Revelation of John 6

Sipsip Ñɨlɨk ak nag aknɨb ar oŋɨd ak wɨsɨbak

Pen nɨŋ mɨden nɨŋlɨg gɨ, Sipsip Ñɨlɨk ak, mɨj kom nag ñon kɨlɨs gak dɨ mɨdek ak, nag dai sabdaŋ ak tɨg ju wɨsɨbek nɨŋlɨg gɨ, tap komɨŋ omal omal, nokɨm alap mɨnɨm kɨb tɨmɨk agɨp rek agɨl agak, “Owan e!” agak. Agek nɨŋnek, kaj hos tɨd alap apjakak. Hos ar nɨbak bɨ alap cɨm dɨl bɨsɨg mɨdek. God gek win gɨnɨmɨŋ rek nep lɨp rek, God nop usajɨl bad win gɨl dɨpal ak lɨ ñek, karɨp lɨm seb kab ar alaŋ kɨrɨg gɨl, bin bɨ karɨp lɨm wagɨn eyaŋ eip pen pen gɨl, ñag ju yɨk yoknɨg amnak.

Pen Sipsip Ñɨlɨk ak, nag dai yɨgwu nab nɨb ak tɨg ju wɨsɨbek nɨŋlɨg gɨ, tap komɨŋ omal omal, yɨgwu nab nɨb ak agak, “Owan e!” agak. Agek nɨŋnek, kaj hos lakañ yɨb alap apjakak. Bɨ alap hos ar nɨbak bɨsɨg mɨdek. God gek bɨ nɨbak kɨlɨs ne dɨl, karɨp lɨm wagɨn eyaŋ amɨl gek, bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek kapkap mɨdelak ak kɨrɨg gɨl, pen pen ñag paklɨg gɨ gel amnɨgab. Nɨbak God nop tu par kɨb tu kɨd alap ñak.

Pen Sipsip Ñɨlɨk ak, nag dai yɨgwu nokɨm nɨb ak tɨg ju wɨsɨbek nɨŋlɨg gɨ, tap komɨŋ omal omal, yɨgwu nokɨm nɨb ak pen agak, “Owan e!” agak. Agek nɨŋnek, kaj hos mosɨb alap apjakak. Bɨ kaj hos ar nɨbak bɨsɨg mɨdek ak, tap magɨl tap sɨkel lɨpal rek sɨkel alap dɨl mɨdek. Mɨnɨm alap, tap komɨŋ omal omal mɨdelak nab sɨŋak nɨb agɨl, bɨ kaj hos mosɨb ar bɨsɨg mɨdek ak nop agak, “Yuan kɨb onɨgab rek, kab magɨl kɨd nokɨm damɨl, tap koŋai tauelɨgɨpal rek ma taunɨgal. Wid magɨl lita
6:6Grik mɨnɨm koiniks agölɨgɨpal ak, lita nokɨm alap nep rek mɨdeb.
nokɨm alap taunɨg, mani pe ñɨn nokɨm alap dɨpal rek nep taunɨmel; pen bali magɨl lita omal nokɨm taunɨg, ak rek nep mani pe ñɨn nokɨm alap dɨpal rek nep taunɨmel. Pen olip wel ak abe, ñɨg wain ak abe per taupal rek taunɨgal!” agak.

Pen Sipsip Ñɨlɨk ak, nag dai yɨgwu par alaŋ ak tɨg ju wɨsɨbek nɨŋlɨg gɨ, tap komɨŋ omal omal, yɨgwu par nɨb ak pen agak, “Owan e!” agak. Agek nɨŋnek, kaj hos se pakɨp alap apjakak. Bɨ kaj hos ar nɨbak bɨsɨg mɨdek ak, yɨb ne Kɨmeb; pen bɨ ne eip kɨsen apek ak, yɨb ne Cɨp Kaunan Karɨp. God gek me, bɨ nɨb omal ar ke ke gel, bin bɨ karɨp lɨm okok koŋai nep kɨmel rek lak. Ognap pen pen ñagɨl kɨmnɨgal, ognap yuan kɨb apek kɨmnɨgal, ognap mɨñak tap okok gek kɨmnɨgal, ognap kain sapeb tap saköl okok su lel kɨmnɨgal. Nɨg gɨl kɨm damɨl me, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal koŋai nep rek kɨmnɨgal, pen koŋai yɨb nep mɨdenɨgal.

