Revelation of John 9

Ejol mamɨd alaŋ akɨl magɨl ne ak pɨgak

Ejol mamɨd alaŋ, akɨl magɨl ne ak pɨgek nɨŋlɨg gɨ, yad nɨŋnek, gap seb kab ar alaŋ nɨb pɨŋɨl ju lɨm dai wagɨn eyaŋ ap yap pakɨl mɨdek. Pen gap nɨbak nop ki ur kau mɨgan kɨrɨŋ ma juɨp ak ñelak. Gap nɨbak ki ur ak dɨl, kau mɨgan kɨrɨŋ ma juɨp kɨjoŋ ak yɨkek, sɨkɨm kɨb yɨb ap ranɨl, pɨb ak pɨrau ñek, kɨslɨm owak. Nɨg gek, joŋ golbɨd okok, sɨkɨm nab nɨb okok nɨb ug gɨ dam lɨm dai ar eyaŋ lɨl, God ne gek, tɨlabok okok bin bɨ pɨŋɨl yur ñɨnɨgab rek gɨnɨg gelak. God ne joŋ golbɨd nɨb okok kɨrop agak, “Tap kas, mab kas, tap tari tari lɨm dai wagɨn eyaŋ tanɨb okok, gɨ tɨmel ma gɨnɨmɨb; bin bɨ kɨl yad ak aun beŋ kɨri alaŋ ma mɨdeb okok nep gɨ tɨmel gɨnɨmɨb,” agak. God agak nɨbak, joŋ golbɨd okok bin bɨ kɨrop pɨs nep ñag pak lel kɨmnɨmel rek ma lak; yokop takɨn aknɨb mamɨd alaŋ yur tɨmel aknɨb ke kɨrop ñɨnɨmel rek lak. Kɨrop yur ñɨnɨgal nɨbak, tɨlabok okok bin bɨ pɨŋɨl yur ñɨb rek ñɨnɨgab. Ñɨn nab nɨbak, bin bɨ nɨb okok kɨmnɨgabɨn, agɨl nɨŋnɨgal ak pen kɨmeb kɨjoŋ tam alap ma mɨdenɨgab.

Joŋ golbɨd nɨb okok, bɨ kaj hos dam pen pen ñagnɨg, tap kɨlɨs lɨpal rek okok lɨ mɨdelak. Nabɨc cög kɨri ar alaŋ usajɨl bad kab gol dɨl gɨlak okok rek tol gɨlak. Mɨlɨk jo mɨlɨk kɨri okok bin bɨ rek lak. Nabɨc kɨmkas kɨri okok, bin nabɨc kɨmkas rek lak. Pen meg kɨri okok, kain sapeb layon apal ak, meg rek lak. Pabɨl okok, ain sior rek ak lɨlak. Pen koŋai nep auan pakelak ak me, kaj hos koŋai nep gadal badal okok koŋai nep lɨp gɨ dam pen pen ñagnɨg amɨl, gi gu gɨp rek agak. 10 Cɨmgan dai eim, tɨlabok amɨn bin bɨ suek yur gɨp rek ak lak. God gek, takɨn aknɨb mamɨd alaŋ, bin bɨ okok kɨrop yur ke tɨmel yɨb ñɨlɨg gɨ mɨdenɨgal. 11 Joŋ golbɨd nɨb okok kiŋ kɨri, ejol kau mɨgan kɨrɨŋ ma juɨp kod mɨdeb ejol nɨbak me. Hibru mɨnɨm agɨl, yɨb ne Abadon apal pen Grik mɨnɨm agɨl, Apolyon apal.
9:11Hibru mɨnɨm Abadon abe, Grik mɨnɨm Apolyon abe, mɨnɨm wagɨn ak “Bɨ bin bɨ ñag pak lep.”


