Revelation of John 5

Jon mɨj nag ñon gɨ kɨlɨs gak alap nɨŋak

Pen dai nɨŋ damɨl nɨŋnek, bɨ sea kiŋ ar ak bɨsɨg mɨdek ak, mɨj par kɨb dai dai komlak alap ñɨnmagɨl yɨpɨd ne pɨs ar dɨl mɨdek. Mɨj nɨbak, söŋ ar okok ñu kɨl tɨkɨl, mɨgan eyaŋ ñu kɨl tɨkɨl gɨlak. Pen dai dai komɨl, nag ke ke aknɨb ar oŋɨd ak ñon gɨ tep yɨb gɨlak. Pen yad nɨŋnek, God ejol kɨlɨs yɨb alap gaul kɨb agɨl agak, “Bin bɨ an rek nag lɨlak aul wɨsɨbɨl, mɨj nɨb aul tɨg ju tɨg pɨs gɨnɨmɨŋ rek lɨp?” agak. Nɨb agak ak pen seb kab ar alaŋ sɨŋak abe, lɨm dai ar wagɨn aul abe, lɨm mok eyaŋ abe, bin bɨ mɨj nɨbak nag wɨsɨbɨl tɨg ju tɨg pɨs gɨnɨmɨŋ rek alap ma mɨdek. Seb kab ar alaŋ sɨŋak abe, lɨm dai ar wagɨn aul abe, lɨm mok eyaŋ abe, bin bɨ mɨj nɨbak nag wɨsɨbɨl tɨg ju tɨg pɨs gɨnɨmɨŋ rek lɨp bɨ alap ma pɨyo nɨŋlak rek, yad yɨmɨg yɨb gek sɨl aglɨg gɨ mɨdenek. Pen bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep mɨdelak okok alap yɨp agak, “Nak sɨl ma gɨnɨmɨn. Nɨŋan! Layon Juda nɨb ak kiŋ Depid tɨkek tɨk dam dapɨl gel, nop tɨk dolak. Ne kaual maual ne ak yɨk gɨ yokak ak me, mɨj nɨbak nag wɨsɨbɨl tɨg ju tɨg pɨs gɨnɨmɨŋ rek lɨp,” agak.

Jon Sipsip Ñɨlɨk ak nɨŋak

Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ nɨŋnek, Sipsip Ñɨlɨk ñag pak lel kɨmɨl warɨkak rek alap, sea kiŋ nab sɨŋak mɨdek. Tap komɨŋ mɨdeb ke ke omal omal abe, bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, mɨd kɨs kɨs gɨlak. Sipsip Ñɨlɨk nɨbak kom aknɨb ar oŋɨd ak, udɨn aknɨb ar oŋɨd ak lak. Udɨn aknɨb ar oŋɨd lak mɨnɨm wagɨn ak, God ne Kaun ne aknɨb ar oŋɨd ak ag yokek, karɨp lɨm okok magɨlsek kɨd kɨd amnak. Pen Sipsip Ñɨlɨk ak Bɨ sea kiŋ bɨsɨg mɨdek wagɨn sɨŋak amɨl, mɨj ñɨn yɨpɨd ne pɨs ken ar dɨl mɨdek ak dak. Dek nɨŋlɨg gɨ, tap komɨŋ omal omal abe, bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep aknɨb ñɨn juɨl adɨk gɨ dam omal omal (24) abe apɨl, mɨdek sɨŋak kogɨm yɨmlak. Bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep nɨb okok kɨri tap gita rek okok ke ke dɨl, kɨnaŋ kab gol dɨl gɨlak okok ke ke dɨ mɨdelak. Kɨnaŋ dɨ mɨdelak mɨgan nɨb okok, tap dagɨlel yɨn sɨkɨm gɨl ki tep owɨp ak, ap ran jakɨl mɨdek. Tap God nop dagɨlel yɨn ki tep owɨp nɨbak, God bin bɨ ne okok nop sobok gɨpal ak. Pen kɨri kɨmep kɨsen nɨb alap agɨl aglak,

“Nep ñag pak lel,
lakañ nak soŋ gɨ yapek,
bin bɨ karɨp lɨm ke ke mɨdebal rek,
wagɨn ke ke mɨdebal rek,
mɨnɨm yɨb ke ke apal rek,
wak ke ke lɨp rek,
nak taunak nɨŋɨl
kɨri God bin bɨ ne mɨdebal.
Nɨb ak me, nak nep mɨj kom ñon gɨ tep gak nɨbak,
wɨsɨb tɨg ju tɨg pɨs gɨ nɨŋnɨmɨn rek mɨdeb.
10 Pen nak gɨnak ak, kɨri kiŋ karɨp rek lɨl,
God nop sobok gep bin bɨ lɨl, God cɨn nop wög gɨ ñɨbal.
Kɨri kɨsen nak eip bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul okok,
kɨrop magɨlsek kod mɨdenɨgal,” aglak.

Sipsip Ñɨlɨk ak yɨb ne agel ar amnak

11 Pen dai nɨŋ damɨl kauyaŋ nɨŋɨl nɨŋnek, ejol ñɨn juɨl ñɨn juɨl, tausan tausan koŋai yɨb nep mɨnɨm agelak. Sea kiŋ nɨbak abe, tap komɨŋ omal omal okok abe, bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, kɨrop pɨŋɨl kɨs kɨs gɨ mɨdelak. 12 Pen meg mɨgan dap ranɨl kɨmep aglɨg gɨ aglak,

“Sipsip Ñɨlɨk ñag pak lɨlak ak, ne tep yɨb.
Ne tap okok magɨlsek gɨ lak, agɨl,
yɨb ne agon ar amnaŋ.
Ne tap alap ulep ma gɨp, agɨl,
yɨb ne agon ar amnaŋ.
Ne gos tep ke yɨb mɨdeb, agɨl,
yɨb ne agon ar amnaŋ.
Ne kɨlɨs ke yɨb mɨdeb, agɨl,
yɨb ne agon ar amnaŋ.
Ne tep ke yɨb mɨdeb, agɨl,
yɨb ne agon ar amnaŋ.
Ne melɨk tep ke sek mɨdeb, agɨl,
yɨb ne agon ar amnaŋ.
Ne yɨb ke sek mɨdeb, agɨl,
yɨb ne agon ar amnaŋ,” aglak.
13 Pen yad nɨŋnek, tap tari tari God gɨ lek ake lɨpal seb kab ar alaŋ, lɨm dai ar wagɨn aul, lɨm mok epi, ñɨg solwara nab okok magɨlsek kɨmep agɨl aglak,

“Bɨ sea kiŋ bɨsɨg gɨ mɨdeb ak abe,
Sipsip Ñɨlɨk ak abe,
kɨri yɨb ke sek mɨdebir, agɨl,
yɨb kɨrop mal agon ar amnaŋ.
Kɨri tep ke yɨb mɨdebir, agɨl,
yɨb kɨrop mal agon ar amnaŋ.
Kɨri melɨk tep ke sek mɨdebir, agɨl,
yɨb kɨrop mal agon ar amnaŋ.
Kɨri kɨlɨs ke yɨb mɨdebir, agɨl,
yɨb kɨrop mal agon ar amnaŋ,” aglak.
14 Nɨb agelak, tap komɨŋ omal omal aglak, “Nɨb aknɨb rek tep,” aglak. Nɨb agelak, bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep okok kogɨm yɨmɨl, God Sipsip Ñɨlɨk kɨrop mal yɨb agel ar amnak.

Copyright information for `KMHM