Revelation of John 4

Pen mɨnɨm ñu kɨl tɨkesin nɨbak dai nɨŋ damɨl, kauyaŋ ak dai nɨŋɨl nɨŋnek, God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak kɨjoŋ yɨkɨl mɨdek. Ned akɨl magɨl rek agek nɨŋnek ak, kauyaŋ ak agɨl yɨp agak, “Ar aul apek, tap kɨsen gɨnɨgab okok nep yomin,” agak. Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, God Kaun ak apɨl yɨp goŋ lak nɨŋɨl yad nɨŋnek, seb kab ar alaŋ sɨŋak bɨ alap sea kiŋ ar sɨŋak bɨsɨg mɨdek. Bɨ sɨŋak bɨsɨg mɨdek ak melɨk sek mɨdek; kab jaspa abe kab kanilian abe tɨd melɨk gɨp rek melɨk sek mɨdek. Pen kiŋ sea bɨsɨg mɨdek ak, sibeñ nop kɨs kɨs gɨl, kab emral rek yɨn rɨkɨñ rɨkɨñ gɨl, yɨn rɨk yaplɨg gɨ mɨdek. Sea kiŋ ne ak nab eyaŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ kɨb bɨsɨg gɨpal sea kiŋ aknɨb ñɨn juɨl adɨk gɨ dam omal omal (24) okok lɨ kɨs kɨs gɨlak. Bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep okok walɨj tɨd yɨmɨl, kab gol dɨl gɨlak usajɨl bad okok ke ke lɨl, bɨsɨg mɨdelak. Bɨ sea kiŋ nab eyaŋ bɨsɨg mɨdek sɨŋak nɨb, añɨm añɨm dɨlɨg gɨ, tɨmɨk aglɨg gɨ, kɨs kɨs gɨlɨg gɨ amɨl par sek amnak. Sea kiŋ wagɨn nɨb sɨŋak sɨp melɨk aknɨb ar oŋɨd ak yɨnɨl melɨk gɨ mɨdek. Sɨp melɨk nɨb okok me, God Kaun aknɨb ar oŋɨd ne ak. Bɨ sea kiŋ nab eyaŋ bɨsɨg mɨdek wagɨn sɨŋak, kab kɨlmasɨk ak glas rek kɨd yɨb gɨl mɨdek. Sea kiŋ bak sɨŋak, tap komɨŋ mɨdeb ke ke omal omal mɨd kɨs kɨs gɨlak. Tap nɨb okok udɨn koŋai nep kɨd okok mɨdɨl, pabɨl okok mɨdɨl gak. Tap komɨŋ nɨb okok, alap layon rek lak, alap kaj kau aŋlam rek lak, alap bɨ mɨlɨk dai rek lak, alap yakɨr dɨk auan par lɨp ak rek lak. Pen tap komɨŋ omal omal nɨb okok magɨlsek auan aknɨb kagol oŋɨd lak. Udɨn koŋai nep, ar okok lɨl, pabɨl okok lɨl magɨlsek lɨ sakak. Udɨn auan mok okok abe mɨdek. Pen pɨb nab kɨslɨm eyaŋ, kɨmep ag mɨdlɨg gɨ agebal,

NE BƗ SƗŊNE BƗ SƗŊNE BƗ SƗŊGOD BƗ KƗB KƗLƗS AKNƗB KE YƗBNE TAP MA GEP ALAP MA MƗDEBTARI TARI GƗNƗG, GƗNƗGABNE BƗRARƗK PED OKOK MƗDOLƗGƗP,NE MƗÑI MƗDEB,NE KƗSEN PER PER NEP MƗDENƗGAB” apal.

Pen tap komɨŋ ke ke omal omal nɨb okok, Bɨ per nep per nep komɨŋ mɨdenɨgab sea kiŋ ar bɨsɨg mɨdeb ak, ne Bɨ tep aknɨb ke mɨdeb agɨl, nop tep aglɨg gɨ, yɨb melɨk sek ne agel ar amek nɨŋlɨg gɨ, 10 bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep ñɨn juɨl adɨk gɨ dam omal omal (24), Bɨ sea kiŋ bɨsɨg mɨdeb wagɨn sɨŋak kogɨm yɨmɨl, Bɨ per nep per nep komɨŋ mɨdenɨgab ak, nop tep aglɨg gɨ, yɨb nop agel ar ameb. Usajɨl bad kɨri okok tɨg ju ne mɨdeb sɨŋak lɨl, agebal,

11 “God Bɨ Kɨb cɨn!
Bin bɨ magɨlsek okok,
nak Bɨ kɨb ke yɨb, agɨl,
yɨb nep agel ar amnaŋ.
Bin bɨ magɨlsek okok,
nak Bɨ tep ke yɨb, agɨl,
yɨb nep agel ar amnaŋ.
Bin bɨ magɨlsek okok,
nak Bɨ kɨlɨs ke yɨb, agɨl,
yɨb nep agel ar amnaŋ.
Nak tap okok magɨlsek gɨ lɨnak.
Nak nep agek,
bin bɨ mɨdɨl,
tap okok magɨlsek mɨdeb,” agebal.
Copyright information for `KMHM