Revelation of John 7

Isrel bin bɨ koŋai nep God kɨl ne dɨlak

Pen kauyaŋ ak nɨŋnek, ejol omal omal karɨp lɨm gol omal omal ke ke warɨk mɨdɨl, yɨgen omal omal dɨ mɨdɨl, lɨm dai, ñɨg solwara, mab okok, tɨmel ma gɨnɨmɨŋ, agɨl, dai kɨri ke nokɨm nokɨm dɨlɨg gɨ mɨdelak. Pen yad nɨŋnek, ejol alap pɨb lɨm geb pɨs kɨd okok nɨb, God Bɨ Per Komɨŋ Mɨdeb tap kɨl tɨk lep ne ak damɨl, ejol omal omal God agek ulep karɨp lɨm ñɨg solwara gɨ tɨmel gɨnɨg gelak nɨb okok kɨrop agak, “Pɨdeŋ gɨm! Bin bɨ God cɨn nop wög gɨ ñɨbal okok kɨl ne ak aun beŋ kɨrop alaŋ tɨkon; kɨsen yɨgen yokem, amɨl karɨp lɨm, ñɨg solwara, mab tap okok gɨ tɨmel gɨnɨmɨŋ,” agak.

Pen mɨnɨm alap aglak nɨŋnek, bin bɨ God kɨl ne aun beŋ alaŋ tɨklak nɨb okok, Isrel bin bɨ wagɨn ke ke okok jɨm ñɨlak ak wan hadred poti po tausan (144,000).

 • Bin bɨ nɨb okok, Juda wagɨn ak kɨri 12,000;
 • Ruben wagɨn ak kɨri 12,000;
 • Gad wagɨn ak kɨri 12,000;
 • Asa wagɨn ak kɨri 12,000;
 • Naptalai wagɨn ak kɨri 12,000;
 • Manasa wagɨn ak kɨri 12,000;
 • Simion wagɨn ak kɨri 12,000;
 • Lipai wagɨn ak kɨri 12,000;
 • Isaka wagɨn ak kɨri 12,000;
 • Sebyulan wagɨn ak kɨri 12,000;
 • Josep wagɨn ak kɨri 12,000;
 • Benjamin wagɨn ak kɨri 12,000,
 • ak me, jɨm ñɨlak ak wan hadred poti po tausan me ak.
 • Pen mɨnɨm ñu kɨl tɨkesin nɨbak dai nɨŋ damɨl, kauyaŋ ak dai nɨŋɨl nɨŋnek, Bɨ sea kiŋ bɨsɨg mɨdek ak abe, Sipsip Ñɨlɨk ak abe mɨdel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep udɨn yɨrɨk ar kɨrop sɨŋak warɨk mɨdelak. Bin bɨ nɨb okok, karɨp lɨm ke ke lɨp rek, wagɨn ke ke lɨp rek, wak ke ke lɨp rek, mɨnɨm yɨb ke ke apal rek, okok nɨb okok nɨb apɨl mɨdelak. Bin bɨ wök pagep rek ma mɨdek nɨb okok, magɨlsek walɨj tɨd nep ke ke yɨmɨl, albad kas dɨ mɨdlɨg gɨ, 10 God yɨb ne agel ar amek nɨŋlɨg gɨ, sɨk kɨb agɨl aglak,

  “God cɨn sea kiŋ bɨsɨg gɨ mɨdeb ak abe,
  Sipsip Ñɨlɨk ak abe cɨnop nen agɨl gɨ tep gɨrek ak me,
  komɨŋ amnɨgabɨn,” aglak.
  11 Ejol okok magɨlsek Bɨ sea kiŋ bɨsɨg mɨdek ak abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, tap komɨŋ omal omal okok abe, kɨrop pɨŋɨl kɨs kɨs gɨ mɨdelak. Kɨri ap yap kogɨm yɨmɨl, kɨbor kɨyan gɨl, God yɨb ne ak dap ranlɨg gɨ, 12 aglak,

  “Nɨŋɨd yɨb!
  God cɨn yɨb ke sek mɨdeb, agɨl,
  yɨb ne agon ar amnaŋ.
  Ne melɨk tep ke sek mɨdeb, agɨl,
  yɨb ne agon ar amnaŋ.
  Ne gos tep ke yɨb mɨdeb, agɨl,
  yɨb ne agon ar amnaŋ.
  Ne gak ak, nop tep yɨb, agɨl,
  yɨb ne agon ar amnaŋ.
  Ne sɨŋ ke yɨb mɨdeb, agɨl,
  yɨb ne agon ar amnaŋ.
  Ne tap tari gɨnɨm agnɨgab ak, ak nep gɨnɨgab, agɨl,
  yɨb ne agon ar amnaŋ.
  Ne kɨlɨs ke yɨb mɨdeb, agɨl,
  yɨb ne agon ar amnaŋ.
  God cɨn yɨb nop ak per per nep agon ar amnaŋ.
  Nɨŋɨd yɨb!” aglak.

  Kauyaŋ yur ma dɨnɨgal

  13 Pen bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep nɨb okok bɨ alap, yɨp ag nɨŋɨl agak, “Bin bɨ walɨj tɨd yɨbal nɨb okok bɨ an? Pen kɨri akal nɨb opal?” agak.

  14 Agek agnek, “Bɨ kɨb. Yad ma nɨpin; pen nak ke nɨpan,” agnek. Nɨb agen, yɨp agak, “Bin bɨ sɨŋ aul kɨrop mɨker ñel, koslam yɨb mɨdɨl komɨŋ opal. Pen kɨri Sipsip Ñɨlɨk lakañ ne ak dɨl, walɨj kɨri okok ulɨk malɨk gel, tɨd gɨp. 15 Nɨb ak me,

  “Kɨri God sea kiŋ wagɨn nab sɨŋak mɨdlɨg gɨ, pɨb nab, kɨslɨm eyaŋ,
  sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ne ak wög ne gɨ ñɨlɨg gɨ, mɨdebal.
  Bɨ sea kiŋ bɨsɨg gɨ mɨdeb ak
  kɨrop kod mɨd tep yɨb gɨnɨgab.
  16 Kɨrop yuan kauyaŋ ma gɨnɨgab, ñɨg nen kauyaŋ ma gɨnɨgab,
  pɨb kal kauyaŋ nɨŋɨl yur ma gɨnɨgab.
  17 Tari gɨnɨg: Sipsip Ñɨlɨk sea kiŋ nab sɨŋak mɨdeb ak,
  sipsip kodep bɨ kɨri mɨdɨl,
  kɨrop poŋ dɨl ñɨg kɨlam junɨgab kajoŋ okok amek,
  ñɨg komɨŋ magɨl ñeb ak ñɨŋnɨgal.
  Pen God ne udɨn ñɨg kɨrop ak
  magɨlsek lɨg gɨ yoknɨgab,” agak.
  Copyright information for `KMHM