg gɨnɨgain; mɨd tep gɨlaŋ, agɨl, mɨker ñɨlɨg gɨ tɨmɨd ukpin. Nɨb ak, gos kɨlɨs nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl, pɨs nep kɨrɨg gɨl, mɨd tep gɨnɨmɨb.
20 Nɨŋɨm! Yad apɨl, söŋ ar eyaŋ mɨdlɨg gɨ, kɨjoŋ pak gu gu gɨlɨg gɨ kod mɨdebin. Bin bɨ an mɨnɨm yad ak nɨŋɨl kɨjoŋ yɨkenɨgab ak, yad karɨp ñɨlɨk mɨgan ne ak amɨl, eip tap ñɨbɨl jɨm ñɨl mɨdonɨgabɨr. 21 
 • Seten yɨp mɨker kɨb ñak ñɨn ak, Bapi yad mɨnɨm ne ak ma kɨrɨg gɨnek; agak rek nep gɨ damɨl me, Bapi eip sea kiŋ ne ar ak bɨsɨg gɨnek. Nɨb ak rek, bin bɨ Seten kɨrop mɨker ñek, mɨnɨm tep yad ak ma kɨrɨg gɨl, yɨp cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgal okok, kɨrop ag dam yad eip sea kiŋ yad ar ak bɨsɨg gɨnɨgabɨn.
22 
 • Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, God Kaun ne Krais bin bɨ ne mɨdebal karɨp lɨm ke ke okok kɨrop mɨnɨm ageb ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agɨp,’ agnɨmɨn,” agak.
Copyright information for `KMHM