12 Nɨb ak, mɨker kɨb ned ak bɨr kɨr gɨp pen mɨker kɨb omal mɨdeb.

Ejol kagol oŋɨd ak akɨl magɨl ne ak pɨgak

13 Pen ejol kagol oŋɨd ak, akɨl magɨl ne pɨgek nɨŋlɨg gɨ yad nɨŋnek, mɨnɨm alap apek bɨd kab gol dɨl gɨlak ar sɨŋak, kom omal omal mɨdolɨgɨp nab sɨŋak nɨb. Bɨd nɨbak God udɨn yɨrɨk ar sɨŋak alaŋ mɨdek. 14 Mɨnɨm nɨbak ejol kagol oŋɨd akɨl magɨl dɨ mɨdek ak nop agak, “Ejol omal omal nag ñon gel, ñɨg kɨb yɨb Yupretis gol sɨŋak mɨdebal okok, wɨsɨb yokan,” agak. 15 God ejol omal omal nɨb okok kɨrop ned ag lek, mɨ nɨbak nep, takɨn nɨbak nep, ñɨn nɨbak nep, won nɨbak nep kod mɨdelɨgɨpal ak me, ñɨn nɨbak bɨr owak rek, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul koŋai nep ñag pak lɨlaŋ, agɨl, wɨsɨb yokak. Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok magɨlsek dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap ñag pak lɨnɨg amnɨlak. 16 Pen yɨp aglak nɨŋnek, ami bɨ kaj hos ar bɨsɨg gɨl bin bɨ pen pen ñag pak lɨnɨg amnɨlak okok tu hadred mɨɫön (200,000,000) mɨdelak.

17 Pen yad nɨŋnek, kaj hos kɨri okok abe, bɨ hos ar bɨsɨglak okok abe, kapa sior yɨmlak okok, ognap mab mɨlaŋ lakañ rek gak, ognap kab mɨk “sapaia” apal ak rek gak, ognap kab wɨhalɨn “salpa” apal ak rek gak. Kaj hos nabɨc okok, layon nabɨc rek lak. Meg mɨgan kɨri alaŋ nɨb mab mɨlaŋ abe, sɨkɨm abe, tap salpa ki tɨmel sɨlek yɨb ak abe owak. 18 Meg mɨgan kɨri alaŋ nɨb mab mɨlaŋ abe, sɨkɨm abe, tap salpa ki tɨmel sɨlek yɨb ak abe apɨl gek, bin bɨ koŋai nep kɨm saklak. Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok magɨlsek dai omal nokɨm rek agɨl, dai omal mɨderek, dai nokɨm alap kɨmlak. 19 Kaj hos nɨb okok kɨlɨs kɨri ak mɨdek meg mɨgan kɨri abe, amɨn dai eim kɨri abe. Amɨn kɨri okok, soiŋ nabɨc rek lak ak me, bin bɨ okok kɨrop gɨ tɨmel gɨnɨmel rek lak. 20 Pen tap tɨmel nɨb okok gek, bin bɨ koŋai nep kɨm saklak ak, bin bɨ mɨdelak okok gak nɨbak nɨŋɨl, tari gɨnɨg kab mab tap okok dɨl ñɨnmagɨl cɨn ke nep tap tom gɨ lɨpɨn agɨl, ma kɨrɨg gɨlak. Tari gɨnɨg tap si tap tɨmel gɨpɨn agɨl, ma kɨrɨg gɨlak. Pen tap yokop okok, tap udɨn ma nɨŋɨp okok, tap mɨnɨm ma peyɨg nɨŋɨp okok, tap kanɨb ma tagɨp okok, tap kab gol, silpa, bras, kab, mab dɨl gɨ lɨlak okok nep sobok gɨn agɨl, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap tɨmel okok kɨrop nep sobok gɨn agɨl, gɨ mɨdelak. 21 Pen cɨp ñagɨl, kɨj wanam gɨl, bin si bɨ si gɨl, tap si dɨl, gel amek nɨŋlɨg gɨ, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, ma kɨrɨg gɨlak.

Copyright information for `KMHM