Revelation of John 8

Sipsip Ñɨlɨk ak nag ar oŋɨd ak wɨsɨbak

Pen Sipsip Ñɨlɨk ak, nag ar oŋɨd ak tɨg ju wɨsɨbek nɨŋlɨg gɨ, seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨnɨm alap ma agek, won ulep alap nep, minit ñɨn juɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam wajrem alaŋ (30) rek, magɨlsek kapkap asɨp yɨkɨl mɨdek. Pen mɨdɨl, ejol aknɨb ar oŋɨd God udɨn yɨrɨk ar sɨŋak warɨk mɨdebal okok nɨŋnek. Ejol nɨb okok akɨl magɨl ke ke dɨlak.

Pen ejol alap tin tep kab gol dɨl gɨlak alap dɨl mɨdek. Ne pen amɨl, God nop sobok gɨpal bɨd ar gol sɨŋak alaŋ warɨk mɨdek. Nop tap dagɨlel yɨn ki tep owɨp ak koŋai nep ñɨlak. God nop tap sobok gep bɨd kab gol dɨl gɨlak ak, sea kiŋ ar sɨŋak mɨdek nɨŋɨl ejol nɨbak, tap ki tep nɨbak dɨ God bin bɨ ne nop sobok gɨpal mɨnɨm ak eip ulɨk malɨk gɨl, bɨd ar sɨŋak dɨ mogɨm gɨ dap dagɨlek nɨŋlɨg gɨ, sɨkɨm nɨbak God udɨn yɨrɨk ne ar sɨŋak yɨn ap ran jak amnak. Pen tin tep nɨbak dɨl, mab mɨlaŋ God nop tap sobok gep bɨd ar alaŋ yɨnek okok dɨ tin mɨgan eyaŋ lɨl, dɨ lɨm dai wagɨn eyaŋ yokak nɨŋɨl tɨmɨk aglɨg gɨ, kɨs kɨs gɨlɨg gɨ amɨl par sek amek nɨŋlɨg gɨ, añɨm añɨm dɨlɨg gɨ, monmon dak.

Ejol akɨl magɨl okok pɨgnɨg gelak

Won nɨbak, ejol aknɨb ar oŋɨd akɨl magɨl dɨ mɨdelak okok, dɨ dap ranɨl pɨgnɨg gelak.

Ejol ned ak, akɨl magɨl ne ak pɨgek, mɨñab nogob magɨl ak abe, mab mɨlaŋ ak abe, lakañ ulɨk malɨk gɨlɨg gɨ, lɨm dai wagɨn eyaŋ soŋ yokak. Nɨg gek, lɨm dai wagɨn aul dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap, mab, tap kas komɨŋ komɨŋ warɨk mɨdek okok, magɨlsek yɨn sɨbok ñɨb amnak.

Pen ejol yɨgwu nab nɨb ak, akɨl magɨl ne ak pɨgek, karɨp lɨm yɨrɨk kɨb yɨb mab rek yɨnek alap, tɨ paŋ ñɨg solwara nab sɨŋadaŋ dɨ yokak. Nɨg gek, ñɨg solwara sɨŋak dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap ñɨg solwara magɨlsek lakañ lak. Pen kɨbsal tap ñɨg solwara mɨdelak okok, dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap magɨlsek kɨm saklak. Ñɨg magöb ñɨg solwara sɨŋak mɨdelak okok dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap pɨs nep pak jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ paŋɨl amnak.

10 Pen ejol yɨgwu nokɨm nɨb ak, akɨl magɨl ne ak pɨgek, gap poglɨn kɨb mab mɨlaŋ rek apɨl, seb kab ar alaŋ nɨb pɨŋɨl juak. Nɨg gek, ñɨg par okok abe, ñɨg kɨlam okok abe, dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, gap poglɨn kɨb nɨbak dai nokɨm alap ar sɨŋak ap yowak. 11 Gap nɨbak yɨb ne, “Marasɨn Sɨlek”. Nɨg gek, ñɨg ar okok abe, ñɨg kɨlam okok abe, dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap gɨ tɨmel gak. Bin bɨ koŋai yɨb nep, ñɨg gɨ tɨmel gak nɨb okok ñɨbɨl kɨmlak.

12 Pen ejol yɨgwu par ak, akɨl magɨl ne ak pɨgek, pɨb, takɨn, gap okok tap alap pakek, melɨk tep per gɨp rek ma gak. Pɨb ak, dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap gɨ tɨmel gak. Takɨn ak, dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap gɨ tɨmel gak. Gap okok, dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap gɨ tɨmel gak. Pɨb melɨk magɨl ak, dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap pɨb melɨk ma gak. Kɨslɨm nab eyaŋ magɨl ak, dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap takɨn melɨk ma gak.

13 Pen yad nɨg gɨl nɨŋ mɨdɨl nɨŋlɨg gɨ nɨŋnek, yakɨr dɨk alap seb kab nab alaŋ ug ajlɨg gɨ, mɨnɨm kɨb yɨb aglɨg gɨ agak, “Ake! Ake! Ake! Tɨmel yɨb gɨnɨg geb. Ejol ognap sek akɨl magɨl kɨri pɨgnɨg gebal. Ejol omal nokɨm nɨb okok akɨl magɨl kɨri okok pɨgel, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok kɨrop gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgab!” agak.

Copyright information for `KMHM