Pen Sipsip Ñɨlɨk ak, nag dai mamɨd alaŋ ak tɨg ju wɨsɨbek nɨŋlɨg gɨ, nɨŋnek, God nop tap sobok gep bɨd mok sɨŋak, bin bɨ God Mɨnɨm nɨŋ dɨl, ma pɨrɨkɨl, bin bɨ okok kɨrop ag ñɨl, Krais bin bɨ ne mɨdobɨn mɨseŋ agel, kɨrop ñag pak lɨlak kaun kɨri okok mɨdelak. 10 Kɨri sɨk kɨb agɨl aglak, “God Bɨ Kɨb kɨlɨs yɨb, nak Bɨ Sɨŋ. Nak nɨŋɨd yɨb ar ak nep gɨpan! Pen ñɨn titi rek mɨdɨl, bin bɨ karɨp lɨm wagɨn eyaŋ, cɨnop ñag pak lɨlak okok kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl, yur ñɨnɨgan?” aglak. 11 Nɨb agel nɨŋlɨg gɨ, ejol okok kɨrop walɨj tɨd par ke ke ñɨlɨg gɨ aglak, “Ulep mɨdeb; kod mɨdenɨmɨb. Namam nanai nɨbep eip God nop wög gɨ ñɨbal okok, ognap sek ñag pak lel me, God wök pag lak naba ak amek, agebɨm rek gɨnɨgab,” aglak.

12 Pen Sipsip Ñɨlɨk ak, nag dai kagol oŋɨd ak tɨg ju wɨsɨbek nɨŋlɨg gɨ, nɨŋnek, monmon kɨb yɨb ak dek nɨŋlɨg gɨ, pɨb ak, wad ajɨl mab yɨnɨl sɨgi gɨp rek ak gek, takɨn ak pɨs nep lakañ mɨdeb rek lakañ yɨb lak. 13 Gap okok, yɨgen kɨlɨs dɨl kɨyau magɨl pok ma gɨl kɨsɨk nep ju yowɨp rek ak ju yowak. 14 Pen seb kab ar alaŋ, sɨnai pag lɨpal ak rek gak. Karɨp lɨm yɨrɨk okok abe, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs kɨs gak okok abe, mɨdelɨgɨpal kau ak kɨrɨg gɨl, lɨlɨg gɨ ke ke amnɨlak. 15 Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, kiŋ karɨp lɨm ke ke okok, kiŋ ñɨ sɨkol kɨri okok, bɨ kɨb ami sɨkop kod mɨdelak okok, bin bɨ gep yɨb okok, bin bɨ yɨb mɨdek okok, bin bɨ tau dam lel nag wög gelak okok, bin bɨ gos ke nɨŋɨl wög gelak okok, magɨlsek, pɨrɨk gɨ amɨl kab mɨgan, lɨm mɨgan okok we gɨ mɨdelak. 16 We gɨ mɨdɨl aglak, “Bɨ sea kiŋ ar bɨsɨg mɨdeb ak abe, Sipsip Ñɨlɨk ak abe cɨnop yur kɨb ñɨnɨgair ñɨn kɨsen per apɨn ak mɨñi bɨr owɨp ak me, cɨn mɨdojɨn rek ma lɨp. Kab juɨl aka karɨp lɨm yɨrɨk kɨb sɨŋ aul pak pag gɨ apɨl, cɨnop pɨs nep pab rɨkek, Bɨ sea kiŋ bɨsɨg mɨdeb ak cɨnop ma nɨŋnɨmɨŋ; Sipsip Ñɨlɨk cɨnop mɨnɨm kɨb agɨl pen yur kɨb ma ñɨnɨmɨŋ,” aglak.

Copyright information for `KMHM